Kliinisen hoitotyön ja ensihoidon palveluiden osaamisalue

Olemme kliinisen hoitotyön ja ensihoidon palveluiden osaamiskeskittymä. Kehitämme asiantuntijoina yhdessä kanssasi ammatillista osaamista esimerkiksi

 • täydennyskoulutuksen,
 • konsultoinnin ja
 • tutkimustyön keinoin.

Olemme Suomen suurin sairaanhoidon ja ensihoidon kouluttaja. Toimimme aktiivisesti kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa terveysalan koulutuksen ja työelämän uudistajana.

Välineemme ja oppimisympäristömme ovat pedagogisesti suunniteltuja ja vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin. Tarjoamme mm. simulaatio-oppimisympäristöjämme yhteistyökumppaneidemme käyttöön.

Asiantuntijamme ovat arvostettuja osaajia ja uudistajia. Tutustu asiantuntijoidemme osaamiseen ja ota rohkeasti yhteyttä.

Anita Näslindh-Ylispangar

Näslindh-Ylispangar on palvelujohtaja Pekka Korhosen sijainen 22.1.2018 alkaen.

FT, TtM, erikoissairaanhoitaja-diakonissa

Näslindh-Ylispangarin sijaisena toimii Kliinisen hoitotyön ja ensihoidon palveluiden osaamisaluepäällikkönä 2.10.2018 asti Päivi Rimpioja.

Osaamiseni

 • Terveysalan laaja-alainen asiantuntijuus: sisätautikirurginen, tehohoito, saattohoito ja vanhustyö.
 • Johtamisosaaminen (strateginen ja henkilöstöjohtaminen, tiimityö) TKI kokemus ja projektityöskentely, elintapatutkimus.
 • Tuotteistaminen ja yrittäjähenkisyys.

Kiinnostukseni

Olen erityisen kiinnostunut sairaanhoitotyön ja ensihoidon kehittämistyön ja opetuksen johtamisesta tiimityöskentelyn avulla. Yhteisopettajuus, asiantuntijuuden jakaminen ja monipuolinen pedagogiikka ovat aina sydäntä lähellä. Tutkimustyö ja kehittävä työote edistävät alamme kehitystä.

Minua kiinnostaa asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen. Innostun ammatillisesta ja eettisestä keskustelusta On hienoa iloita kaikkien osaamisesta ja saavutuksista. Kirjoittaminen on mieluisaa ja inspiroivaa.

Väitöskirja

“Men’s health behaviour, health beliefs and need for health counselling. A study amongst 40-Year-old males from one Helsinki City region. Conducted by Heart Association, University of Helsinki and Helsinki City Health Centre.  Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta 2008.

Ota yhteyttä

P.  040  749 2344
anita.naslindh-ylispangar metropolia fi
Twitter @anita_naslindh
LinkedIn-profiili

Päivi Rimpioja

Päivi Rimpioja toimii Kliinisen hoitotyön ja ensihoidon palveluiden osaamisaluepäällikkönä Anita Näslindh-Ylispangarin sijaisena 2.10.2018 asti.


KM, erikoissairaanhoitaja, hoitotyön lehtori 

Osaamiseni  

Minulla on pitkä kokemus hoitotyön opettajana suomen- ja englanninkielisessä sairaanhoitajakoulutuksessa. Olen työskennellyt  kirurgisena sairaanhoitajana Suomessa ja Itävallassa ja  kehitysyhteistyöprojektissa Etiopiassa neljä vuotta sekä asiantuntijatehtävässä kouluttaen kliinisiä opettajia Kosovossa.  

Lisäksi osaamiseeni kuuluvat kirurgisen ja kliinisen hoitotyön perusteet,  sairaanhoitajaopiskelijoiden tutorointi ja aikaisemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.  

Kiinnostukseni  

Minua kiinnostavat  vakavasti sairastuneiden hoitotyö; palliatiivinen hoitotyö ja saattohoito.  
Sairaanhoitotyön tutkinnon opetussuunnitelmatyö, pedagoginen kehittäminen  ja tutkinnon eteenpäin vieminen yhteistyössä opettajatiimien kanssa on innostavaa.   

Ammatillisissa  kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa kehitän opiskelijan sujuvaa ammatillista kasvua tukevaa toimintaa. Olen mukana  sairaanhoitajaopiskelijan loppukokeen suunnittelussa  sekä kansallisessa URA-reittihankkeessa, jossa EU:n ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville sairaanhoitajille kehitetään siltaopintoja. 

Ota yhteyttä

P. 040 652 9899
Paivi.Rimpioja metropolia fi

Sami Mikkonen

Tutkintovastaava, Ensihoitotyö 
TtM, ensihoitaja (AMK), hoitotyön lehtori  

Osaamiseni   

Ensihoitotyöstä minulla on taustaa eri puolilta Suomea hoitotasoisen ensihoitajan sekä ensihoitoesimiehen tehtävistä.  Metropoliassa olen toiminut kattavasti erilaisissa tehtävissä. Ensisijaiset työtehtäväni liittyvät tutkinto-opetukseen ja sen kehittämiseen. Toimin myös tutoropettajana ensihoitaja AMK opiskelijaryhmille. Lisäksi olen toiminut opettajana ensihoidon täydennyskoulutuksissa sekä ylemmässä AMK:ssa. Tiimityö, verkostot ja erilaiset projektit ovat kiinteä osa työtäni. Minulla on laajat kontaktit ensihoidon parissa eri tehtävissä työskenteleviin ympäri Suomea sekä ensihoitoa opettavien oppilaitosten opettajiin.   

Kiinnostukseni   

Ensihoitaja AMK -tutkintoon liittyvä kehittäminen Metropoliassa sekä työelämä- ja opettajaverkostoissa on mielekästä. Olen kiinnostunut laaja-alaisesti sairaalan ulkopuolisen hoidon ja päivystyspalvelujen kehityksestä ja haasteista. Seuraan aktiivisesti alan kehitystä, mm. kentän kokemuksia, tutkimuksia ja politiikkaa. Prosessien, niiden rajapintojen ja logistiikan hallinta ovat olennainen osa kiinnostuksen kohteitani ja työtäni. Pidän myös kirjoittamisesta ja olen kirjoittanut ensihoitotyöhön liittyviä artikkeleita eri ammattilehtiin. 

Ota yhteyttä

P. 040 664 6675
sami.mikkonen metropolia fi

Aija Ahokas

Koulutusviennin asiantuntija 
KM, erikoissairaanhoitaja, hoitotyön lehtori 

Osaamiseni 

Minulla on pitkäaikainen työkokemus sairaanhoitajana Suomessa ja ulkomailla. Hoitotyön opettajana olen toiminut usean vuoden ajan sekä suomen- että englanninkielisessä sairaanhoitajakoulutuksessa. Lasten hoitotyö on erityisalueeni. 

Kansainvälistä osaamistani olen vahvistanut toimimalla aiemmin sosiaali- ja terveysalan kv-koordinaattorina sekä tulosalueen kv-lehtorina. Lisäksi olen koordinoinut lukuisia kansainvälisiä projekteja sekä kehitysyhteistyöhankkeita. Olen ollut opettajana kansainvälisillä intensiivikursseilla Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa, ja ohjaan sekä lähteviä että tulevia kv-opiskelijoita. Toimin aktiivisesti kansainvälisissä terveysalan verkostoissa.  

Tällä hetkellä työnkuvaani kuuluvat myös tuotteistaminen ja koulutusvienti. 

Kiinnostukseni 

Minua kiinnostavat monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen liittyvät teemat. Minusta on mielenkiintoista tutustua ja osallistua hoitotyön koulutukseen ja sen kehittämiseen eri puolilla maailmaa. Kotimaisissa koulutusviennin verkostoissa olen mukana kehittämässä suomalaisen koulutusosaamisen viemistä maailmalle. 

Ota yhteyttä

P. 050 401 3503
Aija.Ahokas metropolia fi
LinkedIn-profiili

Leena Hinkkanen

Tiimikoordinaattori, Kliininen hoito ja turvallisuus 
TtM, erikoissairaanhoitaja, hoitotyön lehtori  

Osaamiseni  

Minulla on pitkä ja monipuolinen kokemus terveydenhuoltoalan opettajana. Sairaanhoitajana työskentelin kirurgisilla valvonta- ja vuodeosastoilla. Tällä hetkellä opetan kliinistä hoitotyötä, kirurgisen potilaan sekä syöpäpotilaan hoitotyötä. Lisäksi olen aikaisemmin opettanut lääkehoitoa. Vastaan lähihoitajatutkinnon suorittaneiden kliinisen osaamisen näyttökokeista heidän aloittaessaan opiskelunsa ammattikorkeakoulussa.

Olen osallistunut erilaisten täydennyskoulutusten sekä hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Kiinnostukseni 

Minua kiinnostaa hoitotyön osaamisen ja opetuksen kehittäminen erilaisissa oppimisympäristöissä. Erityisesti minua kiinnostaa harjoittelun kehittäminen sekä  erilaisten digitaalisten oppimismenetelmien käyttö opetuksessa. Pidän erittäin tärkeänä hyvää yhteistyötä työelämänedustajien kanssa. 

Ota yhteyttä

P. 040 630 0636
leena.hinkkanen metropolia fi


Kirsti Hämäläinen

Tiimikoordinaattori, Aikuisen potilaan hoitotyö KM, erikoissairaanhoitaja, hoitotyön lehtori

Osaamiseni

Minulla on monipuolinen ja pitkä kokemus terveydenhuoltoalan opettajana. Olen toiminut koulutusvastaavana sairaanhoitajakoulutuksessa sekä opettajana terveysalan hoitotyön tutkinnoissa. Perioperatiivisen hoitotyön osaaminen on ydinaluettani. Opetan tällä hetkellä hoitotyön tutkinto-opiskelijoita sekä toimin tutoropettajana ensihoidon tutkinnon opiskelijoille. Lisäksi minulla on kokemusta erikoistumisopintojen suunnittelusta ja toteuttamisesta.
 
Olen toiminut kansainvälisessä projektissa sekä osallistunut opettajavaihtoon useissa Euroopan maissa sekä Aasiassa ja Afrikassa. Osallistun KV-opiskelijoiden ohjaukseen.

Kiinnostukseni

Olen kiinnostunut perioperatiivisen hoitotyön osaamisen ja opetuksen kehittämisestä yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Tutoroinnin jatkuva kehittäminen ja osallistuminen kansainväliseen toimintaan ovat myös kiinnostukseni kohteita.

Ota yhteyttä

P. 040 186 8424
kirsti.hamalainen metropolia fi

LinkedIn-profiili

Carita Kokkala

Tiimikoordinaattori, Gerontologinen hoitotyö 
TtM, sairaanhoitaja (sisätautien ja kirurginen), hoitotyön lehtori 

Osaamiseni 

Minulla on monipuolinen ja pitkä kokemus ammattikorkeakoulusta. Olen toiminut tutkintovastaavana ensihoitajakoulutuksessa, koulutuspäällikkönä sairaanhoitajakoulutuksessa sekä lehtorina hoitotyön tutkinnoissa. Olen toiminut erilaisissa vastuutehtävissä sekä omassa ammattikorkeakoulussa että kansallisissa verkostoissa.  

Tällä hetkellä opetan hoitotyön tutkinto-opiskelijoita sekä täydennyskoulutuksesta kiinnostuneita. Opetusalueinani ovat gerontologisen hoitotyön sekä johtamisen ja yrittäjyyden opinnot. Kliininen taustani on akuuttihoitotyössä.  

Kiinnostukseni 

Olen erityisen kiinnostunut pedagogiikasta ja siitä, miten eri opetusmenetelmiä pystyy hyödyntämään opiskelijoiden motivoinnissa ja oppimisessa. Nautin opetuksen suunnittelusta, kehittämisestä ja mallintamisesta. Yritän kehittää erilaisia tapoja tuottaa koulutusta niin, että se on sekä asiakkaalle että palvelun tuottajalle mahdollisimman järkevää.  
Gerontologisessa hoitotyön opinnoissa vahvuutenani on muistisairaiden hoitotyö ja johtamisen opinnoissa lähiesimiestyö ja itsensä johtamiseen liittyvät asiat. Olen kiinnostunut oppivan organisaation mallin mukaisesta toiminnasta ja haluan olla mukana sen kaltaisen toiminnan eteenpäin viemisessä.  

Haluan pitää itseni jatkuvasti ajan tasalla siitä, mitä ympärilläni tapahtuu. Ehkä siitä syystä olen intohimoinen uuden tiedon etsijä sekä erilaisten kurssien ja tutkintojen suorittaja. 

Ota yhteyttä

P. 040 630 2416
carita.kokkala metropolia fi

LinkedIn 
https://www.linkedin.com/in/caritakokkala/

Twitter 
https://twitter.com/CKokkala

Eila-Sisko Korhonen

Tiimikoordinaattori, Opinnäytetyö. Tutkimus- ja kehittämistyö 
FT, THM, erikoissairaanhoitaja, hoitotyön lehtori  

Osaamiseni 

Monipuolinen ja pitkä työkokemus ammattikorkeakoulun lehtorin, tutkintovastaavan, koulutusjohtajan ja projektipäällikön tehtävistä. Tämän hetkinen työni koostuu terveysalan tutkimus- ja kehittämistyöstä, sen opetuksesta  ja opetuksen kehittämisestä. Päätehtävinä opinnäytetöiden ohjaus ja tutkimus- ja kehittämistyön opetus. 

Hoitotyön työkokemus akuuttihoitotyöstä erikoissairaanhoitajana ja apulaisosastonhoitajana. 
Tutkimus- ja kehittämistyöni on kohdistunut mm. aseptiikkaan ja käsihygieniaan. Väitöskirjani: Technology and its Ethics, edustaa hoitotieteellistä perustutkimusta ja se on tehty osana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Åbo Akademin yhteistä tutkimushanketta.

Kiinnostukseni

Hoitotyön ja terveydenhoidon sekä sen johtamisen ja koulutuksen tutkimus.

Väitöskirja

Technology and its Ethics

Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978‐952‐12‐3541‐2
Åbo Akademi University, Faculty of Education and Welfare Studies, Welfare Studies
( 2017-05-22)

Ota yhteyttä

P. 040 630 2940

Eila-Sisko.Korhonen metropolia fi

LinkedIn-profiili

Riikka Kukonlehto-Sihvonen

Tiimikoordinaattori, Lasten hoitotyö 
TtM, sairaanhoitaja (AMK), hoitotyön lehtori 

Osaaminen 

Minulla on monipuolinen kokemus eri-ikäisten lasten hoitotyöstä erikoissairaanhoidossa. Osaamiseeni kuuluu erityisesti lasten kirurginen hoitotyö. Opettajan olen toiminut hoitotyön eri tutkinto-ohjelmissa.  

Kiinnostukseni  

Kiinnostukseni kohteena lasten hoitotyössä ovat erityisesti lasten ja perheiden ohjaaminen sekä lasten kivunhoito sekä lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi. Kiinnostuksen kohteenani on myös hyväksyvän tietoisen läsnäolon eli mindfulnessin hyödyntäminen hoitotyössä niin asiakkaan kuin työntekijänkin näkökulmasta. Opettajana haluan mahdollistaa opiskelijoille oppimisprosessin, jossa opiskelijan omat oppimisen teot mahdollistavat oivalluksia ja sitä kautta syvällistä osaamista hoitotyöhön. 

Ota yhteyttä

P. 040 661 5755
riikka.Kukonlehto-Sihvonen metropolia fi

Päivi Laine

Asiantuntija, liiketoiminta, Kliinisen hoitotyön ja ensihoidon palvelut sekä Tieto- ja viestintätekniikka 
TtT, erikoissairaanhoitaja 

Osaamiseni 

 • Palveluliiketoiminta, yritysyhteistyö ja asiakaslähtöisen kulttuurin levittäminen.
 • Palvelujen tuotteistus, modularisointi ja innovointi.
 • Projektien johtaminen.
 • Terveyspalvelujärjestelmän ja - osaamisen kehittämisosaaminen. 
 • Tutkimusosaaminen, opinnäytetyöohjaus, hoitotiede ja koulutustutkimus sekä kliininen hoitotyö.  

Kiinnostukseni 

Olen kiinnostunut asiakasrajapinnassa työskentelystä. Erilaiset ansaintamenetelmät ja innovaatiot, eHealt ja virtuaalimaailma ovat myös kiinnostukseni kohteina sekä tieto- ja viestintätekniikan ymmärtäminen. 

Väitöskirja 

Verenpaineen mittaamisen opettaminen sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoille. Kvasikokeellinen opetuksen interventiotutkimus. (2010) Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, hoitotieteen laitos. Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-4217-6

Ota yhteyttä

P. 040 167 7999
paivi.laine metropolia fi

LinkedIn-profiili

Liisa Lukkari

Tiimikoordinaattori, Lääkehoito 
THM, erikoissairaanhoitaja, hoitotyön lehtori  

Osaamiseni 

Minulla on monipuolinen kokemus terveydenhuoltoalan opettajana. Osaamisiini kuuluvat myös lääkehoito ja perioperatiivinen hoitotyö.  

Omaan runsaasti kokemusta erikoistumisopintojen ja oppisopimustyyppisen koulutuksen sekä täydennyskoulutusten suunnittelusta ja toteuttamisesta. 

Olen toiminut oppikirjailijana vuosina 1996-2017 oppikirjassa Perioperatiivinen hoitotyö, jota on käytetty kansallisesti ammattikorkeakouluissa.

Olen ollut mukana useissa projekteissa, joihin liittyen sekä kansallisia että kansainvälisiä konferenssiesiintymisiä ja julkaisuja.

Olen ollut kliinisenä opettajana Hus:ssa ja valmentajaopettajana Espoon sairaalassa harjoittelun kehittämisprojekteihin liittyen.

Olen Lääkehoidon opettamisen kehittämisen kansallisen asiantuntijaryhmän (LOKKA) jäsen.

Kiinnostukseni 

Minua kiinnostavat lääkehoidon ja perioperatiivisen hoitotyön oppimisen ja opetuksen kehittäminen sekä lääkehoidon kansallisen opettamisen kehittäminen.   

Ota yhteyttä

P. 040 630 9711
liisa.lukkari metropolia fi

LinkedIn-profiili

Tiia Saastamoinen

Tiimikoordinaattori, Sairaanhoitajakoulutuksen syventävän vaiheen opinnot 
TtM, TtT-koulutettava, sairaanhoitaja (AMK), hoitotyön lehtori  

Osaamiseni 

Päivystys- ja tehohoidon asiantuntija. Minulla on vahva kliininen tehohoitotyön osaaminen, jota ylläpidän monipuolisella työskentelyllä eri teho-osastoilla aina, kun se on mahdollista. Lisäksi minulla on Tehohoitotyön kliininen erityispätevyys (Sairaanhoitajaliiton myöntämä vuonna 2010). Toimin myös hoitotyön oppikirjailijana (oppimateriaalin tuottajana) kahdessa eri kustantamossa.   

Kiinnostukseni 

Väitöskirjan aihe: Virtuaalipeli lääkehoidon oppimisessa. Interventiotutkimus sairaanhoitajaopiskelijoille. 

Erityinen kiinnostukseni on lääkehoidon oppimisen ja osaamisen arviointiin ja vahvistamiseen digitaalisten oppimismenetelmien avulla. Lisäksi olen kiinnostunut tehohoitotyön aseman vahvistamisesta sairaanhoitajan koulutuksessa.  

Olen kiinnostunut myös pedagogiikan kehittämisestä ja erilaisten digitaalisten oppimismenetelmien käytöstä opetuksessa. 

Ota yhteyttä

P. 040 839 5798
Tiia.Saastamoinen metropolia fi

LinkedIn-profiili

Anne Vähänen

Tiimikoordinaattori, Vakavasti sairastuneiden hoitotyö  
TtM, erikoissairaanhoitaja, hoitotyön lehtori   

Osaamiseni 

 • Hoitotyön pitkän linjan ammattilainen; työkokemus erikoissairaanhoidossa: teho- ja valvontahoitotyö, polikliininen hoitotyö ja tutkimushoitajan tehtävät.
 • Terveyshallinnon pääaineopinnot sekä lisäopintoja ja työkokemusta henkilöstövoimavarojen johtamisesta, esimiestyöstä ja projektityöstä.
 • Metropoliassa työtehtäviäni ovat olleet mm. lääkehoidon opetus ja sen kehittäminen sekä tutorointi. Uutena vastuualueena Vakavasti sairastuneiden potilaiden hoitotyön tiimikoordinaattori vuoden 2017 alusta. 

Kiinnostukseni 

Tutorin tehtävät, opiskelijoiden ohjaus sekä opiskelijoiden ammatillisen kasvun tukeminen ovat lähellä sydäntäni kuin myös opetuksen ja pedagogiikan kehittäminen.

Ota yhteyttä

P. 040 630 2873
anne.vahanen metropolia fi

Akuuttihoitotyön ja ensihoidon konferenssi
8.- 9.6.2017

Konferenssin teemoina ovat uudet hoitokäytännöt ja työnkuvan muutokset päivystys- ja ensihoidossa sekä riski- ja kriisitilanteet päivystys- ja ensihoidossa.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet

työhyvinvointia ja tuottavuutta

Onni tulee puun takaa - hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle (ESR)
Hankkeessa toteutetaan työhyvinvoinnin ja tuottavuuden vahvistamisen prosessi metsä- ja sote-alalla toimivissa pk-yrityksissä. 

Tutustu hankkeeseen

Tutustu tutkinto-ohjelmiimme

Nursing-ohjelmasta valmistunut Carolyne Wanjohi kertoo jatko-opinnoistaan

Täydennyskoulutus

Esimerkkejä koulutuksistamme, joita voimme räätälöidä asiakkaan tarpeen mukaan

 • Akuuttihoitotyö
 • Gerontologisen hoitotyön täydennyskoulutus
 • Hoitotason ensihoito 30 op
 • Hätäensiapukoulutus
 • Laadukkaat verensiirrot
 • Lääkehoidon täydennyskoulutus
 • Pelastajakoulutus
 • Simulaatio-ohjaajakoulutus 10 op
 • Taitava ja pätevä syöpäpotilaan hoitotyö

Toteutamme myös ns. satelliittikoulutuksia, jossa tarjoamme tutkintoon johtavaa koulutusta sellaisissa maakunnissa, joissa ei löydy vastaavaa osaamista. Opiskelijat suorittavat opinnot monimuotoisesti, osin virtuaaliopintoina omalla kotipaikkakunnallaan.

Kysy lisää koulutus- ja asiantuntijapalveluistamme:

 • lehtori Päivi Laine, p. 040 167 7999 
 • suunnittelija Tarita Tuomola, p. 040 187 1831