Näyttöön perustuvan toiminnan oppimisympäristö

Näyttöön perustuvan toiminnan päämääränä on parantaa väestön terveyttä tarjoamalla mahdollisimman hyvää ja vaikuttavaa hoitoa asiakkaille ja potilaille asuinpaikasta riippumatta. Tämä edellyttää, että hoidossa käytetään menetelmiä, joiden tiedetään tutkimusnäytön perusteella vaikuttavan positiivisesti asiakkaan ja potilaan terveyteen. Paras mahdollinen tutkimusnäyttö on kuvattu mm. hoito- ja hoitotyön suosituksissa terveysalan ammattilaisille selkeästi ja helposti käytettävissä muodossa. Toiminnan tavoitteena on parantaa hoidon laatua, vaikuttavuutta ja turvallisuutta sekä pyrkiä hillitsemään terveydenhuollon kustannuksia. On myös eettisesti perusteltua käyttää parasta mahdollista saatavilla olevaa tietoa potilaan hoidossa ja sitä koskevassa päätöksenteossa.

Oppimisympäristön toiminnan tarkoituksena on tukea näyttöön perustuvaa toimintaa edistävää johtamis- ja toimintakulttuuria terveysalan koulutus ja - palveluorganisaatioissa. Oppimisympäristössä näyttöön perustuvaa toimintaa terveydenhuollossa tarkastellaan yhtenäisten toimintakäytäntöjen kehittämisen, kliinisen hoidon ja yksittäisen työntekijän tasolla. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ja terveysalan ammattilaisten sekä johtajien osaamista ja osaamisvaatimusten tunnistamista näillä eri osa-alueilla.

  • Hoidon laatu paranee
  • Hoidon eettisyys vahvistuu
  • Päätöksentekotaidot paranevat
  • Potilasturvallisuus lisääntyy

Haluatko kehittää henkilöstön osaamista ja toimintayksikkösi käytäntöjä näyttöön perustuviksi?

Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen organisaatioissa vaatii erilaista osaamista eri asiantuntijatehtävissä toimivilta. Tarjoamme koulutusta johtajille, henkilöstölle ja toimintayksiköille. Järjestämme ja räätälöimme koulutuksia organisaation tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Kerromme mielellämme lisää monipuolisista koulutusmahdollisuuksista.

Päivi Laine, asiakkuuspäällikkö
P. 040 167 7999
etunimi.sukunimi@metropolia.fi


Näyttöön perustuvaa päätöksentekoa

Parasta saatavilla olevaa tutkimusnäyttöä voidaan hyödyntää yksittäisen asiakkaan, tietyn asiakas- ja potilasryhmän tai väestön terveyttä ja hoitoa koskevassa päätöksenteossa. Yksittäisen asiakkaan hoidossa terveydenhuollon ammattilainen pyrkii yhdessä asiakkaan ja potilaan ja hänen läheistensä kanssa rakentamaan parhaan mahdollisen hoidon lopputuloksen. Tässä prosessissa tutkimusnäyttö yhdistetään tietoon potilaan kokemuksista ja mieltymyksistä, ammattilaisen kokemustietoon sekä tietoon toimintaympäristön resursseista.

Näyttöön perustuvan toiminnan tukirakenteet

Metropolian Terveys ja hoitoala toimii yhteistyössä Suomen JBI -yhteistyökeskuksen kanssa. Opiskelijoilla, opettajilla ja terveydenhuollon ammattilaisilla sekä johtajilla on mahdollisuus hyödyntää kansallisia ja kansainvälisiä näyttöön perustuvan toiminnan tukirakenteita ja toimintamalleja näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisessä. Käytössämme oleva COnNECT+ ohjelmisto tarjoaa mahdollisuuksia mm. tiivistetyn tutkimustiedon hakemiseen ja vallitsevien terveydenhuollon käytäntöjen arviointiin, niiden kehittämiseen sekä uudelleen arviointiin.

Opiskelijoille ja opettajille

Metropoliassa kätilöt, terveydenhoitajat, ensihoitajat, sairaanhoitajat, suuhygienistit, bioanalyytikot ja röntgenhoitajat hankkivat koulutuksen aikana valmiudet näyttöön perustuvaan toimintaan ja sen kehittämiseen. Näyttöön perustuvan toiminnan oppimisympäristö tarjoaa opiskelijoille ja opettajille erilaisia asiantuntija- ja konsultaatiopalveluita sekä verkkomateriaalia.

Jatko- ja täydennyskoulutukseen

Oppimisympäristö tarjoaa ulkoisia koulutuspalveluita, verkko-oppimisympäristöjä, verkosto-, viestintä-, seminaari- ja asiantuntijapalveluita sekä verkkomateriaalia.

Terveys- ja hoitoalan oppimisympäristöt

Metropolian Teho Pro -kehittämishankkeessa (2011-2013) uudistettiin oppimista ja opetusta ja toteutettiin kuusi terveys- ja hoitoalan oppimisympäristöä

Lisätietoa Teho Pro -hankkeesta

Yhteistyökumppanit

Hotus

Oppimisympäristöt mikrokirjassa

Oivaltavat oppimisympäristöt. 2013 (pdf) - Kokemuksia erilaisten oppimisympäristöjen kehittämisestä ja oppimiseen liittyvistä kokeiluista Metropoliassa.