Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokousten
keskeiset päätökset v. 2007

---------------------------------------------------------

Hallituksen kokous 14.12.2007

Hallitus päätti Metropolia Ammattikorkeakoulun toiminnanohjauksen ja laatutyön kehittämiseen liittyvien asiantuntija- ja tietojärjestelmäpalveluiden toimittamisen, ylläpidon ja jatkokehitystyön hankinnasta.

Hallitus hyväksyi Metropolia Ammattikorkeakoulun vuoden 2008 talousarvion ja alustavat suunnitelmat vuosien 2009 ja 2010 taloussuunnitelmiksi.

Hallitus nimesi Metropolia Ammattikorkeakoulun hallituksen kokoonpanon seuraavasti:

Puheenjohtaja:
va. rehtori Riitta Konkola

Muun johdon edustajat:
koulutusjohtaja Johanna Holvikivi ja vararehtori Sinimaaria Ranki

Muun päätoimisen henkilökunnan edustajat:
johtava informaatikko Nina Hyvönen ja kiinteistöpäällikkö Maija Lehtinen

Päätoimisten opettajien edustajat:
yliopettaja Riitta Lehtinen ja yliopettaja Riitta Lumme

Päätoimisten opiskelijoiden edustajat:

Mirva Jumppanen ja Mikael Suomalainen

Elinkeinoelämän ja muun työelämän edustajat:

toimitusjohtaja Jussi Karinen (Protab Oy),
toimitusjohtaja Riitta Kalin (Leada Oy),
VTT, tutkimuspäällikkö Riitta Seppänen-Järvelä (Stakes),
toimitusjohtaja Jaakko Heikkilä (Ramboll Finland Oy)

Ammattikorkeakoulun hallituksen toimikausi on 1.1.2008-31.12.2009

Hallituksen kokous 8.11.2007

Hallitus päätti rehtorin/toimitusjohtajan, vararehtorin ja talous- ja hallintojohtajan tehtävien auki julistamisesta.

Hallituksen kokous 24.10.2007

Hallitus hyväksyi Metropolia Ammattikorkeakoulun yleisstrategian.

Hallitus totesi, että Metropolia Ammattikorkeakoulun yleisstrategia noudattaa toimilupahakemuksessa esitettyjä tavoitteita ja on vahvistetun tavoitesopimuksen kanssa linjassa. Strategia korostaa Metropolian kokonaisuutta ja yhtenäisyyttä sekä perustehtävien kytkeytymistä tiiviisti toisiinsa.

Hallitus päätti, että hyväksytty yleisstrategia edellyttää Metropolian johdon järjestämistä siten, että koko toiminnan johtamisesta vastaa rehtori. Rehtorin sijaisena toimii vararehtori, jonka tehtävänä on mm. Metropolian strategian mukaisten toimintojen ja korkeakoulupalvelujen johtaminen. Hallitus katsoo, että johdon järjestäminen ja ylimmän johdon vastuualueiden määrittäminen ovat keskeisiä strategisia kysymyksiä erityisesti uuden korkeakoulun perustamisvaiheessa.

Ylimääräinen yhtiökokous 12.9.2007 ja hallituksen kokous 13.9.2007

Metropolia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päätti kokouksessaan 12.9.2007 osakepääoman korottamisesta 1,5 miljoonalla eurolla. Lisäksi kokous päätti valita apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataisen yhtiön hallitukseen Ilkka-Christian Björklundin tilalle.

Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 13.9.2007 Metropolian lanseerauskampanjan hankinnasta samoin kuin Metropolia-portaalin ja tietovaraston hankinnasta.

Hallituksen kokous 21.8.2007

Hallitus hyväksyi Metropolia Ammattikorkeakoulun väliaikaisen hallintosäännön. Sääntö astuu voimaan 22.8.2007 ja on voimassa siihen saakka, kunnes se on kumottu tai varsinainen hallintosääntö on hyväksytty.

Hallitus nimitti Metropolia Ammattikorkeakoulun väliaikaiseksi rehtoriksi toimitusjohtaja, kasvatustieteen lisensiaatti Riitta Konkolan 22.8.2007 alkaen enintään siihen saakka kunnes varsinainen rehtori on valittu ja hänen toimikautensa on alkanut

Hallitus hyväksyi aiesopimuksen koskien Helsinki Innovation Center-konseptia ja antoi toimitusjohtajalle valtuudet allekirjoittaa sopimus.

Hallituksen kokous 20.6.2007

Hallitus käsitteli Metropolia Ammattikorkeakoulun strategian ja sisäisen organisaation ensimmäisiä luonnoksia. Hallitus totesi, että strategian tulee ohjata toimintaa toimilupahakemuksessa ja tavoitesopimuksessa esitettyjen tavoitteiden suunnassa. Organisaatiomallin tulee puolestaan tukea sitä, että kaikki perustehtävät (koulutus-, tutkimus- ja kehitystyö-, aikuiskoulutus- ja aluekehitystehtävä) voidaan toteuttaa opettaja- ja opiskelijamääriltään riittävän isoissa, koulutusohjelmista muodostuvissa yksiköissä. Oleellista on myös, että opiskelijapalvelut ovat lähellä toimintoja. Tulevan organisaation johtotehtäviin haetaan sisäisellä hakumenettelyllä, myös ulkoista hakua voidaan käyttää.

Hallitus päätti hyväksyä sopimuksen koskien Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa tehtäviä koulutusohjelmasiirtoja. Hallitus päätti myös, että Laureasta siirtyvän viestinnän koulutusohjelman tilat vuokrataan Tikkurilasta osoitteesta Lummetie 2 b.

Hallitus päätti kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen osakepääoman korottamista ja Helsingin kaupungin nimeämän hallituksen jäsenen valintaa varten.

Hallituksen kokous 23.5.2007

Hallitus päätti, että Metropolia Ammattikorkeakoulun englanninkielinen nimi on Helsinki Metropolia University of Applied Sciences.

Hallitus päätti, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy järjestäytyy Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n (PTY) 1.8.2008 lukien.

Hallituksen kokous 27.4.2007

Hallitus käsitteli Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n liittymistä työnantajajärjestöön. Hallituksen kokouksessa kuultiin asiantuntijoiden (Marja Tast/PTY ry ja Nina Pärssinen/ EK/ Yksityisen Opetusalan Liitto ry) esitykset työnantajajärjestöjen toiminnasta ja palveluista jäsenille, työehtosopimuksista ja niiden aiheuttamista kustannuksista työnantajalle, jäsenmaksun määräytymisperusteista ja jäseneksi hakeutumisesta. Hallitus päätti palata asiaan seuraavassa kokouksessa.

Hallitus käsitteli opetusministeriön antamaa esitystä tavoitesopimukseksi ja antoi evästystä opetusministeriön kanssa 8.5.2007 käytäviä neuvotteluja varten.

Hallitus valtuutti toimitusjohtajan päättämään yhtiön tavara- ja palveluhankinnoista, joiden arvonlisäveroton hankintahinta on enintään 50.000 euroa.

Hallitus päätti, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy hakee ARENE ry:n kannattajajäseneksi 1.1.2008 alkaen.

Hallituksen kokous 4.4.2007

Hallitus hyväksyi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n sihteeri-, toimisto- ja toimitilapalvelujen hankintaa koskevan palvelussopimuksen. Palvelut hankitaan Stadialta. Hallitus hyväksyi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n taloushallintopalvelujen hankintaa koskevan palvelussopimuksen. Taloushallintopalvelut hankitaan EVTEK-ammattikorkeakoululta. Molemmat sopimukset ovat voimassa 31.7.2008 saakka.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy hakee Kuntien eläkevakuutuslaitoksen jäsenyhtiöksi 16.3.2007 alkaen.

Tavoitesopimusneuvotteluihin 8.5.2007 osallistuvat seuraavat henkilöt: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Arvo Jäppinen ja toimitusjohtaja Riitta Konkola sekä hallituksen jäsenet Reijo Tuori ja Aulis Pitkälä. EVTEK-kuntayhtymän edustajina neuvotteluun osallistuvat rehtori Pertti Törmälä ja kehittämisjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen ja EVTEK-ammattikorkeakoulun hallituksen työelämäedustaja Mikko Höynälänmaa. Stadian edustajina neuvotteluun osallistuvat vs.va rehtori Juha-Pekka Liljander, vs. vararehtori Juha Lindfors ja Stadian hallituksen opiskelijaedustaja Taija Ståhlberg

Hallitus hyväksyi Metropolia Ammattikorkeakoulun hallituksen kokoonpanon perusteet. Metropolia Ammattikorkeakoulun hallitus valitaan rehtorin koolle kutsumassa vaalissa. Ennen vaalien järjestämistä tulee vahvistaa vaalisääntö, jossa määritellään myös elinkeino- ja muun työelämän edustajien valintamenettely.

Ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtajana toimii rehtori. Hallitukseen kuuluu rehtorin lisäksi 2 muun johdon edustajaa, 2 päätoimisten opettajien edustajaa, 2 muun päätoimisen henkilöstön edustajaa, 2 päätoimisten opiskelijoiden edustajaa ja 4 elinkeino- ja muun työelämän edustajaa. Tavoitteena on, että hallitus aloittaa toimintansa viimeistään 1.3.2008. Siihen saakka nykyiset Stadian ja EVTEK-ammattikorkeakoulun hallitukset toimivat rinnakkain ja järjestävät yhteiskokouksia, joissa käsitellään Metropolia Ammattikorkeakoulun valmisteluun liittyviä asioita.

Työ- ja elinkeinoelämäyhteyden vahvistamiseksi Metropolia Ammattikorkeakoululle valmistellaan neuvottelukuntatoiminta, joka perustuu koulutusalakohtaisiin neuvottelukuntiin.

Hallitus käsitteli ja hyväksyi Metropolia Ammattikorkeakoulun valmistelun organisointitavan ja toimintasuunnitelman sillä lisäyksellä, että tilatyöryhmän laajennettuun kokoonpanoon nimettiin Mika Savolainen (Vantaa), Vesa Sauramo (Helsinki) ja Timo Kuismin (Espoo). Tilatyöryhmä kokoontuu laajennetussa kokoonpanossa erikseen sovittavalla tavalla, mutta kuitenkin aina ennen esitysten tekemistä asiassa, joilla on yhtiön tai ammattikorkeakoulun tilaratkaisuihin kohdistuva olennainen vaikutus.

Lisätietoja

rehtori, toimitusjohtaja Riitta Konkola
riitta.konkola(at)metropolia.fi

Arkisto - Päätöspöytäkirjat