Tilinpäätös 2014

Tuloslaskelma

1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
LIIKEVAIHTO 109 225 285,50 116 576 043,75
Liiketoiminnan muut tuotot 521 949,89 534 295,11
Materiaalit ja palvelut -5 679 494,20 -4 493 012,10
Henkilöstökulut -71 697 889,03 -79 179 045,99
Poistot ja arvonalentumiset -4 210 553,23 -4 281 181,39
Liiketoiminnan muut kulut -25 631 925,58 -29 007 919,38
TILIKAUDEN LIIKETULOS 2 527 373,35 149 180,00
Rahoitustuotot ja kulut 122 107,74 114 271,66
TILIKAUDEN TULOS 2 649 481,09 263 451,66
 

Tase

31.12.2014 31.12.2013
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 238 586,95 13 726,24
Muut pitkävaikutteiset menot 2 442 657,75 2 516 465,87
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 2 681 244,70 2 530 192,11
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 7 455 193,38 6 834 705,81
Muut aineelliset hyödykkeet 539,10 550,51
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt 0,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 7 455 732,48 6 835 256,32
Sijoitukset
Osakkeet 115 886,58 115 886,58
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 10 252 863,76 9 481 335,01
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset 1 515 420,40 38 452,10
Siirtosaamiset 580,00 620,00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 1 516 000,40 39 072,10
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 856 937,68 956 726,89
Muut saamiset 275 080,08 244 775,02
Siirtosaamiset 2 015 489,42 2 477 308,01
Rahoitusarvopaperit 25 256 579,41 25 138 336,11
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 28 404 086,59 28 817 146,03
Rahat- ja pankkisaamiset 5 784 953,29 4 182 452,58
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 35 705 040,28 33 038 670,71
VASTAAVAA YHTEENSÄ 45 957 904,04 42 520 005,72
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 4 500 000,00 4 500 000,00
Edellisten tilikausien voitto / tappio 26 635 878,89 26 372 427,23
Tilikauden voitto / tappio 2 649 481,09 263 451,66
Oma pääoma yhteensä 33 785 359,98 31 135 878,89
Pitkäaikainen vieras pääoma 9 494,31 9 574,31
Lyhytaikainen vieraspääoma
Saadut ennakot 1 200 060,87 1 103 948,22
Ostovelat 3 111 782,24 2 288 285,18
Muut velat 1 962 407,26 2 122 358,26
Siirtovelat 5 888 799,38 5 859 960,86
Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä 12 163 049,75 11 374 552,52
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 172 544,06 11 384 126,83
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 45 957 904,04 42 520 005,72
 

Hallituksen puheenjohtajan katsaus

Vuonna 2015 saavutettiin suomalaisen koulutusjärjestelmän ja nimenomaan ammattikorkeakoulujärjestelmän kannalta merkittävä merkkipaalu, kun uusi ammattikorkeakouluja ohjaava ja sääntelevä laki valmistui.

Ammattikorkeakoulut alkoivat ja joutuivat toden teolla tekemään ratkaisuja, joita toimiminen kiristyvässä rahoitustilanteessa edellyttää.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n kannalta edellä mainitut asiat ovat edellyttäneet isoja toimenpiteitä: organisaatiorakennettamme on uudistettu ja toimintakulujamme on supistettu. Molemmat mainitut seikat ovat olleet välttämättömiä, jotta voimme iskukykyisinä kohdata tulevaisuuden haasteet: tiukentuvan kilpailun sekä kasvavan tarpeen tehostaa toimintoja kilpaillessamme rahoituksesta. Edellä mainitusta syistä johtuen Metropolian vuosi 2014 ei ollut helppo vuosi. Organisaatioon syvällisesti liittyvät asiat isossa organisaatiossa eivät ole koskaan helppoja. Tällä hetkellä käymme läpi asiaan liittyviä tutkimuksia pohtiessamme toimintamme jatkokehittämistä.
 
Metropolian taloudellinen tulos viime vuodelta 2014 oli oikein hyvä. Olemme aina olleet sitä mieltä, että terve taloudellinen tulos ja taserakenne antavat meille parhaat mahdollisuudet selvitä tulevaisuuden haasteista. Hyvä taloudellinen asema mahdollistaa myöskin tarpeen mukaan panostamisen erilaisiin kehityshankkeisiin. Lisäksi Metropolian toimitilojen kehittäminen sekä Myllypuron ja Myyrmäen kampusten rakennushankkeiden suunnittelu etenivät tavoiteaikataulussaan.
 
Lausun yhtiön henkilökunnalle, opiskelijoille sekä kaikille yhteistyökumppaneillemme lämpimän kiitoksen vuodesta 2014.

Henri Kuitunen, puheenjohtaja