Tilinpäätös 2016

Tuloslaskelma

1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
LIIKEVAIHTO 97 298 202,40 100 343 868,69
Liiketoiminnan muut tuotot 549 565,57 364 525,43
Materiaalit ja palvelut -3 613 740,17 -3 408 675,21
Henkilöstökulut -66 974 761,79 -69 551 181,48
Poistot ja arvonalentumiset -4 289 160,64 -4 079 374,23
Liiketoiminnan muut kulut -23 607 640,49 -24 948 835,41
LIIKEVOITTO -637 535,12 -1 279 672,21
Rahoitustuotot ja kulut 969 666,03 1 698 291,24
TILIKAUDEN VOITTO 332 130,91 418 619,03

Tase

31.12.2016 31.12.2015
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 529 734,15 662 130,73
Muut pitkävaikutteiset menot 3 513 981,75 2 724 890,42
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 4 043 715,90 3 387 021,15
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 9 244 849,19 8 750 189,77
Muut aineelliset hyödykkeet 516,29 527,70
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt 107 489,26 101 780,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 9 352 854,74 8 852 497,47
Sijoitukset
Osakkeet 110 001,00 113 363,76
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 13 506 571,64 12 352 882,38
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset 38 453,16 5 313,48
Siirtosaamiset 800,00 580,00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 39 253,16 5 893,48
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 1 924 203,71 1 250 408,03
Muut saamiset 994 451,89 167 207,11
Siirtosaamiset 1 409 538,62 1 335 132,64
Rahoitusarvopaperit 27 400 891,68 30 465 342,79
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 31 729 085,90 33 218 090,57
Rahat- ja pankkisaamiset 5 597 829,78 5 933 783,48
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 37 366 168,84 39 157 767,53
VASTAAVAA YHTEENSÄ 50 872 740,48 51 510 649,91
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 4 500 000,00 4 500 000,00
Edellisten tilikausien voitto / tappio 29 603 979,01 29 285 359,98
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto SVOP 4 482 000,00 4 482 000,00
Muut rahastot 100 000,00 0
Tilikauden voitto / tappio 332 130,91 418 619,03
Oma pääoma yhteensä 39 018 109,92 38 685 979,01
Pitkäaikainen vieras pääoma 1 168 461,24 9 494,31
Lyhytaikainen vieraspääoma
Saadut ennakot 1 699 056,91 511 394,11
Ostovelat 2 506 542,95 4 638 924,85
Muut velat 2 170 592,67 2 165 864,31
Siirtovelat 4 309 976,79 5 498 993,32
Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä 10 686 169,32 12 815 176,59
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 11 854 630,56 12 824 670,90
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 50 872 740,48 51 510 649,91

Hallituksen puheenjohtajan katsaus vuoteen 2016

Kulunut vuosi 2016 oli hyvin työntäyteinen ja tärkeä vuosi Metropolian Ammattikorkeakoulu Oy:n aikajanassa.  Viime vuonna toteutimme perustehtävämme ohella monta tärkeää asiaa,  joiden varaan voimme rakentaa tulevaisuuttamme. 

Myllypuron kampuksen syksyllä muurattu peruskivi on sekä fyysinen että henkinen osoitus Metropolian tulevaisuuteen suuntautuvan strategian implementoinnista, mikä tulee tuottamaan paljon hyvää tulevaisuudessa meille kaikille. Toiminta Myllypurossa käynnistyy vuonna 2018. 

Toinen erittäin tärkeä ja lupaava hanke, jota olimme viime syksyllä käynnistämässä, oli yhdessä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun sekä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa perustamamme liittouma, jonka myötä sekä opiskelijat että työelämä tulevat jatkossa saamaan entistä joustavampaa koulutustarjontaa sekä lukemattomia muita etuja, kun maamme eturivin ammattikorkeakoulut tiivistävät yhteistyötään kaikkien parhaaksi.  Tämän hankkeen hedelmistä saamme nauttia jo vuonna 2017.

Toimintamme laatu ja sen kehittäminen on meille Metropoliassa aivan toimintamme keskiössä. Varmistaaksemme kilpailukykyisyytemme osallistuimme viime marraskuussa laatujärjestelmämme auditointiin, jonka toteutti Kansallisen koulutuksen Arviointikeskus KARVI. Auditoinnin tuloksena saimme laatuleiman, josta olemme perustellusti ylpeitä ja luo meille uskoa, että olemme oikealla tiellä.

Suomen ammattikorkeakoulujärjestelmä ja sen kehittäminen ovat hyvin haastavassa tilanteessa valtionrahoituksen supistuessa.  Strategiamme mukaisesti Metropolia pystyi hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa sopeutumaan vallitseviin oloihin ja tekemään positiivisen tuloksen. Terve talous luo meille hyvät edellytykset menestyä myös tulevaisuudessa ja kehittää toimintaamme.

Lausun hallituksen puolesta parhaat kiitokseni yhtiön opiskelijoille, henkilökunnalle, osakkeenomistajille ja kaikille yhteistyökumppaneillemme hyvästä vuodesta 2016.

 

Henri Kuitunen
hallituksen puheenjohtaja