Toimintaterapian tutkinto-ohjelman julkaisuja

Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen arviointi (ACIS-FI) 2016: Riitta Keponen ja Sanna Piikki

Suomenkielinen laitos Assessment of Communication and Interaction Skills (ACIS) -menetelmästä. Alkuteos on Forsyth Kristy, Salamy Marcelle, Simon Sandy, Kielhofner Gary: A User´s Guide to The Assessment of Communication and interaction Skills, ACIS (4.0), 1998. University of Illinois at Chicago.

ACIS-FI-menetelmä on suunniteltu toimintaterapeuttien käyttöön tilanteissa, joissa asiakkaalla on ongelmia selviytyä sosiaalisissa tilanteissa ja hänen viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan tulee arvioida. Menetelmä auttaa toimintaterapeuttia ymmärtämään henkilön viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä auttaa kohdentamaan interventiota kyseisiin taitoihin. Menetelmän taustateoriana on inhimillisen toiminnan malli (Kielhofner G. 2008). Tämän taustateorian tuntemus on edellytys menetelmän käytölle.

Viestintä- ja vuorovaikutustaidot tulevat esiin toiminnassa joko kahdenkeskisissä tai ryhmätilanteissa. ACIS-FI-menetelmää käytettäessä toimintaterapeutti kerää tietoa havainnoimalla. Menetelmä auttaa kohdistamaan havainnot oleellisiin taitoihin. Menetelmä rakentuu kahdestakymmenestä yksittäisestä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja kuvaavasta osiosta, jotka muodostavat fyysisen, tiedonvaihdon ja vastavuoroisuuden osa-alueen. Menetelmän käyttö ei ole sidoksissa mihinkään diagnoosiryhmään, vaan soveltuu asiakkaille 14 vuoden iästä ylöspäin.

ACIS-FI-menetelmässä jokainen yksittäinen taito pisteytetään 4-portaisella asteikolla. Arviointimenetelmä ei selitä taidon puutteen syytä, vaan sen avulla on mahdollista ymmärtää taidon vaikutusta henkilön vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen tilanteen ja meneillään olevan toiminnan sujumiseen. ACIS-FI on käytännön työväline, jota voidaan hyödyntää osana toimintamahdollisuuksien arviointia.

ACIS-FI-menetelmän suomenkielinen laitos on kehitetty ja tutkittu kansainvälisessä yhteistyössä Illinoisin yliopiston The Model of Human Occupation Clearinghousen tutkijoiden kanssa. Julkaisu sisältää käsikirjan lisäksi menetelmän käyttöohjeet sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitojen arvioinnissa tarvittavan pisteytyslomakkeen.

Hinta

230 € / kpl

Arviointimenetelmän käsikirja sisältää taustateorian esittelyn, käyttöohjeet, pisteytyskriteerit ja ohjeet esimerkkeineen sekä arviointiin tarvittavat lomakkeet sekä lomakkeiden kopiointioikeuden omaan arviointityöhön.

Tilaustavat

Tilauslomakkeella

tai sähköpostitse

toimintaterapianjulkaisut metropolia fi

Toimintaan motivoitumisen arviointi (VQ-FI) 2016 Riitta Keponen ja Sanna Piikki

Suomenkielinen laitos Volitional Questonnaire (VQ) -menetelmästä. Alkuteos on De las Heras, Carmen Gloria, Geist, Rebecca, Kielhofner, Gary & Li, Yanling: A User’s Manual for The Volitional Questionnaire (4.1). 1998, 2007. University of Illinois at Chicago.

VQ-FI on havainnointimenetelmä, jonka avulla voidaan tutkia ja ymmärtää ihmisen toimintaan motivoitumista. Menetelmän taustateoriana on inhimillisen toiminnan malli (Kielhofner G. 2008). Tämän taustateorian tuntemus on edellytys menetelmän käytölle.

Inhimillisen toiminnan mallissa tahto / toimintaan motivoituminen määritellään ajatuksia ja tunteita sisältäväksi toimintatavaksi, joka mahdollistaa toiminnan ennakoimisen, valintojen tekemisen, toimintatilanteen kokemisen sekä tilanteen tulkitsemisen, ja sen mukaisen käyttäytymisen. Kokemukset omasta toiminnasta kertyvät siis toiminnan valintojen ja tilanteen sekä oman käytöksen tulkinnan kautta.

Tahdon käsitteen avulla voidaan ymmärtää, mitä henkilö pitää itselleen tärkeänä (values), millaisena hän kokee suorituskykynsä ja tehokkuutensa (personal causation) ja millaisesta toiminnasta hän nauttii (interests). Toimintaterapeutti tunnistaa asiakkaan toiminnan aikana ilmenevät toiveet, itseluottamuksen määrän sekä tilanteessa ilmenevät tyytyväisyyden tunteet.

Menetelmän avulla terapeutti havainnoi strukturoidusti asiakkaan toimintaa ja tilanteeseen vaikuttavia ympäristötekijöitä. Koska toimintaterapeutti kerää tietoa toimintaan motivoitumisesta havainnoimalla, on menetelmä erityisen sopiva silloin, kun asiakas ei kykene sanallisesti ilmaisemaan omia tarpeitaan ja toiveitaan. Asiakkaalla voi olla esimerkiksi kommunikaation tai kognition ongelmia tai sosiaaliset tilanteet ovat hänelle vaikeita.

VQ-FI-menetelmän avulla kertyy tietoa henkilön suhtautumisesta tarjolla olevaan toimintaan sekä siitä, millaisesta toiminnasta hän kiinnostuu ja mihin hän rohkenee osallistua. Arvioinnista saatua tietoa voidaan hyödyntää asetettaessa terapian tavoitteita ja harkittaessa asiakkaalle sopivaa toimintaa ja ympäristöstä saatavan tuen laatua sekä määrää.

VQ-FI jaottelee asiakkaan tahdon kolmeen tasoon, joiden avulla voidaan tarkastella, millä tasolla asiakkaan tahto on ja mikä olisi seuraava tahdon taso, johon yhteistyössä voitaisiin pyrkiä. Menetelmän pisteytysasteikko on neliportainen. Arvioitavat osiot on määritelty, ja määritelmien yhteydessä on esimerkkejä pisteytyksen tueksi.

VQ-FI soveltuu yli 7-vuotiaiden lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden toimintaan motivoitumisen arviointiin.  Menetelmää käytetään silloin, kun henkilön on vaikea ilmaista omia tarpeitaan tai toiveitaan ja kun henkilön osallistuminen toimintaan näyttäytyy vähäisenä.

VQ-FI on käytännön työväline, jota voidaan hyödyntää osana toimintamahdollisuuksien arviointia.

VQ-FI-menetelmän suomenkielinen laitos on kehitetty, ja niitä on tutkittu kansainvälisessä yhteistyössä Illinoin yliopiston The Model of Human Occupation Clearinghousen tutkijoiden kanssa. Julkaisu sisältää käsikirjan lisäksi menetelmän käyttöohjeet sekä arvioinnissa tarvittavan pisteytyslomakkeen.

Hinta

230 € / kpl

Arviointimenetelmän käsikirja sisältää taustateorian esittelyn, käyttöohjeet, pisteytyskriteerit ja ohjeet esimerkkeineen sekä arviointiin tarvittavat lomakkeet sekä lomakkeiden kopiointioikeuden omaan arviointityöhön.

Tilaustavat

Tilauslomakkeella

tai sähköpostitse

toimintaterapianjulkaisut metropolia fi