Milloin tarvitaan eettisen toimikunnan lausunto?

Ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ihmistieteisiin luettavien tutkimusalojen eettisiä periaatteita, jotka ovat:

 1. tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen,
 2. vahingoittamisen välttäminen ja
 3. yksityisyys ja tietosuoja.

Tutkijoiden on hyvä perehtyä tutkimuseettisiin periaatteisiin jo tutkimuksen suunnitelmavaiheessa
TENK > Eettinen ennakkoarviointi > Eettiset periaatteet (pdf)

Eettinen hyväksyttävyys on aina arvioitava ennakkoon tutkimuksissa,

 1. joissa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen,
 2. joissa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta (arviointia ei kuitenkaan edellytetä julkisten ja julkistettujen tietojen, rekisteri- ja asiakirja-aineistojen ja arkistoaineistojen tutkimukseen),
 3. joita ei toteuteta osana varhaiskasvatuksen toimintayksikön tai koulun normaalitoimintaa ja joissa se kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, jonka perusteella huoltajalla on mahdollisuus kieltää lastaan osallistumasta tutkimukseen,
 4. joissa tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä, joiden mahdollisten haittojen arviointi edellyttää erityisasiantuntemusta (esim. väkivaltaa tai pornografiaa sisältävät tutkimukset),
 5. joissa on riski aiheuttaa tutkittaville normaalin arkielämän rajat ylittävää pitkäaikaista henkistä haittaa (trauma, masennus, unettomuus),
 6. joiden toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville (esim. perheväkivaltaa koskevat tutkimukset).

Lisäksi tutkija voi pyytää eettisen toimikunnan lausuntoa, jos tutkimuskohde, tutkimuksen rahoittaja tai yhteistyökumppani sitä edellyttää tai jos tutkimustuloksia suunnitellaan julkaistavan tiedelehdessä, joka edellyttää eettistä ennakkoarviointia.

Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi on tarkoitettu perustutkinnon (bachelor-taso) jälkeiseen tutkimustyöhön.

 • Perustutkintojen opinnäytteiden ohjaajat vastaavat siitä, että opinnäytetöissä noudatetaan eettisiä periaatteita.
 • Mikäli perustutkinnon opinnäyte suunnitellaan toteutettavaksi tavalla, joka kuuluu ennakkoarviointia edellyttävien tutkimusasetelmien ryhmään, opiskelija hakee ennakkoarviointia eettiseltä toimikunnalta yhdessä ohjaajansa kanssa.

Eettinen ennakkoarviointi ei siirrä tutkijan vastuuta tutkimuksestaan ja sen ratkaisuista eettiselle toimikunnalle.

Huomattava on, että eettisen toimikunnan lausunto ei ole tutkimuslupa. Luvan tutkimuksen toteuttamiselle antaa kohdeorganisaatio, jossa tutkimus toteutetaan. Lisäksi suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta antavat yksittäiset tutkittavat.

Mitä asioita eettinen toimikunta arvioi

Eettinen toimikunta kiinnittää arviossaan soveltuvin osin huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

 • tutkimuksen tarkoitus ja käytettävät menetelmät
 • mahdolliset haitat ja riskit tutkittaville
 • tutkimuksen kulku ja toimenpiteiden kuvaus
 • tulosten käsittely ja tilastolliset menetelmät
 • tutkimuksen suunniteltu julkaisutapa
 • tutkimuksen turvallisuus
 • toimeksiantaja ja tutkimushenkilökunta
 • tutkimuslaitteisto ja tutkimusolosuhteet
 • erityisryhmät
 • tietosuoja
 • taloudelliset seikat ja tutkittavien vakuutusturva
 • tutkimuksesta vastaavan henkilön tehtävät sekä arvio tutkimukseen liittyvistä eettisistä seikoista
 • tiedote tutkittavalle
 • suostumusasiakirjat
 • tutkimuksen rahoitus
 • tiedote tutkimushenkilökunnalle