SIMHE -hanke turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen ja ohjaamiseen

Metropolia on käynnistänyt opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Supporting Immigrants in Higher Education in Finland SIMHE- hankkeen turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseksi - ja ohjaamiseksi. Metropolia kehittää mallia yhdessä UniPID-verkoston SIMHE hanketyöryhmän kanssa.

Hankkeen pyrkimyksenä on sujuvoittaa Suomessa korkeasti koulutettujen, eri statuksilla olevien maahanmuuttajien aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) sekä korkeakoulutukseen ohjautumista kansallisella ja alueellisella tasolla sekä luoda tätä varten malli, jolla vastaavaa toimintaa voitaisiin käynnistää myös muiden korkeakoulujen toimesta. Tarkoituksena on varmistaa, että Suomeen saapuvien korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien aiemmat opinnot ja tutkinnot tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin kansallisten käytäntöjen mukaisesti mahdollisimman nopeasti, jotta henkilöt voidaan ohjata oikeille koulutus- ja urapoluille.

SIMHE-palvelukeskuksessa ohjaamme korkeakouluopintoja tai korkeakoulututkinnon omaavia turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia löytämään heille heidän osaamistaustaansa sopivimman koulutus- ja urapolun. SIMHE- Metropolia palvelukonsepti maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille sisältää osaamisen tunnistamisen palveluiden lisäksi ohjauspalvelut.

Ohjauspalvelut maahanmuuttajille

Ohjauspalvelut sisältävät sekä yksilöohjausta että kuukausittain toteutettavat Guidance generalia iltapäivät, jossa tavoitteena on kertoa tarkemmin suomalaisesta korkeakoulujärjestelmästä ja mahdollisuudesta hakeutua korkeakouluopintoihin joko tutkinto-opiskelijaksi tai täydentämään opintoja.

Tutustu maahanmuuttajille tarkoitettuihin palveluihin >>

Osaamisen tunnistamisen palvelut maahanmuuttajille

Osaamisen tunnistamisen palvelut sisältävät ohjauskeskustelun lisäksi myös syvällisemmän ammatillisen osaamisen arvioinnin. Oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien osaaminen voidaan tunnistaa myös osaamisen osoittamisella, näytöillä. Osaamisen näytöstä annamme osallistujalle dokumentaation, jossa kerrotaan mitä osaamista ja millä menetelmällä on tunnistettu.

Ammatillisen osaamisen tunnistamisen päivää pilotoitiin huhtikuussa 2016 tekniikan koulutusalalla. Osaamisen tunnistaminen jatkuu lokakuussa 2016 tekniikan sekä liiketalouden koulutusaloilla.

Osaamisen tunnistaminen, syksy 2016 

Osaamisen tunnistamisen palvelut pitävät sisällään kaksi eri tapaa tunnistaa maahanmuuttajataustaisen henkilön osaamista

  • osaamisen kartoituksen
  • osaamisen näytön

Osaamisen tunnistamisen palvelut on suunnattu maahanmuuttajataustaisille henkilöille

  • joilla on oleskelulupa Suomessa
  • jotka ovat suorittaneet liiketalouden tai tekniikan korkeakoulututkinnon (kandi- tai maisteritaso)
  • joilla on tutkintotodistus
  • jotka pystyvät osallistumaan osaamisen tunnistamisen palveluihin joko suomen tai englannin kielellä

Lisäksi asiakkaan ensisijaisena tavoitteena on myös nopea työllistyminen Suomen työmarkkinoille.

Osaamisen kartoitus

Osaamisen kartoitus tapahtuu sekä asiantuntijakeskustelun että asiakkaan oman itsearvioinnin pohjalta.

Näiden menetelmien kautta muodostuu käsitys siitä, miten asiakkaan osaaminen on verrattavissa vastaavan suomalaisen tutkinnon suorittaneen osaamiseen.

Asiakas saa osaamisen kartoituksesta dokumentin, jossa pyritään tekemään näkyväksi asiakkaan osaaminen, kartoittamaan mahdollinen täydennyskouluttautumisen tarve sekä tuomaan esille myös sitä osaamista, mitä suomalaiseen vastaavaan tutkintoalaan ei ole sisällytetty.

Osaamisen kartoituksen jälkeen asiakkaalla on myös mahdollisuus osallistua osaamisen näyttöön.

Osaamisen näyttö

Osaamisen näytössä asiakas osallistuu Metropolian tutkinto-opiskelijoiden kanssa toteutettavaan työelämälähtöiseen projektiin.

Asiakkaan on mahdollista tehdä näkyväksi osaamistaan laaja-alaisemmin myös projektin tilanneelle työnantajalle projektin kautta.

Asiakas saa osaamisen näytöstä dokumentin, jossa arvioidaan hänen osaamistaan syvällisemmin sekä tämän lisäksi myös Metropolian opintorekisteriotteen suoritetusta  työelämäprojektista.

Osaamisen tunnistamisen palvelun tuoma hyöty työnantajille

Ulkomaalainen työntekijät ja ulkomailla suoritettu tutkinto herättää usein kysymyksiä työnantajien keskuudessa Helsingin Seudun Kauppakamarin keväällä 2016 tekemän selvityksen pohjalta >>.

Osaamisen tunnistamisen palvelu antaa vastauksia työnantajille osaamisen tunnistamiseen liittyviin kysymyksiin. Yrityksen osallistuminen tilaajan roolissa työelämäprojekteihin antaa myös mahdollisuuden saada näkemystä maahanmuuttajataustaisen henkilön tuomasta mahdollisesta lisäarvosta yrityksen tilaaman haasteen ratkaisussa.

Työelämälähtöisiin projekteihin osallistuminen toimii myös hyvänä kaikenlaisten opiskelijoiden rekrytointikanavana. Osaamisen tunnistamisen palveluun kytkeytyvät maahanmuuttajat työskentelevät yhdessä suomalaisten tutkinto-opiskelijoiden kanssa, tätä kautta mahdollistuu monikulttuurisuuden tuoma lisäarvo, mitä nykypäivän globaali ajattelu edellyttääkin.  Lue lisää Metropolian projektiyhteistyöstä >> 

Yhteystiedot

Lähetä sähköpostia: simhe-info metropolia fi

Heidi Stenberg, projektijohtaja
heidi.stenberg metropolia fi
+ 358 40 535 3388

Marianne Autero, projektikoordinaattori
marianne.autero metropolia fi
+358 40 621 6636