SIMHE -palvelut turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen ja ohjaamiseen

Metropolia tarjoaa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia SIMHE- (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) palveluja  turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseksi - ja ohjaamiseksi. SIMHE- palveluja tarjoavat Metropolian lisäksi myös Karelia ja Oulun ammattikorkeakoulut sekä Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistot.

Palveluilla pyritään sujuvoittamaan Suomessa korkeasti koulutettujen, eri statuksilla olevien maahanmuuttajien aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) sekä korkeakoulutukseen ohjautumista kansallisella ja alueellisella tasolla sekä luoda tätä varten malli, jolla vastaavaa toimintaa voitaisiin käynnistää myös muiden korkeakoulujen toimesta. Tarkoituksena on varmistaa, että Suomeen saapuvien korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien aiemmat opinnot ja tutkinnot tunnistettaisiin kansallisten käytäntöjen mukaisesti mahdollisimman nopeasti, jotta henkilöt voidaan ohjata oikeille koulutus- ja urapoluille.

SIMHE-palvelukeskuksessa ohjaamme korkeakouluopintoja tai korkeakoulututkinnon omaavia turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia löytämään heille heidän osaamistaustaansa sopivimman koulutus- ja urapolun. SIMHE- Metropolia palvelukonsepti maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille sisältää osaamisen tunnistamisen palveluiden lisäksi ohjauspalvelut.

Ohjauspalvelut maahanmuuttajille

Ohjauspalvelut sisältävät sekä yksilöohjausta että kuukausittain toteutettavat Guidance generalia iltapäivät, jossa tavoitteena on kertoa tarkemmin suomalaisesta korkeakoulujärjestelmästä ja mahdollisuudesta hakeutua korkeakouluopintoihin joko tutkinto-opiskelijaksi tai täydentämään opintoja ja osaamista.

Tutustu maahanmuuttajille tarkoitettuihin palveluihin

Osaamisen tunnistamisen palvelut maahanmuuttajille

Osaamisen tunnistamisen palvelut sisältävät ohjauskeskustelun lisäksi myös syvällisemmän ammatillisen osaamisen arvioinnin. Oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien osaaminen voidaan tunnistaa myös osaamisen osoittamisella, näytöillä. Syvällisemmästä osaamisen kartoituksesta ja osaamisen näytöstä annamme osallistujalle dokumentaation, jossa kerrotaan mitä osaamista ja millä menetelmällä on tunnistettu.

Osaamisen tunnistamisen palvelun tarkoituksena on auttaa toisaalta maahanmuuttajataustaista henkilöä itseään arvioimaan omaa osaamistaan suhteessa suomalaiseen vastaavan tutkinnon kautta saatuun osaamiseen ja toisaalta kertoa myös työnhakutilanteessa työnantajalle suomalaisen kouluttajan arvio ulkomailla hankitun osaamisen vertailtavuudesta Suomessa koulutettuun osaamiseen. SIMHE-Metropolian osaamisen tunnistamisen palvelun taustalla on ajatus "International talents need local references".

Ammatillisen osaamisen tunnistamista tarjotaan Metropoliassa tekniikan sekä liiketalouden koulutusaloilla.

Osaamisen tunnistaminen 

Osaamisen tunnistamisen palvelut pitävät sisällään kaksi eri tapaa tunnistaa maahanmuuttajataustaisen henkilön osaamista

  • osaamisen kartoituksen
  • osaamisen näytön

Osaamisen tunnistamisen palvelut on suunnattu maahanmuuttajataustaisille henkilöille

  • joilla on oleskelulupa Suomessa
  • jotka ovat suorittaneet liiketalouden tai tekniikan korkeakoulututkinnon (kandi- tai maisteritaso)
  • joilla on tutkintotodistus
  • jotka pystyvät osallistumaan osaamisen tunnistamisen palveluihin joko suomen tai englannin kielellä

Lisäksi asiakkaan ensisijaisena tavoitteena on myös nopea työllistyminen Suomen työmarkkinoille.

Osaamisen kartoitus

Osaamisen kartoitus tapahtuu sekä asiantuntijakeskustelun että asiakkaan oman itsearvioinnin pohjalta.

Näiden menetelmien kautta muodostuu käsitys siitä, miten asiakkaan osaaminen on verrattavissa vastaavan suomalaisen tutkinnon suorittaneen osaamiseen.

Asiakas saa osaamisen kartoituksesta dokumentin, jossa pyritään tekemään näkyväksi asiakkaan osaaminen, kartoittamaan mahdollinen täydennyskouluttautumisen tarve sekä tuomaan esille myös sitä osaamista, mitä suomalaiseen vastaavaan tutkintoalaan ei ole sisällytetty.

Osaamisen kartoituksen jälkeen asiakkaalla on myös mahdollisuus osallistua osaamisen näyttöön.

Osaamisen näyttö

Osaamisen näytössä asiakas osallistuu Metropolian tutkinto-opiskelijoiden kanssa toteutettavaan työelämälähtöiseen projektiin.

Projektin kautta asiakkaan on mahdollista tehdä näkyväksi osaamistaan laaja-alaisemmin myös projektin tilanneelle työnantajalle.

Asiakas saa osaamisen näytöstä dokumentin, jossa arvioidaan hänen projektissa tunnistettua osaamistaan. Tämän lisäksi hän saa myös Metropolian opintorekisteriotteen suoritetusta  10 op työelämäprojektista.

Osaamisen tunnistamisen palvelun tuoma hyöty työnantajille

Ulkomaalainen työntekijä ja ulkomailla suoritettu tutkinto herättää usein kysymyksiä työnantajien keskuudessa Helsingin Seudun Kauppakamarin keväällä 2016 tekemän selvityksen pohjalta.

Osaamisen tunnistamisen palvelu antaa vastauksia työnantajille osaamisen tunnistamiseen liittyviin kysymyksiin. Yrityksen osallistuminen tilaajan roolissa työelämäprojekteihin antaa myös mahdollisuuden saada näkemystä maahanmuuttajataustaisen henkilön tuomasta mahdollisesta lisäarvosta yrityksen tilaaman haasteen ratkaisussa.

Työelämälähtöisiin projekteihin osallistuminen toimii myös hyvänä kaikenlaisten opiskelijoiden rekrytointikanavana. Osaamisen tunnistamisen palveluun kytkeytyvät maahanmuuttajat työskentelevät yhdessä suomalaisten tutkinto-opiskelijoiden kanssa, tätä kautta mahdollistuu monikulttuurisuuden tuoma lisäarvo, mitä nykypäivän globaali ajattelu edellyttääkin.  Lue lisää Metropolian projektiyhteistyöstä 

Yhteystiedot

Lähetä sähköpostia: simhe-info metropolia fi

Heidi Stenberg, projektijohtaja
heidi.stenberg metropolia fi
+ 358 40 535 3388

Marianne Autero, projektisuunnittelija
marianne.autero metropolia fi
+358 40 621 6636

SIMHE-Metropolia esillä "Ikkunat auki eurooppalaiseen aikuiskoulutukseen" -seminaarissa

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn ja Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisseminaari Helsingissä 17.–18.11.2016.

Katso video

SIMHE-projekti esiteltiin Opetus- ja kulttuuriministeriön kotimaisten kielten opetustarjonnan seminaarissa 2.5. 2016

Maahanmuuttajille

Metropolia tarjoaa maahanmuuttajille erilaisia ohjauspalveluita sekä osaamisen tunnistamista.
Lue lisää

Monta muuttujaa -blogi

Yhteystiedot

Ota yhteyttä sähköpostitse:
simhe-info metropolia fi

Käyntiosoite
Bulevardi 31
00180 Helsinki