Tutkintonimike: Toimintaterapeutti (AMK)

Kesto: 3,5 vuotta

Laajuus: 210 opintopistettä

Aloituspaikat: 24

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 15.3.–5.4.2017

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Toimintaterapeutti (AMK)

Toimintaterapeutti (AMK) on ammattikorkeakoulututkinto, joka on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten tutkintojen kanssa. Koulutus antaa toimintaterapeutin (AMK) pätevyyden.

Toimintaterapeutin työtehtävät

Toimintaterapeutit ovat sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita, jotka työskentelevät monialaisissa työryhmissä. Toimintaterapeutit voivat työskennellä myös kolmannella sektorilla erilaisissa kehittämis- ja projektitehtävissä sekä yrittäjinä.

Mahdollisia työympäristöjä:

 • sosiaali- ja terveysvirastojen toimipisteet
 • sairaala - ja avopalvelut
 • kuntoutuskeskukset
 • koulut
 • päiväkodit
 • järjestöt

Toimintaterapeuttikoulutuksen lähtökohdat ja tavoitteet

Toimintaterapeuttikoulutuksen lähtökohtana on jokaisen ihmisen oikeus osallistua itselleen merkitykselliseen toimintaan. Toimintaterapian ammatin vahvana ytimenä on toimintamahdollisuuksien arviointi ja tukeminen, toiminnan terapeuttinen käyttö sekä terapiasuhdeosaaminen.

Toimintaterapeutti mahdollistaa eri ikäisten ihmisten osallistumisen hänelle tärkeisiin päivittäisen elämän toimintoihin silloin, kun he esimerkiksi fyysisen tai psyykkisen sairauden, vaikean elämäntilanteen, ikääntymisen tai kehitysviivästymän vuoksi tarvitsevat asiantuntijan apua.

Toimintaterapeutti osaa käyttää tutkittuja menetelmiä toimintakyvyn ja toimintaympäristön arvioinnissa ja sen pohjalta tehdä yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelman kuntoutumisen edistämiseksi. Osallistumisen mahdollistamiseksi toimintaterapeutti osaa muokata fyysistä ja sosiaalista ympäristöä niin, että asiakkaan toimintamahdollisuudet paranevat ja hänen on mahdollista toimia omassa arjessaan mielekkäällä tavalla.

Tavoitteena on, että asiakas löytää ja hallitsee keinot huolehtia itsestä, olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa, tehdä työtä, opiskella, leikkiä ja viettää rikasta vapaa-aikaa. Toimintaterapiassa käytetään asiakasta kiinnostavaa, tarkoituksenmukaista ja sopivan haasteellista toimintaa. Toimintaterapeutti osaa ottaa huomioon työssään yhteiskunnasta ja yhteisöistä nousevia tarpeita ja muutostoiveita.

Toimintaterapeutin työssä on mahdollisuuksia luoviin ja uusiin ratkaisuihin.

Opintojen toteutustapa

Koulutuksen aikana opiskelija rakentaa toimintaterapian asiantuntijuutta alan uusimpien teorioiden ja näyttöön perustuvan käytännön pohjalta. Toimintaterapian asiantuntijat työskentelevät monialaisten työryhmien jäseninä, opintojen aikana opiskelijat kehittävät yhteistyöosaamistaan ihmisen hyvinvoinnin ja toimintamahdollisuuksien edistämiseksi.

Opiskelu toimintaterapeutin tutkinto-ohjelmassa edellyttää kokopäiväistä opiskelua. Opinnot toteutetaan lähiopiskeluna sekä itsenäisenä opiskeluna. Opintojaksojen toteutusaikataulut tarkentuvat opintojen alkaessa.

Projektioppiminen

Opiskelija suorittaa opintojensa aikana muun muassa 10 opintopisteen laajuiset innovaatioprojektiopinnot, joita toteutetaan työelämälähtöisesti ja monialaisesti. Opinnot ovat mahdollisuus kehittää omaa luovaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan. Projekteissa ja kehittämishankkeissa tapahtuvan oppimisen myötä toimintaterapeuttiopiskelijat harjaantuvat yhteistoiminaan: he tunnistavat työelämän kehittämistarpeita ja löytävät niihin ratkaisuja.

Työelämäharjoittelu

Työelämäharjoittelu kuuluu olennaisena osana ammattikorkeakoulututkintoon. Ajankohta ja toteutustapa vaihtelevat, harjoittelun kesto vaihtelee muutamista viikoista kuukausiin. Toimintaterapeutin opintoihin kuuluva työharjoittelu toteutuu erilaisissa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan toimintaympäristöissä.

Opintojen sisältö

Opintojen pääteemat:

 • Työelämälähtöinen oppiminen ja toimintaterapeuttina toimiminen
 • Näkökulmia ihmisen toimintaan
 • Terapiasuhdetaidot
 • Toimintakyvyn arviointi ja toimintamahdollisuuksien tukeminen
 • Toimintaterapiaprosessi
 • Kehittäminen ja innovaatiotoiminta
 • Yhteisöt, verkostot ja vaikuttaminen

Kansainvälisyys toimintaterapeutin koulutuksessa

Kansainvälisten verkostojen ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden ansiosta opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintoja ja harjoittelua myös ulkomailla. Tutkinto-ohjelmassa noudatetaan toimintaterapeuttikoulutuksen kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia. Kansainvälistä kokemusta voi hankkia myös osallistumalla kansainvälisten vierailijoiden luennoille tai osallistumalla kv-tutortoimintaan.

Kansainvälinen yhteistyö

 • Intensiivikurssi "Creativity in Occupational Therapy" Belgiassa
 • Kansainvälinen Innovaatioprojekti Tanska/USA/Suomi
 • Opinto-, konferenssi-, messumatkat

Kansainväliset verkostot

 • ENOTHE - European Network of Occupational Therapy in Higher Education
 • Nordplus-verkosto

Sosiaali- ja terveysalan kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Kaija Kekäläinen
Tutkintovastaava
Puh. 040 334 5368
Lähetä sähköpostia


Hakuasioissa:
Ritva Liinamaa

Opinto-ohjaaja
Lähetä sähköpostia

Myllypuron kampukselle 2018

Myllypuron kampus

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2018 uudelle Myllypuron kampukselle

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Kansainvälisyys opintojen aikana

Harjoittelupaikkana Metropolian Positia-hyvinvointipalvelut

Positia tarjoaa hyvinvointipalveluita ja on hyvinvointialan opiskelijoiden harjoittelupaikka - asiakastilanteet ovat ohjattuja oppimistilanteita. Tutustu Positian palveluihin

Lisätietoa

Lue esimerkkejä toimintaterapeutin työstä
Nuorisopsykiatrisella poliklinikalla Ammattinetistä

Suomen Toimintaterapeuttiliitto