Perustiedot

Tutkintonimike
Toimintaterapeutti (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka

Tutkinnon yleinen osaaminen

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija, joka asiakkaan kanssa kumppanina työskentelee kohti ihmisen merkityksellistä ja toimivaa arkea – arkea, joka on aina enemmän kuin pelkkää pärjäämistä. Osana opintoja opit tarkastelemaan henkilön toimintaa mahdollistavia tekijöitä. Opit keinoja tukea henkilöiden selviytymistä omassa arjessaan merkityksellisen toiminnan avulla. Opit perustamaan asiakastyösi toimintaterapian toimintakeskeiseen ja monitieteelliseen teoriataustaan sekä toimimaan henkilölähtöisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa, joko yksilö-, ryhmä- tai yhteisökuntoutuksessa. Toimintaterapeuttina osaat käyttää tutkittuja menetelmiä toimintakyvyn ja toimintaympäristön arvioinnissa ja sen pohjalta tehdä yhdessä asiakkaan kanssa yksilölliset tavoitteet ja suunnitelman kuntoutumisen edistämiseksi.  Osallistumisen mahdollistamiseksi toimintaterapeutti osaa muokata tai hyödyntää fyysistä, sosiaalista, teknologista sekä luontoympäristöä niin, että asiakkaan toimintamahdollisuudet paranevat ja hänen on mahdollista toimia omassa arjessaan mielekkäällä tavalla.

Opinnoissa omaksut näyttöön perustuvan työskentelytavan. Toimintaterapeutin asiantuntijuus perustuu toiminnan tieteeseen (occupational science), joka tutkii kaikenikäisten ihmisten ja ihmisryhmien toimintaa arjessa. Toimintaterapia ja toiminnantiede ovat kiinnostuneita toimintoihin liittyvistä yksilöllisistä valinnoista ja toiminnan merkityksestä tasapainoiselle elämälle sekä terveydelle ja hyvinvoinnille.

Toimintaterapeutin työtehtävät ja toimintaympäristöt

Toimintaterapeuttitutkinnon suorittanut työskentelee Valviran laillistamana terveydenhuollon ammattihenkilönä. Toimintaterapeutti on korkeasti koulutettu kuntoutumisen asiantuntija, joka työskentelee monialaisessa yhteistyössä tai itsenäisesti.

Toimintaterapeutti voi työskennellä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla tai yrittäjänä. Toimintaterapeutti voi työllistyä esim. sairaalaan, terveyskeskukseen, hyvinvointi- tai palvelukeskukseen, kouluun, päiväkotiin, erityishuoltopiiriin, asumisyksiköihin tai hyvinvointialan järjestöihin, hankkeisiin ja kehittämistehtäviin. Toimintaterapeutteja tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän esim. ikääntyneen väestön kotona asumisen tukemisessa kotikuntoutuksessa tai kotiin vietävissä palveluissa, lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja kasvun tukemisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä, asiakkaiden tasapainoisen elämän mahdollistamisessa, työkyvyn arvioinnissa ja ylläpidossa sekä kuntouttavassa työtoiminnassa.

Jatkokoulutusmahdollisuuksia

Työelämässä voit kehittää asiantuntijuuttasi erikoistumis- ja täydennyskoulutuksissa sekä kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Toimintaterapeutin tutkinto antaa mahdollisuuden suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulu tutkinnon (YAMK). Toimintaterapeutin tutkinnolla voit hakeutua yliopistoon ulkomaille suorittamaan toimintaterapian maisterin tutkinnon ja sitä kautta voit jatkaa opintoja tohtoriopiskelijaksi. Suomessa maisteriopintoja voi suorittaa eri tieteen alojen yliopistoissa.

Opetusmenetelmät

Toimintaterapian tutkinnossa kaikki hakijat hakevat toimintaterapian monimuotototeutukseen. Oppiminen monimuotoisessa toteutuksessa tukee ammatillista kasvua ja soveltuu kaikille opiskelijoille.

Opiskelijalla on aktiivinen ja vastuullinen rooli oppimisprosessissa. Opiskelijan tulee sitoutua itsenäiseen opiskeluun. Opiskelussa yhdistyvät lähiopetuspäivät, harjoittelu toimintaterapian eri toimintaympäristöissä, työn opinnollistaminen ja etäopiskelu. Etäopiskelu voi olla itsenäistä opiskelua verkko-oppimisympäristössä, kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtävien tekemistä tai se voi toteutua ryhmä- ja tiimityöskentelynä sekä webinaareina. Opintoja voit suorittaa myös moniammatillisissa ja -alaisissa oppimisympäristössä sekä kehittämishankkeissa. Koulutukseen sisältyy työelämäyhteistyötä opintojaksojen osana sekä kokopäiväistä harjoittelua käytännön työelämässä tavoitteiden suuntaisesti. Opiskelussa käytetään pääsääntöisesti englanninkielistä kirjallisuutta.