Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK

Perustiedot

Tutkintonimike
Apuvälineteknikko / Ensihoitaja / Fysioterapeutti /Geronomi / Jalkaterapeutti / Optometristi / Osteopaatti / Sairaanhoitaja / Sosionomi / Suuhygienisti / Terveydenhoitaja / Toimintaterapeutti (ylempi amk)
Kesto / Ajankohta
1,5 - 2 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Kenelle tarkoitettu

Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen ja johtaminen YAMK-tutkinnon opinnot on tarkoitettu sinulle, jos

 • olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan tutkinnon
 • haluat laajentaa osaamistasi ikääntymisestä ja gerontologista kehittämis- ja johtamisosaamistaan monialaisessa opiskelijaryhmässä
 • olet työskennellyt kaksi vuotta sosiaaali- ja terveysalalla AMK- tai opistotasoisen tutkinnon jälkeen

Tarkemmat hakukelpoisuusvaatimukset ovat hakuohjeissa.

Tavoitteet

Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK) -tutkinnon tavoitteena on vahvistaa ikääntyneiden palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa ikääntymisen ymmärtämisen ja gerontologisen tutkimuksen asiantuntemusta. Opinnoissa korostuu ymmärrys ikäihmisten moninaisista tarpeista sekä asiakas- ja palvelukokemuksen merkitys hyvän ikääntymisen mahdollistamisessa. Tulevaisuuden ikääntyneiden palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa tarvitaan monialaista osaamista ja ymmärrystä yhteiskunnan toiminnan ja muutosten välisistä suhteista sekä vaikutuksista ikääntyneiden palvelujen kehittämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen. Osaamisesi kehittyy niin monialaisten kuin moninaisten työyhteisöjen, palvelujen ja asiakkuuksien johtamisessa ja kehittämisessä.

Opinnot antavat valmiuksia ennakoida ja arvioida tulevaisuuden tarpeita, kysymyksiä ja kehitystä ikääntyneiden palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa. Palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa korostuvat mm. palvelujen digitalisoituminen ja käyttäjälähtöinen kehittäminen sekä kestävän kehityksen edellytysten huomioiminen. Opinnoissa opiskelijat uudistavat työyhteisössään ikääntyneiden palveluja ja toimintaympäristöjä huomioiden ikäihmisten moninaiset tarpeet ja hyvän ikääntymisen edellytykset. Työyhteisön kehittämisessä ja johtamisessa vahvistetaan työntekijöiden hyvinvointia sekä ikääntyneiden palvelujen veto- ja pitovoimaa.

Opiskelijat kehittävät erilaisissa ikääntymisen asuin- ja toimintaympäristöissä tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia palveluita. Ennaltaehkäisevillä ja toimintakykyä edistävillä palveluilla vahvistetaan ikäihmisten toimijuutta ja osallisuutta. Kehittämistoiminnallaan opiskelijat vahvistavat sekä omaa että työyhteisöjen gerontologista osaamista.

Valmistuttuaan opiskelija osaa

 • soveltaa toiminnassaan monitieteistä gerontologista tietoa ja ikääntymisen moninaisuuden osaamista asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä
 • vahvistaa eettistä osaamista sekä ikäihmisten osallisuuden, toimijuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta ikäihmisten elämässä
 • ennakoida yhteiskunnan muutosta ja ikääntyneiden tulevaisuuden palvelujen toimintaa ikäihmisten toimintakyvyn edistämisen ja ennaltaehkäisyn näkökulmasta
 • vahvistaa osaamista moninaisten ikäihmisten asiakas- ja palvelukokemuksen merkityksestä ikäihmisten palvelujen suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä erilaisissa ikääntymisen asuin- ja toimintaympäristöissä
 • vahvistaa henkilöstön työhyvinvointia ja ikääntyneiden palvelujen vetovoimaisuutta johtaessaan moninaisia työyhteisöjä ja palvelutoimintaa
 • edistää kestävän kehityksen mukaista innovatiivista asiakas- ja toimintakulttuuria
 • ennakoida ikääntyneiden palvelujen, moninaisten työyhteisöjen ja asiakkuuksien kehittämisessä ja johtamisessa tulevaisuuden työn ja palvelujen muutosta ja digitalisoitumisen vaikutuksia
 • tuottaa työelämän tarpeita vastaavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä viestiä sen tuloksista ja vaikutuksista ikääntyneiden palveluiden kehittämiseen

Opintojen sisältö ja toteutus

Tutkinnossa opiskellaan seuraavat opintokokonaisuudet ja -jaksot:

 • Gerontologinen osaaminen ja kehittäminen 25 op
 • Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen ja johtaminen 30 op
 • Opinnäytetyö 30 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 5 op

Opinnot toteutuvat monimuoto-opetuksena, joka muodostuu lähi- ja etäopetuspäivistä sekä itsenäisestä verkko-opiskelusta. Lähi- ja/tai etäopetuspäiviä on keskimäärin 2-3 päivää kuukaudessa. Vähintään puolet opetuksesta toteutuu etäopetuksena Zoom-verkkoyhteyden kautta. Opiskelu tapahtuu yhteistyössä työelämän kanssa, kehittäen ikääntyneiden ihmisten palveluja. Oppimistehtävät hyödyttävät työelämän kehittämistarpeita. Tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohella.

Työelämäyhteistyö ja uramahdollisuudet

Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen ja johtaminen ylempi AMK-tutkinnon tavoitteena on työelämän kehittäminen ja oppiminen. Tutkinto-ohjelmasta valmistuvat kykenevät toimimaan vaativissa ikääntyneiden palvelujen kehittämis- ja johtamistehtävissä. Työtehtävät edellyttävät kykyä ennakoida, arvioida ja kartuttaa tietoa ikääntymisestä ja sen osaamisesta sekä ikääntymisen yhteiskunnallisista vaikutuksista. Tutkinnon suorittaneilla on osaamista ennakoida tulevaisuuden kehittämisen tarpeita sekä uudistaa käytäntöjä innovatiivisesti ja kansainvälisesti. He voivat toimia esim. erilaisissa julkisten, yksityisen ja järjestöjen ikääntyneiden palveluissa ja yksiköissä ikääntymisen erityisasiantuntijoina ja kehittäjinä sekä esihenkilöinä ja johtajina.

Lue, kuinka opinnoissa on kehitetty ihmislähtöisiä ikääntyneiden palveluja ja vanhustyötä

Opinnäytetyössä kehität sekä omaa että työyhteisön gerontologista osaamista

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ikääntyneiden palveluja ja osaamista. Opinnäytetyön voi liittää opiskelijan oman työyhteisön palvelujen kehittämiseen. Sen voi tehdä myös Metropolian tai sen sidosryhmien tutkimus- ja kehittämishankkeissa, esim. yhteistyössä Metropolian innovaatiokeskittymien kanssa. Opinnäytetyön voi tehdä yksilö- ja parityönä. Opinnäytetyön lähtökohtana on tutkimuksellinen kehittäminen, jonka tekeminen edellyttää tutkimusprosessin ja tutkimusmenetelmien hallintaa.

Tutustu Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen ja johtaminen YAMK -tutkintoa edeltäneen Vanhustyö YAMK -tutkinnon opiskelijoiden opinnäytetöihin:

Jaatinen, Leena (2021): RAI-arviointimittarin CAP 4-herätteen käyttö Järvenpään kotihoidossa : henkilökunnan osaamisen kokemus ja osaamisen kehittäminen

Juvanen, Sari; Laine, Susanne (2021): Etsivällä vanhustyöllä syrjäytymistä vastaan : keskiössä ikäihmisen toimijuus

Perä, Jutta (2022): Näkymätön vanhus : omaisyhteistyön kehittäminen vanhuksen identiteetin säilymiseksi hoivakodissa

Lähteenoja-Berg, Leena; Nylund, Marianne (2022): Omaishoitajien asiakasraatia perustamassa : näkökulmia omaishoitajien arkeen ja tarpeisiin

Paunonen, Hanna (2023): Kun ovet jälleen aukeavat : koronapandemian vaikutukset palvelukeskuksen iäkkäiden asiakkaiden koettuun elämänlaatuun

Opiskelijoiden kokemuksia vanhustyön yamk-opinnoista

Seuraavassa Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen ja johtaminen YAMK -tutkintoa edeltäneen Vanhustyö YAMK -tutkinnon opiskelijan tarina ja kokemuksia opinnoista:

Henkilöstö

Tuula Mikkola
Tutkintovastaava,
Yliopettaja

Johanna Holvikivi
Yliopettaja

Tuomas Leisti
Lehtori

Panu Karhinen
Lehtori