Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK

Hae nyt!

 • Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10.) 01.05.2024 - 31.10.2024
Hakeminen
Tutkintonimike
Apuvälineteknikko / Ensihoitaja / Fysioterapeutti /Geronomi / Jalkaterapeutti / Optometristi / Osteopaatti / Sairaanhoitaja / Sosionomi / Suuhygienisti / Terveydenhoitaja / Toimintaterapeutti (ylempi amk)
Laajuus
90 opintopistettä
Kesto
1,5-2 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Kenelle tarkoitettu

Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen ja johtaminen -YAMK-tutkinnon opinnot on tarkoitettu sinulle, jos

 • olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan tutkinnon
 • haluat laajentaa osaamistasi ikääntymisestä ja gerontologista kehittämis- ja johtamisosaamistaan monialaisessa opiskelijaryhmässä
 • olet työskennellyt kaksi vuotta sosiaaali- ja terveysalalla AMK- tai opistotasoisen tutkinnon jälkeen

Tarkemmat hakukelpoisuusvaatimukset ovat hakuohjeissa.

Millaista on opiskelu ikääntyneiden palvelujen kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinnossa?

Tutustu Mariannen tarinaan, ja miten hän on hyötynyt urallaan ylemmästä AMK-tutkinnosta.

Koulutuksen tavoitteet

Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK) -tutkinnon tavoitteena on vahvistaa ikääntyneiden palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa ikääntymisen ymmärtämisen ja gerontologisen tutkimuksen asiantuntemusta. Opinnoissa korostuu ymmärrys ikäihmisten moninaisista tarpeista sekä asiakas- ja palvelukokemuksen merkitys hyvän ikääntymisen mahdollistamisessa. Tulevaisuuden ikääntyneiden palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa tarvitaan monialaista osaamista ja ymmärrystä yhteiskunnan toiminnan ja muutosten välisistä suhteista sekä vaikutuksista ikääntyneiden palvelujen kehittämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen. Osaamisesi kehittyy niin monialaisten kuin moninaisten työyhteisöjen, palvelujen ja asiakkuuksien johtamisessa ja kehittämisessä.

Opinnot antavat valmiuksia ennakoida ja arvioida tulevaisuuden tarpeita, kysymyksiä ja kehitystä ikääntyneiden palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa. Palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa korostuvat mm. palvelujen digitalisoituminen ja käyttäjälähtöinen kehittäminen sekä kestävän kehityksen edellytysten huomioiminen. Opinnoissa opiskelijat uudistavat työyhteisössään ikääntyneiden palveluja ja toimintaympäristöjä huomioiden ikäihmisten moninaiset tarpeet ja hyvän ikääntymisen edellytykset. Työyhteisön kehittämisessä ja johtamisessa vahvistetaan työntekijöiden hyvinvointia sekä ikääntyneiden palvelujen veto- ja pitovoimaa.

Opiskelijat kehittävät erilaisissa ikääntymisen asuin- ja toimintaympäristöissä tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia palveluita. Ennaltaehkäisevillä ja toimintakykyä edistävillä palveluilla vahvistetaan ikäihmisten toimijuutta ja osallisuutta. Kehittämistoiminnallaan opiskelijat vahvistavat sekä omaa että työyhteisöjen gerontologista osaamista.

Valmistuttuaan opiskelija osaa

 • soveltaa toiminnassaan monitieteistä gerontologista tietoa ja ikääntymisen moninaisuuden osaamista asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä
 • vahvistaa eettistä osaamista sekä ikäihmisten osallisuuden, toimijuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta ikäihmisten elämässä
 • ennakoida yhteiskunnan muutosta ja ikääntyneiden tulevaisuuden palvelujen toimintaa ikäihmisten toimintakyvyn edistämisen ja ennaltaehkäisyn näkökulmasta
 • vahvistaa osaamista moninaisten ikäihmisten asiakas- ja palvelukokemuksen merkityksestä ikäihmisten palvelujen suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä erilaisissa ikääntymisen asuin- ja toimintaympäristöissä
 • vahvistaa henkilöstön työhyvinvointia ja ikääntyneiden palvelujen vetovoimaisuutta johtaessaan moninaisia työyhteisöjä ja palvelutoimintaa
 • edistää kestävän kehityksen mukaista innovatiivista asiakas- ja toimintakulttuuria
 • ennakoida ikääntyneiden palvelujen, moninaisten työyhteisöjen ja asiakkuuksien kehittämisessä ja johtamisessa tulevaisuuden työn ja palvelujen muutosta ja digitalisoitumisen vaikutuksia
 • tuottaa työelämän tarpeita vastaavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä viestiä sen tuloksista ja vaikutuksista ikääntyneiden palveluiden kehittämiseen

Opintojen sisältö

Tutkinnossa opiskellaan seuraavat opintokokonaisuudet ja -jaksot:

Gerontologinen osaaminen ja kehittäminen 25 op

 • Gerontologinen osaaminen ja palvelujen kehittäminen 5 op
 • Ikäystävällinen ympäristö ja palvelut 5 op
 • Ikääntyvä yhteiskunta ja palvelut 5 op
 • Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5 op
 • Ikääntyneiden palvelujen syventävät tutkimusstrategiat ja menetelmät 5 op

Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen ja johtaminen 30 op

 • Eettisen osaamisen johtaminen ja kehittäminen 5 op
 • Työn digitalisoituminen ja palvelujen kehittäminen 5 op
 • Strateginen johtaminen moninaisissa ikääntyneiden palvelujen työyhteisöissä 5 op
 • Kestävä johtaminen hyvinvoinnin edistämisessä 5 op
 • Vuorovaikutteinen johtaminen hyvinvointia edistävässä työn muutoksessa 5 op
 • Johtaminen hyvinvointipalveluiden kehittämisessä 5 op

Opinnäytetyö 30 op

Vapaasti valittavat opinnot 5 op

Opinnot toteutuvat monimuoto-opetuksena, joka muodostuu lähi- ja etäopetuspäivistä sekä itsenäisestä verkko-opiskelusta. Lähi- ja/tai etäopetuspäiviä on keskimäärin 2-3 päivää kuukaudessa. Vähintään puolet opetuksesta toteutuu etäopetuksena Zoom-verkkoyhteyden kautta. Opiskelu tapahtuu yhteistyössä työelämän kanssa, kehittäen ikääntyneiden ihmisten palveluja. Oppimistehtävät hyödyttävät työelämän kehittämistarpeita. Tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohella.

Opetussuunnitelmat

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutuvat monimuoto-opetuksena, joka muodostuu lähi- ja etäopetuspäivistä sekä itsenäisestä verkko-opiskelusta. Lähi- ja/tai etäopetuspäiviä on keskimäärin 2-3 päivää kuukaudessa. Vähintään puolet opetuksesta toteutuu etäopetuksena Zoom-verkkoyhteyden kautta.

Opiskelu tapahtuu yhteistyössä työelämän kanssa, kehittäen ikääntyneiden ihmisten palveluja. Oppimistehtävät hyödyttävät työelämän kehittämistarpeita.

Tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohella.

Työelämäyhteistyö ja uramahdollisuudet

Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen ja johtaminen ylempi AMK-tutkinnon tavoitteena on työelämän kehittäminen ja oppiminen. Tutkinto-ohjelmasta valmistuvat kykenevät toimimaan vaativissa ikääntyneiden palvelujen kehittämis- ja johtamistehtävissä. Työtehtävät edellyttävät kykyä ennakoida, arvioida ja kartuttaa tietoa ikääntymisestä ja sen osaamisesta sekä ikääntymisen yhteiskunnallisista vaikutuksista. Tutkinnon suorittaneilla on osaamista ennakoida tulevaisuuden kehittämisen tarpeita sekä uudistaa käytäntöjä innovatiivisesti ja kansainvälisesti. He voivat toimia esim. erilaisissa julkisten, yksityisen ja järjestöjen ikääntyneiden palveluissa ja yksiköissä ikääntymisen erityisasiantuntijoina ja kehittäjinä sekä esihenkilöinä ja johtajina.

Lue, kuinka opinnoissa on kehitetty ihmislähtöisiä ikääntyneiden palveluja ja vanhustyötä

Opinnäytetyössä kehität sekä omaa että työyhteisön gerontologista osaamista

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ikääntyneiden palveluja ja osaamista. Opinnäytetyön voi liittää opiskelijan oman työyhteisön palvelujen kehittämiseen. Sen voi tehdä myös Metropolian tai sen sidosryhmien tutkimus- ja kehittämishankkeissa, esim. yhteistyössä Metropolian innovaatiokeskittymien kanssa.

Opinnäytetyön voi tehdä yksilö- ja parityönä. Opinnäytetyön lähtökohtana on tutkimuksellinen kehittäminen, jonka tekeminen edellyttää tutkimusprosessin ja tutkimusmenetelmien hallintaa.

Tutustu Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen ja johtaminen YAMK -tutkintoa edeltäneen Vanhustyö YAMK -tutkinnon opiskelijoiden opinnäytetöihin:

Jaatinen, Leena (2021): RAI-arviointimittarin CAP 4-herätteen käyttö Järvenpään kotihoidossa : henkilökunnan osaamisen kokemus ja osaamisen kehittäminen

Juvanen, Sari; Laine, Susanne (2021): Etsivällä vanhustyöllä syrjäytymistä vastaan : keskiössä ikäihmisen toimijuus

Perä, Jutta (2022): Näkymätön vanhus : omaisyhteistyön kehittäminen vanhuksen identiteetin säilymiseksi hoivakodissa

Lähteenoja-Berg, Leena; Nylund, Marianne (2022): Omaishoitajien asiakasraatia perustamassa : näkökulmia omaishoitajien arkeen ja tarpeisiin

Paunonen, Hanna (2023): Kun ovet jälleen aukeavat : koronapandemian vaikutukset palvelukeskuksen iäkkäiden asiakkaiden koettuun elämänlaatuun

Kysy tutkintovastaavalta ikääntyneiden palvelujen kehittämisen ja johtamisen opinnoista?

Ikääntyneiden palvelujen kehittämisen ja johtamisen opettajat

Tuula Mikkola
Tutkintovastaava,
Yliopettaja

Johanna Holvikivi
Yliopettaja

Tuomas Leisti
Lehtori

Panu Karhinen
Lehtori

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Sosiaali- ja terveysala

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Sosiaali- ja terveysala

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Sosiaali- ja terveysala

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Ikääntyneiden palvelujen ylemmän AMK-tutkinnon opintojen aloitusohjeet

Onnittelut opiskelupaikastasi ja tervetuloa aloittamaan Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen ja johtaminen -ylemmän AMKin opinnot!

IkäYAMK-tutkinnon opinnot syksyllä 2024 opinnot alkavat:

 • Lähijaksolla 21 -22.8.2024 klo 9.00 - 16.00 Myllypuron kampuksella (Myllypurontie 1, 00920 Helsinki) luokkatilassa MPA6011 (A-rak, 6 krs). Olemme sinua vastassa A- ja B -rakennuksen välisessä aulassa klo 8.45 alkaen.
 • Ota mukaasi kortti, esimerkiksi kirjastokortti tai matkakortti (huom. ei sirullista korttia kuten pankkikortti), jonka voit aktivoida päivän aikana kulkukortiksi kampuksella.
 • Suosittelemme myös oman tietokoneen mukaan ottoa opintojen aloitukseen.
 • Tutoropettajasi on Mia Rosenström, mia.rosenstromjohanna.holvikivi [at] metropolia.fi (@metropolia.fi), puh: +35840 679 0779

Ennen opintojen alkua, toivon sinun tekevän seuraavat asiat:

 • Aktivoi elokuussa ennen opintojen alkua Metropolian käyttäjätunnukset, joilla pääset Metropolian sisäiseen verkkoon, sähköpostiin ja opiskelijan OMA-intranet-sivuille. Ohjeet käyttäjätunnusten aktivointiin.
 • Sinun kannattaa myös ladata älypuhelimeesi Tuudo-mobiilisovellus, jonka kautta voit kätevästi käyttää sisältöjä Metropolian eri verkkopalveluista. Ohjeet lataamiseen löytyy Opintojen aloitus -sivulta.
 • Perehdy etukäteen Ikääntyneiden palvelujen kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma opetussuunnitelmaan.
 • Tee kesätehtävä, joka liittyy opinnäytetyön tekemisen aloitukseen ja ideointiin (ohjeet alempana). Palauta tehtävä sähköisenä Moodleen ensimmäisellä lähijaksolla 22.8.2024. Saat ohjeet Moodleen tallentamiseen lähijakson jälkeen.
 • Huomioi myös syksyn 2024 opetus ja lähipäivät sekä opetuspaikat. Yhteisen oppimisen kannalta on tärkeää, että pystyt osallistumaan lähiopetukseen. Lopussa on myös tietoa aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta (AHOT).

Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen ja johtaminen YAMK tutkinnon syksyn 2024 opetus

Opetus toteutuu monimuoto-opetuksena, jossa osa lähiopetus toteutuu joko lähiopetuksena läsnäolona Myllypuron kampuksella tai etäopetuksena Zoom-etäyhteyden kautta. Lisäksi osa opinnoista toteutuu itsenäisinä verkko-opintoina Moodle - oppimisympäristön kautta. 

Lähipäiviä on 2-4 pv/kk, joista puolet toteutuu etäopetuksena Zoom-videoyhteyden kautta ja puolet lähiopetuksena Myllypuron kampuksella. Monimuoto-opiskelu vastaa kuormitukseltaan koko päivä opiskelua. Lähipäivien opetuksen lisäksi oppimistehtävät ja verkossa toteutuva itsenäinen opiskelu sekä opinnäytetyön tekeminen vaativat paljon itsenäistä työtä ja ajankäyttöä. Opintojaksojen laajuus on ilmoitettu opintopisteinä. Yksi opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä.

Opetuspäivät syksyllä 2024:

 1. 21.-22.8. klo 9 - 16 (Myllypuron kampuksella) 
 2. 4.9 klo 15 -16 Tutkimusvalmiudet ja menetelmät 5 op orientaatio (etänä Zoom-yhteyden kautta) 
 3. 5.-6.9. klo 9 - 16 (Myllypuron kampuksella) 
 4. 25.-26.9. klo 9 - 16 (etänä Zoom-yhteyden kautta)  
 5. 10.10. klo 9 - 16 (etänä Zoom-yhteyden kautta)
 6. 24.10. 9- 16 (Myllypuron kampuksella) 
 7. 7.11. klo 12 - 17 (etänä Zoom-yhteyden kautta) 
 8. 28.11. klo 12 - 17 (etänä Zoom-yhteyden kautta) 
 9. 29.11. klo 9 - 16 (opinnäytetyötä, etänä Zoom-yhteyden kautta) 
 10. 12.12 klo 9 - 15 (Myllypuron kampuksella) 

Joulukuussa voi olla vielä Eettisen osaamisen johtaminen 5 op -verkkokurssiin liittyviä webinaareja, jotka tarkentuvat opintojen alkaessa.

Syksyn 2024 opintojaksot:

 1. Ikäystävällinen ympäristö ja palvelut 5 op syys-lokakuu
 2. Tutkimusmenetelmät ja –valmiudet 5 op itsenäisenä verkko-opiskeluna syys-marraskuu
 3. Opinnäytetyö 30 op, aloitus ja suunnittelu 22.8. --> joulukuu
 4. Gerontologinen osaaminen ja palvelujen kehittäminen 5 op elo-syyskuu
 5. Vuorovaikutteinen johtaminen hyvinvointia edistävässä työn muutoksessa  5 op loka-joulukuu
 6. Eettisen osaamisen johtaminen ja kehittäminen 5 op 28.11. - 12.1.2025

Tarkempaa tietoa syksyn opetuksesta saat Lukkarikoneesta . Merkitse hakuehdoksi Ryhmä -kohtaan opiskeluryhmäsi tunnus S3224S6 ja siirry lukujärjestykseen.

Opinnäytetyö Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen ja johtaminen -YAMK-tutkinnossa

IkäYAMKin opintoihin sisältyy opinnäytetyö, jonka laajuus on 30 op. Opinnäytetyön tekeminen aloitetaan heti opintojen alkaessa. Työskentely jakaantuu kolmelle lukukaudelle:

 1. Opinnäytetyö: aiheanalyysi ja suunnittelu (1. lukukausi)
 2. Opinnäytetyö: toteutus (2.lukukausi)
 3. Opinnäytetyö: arviointi ja julkistaminen (3. lukukausi)

Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista sekä tutkimus-, kehitys - ja innovaatio-osaamista ja kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja. Tavoitteena on kehittää yhdessä työelämään uusia innovatiivisia käytäntöjä, joilla on mahdollisuus vaikuttaa laajemminkin alan ja alueen kehitykseen.

Opinnäytetyön voi toteuttaa yhteistyössä työelämän kanssa, esim. Metropolian hanketoiminnassa, innovaatiokeskittymässä tai omassa työyhteisössäsi toteutuvalla tutkimuksellisena kehittämistyönä. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä joko yksin tai parityönä. Parityö saattaa olla hedelmällinen vaihto-ehto, jos opinnäytetyö liittyy samaan kehittämiskohteeseen. Metropolian hanketoiminnassa opinnäytetyö on mahdollista toteuttaa esimerkiksi yhteistyössä Metropolian Tulevaisuuskestävä terveys ja hyvinvointi -innovaatiokeskittymän kanssa:

 • Metropolian Tulevaisuuskestävä terveys ja hyvinvointi -Innovaatiokeskittymän Hymy -kylän hyvinvointi- ja terveyspalveluissa kehitetään ja järjestetään senioripalveluja, kuten ikäihmisten neuvontapalveluja ja muistikuntoutujan palveluja. Jos sinua kiinnostaa ikäihmisten neuvonta ja muistikuntoutujien palvelut, kehittämistyöhön on mahdollista tulla mukaan opinnäytetyöntekijänä. Opinnäytetyössä voidaan toiminta- ja kehittämistutkimuksen keinoin kehittää ja arvioida senioripalveluja ja niiden jatkokehittämistä.
 • Tulevaisuuden monipuolinen etähoito -hanke, jossa kehitetään etähoidon ja -palvelujen osaamista ja niiden tulevaisuuden mahdollisuuksia ikäihmisten kotona asumista edistävien palveluissa. Mitä etähoito ja -palvelut ovat vuonna 2035? Minkälaista osaamista ja perehdytystä tulevaisuuden etähoito ja - palvelut edellyttävät työntekijöiltä? Työelämän yhteistyökumppani on Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kotihoito ja etäpalvelut. Lisätietoja hankkeesta ja opinnäytetyöstä voit kysyä projektipäällikkö, yliopettaja Tuula Mikkolalta, tuula.mikkola [at] metropolia.fi (tuula[dot]mikkola[at]metropolia[dot]fi)

Oman hanketoiminnan lisäksi Metropolia tekee yhteistyötä

Kesätehtävä opinnäytetyön ideointiin

Tehtävän tavoitteena on perehtyä opinnäytetyön tekemiseen ja kehittämistutkimukseen sekä kartoittaa ja ideoida ikäihmisten palvelujen kehittämistarpeita ja oman opinnäytetyön aihetta.

1. Perehdy kehittämistutkimukseen lukemalla Jorma Kanasen teoksia:

 • Kananen, Jorma 2012. Kehittämistutkimus opinnäytetyönä. Kehittämistutkimuksen kirjoittamisen käytännön opas. Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja/tai
 • Kananen, Jorma 2017. Kehittämistutkimus interventiotutkimuksen muotona: opas opinnäytetyön ja pro gradun kirjoittajalle. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

2. Pohdi lukemasi perusteella kehittämistutkimuksen lähtökohtia tutkimusstrategiana ja sitä, mikä tekee kehittämistyöstä tutkimuksellista kehittämistutkimusta? Mitkä ovat kehittämistutkimuksen edellytykset ja miten se eroaa ns. normaalista työn kehittämisestä?

3. Kartoita ja pohdi ikäihmisten palveluiden kehittämistarpeita (mm. Metropolian hanketoiminnan tai oman työyhteisösi näkökulmasta). Mikä olisi sinua kiinnostava tutkimuksellinen kehittämiskohde ja opinnäytetyön aiheidea? Kuvaa ja perustelu lyhyesti ideoitasi ja niiden merkitystä ikäihmisten palvelujen tulevien kehittämisen tarpeiden ja haasteiden näkökulmasta.

4. Arvioi ja kuvaa, miten em. Ideoista ja aiheista syntyy Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen ja johtaminen YAMK-tutkinnon opinnäytetyö ja miten sen voisi toteuttaa kehittämistutkimuksen strategian pohjalta.

Kirjoita tehtävästä essee, jonka pituus max 6 xA4. Voit käyttää apunasi kuvioita sekä erilaista kirjallisuutta. Palauta tehtävät ensimmäisen opetusjakson yhteydessä 21.-22.8.2024 sähköisenä opinnäytetyön Moodle- oppimisympäristöön. Saat ensimmäisen lähijakson aikana tiedon ja ohjeet siitä, miten tehtävä palautetaan Moodleen.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijana voit hakea aiemmalle osaamiselle tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) eli virallista hyväksyntää osaksi tutkintoa pakollisiin tai valinnaisiin opintoihin, mikäli sinulla on opetussuunnitelman tavoitteita vastaavaa YAMK/maisteritason osaamista ennen opintoja. Olet voinut hankkia osaamisen korkeakouluopinnoissa, muussa koulutuksessa, työelämässä, vapaa-aikana tai harrastuksissa.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista haetaan seuraavien ohjeiden mukaisesti:

 • Opiskelija tutustuu opetussuunnitelman opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen sisältöihin sekä osaamistavoitteisiin
 • Opiskelija arvioi omaa osaamistaan suhteessa opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin ja opintojaksojen sisältöihin
 • Mikäli opiskelijalla on tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman osaamistavoitteita vastaavaa osaamista, opiskelija voi halutessaan hakea osaamisen tunnustamista osaksi opintojaan
 • Osaamisen tunnustamista haetaan sähköisellä AHOT-lomakkeella

Tarkemmat tiedot hakemisesta käydään läpi opintojen alkaessa.

Hyvää kesäaikaa ja innoittavaa opiskelun alkua!