Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen ja johtaminen -väyläopinnot

Perustiedot

Kesto / Ajankohta
1 lukukausi
Laajuus
15 op
Opetuspaikka
Aloituspaikat
5
Hinta
225 €

Mitä väyläopinnot ovat?

Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK) -tutkinnon tavoitteena on vahvistaa ikääntyneiden palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa ikääntymisen ymmärtämisen ja gerontologisen tutkimuksen asiantuntemusta.

Opinnoissa korostuu ymmärrys ikäihmisten moninaisista tarpeista sekä asiakas- ja palvelukokemuksen merkitys hyvän ikääntymisen mahdollistamisessa. Opinnot antavat valmiuksia ennakoida ja arvioida tulevaisuuden tarpeita, kysymyksiä ja kehitystä ikääntyneiden palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa.

Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen ja johtaminen 15 op väyläopinnot (aiemmin polkuopinnot) sisältävät 15 op -laajuiset tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset ensimmäisen vuoden opinnot. Väyläopintojen suorittaminen kestää yhden lukukauden.

Voit valita seuraavista opintojaksoista mitkä tahansa opintojaksot suoritettavaksi siten, että niistä tulee yhteensä 15 opintopistettä:

Gerontologinen osaaminen ja kehittäminen -opintokonaisuus

 • Gerontologinen osaaminen ja palvelujen kehittäminen 5 op
 • Ikäystävällinen ympäristö ja palvelut 5 op
 • Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5 op

Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen ja johtaminen -opintokonaisuus

 • Eettisen osaamisen johtaminen ja kehittäminen 5 op
 • Vuorovaikutteinen johtaminen hyvinvointia edistävässä työn muutoksessa 5 op

Opinnot räätälöidään 15 op kokonaisuudeksi opintojen alkaessa opiskelijan valintojen mukaan.

Opetus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen sekä opetusta kampuksella että etänä Zoom- videoyhteyden kautta, verkko-opintoja ja itsenäistä opiskelua. Opetusta on keskimäärin 2-3 arkipäivää kuukaudessa päiväaikaan ja opinnot etenevät lukujärjestyksen mukaisesti.

Lukujärjestyksen näet Lukkarikoneessa 6.5. lähtien ryhmätunnuksella S3224S6. Lukujärjestykset julkaistaan koko lukukaudeksi kerrallaan, mutta huomioithan, että muutokset ovat mahdollisia.

Väyläopinnot suoritettuasi voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi, jos olet suorittanut 15 opintopistettä mitä tahansa tutkinnon opetussuunnitelman mukaisia opintoja.

 • Tutkinto-opiskelijaksi hyväksyminen edellyttää YAMK-tutkinnon hakukelpoisuuden täyttymistä. Katso tarkempia lisätietoja opintopolku.fi
 • tutustu mitä väyläopinnot ovat

Kenelle?

Ikääntyneiden palvelujen kehittämisen ja johtamisen osaamisen opinnot tarkoitettu sinulle, jos

 • olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan tutkinnon
 • haluat laajentaa osaamistasi ikääntymisestä ja gerontologista kehittämis- ja johtamisosaamistaan monialaisessa opiskelijaryhmässä
 • olet työskennellyt kaksi vuotta sosiaali- ja terveysalalla AMK- tai opistotasoisen tutkinnon jälkeen

Sisältö ja toteutus

Opintojaksot, joista opintojen alkaessa valitaan kolme

Gerontologinen osaaminen ja palvelujen kehittäminen 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • soveltaa monitieteistä gerontologista tietoa ja ikääntymisen moninaisuuden osaamista työelämässä ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä
 • analysoida muuttuvaa moninaista vanhuuskuvaa ja -käsitystä ikäihmisten elämänlaadun ja osallisuuden sekä toimintakyvyn edistämisen ja toimijuuden näkökulmasta
 • arvioida ennaltaehkäisevien palvelujen vaikuttavuutta ja laatua ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
 • hyödyntää tutkimustietoa ja -osaamista, yhteiskehittelyä ja verkostoyhteistyötä sekä näyttöön perustuvaa tietoa ikääntyneiden palvelujen kehittämistoiminnassa

Sisältö:

 • monitieteisen gerontologian määrittely, peruskäsitteet ja keskeiset teoreettiset mallit
  • moninainen vanhuuskuva
  • ikäihmisten elämänlaadun, osallisuuden, toimijuuden, hyvinvoinnin ja terveyden keskeiset teoreettiset lähtökohdat
 • palvelujen vaikuttavuuden ja laadun arviointi
 • yhteiskehittely ja näyttöön perustuva toiminta

Toteutus ja opetuspäivät

 1. ke 21.8.2024 klo 13-16, lähiopetus Myllypuron kampuksella
 2. Monitieteinen gerontologia -verkko-opinnot 23.8 - 4.9.2024
 3. To 5.9.204 klo 9.00 -16.00, lähipetus Myllypuron kampuksella
 4. Ke 25.9 klo 9.00 - 12.00, etäopetus Zoom -videoyhteys

Ikäystävällinen ympäristö ja palvelut 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • analysoida kestävä kehityksen vaikutusta ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä
 • perustella yhteisöllisyyden, toimijuuden ja osallisuuden edistämistä erilaisissa asuin- ja elin ympäristöissä
 • analysoida muisti- ja ikäystävällisyyden toteutumista erilaisissa ikääntyneiden asuin- ja elinympäristöissä ja moninaisten ikääntyneiden ihmisten palvelujen kehittämisessä
 • arvioida muisti- ja ikäystävällisen ympäristön merkitystä ikääntyneiden ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumisessa

Sisältö:

 • Kestävän kehitys ja ikääntyneiden asuin- ja elinympäristöt
 • Ikääntyneiden ihmisten asuminen ja yhteisöllisyys
 • Muisti- ja ikäystävällinen ympäristö

Toteutus ja opetuspäivät:

 1. Ke 25.9.2024 klo 13.00 -15.00, etäopetus Zoom -videoyhteys
 2. To 26.9.2024 klo 9.00 - 16.00, etäopetus Zoom -videoyhteys
 3. Itsenäisiä verkko-opintoja
 4. To 10.10.2024 klo 9.00 - 16.00, lähiopetus Myllypuron kampuksella

Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan ammatillista osaamista, tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kriittisen argumentoinnin ja tiedonmuodostuksen taitoja, joilla on mahdollisuus vaikuttaa alan kehitykseen.

Tavoitteet:

 • Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja perustella tutkimus- ja kehittämistarpeita eri näkökulmista.
 • Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja hyödyntää kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja aineistoa työelämän kehittämisessä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.
 • Opiskelija tuntee alansa tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sopivia menetelmiä ja osaa valita tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset laadulliset, määrälliset tai kehittämismenetelmät.
 • Opiskelija kykenee soveltamaan menetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
 • Opiskelija osaa noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, hallitsee tietosuojan ja tutkimusetiikan ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
 • Opiskelija osaa arvioida tutkimus- ja kehittämishankkeen luotettavuutta tarkoituksenmukaisesti
 • Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestinnän.
 • Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti ja vastuullisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Sisältö

 • Tutkimus- ja kehittämistyön lähestymistapoja
 • Tutkimus- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja arviointi
 • Systemaattinen tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
 • Tutkimus- ja kehittämisprosessit ja menetelmät:
 • Määrälliset, laadulliset ja kehittämismenetelmät
 • Aineiston hankinta, analyysi, luotettavuus ja tulkinta
 • Tutkimusetiikka, tietosuoja ja hyvä tieteellinen käytäntö sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet

Toteutus ja opetuspäivät:

 1. Itsenäistä opiskelua verkkokurssilla: 4.9 - 30.11.2024
 2. Orientaatio-opintoihin: ke 4.9 klo 15.00 -16.00
 3. Verkko-opintojen tukena on kolme työpajaa, joiden ajankohdat tarkentuvat myöhemmin

Eettisen osaamisen johtaminen ja kehittäminen 5op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • Analysoida henkilöstön johtamisen perusteita ja niiden soveltamista esihenkilön toiminnassa
 • Arvioida eettisten periaatteiden ja yhdenvertaisuuden toteutumista ikääntyneiden palvelujen johtamisessa
 • Analysoida eettisen johtamisen mahdollisuuksia ja haasteita sekä arvioida eettisten tekijöiden vaikutuksia työyhteisön kehittämisessä

Sisältö:

 • Henkilöstöjohtamisen perusteet ja esihenkilötyö
 • Yhteisöohjautuvuus työyhteisössä
 • Työyhteisöjen työhyvinvointi ja eettinen kompetenssi
 • Eettiset periaatteet ikääntyneiden palveluissa
 • Eettisen osaamisen johtaminen ja kehittäminen

Toteutus ja opetuspäivät: 18.11.2024 - 12.01.2025

Opetus toteutuu itsenäisenä verkko-opintoina, jotka alkavat yhteisellä webinaariopetuksella 18.11.2024. Joulukuussa 2024 on kaksi webinaaria, joiden tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin.

Vuorovaikutteinen johtaminen hyvinvointia edistävässä työn muutoksessa 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • Johtaa henkilöstöä, tiimejä, työyhteisöjä ja organisaatioita edistäen hyvää henkilöstöpolitiikkaa huomioiden yhteiskunnalliset ja organisaatioihin kohdistuvat työn muutokset.
 • Rakentaa vuorovaikutuksessa uudistuvia johtajuuskäytäntöjä ja luoda mahdollisuuksia vaikuttaa monitoimijuudessa ympäristöön sekä kehittää tulevaisuuden työympäristöjä
 • Edistää työn merkityksellisyyttä ja huomioida työntekijöiden työmotivaation näkökulmia muutostilanteissa.
 • Edistää työyhteisön moninaisuutta vahvistaen organisaatioiden sosiaalista kestävyyttä.
 • Uudistaa työyhteisöjen toimintatapoja tuomalla yhteen erilaisia näkökulmia dialogin ja keskustelun avulla sekä rakentaa yhteistoimintaa ja yhteisöllistä toimijuutta inklusiivisten vuorovaikutussuhteiden avulla.

Sisältö:

 • Hyvän henkilöstöpolitiikan ja vuorovaikutuksen periaatteita työyhteisön henkilöstön johtamisessa ja organisaation eettisen kestävyyden vahvistamisessa
 • Uudistuvat monitoimijuuteen perustuvat johtamiskäytännöt ja työympäristöjen kehittämisen johtaminen työn muutoksessa.
 • Työntekijän mahdollisuudet kehittää merkityksellistä työtä vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa
 • Moninaisuuden ja inklusiivisuuden huomioiminen monimuotoisten tiimien sekä organisaatioiden johtamisessa sosiaalisen kestävyyden turvaamisessa
 • Eettinen johtaminen, yhdenvertaisuus, ratkaisukeskeisyys ja voimavaralähtöisyys yhteisöllisessä toimijuudessa ja inklusiivisissa vuorovaikutussuhteissa.

Toteutus ja opetuspäivät:

 1. Orientaatiotehtävä 16.10 – 23.10.2024
 2. To 24.10.2024 klo 9.00 - 12.15 lähi

  I Välityöskentely (hyvän johtamisen ominaispiirteet)

 3. To 7.11.2024 klo 14.00 - 17.00 etä
  II Välityöskentely (johtaminen ja digitalisaatio)
 4. To 28.11.2024 klo 14.00 – 17.00 etä
  III Välityöskentely (itseohjautuvuus ja yhteisöohjautuvuus)
 5. To 12.12.2024 klo 9.00-12.15 lähi

Edellytykset

Korkeakouluopinnot edellyttävät sinulta itseohjautuvuutta, ajanhallintaa, ryhmätyötaitoja ja laajojen kokonaisuuksien hahmottamista sekä kirjallisesti että suullisesti. Lukujärjestyksen mukaisen opetuksen lisäksi on varattava runsaasti aikaa myös itsenäiseen opiskeluun. Opetuskieli on pääasiallisesti suomi. Opintojaksoilla käytetään suomenkielistä ja englanninkielistä materiaalia.

Suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa opiskelijoilla tulisi olla vähintään taitotaso B2 (Eurooppalainen kielten viitekehys) suomen ja englannin kielen kaikilla osa-alueilla. Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on korkeakouluopintoihin riittävät suomen ja englannin kielen taidot. Monissa suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa käytetään säännöllisesti englanninkielistä opiskelumateriaalia.

Hinta

225 €

Ilmoittautuminen väyläopintoihin

Ilmoittaudu syksyllä 2024 alkaviin YAMK-väyliin on avoinna 3.6.2024 klo 10 alkaen Avoimen AMK:n ilmoittautumisjärjestelmässä!

Tutustu ennen ilmoittautumista avoimen AMK:n opiskeluohjeisiin ja avoimen AMK:n maksu- ja peruutusehtoihin. Lisätietoa yleisistä ennakkovaatimuksista (kielitaito, opiskeluvalmiudet) löydät avoimen AMK:n sivuilta Kielitaito ja muut vaatimukset.

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

 • tutkinto-opiskelijaksi pitää hakea erikseen
 • väyläopinnot eivät takaa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi, mutta antaa mahdollisuuden hakea erillishaussa: Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella -haku
 • linkki erillishakuun ja kehoite lukea tarkat hakukelpoisuusehdot tai maininta esim. YAMK työkokemus vaatimuksesta

Lisätietoja

Opintojen sisältö ja toteutus

Avoin AMK maksut, etuudet, palvelut, opiskelu

Lue ohjeet avoimen AMK verkkosivulta tai ota yhteyttä avoinamk [at] metropolia.fi (avoinamk[at]metropolia[dot]fi)

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella

Neuvonta: hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Väyläopintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan väyläopintoja Metropoliaan!

Lue alta kaikki Metropolian väyläopiskelijoita koskevat yhteiset ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet.

Ikääntyneiden palvelujen kehittämisen ja johtamisen väyläopintojen aloitusohjeet

Opetus alkaa ke 21.8.2024 klo 13.00-16.00 Myllypuron kampuksella.

Tarkemmat tiedot aloituksesta päivitetään myöhemmin.