Innovaatioprojektit

Oivallusta tulevaisuuden tekemiseen -
Näe maailma uusin silmin!

MINNOFest - innovaatioiden juhlaa

Innovaatioprojekteissa etsitään käytännön ratkaisuja työelämän tarpeisiin.

Innovaatioprojektit ovat merkittävä osa Metropolian toimintaa ja yksi keskeisistä tavoista toteuttaa työelämäyhteistyötä. Monialaisilla, työelämäyhteistyössä tehtävillä innovaatioprojekteilla vastataan aluekehittämishaasteeseen ja integroidaan tutkimus- ja kehittämistyötä opetukseen. Innovaatioprojektit voivat olla monenlaisia ja monipuolisia, myös kansainvälisiä. Yhteistä innovaatioprojekteilla on palvelujen, toimintatapojen, menetelmien tai tuotteiden uudistaminen ja kehittäminen yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa.

”Kun sähköinsinööri kohtaa toimintaterapeutin, kun elokuvaohjaaja kohtaa talotekniikan osaajan, kun laboratorioanalyytikko kohtaa muotoilijan syntyy jotain aivan uutta ja uniikkia ajattelua.”

Tervetuloa kumppaniksemme rakentamaan tulevaisuuden Suomea. Toteuta hankkeesi yhdessä opiskelijoiden kanssa!

Innovaatioprojektin toimijat

Innovaatioprojektijärjestelmällä halutaan kannustaa koulutusohjelmia yhteistyöhön ja opiskelijoita verkottumaan työelämän sekä muiden koulutusalojen kanssa jo opiskeluaikana.

Työelämä/ yritys

Metropolialueen yrityksille ja muille organisaatioille tarjoutuu mahdollisuus hyödyntää ammattikorkeakoulun opiskelijoiden osaamista erilaisissa työelämää palvelevissa projekteissa ja hankkeissa. Innovaatioprojekteissa pyritään kehittämään ratkaisuja aitoihin haasteisiin.

Opiskelijan näkökulmasta

Opiskelijat suorittavat opintojensa aikana 10 opintopisteen (10 x n. 27 tuntia työtä) laajuiset Innovaatioprojektiopinnot, joiden tarkoituksena on kehittää opiskelijan projektityötaitoja asiantuntijaympäristössä yhdessä kumppanien kanssa. Opiskelijalle opinnot ovat mahdollisuus kehittää omaa luovaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan. Samalla opiskelijan kyky toimia yhteistyössä työelämän ja muiden alojen ihmisten kanssa monipuolistuu ja laajenee.

Opettaja

Projektit ylläpitävät ja kehittävät opettajien osaamista ajankohtaisista työelämän asioista. Osaamista voidaan hyödyntää opetuksessa, projektit tarjoavat opettajille mahdollisuuden työskennellä monialaisissa verkostoissa.

Miksi innovaatioprojekteja?

Tavat tehdä työtä muuttuvat, minkä vuoksi myös osaamistarpeet muuttuvat. Yhä harvemmin töitä tehdään yksin. Organisaatiot ovat yhteistoimintahakuisia ja verkottuneita. Työtä luonnehtii ennalta määrittelemättömyys, ja sitä tehdään vähemmän rutiininomaisesti.

Työntekijältä odotetaan moniosaamista, kykyä nähdä ja tuottaa vaihtoehtoisia toimintatapoja. Moniosaajuus syntyy ryhmässä. Työelämässä tarvitaan sekä syvälle menevää substanssiosaamista että niitä, jotka kykenevät luovimaan eri osaamisalueilla ja toimimaan laaja-alaisesti.

Substanssiosaamisen lisäksi tarvitaan kykyä seurata, etsiä ja löytää olennaista tietoa, ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä perustella omat näkökantansa asiakkaille ja muille ammattilaisille.

Monialainen innovaatioprojekti tarjoaa opiskelijalle tällaiseen työskentelyyn hyvän oppimisympäristön.