Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoitus

Kuvauksen tarkoituksena on kertoa, miten viranomaisen asiakirjoja koskeva tietopyyntö esitetään Metropolialle.

Ammattikorkeakoulun asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Yksittäistä henkilöä koskevat asiakirjat eivät ole kuitenkaan julkisia

Korkeakoululla on velvollisuus reagoida tietopyyntöösi. Lähtökohtaisesti saat vastauksen tietopyyntöösi 14 vrk kuluessa. Mikäli tietopyyntösi on poikkeuksellisen laaja, asiakirjoihin liittyy eritystoimenpiteitä tai niiden luovuttamiseen liittyy tavanomaista suurempi työmäärä, saat vastauksen yhden (1) kuukauden kuluessa. Huomioithan, että jotkut tietopyyntöihin liittyvät asiat saattavat olla maksullisia.

Tämä kuvaus on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019, tiedonhallintalaki) 28 §:n mukainen Metropolia ammattikorkeakoulun asiakirjajulkisuuskuvaus.

Metropolian asiarekisteri ja tietovarannot

Metropolian asiarekisteri on rekisteri vireille pannuista asioista, näiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Asiarekisteriin kuuluvia tietoja sisältyy Metropolian asianhallintajärjestelmään, operatiivisiin tietojärjestelmiin sekä paperiaineistoon.

Asiarekisterillä toteutetaan lakisääteistä julkisuusperiaatetta ja varmistetaan tiedon löytyminen. Laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) edellytetään, että viranomaisten tulee "pitää luetteloa käsiteltäväksi annetuista ja otetuista sekä ratkaisuista ja käsitellyistä asioista tai muutoin huolehtia siitä, että sen julkiset asiakirjat ovat vaivattomasti löydettävissä".

Metropolian tietovarannot muodostustuvat korkeakoulujen palveluarkkitehtuuriin pohjautuvissa palveluryhmissä käsiteltävistä tiedoista. Tietovarannot ovat tietoaineistoja sisältäviä tietokokonaisuuksia. Metropolian tietoaineistot on johdettu ammattikorkeakoulujen yhteisestä tehtäväluokituksesta. Tietoaineistot ovat asiakirjoista tai muista vastaavista tiedoista muodostuva tietokokonaisuus.

Metropolian tietovarannot ovat seuraavat:

 • Yleishallinto
 • Henkilöstöhallinto
 • Kansainvälistymistoiminta
 • Kirjasto- ja tietotoiminta
 • Liiketoiminta
 • Opinto- ja opetustoiminta
 • Taloushallinto
 • Tietohallinto
 • Toiminnanohjaus
 • Toimitilapalvelut

Asiakirjajulkisuuskuvaus sisältää tiedot mihin tietovarantoon kuvaus liittyy, mitä tietoaineistoja tietovarannossa käsitellään, missä tietojärjestelmässä tietoja käsitellään sekä yhteistiedot tietopyynnön tekemiseksi.

Henkilötietoja koskevat tietopyynnöt Metropoliassa

Metropolian rekisteröityjä ovat kaikki ne henkilöt, joiden henkilötietoa Metropolia tavalla tai toisella kerää, käsittelee, muokkaa, katselee, poistaa, säilyttää palvelimillaan, muuttaa, päivittää tai tuhoaa.

Metropolian rekisteröityjä ovat esimerkiksi Metropolian työntekijät, Metropolian opiskelijat, Metropolian alumnit, Metropolian yhteistyökumppanit, Metropolian sidosryhmäedustajat, Metropolian yritys- ja täydennyskoulutuspalvelujen asiakkaat, Metropolian sisällä toimivan HyMy-kylän opetusklinikan asiakkaat sekä Metropolian kirjaston asiakkaat.

Miten rekisteröity käy todistamassa henkilöllisyytensä Metropoliassa?

 1. Rekisteröity käy todistamassa henkilöllisyytensä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistossa sen aukioloaikana tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikössä
 2. Kun rekisteröity on käynyt todistamassa henkilöllisyytensä, ja todistaminen on tapahtunut jollakin luotettavalla tavalla (esim. virallisella henkilöllisyystodistuksella kuten passilla tai kuvallisella henkilökortilla tai edellisten lisäksi ajokortilla tai mobiiliajokortilla), merkataan rekisteröidyn tunnistaminen ylös rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen asianmukaiseen kohtaan Metropolian työntekijän toimesta
 3. Rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen vastaanottanut Metropolian työntekijä skannaa lomakkeen sähköiseen muotoon saman päivän aikana
 4. Rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen vastaanottanut Metropolian työntekijä lähettää Metropolian tietosuojavastaavalle skannatun rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen sähköpostin liitetiedostona varsinaista pyynnön toteutusta varten. Sähköposti tulee otsikoida esim. ”Rekisteröidyn tietopyyntölomake” tai jollakin muulla selkeällä tavalla, joka viittaa siihen, että joku Metropolian rekisteröity haluaa käyttää GDPR-aikaisia oikeuksiaan. Tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on tietosuojavastaava [at] metropolia.fi (tietosuojavastaava[at]metropolia[dot]fi).

Rekisterinpitäjällä (Metropolialla) on rekisteröidyn tietopyynnön vastaanottamisesta ja rekisteröidyn tunnistamisesta lukien kuukausi aikaa toteuttaa rekisteröidyn GDPR-aikainen tietopyyntö (tai esim. omien tietojen korjauspyyntö tai tietojen poistopyyntö).

Rekisteröidyn tietopyyntölomake sekä lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista ja tietopyynnön tekemisestä löytyy Metropolian julkisten verkkosivujen asialle varatulta omalta alasivulta: Rekisteröidyn oikeudet ja lomakkeet

Tietovarannot

Yleishallinto

Tietovarannon käyttötarkoitus

Metropolian yleishallinnon tietovaranto on looginen tietovaranto, joka käsittää hallintoasioihin, päätöksentekoon, oikeudellisiin asioihin, asianhallintaan, hankintoihin ja turvallisuuteen liittyvien tietojen hallintaa ja asiainkäsittelyä.

Tietoaineistot

Yleishallinnon tietovaranto sisältää seuraavat tietoaineistot

 • Hankintatoimi
 • Kotimainen yhteistyö
 • Oikeudellisten etujen valvonta
 • Päätöksenteko ja johtaminen
 • Tiedonhallinta ja tietopalvelu
 • Turvallisuus ja varautuminen

Hankintatoimen tietoaineisto koostuu hankintalain mukaisista kilpailutuksista sekä pienhankintoihin liittyvistä käsittelyistä sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Kotimaisen yhteistyön tietoaineisto koostuu korkeakoulun ulkopuolisten kotimaisten toimijoiden välisestä yhteistyöstä (mm. valtio, korkeakoulut, muut oppilaitokset, konsortiot, elinkeinoelämä jne.) sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Oikeudellisten etujen valvonnan tietoaineisto koostuu korkeakoulun oikeudellisten etujen valvonnasta ja puhevallan käytöstä mm. hallintoasioissa, yksityisoikeudellisissa asioissa, rikosasioissa, työsuhderiidoissa, markkinaoikeusasioissa, konkurssi- ja velkajärjestelyasioissa sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Päätöksenteon ja johtamisen tietoaineisto koostuu mm. Metropolian toimielinten ja luottamushenkilöiden kokousmenettelyistä ja pöytäkirjoista sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Tiedonhallinnan ja tietopalvelun tietoaineisto koostuu tietoturvan-, tietosuojan- sekä aineistonhallinnasta ja tietopyynnöistä, korjausvaatimuksista ja tietopalvelusta sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Turvallisuuden ja varautumisen tietoaineisto koostuu yleistä järjestyksestä, valmiussuunnittelusta, häiriö- ja erikoistilanteiden käsittelystä ja poikkeusoloihin varautuminen sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Yksittäistä henkilöä koskevat asiakirjat eivät ole julkisia. Henkilötiedot luovutetaan pääsääntöisesti vain henkilölle itselleen. Toisen henkilön henkilötietoja pyydettäessä on ilmoitettava, mikä lakiin perustuva oikeus pyytäjällä on tietojen saamiseen”.

Tietojärjestelmät

Yleishallintoon liittyvät tietoaineistot on rekisteröity Metropolian asianhallintajärjestelmään. Muita käytettäviä tietojärjestelmiä ovat Metropolian hälytysjärjestelmä ja kulunvalvontajärjestelmä

Tietopyynnön tekeminen

Metropolian kirjaamo käsittelee yleishallinnon tietovarantoon liittyviä tietopyyntöjä, kirjaamo [at] metropolia.fi (kirjaamo[at]metropolia[dot]fi).

Henkilöstöhallinto

Tietovarannon käyttötarkoitus

Metropolian henkilöstöhallinnon tietovaranto on looginen tietovaranto, joka käsittää henkilöstön palkkaamiseen, palvelussuhteisiin, työhyvinvointiin, palkanmaksuun ja osaamisen kehittämiseen liittyvien tietojen hallintaa ja asiainkäsittelyä.

Tietoaineistot

Henkilöstöhallinnon tietovaranto sisältää seuraavat tietoaineistot

 • Henkilöstöasioiden ohjaus
 • Osaamisen kehittäminen
 • Työhyvinvoinnin edistäminen

Henkilöstöasioiden ohjaus tietoaineisto koostuu henkilöstöasioiden ohjaamiseen liittyvistä tiedoista sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Osaamisen kehittämisen tietoaineisto koostuu henkilöstön koulutuksesta ja kehittämisestä sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Työhyvinvoinnin edistämisen tietoaineisto koostuu yhteistoiminta-asioista, työsuojelusta ja työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista ja virkistystoiminnasta sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Yksittäistä henkilöä koskevat asiakirjat eivät ole julkisia. Henkilötiedot luovutetaan pääsääntöisesti vain henkilölle itselleen. Toisen henkilön henkilötietoja pyydettäessä on ilmoitettava, mikä lakiin perustuva oikeus pyytäjällä on tietojen saamiseen”.

Tietojärjestelmät

Henkilöstöhallinnon tietovarantoon kuuluu henkilöstöhallinnon, rekrytoinnin, työajan kohdentamisen sekä työajan seurannan tietojärjestelmäpalveluista. Näiden lisäksi henkilöstöhallinnon tietoaineistoon kuuluvia tietoja sisältyy Metropolian asianhallintajärjestelmään sekä paperiaineistoon.

Tietopyynnön tekeminen

Metropolian kirjaamo käsittelee henkilöstöhallinnon tietovarantoon liittyviä tietopyyntöjä, kirjaamo [at] metropolia.fi (kirjaamo[at]metropolia[dot]fi).

Kansainvälistymistoiminta


Tietovarannon käyttötarkoitus

Metropolian kansainvälistymistoiminnan tietovaranto on looginen tietovaranto, joka käsittää opiskelijoiden ja henkilökunnan kansainvälisen osaamisen kehittymiseen ja kansainvälistymisen edistämiseen liittyvän tietojen hallintaa ja asiainkäsittelyä.


Tietoaineistot

Kansainvälistymistoiminnan tietovaranto sisältää kansainväliseen toimintaan osallistumisen ja kansainvälisen liikkuvuuden tietoaineiston. Tietoaineisto koostuu mm liikkuvuussopimuksista ja opiskelijaliikkuvuudesta sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Yksittäistä henkilöä koskevat asiakirjat eivät ole julkisia. Henkilötiedot luovutetaan pääsääntöisesti vain henkilölle itselleen. Toisen henkilön henkilötietoja pyydettäessä on ilmoitettava, mikä lakiin perustuva oikeus pyytäjällä on tietojen saamiseen”.


Tietojärjestelmät

Kansainvälistymistoiminnan tietoaineistoon kuuluvia tietoja sisältyy Metropolian asianhallintajärjestelmään sekä paperiaineistoon.

Tietopyynnön tekeminen

Metropolian kirjaamo käsittelee kansainvälistymistoiminnan tietovarantoon liittyviä tietopyyntöjä, kirjaamo [at] metropolia.fi (kirjaamo[at]metropolia[dot]fi).

Kirjasto- ja tietotoiminta

Tietovarannon käyttötarkoitus

Metropolian kirjasto- ja tietotoiminnan tietovaranto on looginen tietovaranto, joka käsittää opiskelun ja tutkimuksen tueksi järjestetyn kirjasto- ja tietopalvelun tietojen hallintaa ja asiainkäsittelyä.


Tietoaineistot

Kirjasto- ja tietotoiminnan tietovaranto sisältää kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tietoaineiston. Tietoaineisto koostuu kirjastotoiminnasta, julkaisu- ja painopalveluista, kirjaston hankepalveluiden (mm. aineistonhallintasuunnitelmiin liittyvät tutkimushankepalvelut) tuottamista asiakirjoista sekä kulttuuritapahtumista sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Yksittäistä henkilöä koskevat asiakirjat eivät ole julkisia. Henkilötiedot luovutetaan pääsääntöisesti vain henkilölle itselleen. Toisen henkilön henkilötietoja pyydettäessä on ilmoitettava, mikä lakiin perustuva oikeus pyytäjällä on tietojen saamiseen”.


Tietojärjestelmät

Kirjasto- ja tietotoiminnan tietovarantoon kuuluu kirjaston ja kirjastoasioinnin tietojärjestelmäpalvelut. Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto kuuluu 3AMK-kirjastoihin, jotka yhteisrekisterinpitäjinä käyttävät yhteistä 3AMK-kirjastojen Koha -asiakastietojärjestelmää.

3AMK-kirjasto - Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun kirjasto, Laurea-ammattikorkeakoulun kirjasto ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto ovat sopineet yhteisrekisterinpitäjyydestä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan edellyttämällä tavalla. Näin ollen yhteisrekisterinpitäjät yhdessä vastaavat 3AMK-kirjaston asiakastietojärjestelmän /asiakasrekisterin tietojen hallinnoinnista ja tietojen luovuttamisesta. Näiden lisäksi kirjasto- ja tietotoiminnan tietoaineistoon kuuluvia tietoja sisältyy Metropolian asianhallintajärjestelmään sekä paperiaineistoon.

Tietopyynnön tekeminen

Metropolian kirjaamo käsittelee kirjasto- ja tietotoiminnan tietovarantoon liittyviä tietopyyntöjä, kirjaamo [at] metropolia.fi (kirjaamo[at]metropolia[dot]fi).

Liiketoiminta

Tietovarannon käyttötarkoitus

Metropolian liiketoiminnan tietovaranto on looginen tietovaranto, joka käsittää ammattikorkeakoulun tehtäviä tukevaan liiketoimintaan liittyvä tietojen hallintaa ja asiainkäsittelyä.

Tietoaineistot

Liiketoiminnan tietovaranto sisältää palveluiden myynnin tietoaineiston. Tietoaineisto koostuu mm. kustannuspalveluista ja majoitustoiminnasta sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Yksittäistä henkilöä koskevat asiakirjat eivät ole julkisia. Henkilötiedot luovutetaan pääsääntöisesti vain henkilölle itselleen. Toisen henkilön henkilötietoja pyydettäessä on ilmoitettava, mikä lakiin perustuva oikeus pyytäjällä on tietojen saamiseen”.

Tietojärjestelmät

Liiketoiminnan tietovarantoon kuuluu asiakkuudenhallinnan tietojärjestelmäpalvelut. Tämän lisäksi liiketoiminnan tietoaineistoon kuuluvia tietoja sisältyy Metropolian asianhallintajärjestelmään sekä paperiaineistoon.


Tietopyynnön tekeminen

Metropolian kirjaamo käsittelee Liiketoiminnan tietovarantoon liittyviä tietopyyntöjä, kirjaamo [at] metropolia.fi (kirjaamo[at]metropolia[dot]fi).

Opinto- ja opetustoiminta

Tietovarannon käyttötarkoitus

Metropolian Opinto- ja opetustoiminnan tietovaranto on looginen tietovaranto, joka käsittää korkeakouluopetuksen ja täydennyskoulutuksen järjestämiseen liittyvä tiedon hallintaa ja asiainkäsittelyä.

Tietoaineistot

Opinto- ja opetustoiminnan tietovaranto sisältää seuraavat tietoaineistot

 • Opetuksen järjestäminen
 • Opetus- ja sivistystoimen ohjaus
 • Opintojen arviointi
 • Opiskelijan muut tukipalvelut
 • Opiskelijavalinnat

Opetuksen järjestämisen tietoaineisto koostuu mm. harjoitteluun, opinnäytetyöhön, esteettömyyteen ja erityisiin opetusjärjestelyihin liittyvistä asioista sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Opetus- ja sivistystoimen ohjauksen tietoaineisto koostuu koulutuspoliittisesta suunnittelusta, koulutuksen ja opetuksen suunnittelusta sekä kokeilu- ja kehittämistoiminnasta sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Opintojen arvioinnin tietoaineisto koostuu opintosuoritusten arvioinnista ja tenttien järjestämisestä, arvioinnin oikaisumenettelystä, opintojen hyväksilukemisesta, valmistumisesta ja viranomaisille tehtävistä ilmoituksista valmistuneista sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Opiskelijan muut tukipalvelut tietoaineisto koostuu mm. opiskelijahuollon ohjauksesta ja kehittämisestä, opiskeluterveydenhuollosta ja liikuntapalveluista sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Opiskelijavalinnan tietoaineisto koostuu opiskelijavalinnasta, muusta koulutushausta, opiskelijavalinnan oikaisumenettelystä ja opiskelupaikan purkamisesta sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Yksittäistä henkilöä koskevat asiakirjat eivät ole julkisia. Henkilötiedot luovutetaan pääsääntöisesti vain henkilölle itselleen. Toisen henkilön henkilötietoja pyydettäessä on ilmoitettava, mikä lakiin perustuva oikeus pyytäjällä on tietojen saamiseen”.


Tietojärjestelmät

Opinto- ja opetustoiminnan tietovarantoon kuuluu opinto- ja opetustoiminnan tietojärjestelmäpalvelut. Tämän lisäksi opinto- ja opetustoiminnan tietoaineistoon kuuluvia tietoja sisältyy Metropolian asianhallintajärjestelmään sekä paperiaineistoon.


Tietopyynnön tekeminen

Metropolian kirjaamo käsittelee opinto- ja opetustoiminnan tietovarantoon liittyviä tietopyyntöjä, kirjaamo [at] metropolia.fi (kirjaamo[at]metropolia[dot]fi).

Taloushallinto

Tietovarannon käyttötarkoitus

Metropolian taloushallinnon tietovaranto on looginen tietovaranto, joka käsittää talouden suunnitteluun, seurantaan, kirjanpitoon, maksuliikenteeseen, rahoitukseen, varainhankintaan ja omaisuuden hallintaan liittyvän tietojen hallintaa ja asiainkäsittelyä.

Tietoaineistot

Taloushallinnon tietovaranto sisältää seuraavat tietoaineistot

Kirjanpito ja maksuliikenne
Omaisuuden hallinta
Rahoitus ja varainhankinta
Talouden suunnittelu ja seuranta

Kirjanpidon ja maksuliikenteen tietoaineisto koostuu mm. pankkipalveluiden hallinnasta, kirjanpidosta ja kassatoiminnoista sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Omaisuuden hallinnan tietoaineisto koostuu kiinteän omaisuuden hallinnasta, irtaimen ja käyttöomaisuuden hallinnasta ja perintö- ja lahjoitusasioista sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Rahoituksen ja varainhankinnan tietoaineisto koostuu mm. hankerahoituksista, sijoitustoiminnasta ja takauksien ja vakauksien hallinnasta sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Talouden suunnittelun ja seurannan tietoaineisto koostuu talousarvion suunnittelusta, tilintarkastuksesta ja talouden seurannasta sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Yksittäistä henkilöä koskevat asiakirjat eivät ole julkisia. Henkilötiedot luovutetaan pääsääntöisesti vain henkilölle itselleen. Toisen henkilön henkilötietoja pyydettäessä on ilmoitettava, mikä lakiin perustuva oikeus pyytäjällä on tietojen saamiseen”.


Tietojärjestelmät

Taloushallinnon tietovarantoon kuuluu taloushallinnon tietojärjestelmäpalvelut. Tämän lisäksi taloushallinnon tietoaineistoon kuuluvia tietoja sisältyy Metropolian asianhallintajärjestelmään sekä paperiaineistoon.


Tietopyynnön tekeminen

Metropolian kirjaamo käsittelee taloushallinnon tietovarantoon liittyviä tietopyyntöjä, kirjaamo [at] metropolia.fi (kirjaamo[at]metropolia[dot]fi).

Tietohallinto

Tietovarannon käyttötarkoitus

Metropolian tietohallinnon tietovaranto on looginen tietovaranto, joka käsittää tietojärjestelmien ja laitteistojen asennukseen, käyttöön ja ylläpitoon sekä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvä tietojen hallintaa ja asiainkäsittelyä


Tietoaineistot

Tietohallinnon tietovaranto sisältää seuraavat tietoaineistot

 • Tietojärjestelmien ja laitteistojen asennus, käyttö ja ylläpito
 • Tietoturva ja tietosuoja

Tietojärjestelmien ja laitteistojen asennuksen, käytön ja ylläpidon tietoaineisto koostuu tietojärjestelmien käyttäjäoikeuksien hallinnasta, tietojärjestelmien ja laitteistojen suunnittelusta, käytöstä, ylläpidosta ja alasajosta sekä käyttäjätuesta ja niihin liittyvistä asiakirjoista.

Tietoturvan ja tietosuojan tietoaineisto koostuu mm. tietoturvaloukkausten ja häiriötilanteiden käsittelystä ja vaikutustenarvioinneista sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Yksittäistä henkilöä koskevat asiakirjat eivät ole julkisia. Henkilötiedot luovutetaan pääsääntöisesti vain henkilölle itselleen. Toisen henkilön henkilötietoja pyydettäessä on ilmoitettava, mikä lakiin perustuva oikeus pyytäjällä on tietojen saamiseen”.


Tietojärjestelmät

Tietohallinnon tietovarantoon kuuluu integrointivälineiden ja -alustojen tietojärjestelmäpalvelut sekä järjestelmänhallinnan ja tukiohjelmien tietojärjestelmäpalvelut. Näiden lisäksi tietohallinnon tietoaineistoon kuuluvia tietoja sisältyy Metropolian asianhallintajärjestelmään sekä paperiaineistoon.


Tietopyynnön tekeminen

Metropolian kirjaamo käsittelee tietohallinnon tietovarantoon liittyviä tietopyyntöjä, kirjaamo [at] metropolia.fi (kirjaamo[at]metropolia[dot]fi).

Toiminnan ohjaus

Tietovarannon käyttötarkoitus

Metropolian toiminnanohjauksen tietovaranto on looginen tietovaranto, joka käsittää toiminnan suunnitteluun, järjestämiseen, kehittämiseen ja laadunhallintaan liittyvä tietojen hallintaa ja asiainkäsittelyä

Tietoaineistot

Toiminnanohjauksen tietovaranto sisältää laadunhallinnan sekä toiminnan suunnittelun, järjestämisen, toteuttamisen ja kehittämisen tietoaineistot

Laadunhallinnan tietoaineisto koostuu mm. palautteista, arvioinneista, auditoinneista ja tilastoinneista sekä niihin liittyvistä asiakirjoista. Toiminnan suunnittelun, järjestämisen, toteuttamisen ja kehittämisen tietoaineisto koostuu mm. hallinnon järjestämisestä, toiminnan suunnittelusta ja seurannasta, toiminnan arvioinnista ja riskienhallinnasta sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Yksittäistä henkilöä koskevat asiakirjat eivät ole julkisia. Henkilötiedot luovutetaan pääsääntöisesti vain henkilölle itselleen. Toisen henkilön henkilötietoja pyydettäessä on ilmoitettava, mikä lakiin perustuva oikeus pyytäjällä on tietojen saamiseen”.


Tietojärjestelmät

Toiminnanohjauksen tietovarantoon kuuluu arkkitehtuurinhallinnan tietojärjestelmäpalvelut. Tämän lisäksi toiminnanohjauksen tietoaineistoon kuuluvia tietoja sisältyy Metropolian asianhallintajärjestelmään sekä paperiaineistoon.


Tietopyynnön tekeminen


Metropolian kirjaamo käsittelee toiminnanohjauksen tietovarantoon liittyviä tietopyyntöjä, kirjaamo [at] metropolia.fi (kirjaamo[at]metropolia[dot]fi).

Toimitilapalvelut

Tietovarannon käyttötarkoitus

Metropolian toimitilapalveluiden tietovaranto on looginen tietovaranto, joka käsittää toimitilojen ylläpitoon, käyttöön ja palveluihin liittyvän tietojen hallintaa ja asiainkäsittelyä.


Tietoaineistot

Toimitilapalveluiden tietovaranto sisältää kiinteistöjen suunnittelun, järjestämisen, toteuttamisen ja kehittämisen tietoaineiston.

Kiinteistöjen suunnittelun, järjestämisen, toteuttamisen ja kehittämisen tietoaineisto koostuu rakennuttamisesta, kiinteistöjen ylläpidosta ja käytöstä sekä tukipalveluista sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Yksittäistä henkilöä koskevat asiakirjat eivät ole julkisia. Henkilötiedot luovutetaan pääsääntöisesti vain henkilölle itselleen. Toisen henkilön henkilötietoja pyydettäessä on ilmoitettava, mikä lakiin perustuva oikeus pyytäjällä on tietojen saamiseen”.


Tietojärjestelmät

Toimitilapalveluiden tietoaineistoon kuuluvia tietoja sisältyy Metropolian asianhallintajärjestelmään sekä paperiaineistoon.

Tietopyynnön tekeminen


Metropolian kirjaamo käsittelee toimitilapalveluiden tietovarantoon liittyviä tietopyyntöjä, kirjaamo [at] metropolia.fi (kirjaamo[at]metropolia[dot]fi).

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Tietovarannon käyttötarkoitus

Metropolian tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tietovaranto on looginen tietovaranto, joka käsittää soveltavaa tutkimustoimintaan, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä taiteelliseen toimintaan liittyvää tietojen hallintaa ja asiainkäsittelyä.

Tietoaineistot

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tietovaranto sisältää seuraavat tietoaineistot

 • Tutkimus- ja kehittämistoiminnan suunnittelu, järjestäminen ja toteuttaminen
 • Tutkimuseettinen toiminta
 • Tutkimuslupa


Tutkimuksen- ja kehittämistoiminnan suunnittelun, järjestämisen ja toteuttamisen tietoaineisto koostuu hankkeiden ideoinnista, valmistelusta, rahoitushausta ja hankkeiden järjestämisestä ja toteutuksesta sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Tutkimuseettisen toiminnan tietoaineisto koostuu tutkimuseettisen toimikunnan toiminnasta ja hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen käsittelystä sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Tutkimuslupa tietoaineisto koostuu tutkimuslupaprosessista sekä siihen liittyvistä asiakirjoista.

Yksittäistä henkilöä koskevat asiakirjat eivät ole julkisia. Henkilötiedot luovutetaan pääsääntöisesti vain henkilölle itselleen. Toisen henkilön henkilötietoja pyydettäessä on ilmoitettava, mikä lakiin perustuva oikeus pyytäjällä on tietojen saamiseen”.


Tietojärjestelmät


Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tietoaineistoon kuuluvia tietoja sisältyy Metropolian asianhallintajärjestelmään sekä paperiaineistoon.


Tietopyynnön tekeminen


Metropolian kirjaamo käsittelee tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tietovarantoon liittyviä tietopyyntöjä, kirjaamo [at] metropolia.fi (kirjaamo[at]metropolia[dot]fi).

Viestintä- ja markkinointi

Tietovarannon käyttötarkoitus

Metropolian viestinnän- ja markkinoinnin tietovaranto on looginen tietovaranto, joka käsittää ulkoiseen ja sisäiseen viestintään ja markkinointiin liittyvä tietojen hallintaa ja asiankäsittelyä.


Tietoaineistot

Viestinnän ja markkinoinnin tietovaranto sisältää viestinnän toteuttamisen tietoaineiston. Tietoaineisto koostuu ulkoisesta viestinnästä, sisäisestä viestinnästä, markkinoinnista, poikkeustilaviestinnästä sekä suhdetoiminta ja sidosryhmäviestinnästä sekä niihin liittyvistä asiakirjoista.

Yksittäistä henkilöä koskevat asiakirjat eivät ole julkisia. Henkilötiedot luovutetaan pääsääntöisesti vain henkilölle itselleen. Toisen henkilön henkilötietoja pyydettäessä on ilmoitettava, mikä lakiin perustuva oikeus pyytäjällä on tietojen saamiseen”.

Tietojärjestelmät

Viestinnän- ja markkinoinnin tietovarantoon kuuluu alustaratkaisujen, portaalien, julkaisujärjestelmien sekä info-tv:n järjestelmäpalvelut. Näiden lisäksi viestinnän- ja markkinoinnin tietoaineistoon kuuluvia tietoja sisältyy Metropolian asianhallintajärjestelmään sekä paperiaineistoon.


Tietopyynnön tekeminen


Metropolian kirjaamo käsittelee viestinnän- ja markkinoinnin tietovarantoon liittyviä tietopyyntöjä, kirjaamo [at] metropolia.fi (kirjaamo[at]metropolia[dot]fi).