Vastuullisen tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnan periaatteet Metropoliassa

Vastuullisen tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnan periaatteet Metropoliassa

Tältä sivulta löydät tietoa Metropolian tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) vastuullisista periaatteista.

Mitä on vastuullinen TKI-toiminta?

Vastuullinen TKI-toiminta tarkoittaa tutkimusyhteisössä yleisesti hyväksyttyjen vastuullisten toimintatapojen soveltamista ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI).

Vastuullinen tiede on yhteisesti hyväksytty tapa tuottaa, julkaista, käyttää ja arvioida tutkittua tietoa. Se tukee tieteen luotettavuutta, avoimuutta, läsnäoloa ja käyttöä yhteiskunnassa. Se on osa laajempaa pyrkimystä kohti tasa-arvoa, kestävää kehitystä ja tieteen vaikuttavuutta.

Vastuullinen tiede -käsite kokoaa yhteen

 • tutkimusetiikan,
 • tieteen avoimuuden,
 • tiedeviestinnän ja
 • arvioinnin teemat.

Tutustu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Vastuullinen TKI-toiminta -ohjeeseen Avointen oppimateriaalien kirjasto -sivustolla

Tutustu vastuullinentiede.fi-sivustoperheeseen

Tutustu myös Tutkimuseettiseen ennakkoarviointiin ja Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettiseen toimikuntaan

Tutkimuksen eettiset periaatteet

Suomessa kaikilla tieteenaloilla tutkijaa ohjaavat yleiset eettiset periaatteet:

 • tutkija kunnioittaa tutkittavien henkilöiden ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta
 • tutkija kunnioittaa aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä sekä luonnon monimuotoisuutta
 • tutkija toteuttaa tutkimuksensa niin, että siitä ei aiheudu tutkittavina oleville ihmisille, yhteisölle tai muille tutkimuskohteille merkittäviä riskejä, vahinkoja tai haittoja

Lisäksi Suomessa noudatetaan kaikessa tutkimuksessa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimia ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä.

Hyvä tieteellinen käytäntö

Metropolia on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistusta hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä (ns. HTK-ohje).

HTK-ohjeen tavoitteena on edistää hyvää tieteellistä käytäntöä (responsible conduct of research) ja varmistaa, että loukkausepäilyt käsitellään asiantuntevasti, oikeudenmukaisesti ja nopeasti.

Tutustu TENKin HTK-ohjeeseen (PDF-tiedosto).

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) voi olla eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa ja sen tulokset uskottavia vain, jos se tehdään hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Hyvää tieteellistä käytäntöä koskevien ohjeiden soveltaminen on tutkijayhteisön itsesäätelyä, jolle lainsäädäntö määrittelee rajat.

Hyvän tieteellisen käytännön keskeisiä lähtökohtia ovat:

 1. Toimintatapoina rehellisyys, yleinen huolellisuus ja tarkkuus
 2. Eettisesti kestävät tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmät (vaihtelu tieteenaloittain) sekä avoimuus ja vastuullisuus julkaisemisessa
 3. Muiden tutkijoiden työn ja saavutusten asianmukainen huomioon ottaminen ja viittaaminen
 4. Tutkimuksen suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi sekä tietoaineistojen tallentaminen tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten mukaan
 5. Tarvittavat tutkimusluvat on hankittu ja tietyillä aloilla vaadittava eettinen ennakkoarviointi on tehty
 6. Tutkimusryhmässä ja -hankkeessa sovittava kirjallisesti etukäteen, ennen tutkijoiden rekrytoimista- kaikkien osapuolten vastuut, oikeudet ja velvollisuudet sekä tekijyyden periaatteet, tutkimusaineistojen käyttöoikeudesta ja säilyttämisestä sovittava myös hankkeen päättymisen jälkeen
 7. Rahoituslähteiden ja sidonnaisuuksien ilmoittaminen
 8. Tutkijat ottavat huomioon esteellisyyssäädökset arviointi- ja päätöksentekotilanteissa
 9. Tutkimusorganisaatioissa hyvä henkilöstö- ja taloushallinto sekä tietosuojan huomioiminen

Tutkijoiden tulee noudattaa edellä mainittuja käytäntöjä myös toimiessaan opettajina ja ohjaajina, tutkimustyöpaikan tai -rahoituksen hakijoina sekä muissa oman alan asiantuntijatehtävissä niin tieteellisissä kuin tiedeyhteisön ulkopuolisissakin yhteyksissä.

Hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset (HTK-loukkaus)

HTK-ohje sisältää myös ohjeet, miten hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyt tulee käsitellä tutkimusorganisaatiossa ja missä tilanteessa asianosaisten on mahdollista pyytää lausuntoa TENKiltä. Huom. HTK ilmoitus toimitetaan suoraan ko. organisaation ylimmälle johtajalle (ei TENKille).

Tutustu TENKin HTK-ohjeeseen (PDF-tiedosto).


Lataa Hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyn ilmoituslomake (PDF).

Katso lisätietoa hyvästä tieteellisestä käytännöstä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan TENKin sivuilla.

Tutkimusetiikan tukihenkilöt Metropolia Ammattikorkeakoulussa

​Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) käynnisti tutkimusetiikan tukihenkilötoiminnan vuoden 2017 alussa. TENK on kouluttanut yli 60 tutkimusorganisaatioon yli 100 tukihenkilöä antamaan matalan kynnyksen henkilökohtaista tutkimuseettistä neuvontaa. Tukihenkilöt neuvovat oman organisaation tutkijoita ja muuta henkilökuntaa. Keskustelu tukihenkilön kanssa on ehdottoman luottamuksellista. Häneltä voi kysyä neuvoa, jos esimerkiksi epäilee hyvän tieteellisen käytännön loukkausta tai jos on joutunut itse epäilyn kohteeksi.

Tukihenkilö tuntee TENKin valvoman hyvän tieteellisen käytännön (HTK) tutkintaprosessin ja voi esimerkiksi avustaa loukkausilmoituksen laatimisessa. Hän ei kuitenkaan toimi asianajajana vaan on neutraali neuvonantaja, joka tarvittaessa neuvoo kiistatilanteen kumpaakin osapuolta. Tukihenkilö ei itse osallistu HTK-prosessiin. Hän ei myöskään ota kantaa, onko vilppiä tapahtunut. Tämä päätös kuuluu HTK-prosessin mukaan organisaation ylimmälle johdolle.

Juha Järvinen
TaT, Asiantuntija, TKI-palvelut
Juha.Jarvinen [at] metropolia.fi

Anu Valtonen

TtT, fysioterapeutti, lehtori, Lehtori, Kuntoutuksen tiimi

anu.valtonen [at] metropolia.fi

Kun tutkimuksen kohteena on ihminen

Hyvän tieteellisen käytännön lisäksi lääketieteellisen ja muun ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen etiikasta on lainsäädännössä ja TKI-yhteisössä sovittu tarkemmin.

Muun tutkimusyhteisön tavoin Metropolia on sitoutunut TENKin Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa -ohjeeseen.

Lataa ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin ohje PDF-muodossa.

Lue Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin ohje tekstiversiona TENKin sivuilla.

Tutustu myös Tutkimuseettiseen ennakkoarviointiin ja Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettiseen toimikuntaan

Metropolian tutkimuslupa

Kun haluat tutkimuksessasi käyttää Metropolian henkilökunnalta tai opiskelijoilta hankkimaasi tietoa, tarvitset tutkimusluvan.

Tutkimuslupa on Metropolian lupa lähestyä sen henkilökuntaa tai opiskelijoita tutkimukseen liittyvissä asioissa, eikä se korvaa tutkittavan suostumusta osallistua tutkimukseen. Jos tietoja hankitaan suoraan tutkittavilta henkilöiltä haastatteluin, kyselyin tai muilla vastaavilla tavoilla, päätöksen tutkimukseen osallistumisesta tekee kukin henkilö itse.

Tutkimusluvan myöntämisen ehdot

 • Metropolia on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita ja suosituksia. Siksi tutkimuslupa voidaan myöntää vain tutkimukselle joka noudattaa tutkimuseettisiä suosituksia ja hyvää tieteellistä käytäntöä.
 • Tutkimuksessa tulee huomioida henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö. Tutkimuksen tekijä on velvollinen käyttämään tietoja luottamuksellisesti ja ainoastaan tämän tutkimuksen tekemiseksi.
 • Tutkimuksen valmistuttua tiedot on hävitettävä asianmukaisella tavalla.

Lupa myönnetään tapauskohtaisesti harkiten tieteelliselle, TKI-hankkeeseen ja/tai opinnäytetyöhön liittyvälle tutkimukselle, joka on Metropolian tai yhteiskunnan kannalta merkittävä. Merkittävyyden arvioinnissa punnitaan tutkittaville mahdollisesti koituvia haittoja (esim. ajankäyttö, tietosuojariskit, ärsykkeet…) suhteessa tavoiteltavaan tietoarvoon.


Tutkimuslupaa ei tarvitse hakea Metropoliassa tehtäviin opinnäytetöihin, joissa alla olevat täyttyvät:

 • Kyseessä on toimintatutkimus, jonka suunnitelma muotoutuu iteratiivisena prosessina ja siinä kehitetään Metropolian toimintaa yhdellä osaamisalueella
 • Opinnäytetyö tehdään osana opintoja
 • Kyseessä ei ole tieteellinen opinnäytetyö (ei ole osa suurempaa TKI-hanketta, eikä tarkoituksena ole tehdä tieteellistä julkaisua, julkaisu ainoastaan Theseuksessa)

Metropolian tutkimuslupahakemus (e-lomake)

Tutkimuslupahakemuksen täyttö

Hakemuksesta tulee käydä ilmi

 • tiedot tutkimuksen tekijästä
 • koko tutkimuksesta vastaavasta henkilöstä tai opinnäyteyötyön ohjaajasta,
 • tutkimuksen nimi,
 • tutkimuksen toteuttavat organisaatiot,
 • tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat,
 • aikataulu sekä
 • Metropolian rooli tutkimuksessa.

Hakemuksen mukaan tulee liittää

 • tutkimussuunnitelma (ml. aineistonhallintasuunnitelma),
 • tutkittavan tiedote ja
 • tutkittavan suostumuslomake sekä
 • muu tutkittavalle annettava materiaali (esim. kyselylomake tai haastattelurunko).
 • Jos tutkimus on suunniteltu toteutettavaksi tavalla, mikä edellyttää eettistä ennakkoarviointia, tulee eettisen toimikunnan lausunto olla lupahakemuksen liitteenä.
 • Jos tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja, tulee hakemuksen liitteenä olla myös tietosuojaseloste.

Metropolian opiskelija

Opinnäytetyöhön liittyvään tiedonkeruuseen Metropolian opiskelijoilta tai henkilökunnalta tarvitset tutkimusluvan. Opinnäytetyöntekijä hakee sitä yhdessä ohjaajansa kanssa. Huom. Tutkimuslupa haetaan vasta kun ohjaaja on hyväksynyt opinnäytetyösuunnitelman.

Pidäthän aihetta valitessasi jo mielessä sen, että julkisessa oppilaitoksessa laadittu opinnäyte on lähtökohtaisesti julkinen asiakirja (Suomen perustuslaki 12.2 §; Julkisuuslaki 1 §) ja ne julkaistaan avoimessa Theseus- tietokannassa.

Liitä huolellisesti kaikki tarvittavat liitteet ennen kuin jätät tutkimuslupahakemuksen sisään. Näin nopeutat hakemuksen käsittelyä.

Tutustu Vastuullinen opinnäytetyö ohjeeseen (PP-esitys)

Tutustu Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset julkaisuun (PDF)

Muut opinnot: Metropolian opiskelijoiden toisilleen tai henkilökunnalle tekemiin, yksittäisiin opintojaksoihin tai harjoitustöihin liittyviin kyselyihin ei tarvita virallista tutkimuslupaa. On kuitenkin hyvän tavan mukaista kysyä osaamisalueilta lupa opiskelijoiden ja henkilökunnan osallistumisesta. Tässä tapauksessa ota yhteyttä Osaamisaluepäällikköön.

Kun hakemus on saapunut Metropoliaan

Kun hakemus on saapunut Metropoliaan, tarkistetaan hakemus liitteineen. Tarvittaessa pyydetään täydentämään hakemusta. Sen jälkeen hakemus toimitetaan Metropolian asianomaisen päällikön ja/tai johtajan hyväksyttäväksi. Tähän koko prosessiin on hyvä varata aikaa 2-3 viikkoa.

Metropolia luovuttaa erittäin harvoin opiskelijoiden tai henkilökunnan henkilötietoja tutkijoiden käyttöön. Usein päädytään viemään yhteydenottokirje ja tutkimuslomakkeen linkki Metropolian intranettiin ja tätä kautta saamaan tutkimukseen osallistujia. Jos kuitenkin pyydät henkilötietojen luovuttamista, pitää hakemuksen liitteenä olla myös tietosuojaseloste.

Lisätietoa tieteellisen tutkimuksen tietosuojasta Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta

Tutustu Metropolian Tietosuoja ja GDPR sivuihin

Tietosuojaseloste: Metropolian tutkimuslupahakemusten henkilörekisteri

Kysyttävää? Ota yhteyttä

tutkimusluvat [at] metropolia.fi tai laura.pitkaranta [at] metropolia.fi

TKI-toiminnan avoimuuden periaatteet

Metropolian strateginen tavoite on olla Vaikuttajakorkeakoulu. Avoin toimintatapa on merkittävässä roolissa vaikuttavuuden saavuttamisessa.

Metropolia on sitoutunut 3AMK eli Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman yhteiseen Viisas avoimuus -politiikkaan, joka määrittelee niiden tutkimus-, kehitys-, ja innovaatio (TKI) -toiminnan sekä oppimistoiminnan avoimuutta. Viisas avoimuus -politiikka on kuvattuna kymmeneen avoimuuden lupaukseen ja niitä toteuttaviin periaatteisiin.

Metropolian TKI-toiminnan avoimuuden periaatteet

Tutustu Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen avointiede.fi sivustolla

Tutustu Metropolian kirjaston erinomaisiin hankepalveluihin