Tutkimuksen eettiset periaatteet

Suomessa kaikilla tieteenaloilla tutkijaa ohjaavat yleiset eettiset periaatteet:

 • tutkija kunnioittaa tutkittavien henkilöiden ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta
 • tutkija kunnioittaa aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä sekä luonnon monimuotoisuutta
 • tutkija toteuttaa tutkimuksensa niin, että siitä ei aiheudu tutkittavina oleville ihmisille, yhteisölle tai muille tutkimuskohteille merkittäviä riskejä, vahinkoja tai haittoja

Lisäksi Suomessa noudatetaan kaikessa tutkimuksessa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimia ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä.

Tutustu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan sivuihin (tenk.fi)

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset suositukset

Tutkijaa ohjaavien yleisten eettisen periaatteiden lisäksi erityisesti ihmistä ja inhimillistä toimintaa koskevan tutkimuksen eettiset ohjeet ottavat kantaa:

 • tutkittavan kohteluun ja oikeuksiin, erityisesti tietoon perustuvaan suostumukseen osallistua tai olla osallistumatta tutkimukseen
 • tilanteeseen, missä alaikäinen tai vajaakykyinen on tutkittavana
 • henkilötietojen käsittelyyn tutkimuksessa
 • yksityisyyden suojaan tutkimusjulkaisussa
 • tutkimusaineistojen avoimuuteen

Tutkijoiden on hyvä perehtyä tutkimuseettisiin periaatteisiin jo tutkimuksen suunnitelmavaiheessa.

Eettinen ennakkoarviointi

Ennen tutkimuksen toteutusta sen eettinen hyväksyttävyys voi edellyttää arviointia.

Tutkimusten eettistä ennakkoarviointia tekevät eettiset toimikunnat. Eettinen toimikunta määräytyy tutkijalle hänen toimipaikkansa ja tutkimuksen lajin mukaan.

Lääketieteellinen tutkimus

Kun tutkimuksessa puututaan ihmisen koskemattomuuteen ja tarkoituksena on lisätä tietoa terveydestä, sairauksien syistä, oireista, diagnostiikasta, hoidosta, ehkäisystä tai tautien olemuksesta yleensä mukaan lukien ihmiseen koskemattomuuteen puuttuva hoito- ja terveystieteellinen tutkimus, liikuntatieteellinen tutkimus ja ravitsemustieteellinen tutkimus, tutkimus kuuluu lääketieteellistä tutkimusta koskevan lain (488/1999, muutokset 295/2004, 794/2010) piiriin.

Tutkimuslaissa koskemattomuuteen puuttumisella tarkoitetaan tutkimushenkilön fyysiseen tai psyykkiseen koskemattomuuteen puuttumista.

Fyysiseen koskemattomuuteen puuttumista ovat esimerkiksi verinäytteiden, biopsioiden ja vastaavien ottaminen, fyysistä rasitusta sisältävät tutkimukset sekä tutkimukset, joissa pyritään vaikuttaman terveyteen tai sairauksien riskiin tai oireisiin.

Psyykkiseen koskemattomuuteen puuttumista on, jos tutkimuksesta voi aiheutua vaaraa tutkimushenkilön henkiselle hyvinvoinnille.

Tutkimuslain piiriin kuuluvalle tutkimukselle on saatava ennen sen aloittamista puoltava lausunto alueelliselta lääketieteelliseltä eettiseltä toimikunnalta.

Linkki Valviran sivuille, josta löydät alueelliset lääketieteelliset eettiset toimikunnat.

Muu ihmiseen kohdistuva tutkimus 

Muukin tutkimus kuin edellä mainittu lääketieteellinen tutkimus voi edellyttää eettistä arviointia ennen tutkimuksen aloittamista. Jos tutkimuksen kohteena on ihminen, mutta kyseessä ei ole lääketieteellinen tutkimus, eettinen ennakkoarviointi on haettava, jos:

 1. tutkimukseen osallistumisessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta,
 2. tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen,
 3. tutkimus kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, jonka perusteella huoltajalla olisi mahdollisuus kieltää lasta osallistumasta tutkimukseen,
 4. tutkimuksessa tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä,
 5. tutkimuksessa on riski aiheuttaa tutkittaville tai heidän läheisilleen normaalin arkielämän rajat ylittävää henkistä haittaa tai
 6. tutkimuksen toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville tai tutkijalle tai heidän läheisilleen.

Ihmiseen kohdistuvan, ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin tekee tutkijan toimipaikan ihmistieteiden eettinen toimikunta. 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan TENKin ohjeet ennakkoarvioinnista

TENKin laatimiin ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisiin periaatteisiin ja eettisen ennakkoarvioinnin ohjeisiin ovat sitoutuneet lähes kaikki näillä tieteenaloilla toimivat korkeakoulut sekä tutkimuslaitokset ja arkistot Suomessa.

Tähän ohjeeseen sitoutuneen organisaation vastuulla on työnantajana huolehtia siitä, että sen tiedeyhteisöön kuuluvat tutkijat tuntevat tutkimusetiikkaan ja eettiseen ennakkoarviointiin liittyvät ohjeet ja suositukset ja että he noudattavat niitä. Ohje sitoo tutkijoita myös silloin, kun he toimivat kansainvälisissä yhteishankkeissa Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella. Sitä noudatetaan soveltuvin osin myös yritysten ja muiden tahojen kanssa tehtävässä kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä. Tutkijat noudattavat ohjeessa kuvattuja eettisiä periaatteita ja edistävät niiden soveltamista myös toimiessaan korkeakoulujen opetustehtävissä ja ohjatessaan opinnäytetöitä.

Lataa ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin ohje PDF-muodossa. (Toinen uudistettu painos.)

Lue Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin ohje tekstiversiona TENKin sivuilla. (Toinen uudistettu painos.)

Opetusvideo eettisestä ennakkoarvioinnista ihmistieteissä

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on julkaissut lyhyen piirrosvideon ihmistieteiden eettisestä ennakkoarvioinnista.

Video on saatavilla Youtubessa suomeksiruotsiksi (på svenska) ja englanniksi (in english), ranskaksi (in french) ja venäjäksi (in russian).

Videot ovat katsottavissa Tieteellisten seurain valtuuskunnan Tiede-tv-kanavalla YouTubessa. Materiaali on lisensoitu CC BY 4.0. -lisenssillä.  (lue lisää CC-BY-lisenssistä Creative Commonsin sivuilla). Videota voi käyttää esim. opetuksessa ja tiedotuksessa.
 

Lue lisää eettisestä ennakkoarvioinnista Suomessa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan TENKin sivuilta.

Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettinen toimikunta

Ihmiseen kohdistuvan, ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin tekee tutkijan toimipaikan ihmistieteiden eettinen toimikunta.

Toimikunta arvioi ennakolta ja antaa lausuntoja ihmiseen kohdistuvista tutkimuksista, jotka eivät kuulu lääketieteellisen tutkimuslain perusteella alueellisen lääketieteellisen eettisen toimikunnan arvioitavaksi. Näihin kuuluvat humanististen alojen ja yhteiskuntatieteiden ohella esim. ihmiseen kohdistuva luonnontieteellinen ja tekniikan alan tutkimus, taiteellinen tutkimus ja joissain tapauksissa ihmiseen kohdistuva, ei-kajoava terveys- tai lääketieteellinen tutkimus.

Tutkimuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä tutkimus-, kehitys- että innovaatiotoimintaa. Toimikunta antaa lausuntoja pyynnöstä jäsenorganisaatioiden henkilökunnalle ja opiskelijoille. Toimikunta ei anna jälkikäteen lausuntoja jo suoritetuista tutkimuksista. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on edistää tutkimuseettistä koulutusta, osaltaan ylläpitää ja kohentaa tutkimuksen laatua ja toimia tutkimusetiikan asiantuntijaelimenä jäsenorganisaatioissaan.

Lausunto on maksuton.

Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettinen toimikunta ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eettiset toimikunnat kokosivat yhdessä ohjeen sen arvioimiseen, kummastako toimikunnasta eettinen ennakkoarviointi tulee hakea. Ohje sisältää myös esimerkkejä toimikuntien arvioimista tutkimusasetelmista. Tutustu ohjeeseen täällä (linkki pdf-tiedostoon).

Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettiseen toimikuntaan kuuluvat seuraavat ammattikorkeakoulut:

Yrkeshögskolan Arcada

Diakonia ammattikorkeakoulu (DIAK)

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)

Laurea ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)

Metropolia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Milloin tarvitaan eettisen toimikunnan lausunto?

Eettinen hyväksyttävyys on aina arvioitava ennakkoon tutkimuksissa, joissa:

 1. tutkimukseen osallistumisessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta,
 2. tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen,
 3. tutkimus kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, jonka perusteella huoltajalla olisi mahdollisuus kieltää lasta osallistumasta tutkimukseen,
 4. tutkimuksessa tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä,
 5. tutkimuksessa on riski aiheuttaa tutkittaville tai heidän läheisilleen normaalin arkielämän rajat ylittävää henkistä haittaa tai
 6. tutkimuksen toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville tai tutkijalle tai heidän läheisilleen.

Joskus tutkimuksen rahoittaja, julkaisija, tutkimusluvan myöntävä organisaatio tms. edellyttää eettistä ennakkoarviointia tilanteessa, missä sitä ei Suomen järjestelmässä tarvita. Silloin eettinen toimikunta voi antaa lausunnon sijaan hakijalle kuvauksen Suomen järjestelmästä.

Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi on tarkoitettu perustutkinnon (bachelor-tason) jälkeiseen tutkimustyöhön. Opinnäytteiden ohjaajat vastaavat siitä, että heidän ohjattavansa perehtyvät eettisiin periaatteisiin, mutta opinnäytetyöntekijä on itse vastuussa työnsä eettisyydestä.

Mikäli perustutkinnon jälkeinen opinnäyte (esim. YAMK) suunnitellaan toteutettavaksi tavalla, joka edellyttää eettistä ennakkoarviointia, opiskelija hakee sitä eettiseltä toimikunnalta yhdessä ohjaajansa kanssa

Eettinen ennakkoarviointi ei siirrä tutkijan vastuuta tutkimuksesta ja sen moraalisista ratkaisuista eettiselle toimikunnalle.

Huomattava on, että eettisen toimikunnan lausunto ei ole tutkimuslupa. Luvan tutkimuksen toteuttamiselle antaa kohdeorganisaatio, jossa tutkimus toteutetaan. Lisäksi suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta antavat yksittäiset tutkittavat.

Mitä asioita eettinen toimikunta arvioi

Eettinen toimikunta arvioi tutkimukseen osallistumisen mahdollisia riskejä ja haittoja suhteessa tutkimuksella tavoiteltavaan tietoarvoon. Arviointi perustuu TENKin laatimiin eettisiin periaatteisiin ja toimikunta tarkastelee tutkimuksen suunniteltua toteutustapaa ja aineistonkeruun suunnitelmaa riskien ja vahingon välttämisen näkökulmasta. Myös tutkittavan informointiin ja suostumukseen laaditut dokumentit tarkastetaan.

Eettisessä ennakkoarvioinnissa arvioidaan erityisesti:

Lausuntopyynnössä kuvatut mahdolliset tutkittaville henkilöille, heidän läheisilleen ja mahdollisesti myös tutkijalle itselleen koituvat riskit, haitat ja niiden todennäköisyys suhteessa niiden välttämiseksi tehtyihin suunnitelmiin.

Tutkittavien riittävän selkeä informointi tutkimuksen sisällöstä, tutkittavan osallistumisesta ja henkilötietojen käsittelystä.

Aineistonhallintasuunnitelma, joka sisältää myös kuvauksen henkilötietojen käsittelystä tutkimuksen elinkaaren aikana.

Tutkittavan henkilön kirjallisen tai sähköisen osallistumissuostumuksen asianmukaisuus.

Tapa, jolla tutkittavien suostumus osallistua tutkimukseen pyydetään ja dokumentoidaan, jos kirjallista tai sähköistä suostumusta ei käytetä.

Tutkimuksella tavoitellun uuden tiedon merkitys suhteessa tutkimuksen mahdollisiin haittoihin ja riskeihin.

Lausuntopyyntö toimikunnalta

Lausuntopyynnöt jätetään alla olevalla lomakkeella, ja toimitetaan toimikunnan käsittelyyn osoitteeseen eettinentoimikunta [at] arcada.fi. Lausuntopyyntö tulee toimittaa toimikunnan käsittelyyn viimeistään 2 viikkoa ennen sen kokouksen ajankohtaa, jossa toivotte asiaa käsiteltävän. Toimikunnan kokousajat löytyvät sivun alaosasta.

Uusi Lausuntopyyntölomake (doc), päivitetty sivuille 21.4.2021

Utlåtandebegäran för etikprövning (21.4.2021)

Lausuntopyynnön liitteet: 

HUOM! Mikäli lausuntopyynnön tiedostokoko liitteineen on suurempi kuin kolme megatavua, suosittelemme lähettämään tiedoston Funet File Senderin avulla osoitteessa https://filesender.funet.fi/. Katso lisätietoa Funet File Senderin sivuilta (linkki sivuille) .Tämä on kaikkien korkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden käytettävissä oleva järjestelmä. Vastaanottajaksi merkitään toimikunnan sähköpostiosoite: eettinentoimikunta [at] arcada.fi.

OBS! Om utlåtandebegäran med eventuella bilagor är större än tre megabyte, rekommenderar vi att filen skickas via fildelningssystemet Funet FileSender, som hittas på adressen https://filesender.funet.fi/. Information om Funet FileSender (på finska och engelska). Funet FileSender kan användas av personal och studenter vid finska högskolor. När du skickar filen, ange som mottagare eettinentoimikunta [at] arcada.fi

Toimikunta ilmoittaa päätöksensä kahden viikon kuluessa käsittelystä. Ennakkoarviointilausunto voi olla myönteinen tai myönteinen ehdollisena (sisältää korjausvaatimuksia). Lausunto voi olla myös kielteinen (korjausvaatimuksia). Alkuperäiseen lausuntopyyntöön selkeästi merkityt korjaukset tulee toimittaa toimikunnalle kolmen kuukauden kuluessa korjauspyynnöstä. Tämän jälkeen toimikunnalle tulee toimittaa kokonaan uusi lausuntopyyntö.

Jos tutkija ei noudata saamansa lausunnon ohjeistuksia, kyseessä voi olla hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkaus.

Jos lausunnon pyytäjä ei hyväksy eettisen toimikunnan päätöstä tai lausunnon sisältämiä muutosehdotuksia, hän voi pyytää asiasta lausuntoa TENKiltä. Perusteltu lausuntopyyntö tulee jättää kahden kuukauden kuluessa eettisen toimikunnan päätöksestä.

Mikäli haluatte lisätietoja toimikunnan työskentelystä ja tutkimuksen mahdollisesta eettisen ennakkoarvioinnin tarpeesta, ottakaa yhteyttä toimikunnan asiantuntijasihteeriin eettinentoimikunta [at] arcada.fi.

Toimikunta kokoontuu keväällä 2021:

 • ti 8.6. (aineiston toimittamisen määräaika 25.5.)
   

Toimikunta kokoontuu syksyllä 2021:

 • ti 24.8. (aineiston toimittamisen määräaika 10.8.)
 • ti 21.9. (aineiston toimittamisen määräaika 7.9.)
 • ti 26.10. (aineiston toimittamisen määräaika 12.10.)
 • ti 16.11. (aineiston toimittamisen määräaika 2.11.)
 • ti 7.12. (aineiston toimittamisen määräaika 23.11.)

Toimikunnan jäsenet kaudella 1.8.2020 - 31.7.2022

Jyrki Kettunen, TtT, dosentti (liikunta ja tuki- ja liikuntaelimistön terveys), vanhempi tutkija, Arcada, puheenjohtaja
Varajäsen: Pamela Gray, FT (kansanterveys ja -hyvinvointi), lehtori ja tutkintovastaava, Arcada

Anna Härmä, OTM, lakimies, Arcada
Varajäsen: Åsa Rosengren, VTL (sosiaalityö), yliopettaja, Arcada

Mervi Friman, KT (kasvatustiede, ammattietiikka) tutkimuspäällikkö, HAMK 
Varajäsen: Jaana-Maija Koivisto, tutkijayliopettaja, HAMK

Merja Kylmäkoski, FT (valtio-oppi), nuorisotyön yliopettaja, Humak 
Varajäsen: Katri Kaalikoski, VTT (käytännöllinen filosofia), koulutuspäällikkö, Humak

Teija-Kaisa Aholaakko, FT (terveystieteet, kansanterveys, infektioiden torjunta) KL (ammattikasvatus) tutkintovastaava, Laurea
Varajäsen: Soile Juujärvi, VTT, dosentti (sosiaalipsykologia), yliopettaja,  Laurea

Susanna Näreaho, FT (ympäristötekniikka), erityisasiantuntija, Metropolia, varapuheenjohtaja
Varajäsen: Anna-Maria Vilkuna, FT, dosentti (Suomen historia), TKI-johtaja, Metropolia

Leena Rekola, FT (terveystieteet), TKI-yliopettaja, Metropolia
Varajäsen: Pekka Paalasmaa, FT, dosentti (neurobiologia), yliopettaja, Metropolia

Mikko Malkavaara, TT, dosentti (yleinen kirkkohistoria), diakonian ja kasvatuksen yliopettaja, Diak
Varajäsen: Jouko Porkka, TT (uskonnonpedagogiikka), lehtori, Diak

Pekka Lahti, KTM, TKI-asiantuntija, Haaga-Helia
Varajäsen: Iris Humala, KTT, FT, TKI-asiantuntija, Haaga-Helia

Yhteys toimikunnan asiantuntijasihteeriin: eettinentoimikunta [at] arcada.fi.