Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi pääkaupunkiseudun ammattikorkeakouluissa

Tutkimuksen eettiset periaatteet

Suomessa kaikilla tieteenaloilla tutkijaa ohjaavat yleiset eettiset periaatteet:

  • tutkija kunnioittaa tutkittavien henkilöiden ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta
  • tutkija kunnioittaa aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä sekä luonnon monimuotoisuutta
  • tutkija toteuttaa tutkimuksensa niin, että siitä ei aiheudu tutkittavina oleville ihmisille, yhteisölle tai muille tutkimuskohteille merkittäviä riskejä, vahinkoja tai haittoja

Lisäksi Suomessa noudatetaan kaikessa tutkimuksessa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimia ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä.

Tutustu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan sivuihin (tenk.fi)

Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettinen toimikunta

Ihmiseen kohdistuvan, ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin tekee tutkijan toimipaikan ihmistieteiden eettinen toimikunta.

Toimikunta arvioi ennakolta ja antaa lausuntoja ihmiseen kohdistuvista tutkimuksista, jotka eivät kuulu lääketieteellisen tutkimuslain perusteella alueellisen lääketieteellisen eettisen toimikunnan arvioitavaksi. Näihin kuuluvat humanististen alojen ja yhteiskuntatieteiden ohella esim. ihmiseen kohdistuva luonnontieteellinen ja tekniikan alan tutkimus, taiteellinen tutkimus ja joissain tapauksissa ihmiseen kohdistuva, ei-kajoava terveys- tai lääketieteellinen tutkimus.

Tutkimuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä tutkimus-, kehitys- että innovaatiotoimintaa. Toimikunta antaa lausuntoja pyynnöstä jäsenorganisaatioiden henkilökunnalle ja opiskelijoille. Toimikunta ei anna jälkikäteen lausuntoja jo suoritetuista tutkimuksista. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on edistää tutkimuseettistä koulutusta, osaltaan ylläpitää ja kohentaa tutkimuksen laatua ja toimia tutkimusetiikan asiantuntijaelimenä jäsenorganisaatioissaan. Lausunto on maksuton.

Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettiseen toimikuntaan kuuluvat seuraavat ammattikorkeakoulut:

Arcada, DIAK, Humak, Laurea, HAMK, Metropolia ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu