Avoin AMK - Kielitaito ja muut vaatimukset

Kielitaito

Suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa suomen kielen ammatillisten viestintätaitojen omaksuminen edellyttää lähtötasoa B2. Englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa suositellaan vastaavasti englannin kielen lähtötasoa B2.

Englannin kielisistä tutkinto-ohjelmista Nursing tutkinto-ohjelmassa vaaditaan myös B1 tason suomen kielen taito, sillä opetusta on myös suomen kielellä. Kannattaa huomioida, että suomenkielisissä opinnoissa voidaan puolestaan käyttää englanninkielistä opiskelumateriaalia.

Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on riittävä kielitaito.

Voit käyttää itsearvioinnin tukena esim. Dialang-kielitestiä, kun arvioit omaa kielitaitoasi ja sen riittävyyttä amk-opintoihin. Testissä on alla olevat osiot eri kielitaidon osa-alueille.

 • tekstin ymmärtäminen
 • puheen ymmärtäminen
 • kirjoittaminen
 • sanasto
 • kielioppi

Huom! Joihinkin haastattelun sisältäviin polkuihin vaaditaan Dialang kielitestin tulokset mukaan haastatteluun. Tästä on maininta polun tiedoissa. Dialang-testituloksen ja haastattelun perusteella tutkinto saattaa kutsua sinut erilliseen kielikokeeseen, jossa sinun tulee osoittaa opiskelun vaatima kielitaso.

Kielitaidon tasot (A1 matalin, C2 korkein) on kuvattu Europassin sivustolla.

Kielitaitotason itsearviointitaulukko - Europass (pdf)

 • A1 ja A2: perustason kielenkäyttäjä
 • B1 ja B2: itsenäinen kielenkäyttäjä
 • C1 ja C2: taitava kielenkäyttäjä

Opiskeluvalmiudet

Avoimen AMK:n opiskelijalta edellytetään samoja opiskeluvalmiuksia kuin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilta. Opiskelija itse vastaa siitä, että hänellä on vaadittavat opiskeluvalmiudet. Tällaisiin valmiuksiin lukeutuvat mm. tiedonhakutaidot ja essee-vastauksen kirjoittaminen. Toisen asteen koulutus (lukio, ammattioppilaitos) antaa yleensä hyvän pohjan korkeakoulutasoisiin opintoihin.

Ylemmät AMK-tutkinnot

Kaikissa ylempien AMK-tutkintojen poluissa (15 op tai 30 op riippuen tutkinnon laajuudesta) pohjakoulutusvaatimuksena on soveltuva AMK-tutkinto. Tämä tarkistetaan polkuun hakeutuvilta. Polkujen tiedoissa on tarvittava ohjeistus asiaan liittyen. AMK-tutkinnon jälkeistä työkokemusta ei polkuopinnoissa vaadita. Jos haet myöhemmin avoimen AMK:n opintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi, hakukelpoisuuteen vaaditaan kahden vuoden työkokemus AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Pohjakoulutusvaatimus ei ole pakollinen ylempien AMK-tutkintojen yksittäisillä opintojaksoilla, mutta se on kuitenkin suositeltu.

Esitietovaatimukset

Opintojaksoilla voi olla esitietovaatimuksia. Ne löytyvät opintojakson kuvauksen kohdasta "Esitietovaatimukset" tai "Lisätiedot" tai toteutuksen kohdasta "Lisätietoja opiskelijalle". Esitietovaatimukset on mahdollista täyttää myös vastaavalla osaamisella. Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on vaadittava osaaminen. Osaamista ei pääsääntöisesti tarkasteta. Huomioithan kuitenkin, että joissain opinnoissa aiempi osaaminen voidaan tarkastaa ennen opintoihin hyväksymistä.

Terveydelliset vaatimukset sosiaali- ja terveysalan polkuopinnoissa

Sosiaali- ja terveysalalla opintoihin sisältyy työskentelyä erityistä suojaa tarvitsevien asiakasryhmien kanssa, jolloin keskeisenä ovat eettiset ja potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset. Opiskelijoiden on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä arvioidaan, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta tai potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia (Ammattikorkeakoululaki 33§).


Opiskelijavalinnan esteenä voi olla esimerkiksi:

 • vaikea ihottuma ja/tai allergia esim. lääke- ja puhdistusaineille
 • toimintakykyä haittaava vakava aistivamma
 • psyykkinen sairaus tai vakava mielenterveyden häiriö
 • päihde-/ huumeriippuvuus tai lääkkeiden väärinkäyttöä viimeisten kahden vuoden aikana
 • sosiaalinen toimintakyvyn rajoittuneisuus, joka vaikeuttaa ihmisten kanssa toimimista
 • pitkäaikaissairaus tai fyysinen vamma, joka rajoittaa opintoihin osallistumista

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole esteenä opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Esteen vakavuus ja hoito otetaan huomioon arvioitaessa hakijan soveltuvuutta ko. tutkinto-ohjelman opiskelijaksi.

Mikäli tähtäät polkuopinnoista tutkinto-opiskelijaksi, huomioithan että hakijan hakuvaiheessa tekemän ilmoituksen perusteella ammattikorkeakoulu voi edellyttää tarkempia terveydentilatietoja opiskelusta suoriutumisen ja kohtuullisten tukitoimien arvioimiseksi.

Lisäksi bioanalytiikan opiskelijalta ja bioanalyytikoksi valmistuvalta vaaditaan hyvää erottelukykyä (näöntarkkuus), normaalia lukutarkkuutta ja normaalia silmien sisäänpäinkääntökykyä (konvergenssin lähipiste), sekä normaalia stereonäköä ja normaalia värinäköä.

Avoimen AMK:n polkuopintoihin hakeuduttaessa terveydentilaa ei tarkasteta, mutta on tärkeä huomioida, että mikäli henkilöllä olisi jokin terveydellisistä vaatimuksista poikkeava tekijä, saattaa se estää myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi pääsyn.

Tarkempaa tietoa terveydellisistä vaatimuksista on saatavilla ammattikorkeakouluun.fi sivustolta, johon pääset tästä linkistä.

Sosiaali- ja terveysalan harjoittelussa vaadittu rokotesuoja ja rikostaustaote

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden harjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään vuosittaisia influenssarokotuksia. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§.) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Sosiaali- ja terveysala ei sovellu henkilölle, joka on tuomittu jostain seuraavista rikoksista; lapseen kohdistuvat rikokset, seksuaalirikokset, väkivaltarikokset, vapauteen kohdistuvat rikokset, huumausaine rikokset.

Opintoihin kuuluvissa tehtävissä tai harjoittelussa, jotka edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä vaaditaan esitettäväksi rikostaustaote.

Kaikkien alojen polkuopinnot

Metropolia voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa, tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.

Edellytyksenä on lisäksi, että

 • testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi; ja
 • opiskelija toimii tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, harkinta- ja reagointikykyä; ja
 • huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen:
  • vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä ja toisen henkeä tai terveyttä;
  • vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta;
  • vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä; tai
  • merkittävästi lisää huumaus- tai lääkeaineiden laittoman kaupan, hallussapidon, käytön tai leviämisen riskiä.