Perustiedot

Tutkintonimike
Geronomi (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka

Geronomi AMK

Geronomin koulutuksen perustehtävänä on kouluttaa kokonaisvaltaisen vanhustyön osaajia, jotka tukevat hyvää ja osallistuvaa vanhenemista pääkaupunkiseudulla.

Geronomi edistää vanhojen ihmisten hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä.
Geronomi huomioi vanhan ihmisen yksilöllisen elämänkulun, perheen ja lähiyhteisön merkityksen sekä kokonaisvaltaiset voimavarat ja tuentarpeet erilaisissa elämäntilanteissa. Geronomin asiantuntijuus rakentuu monitieteisestä gerontologisesta tiedosta.

Tutkinto-ohjelmassa ei ole alkamassa päivätoteutusta, tutustu ja hae
monimuoto-opiskeluna tarjottaviin opintoihin

Sisältö

Koulutus perustuu näkemykseen vanhasta ihmisestä aktiivisena toimijana omassa elämässään ja yhteisössään. Geronomin asiantuntemus muodostuu monialaisesta gerontologisesta tiedosta ja tutkimuksesta sekä gerontologisen sosiaalialan, hoitotyön ja kuntoutuksen integroituneesta osaamisesta.

Geronomin koulutus rakentuu seuraavista osaamisalueista:

 • Gerontologinen osaaminen
 • Vanhuspalvelujen perusteet
 • Hyvä ikääntyminen
 • Kotona asumisen tukeminen
 • Vanhustyön kehittäminen
 • Moniammatillinen vanhustyö
 • Geronomin ammatillisuuden syventäminen

Geronomin koulutus

Koulutus toteutuu sulautuvaan oppimiseen perustuen opiskeluna, jossa vuorottelevat lähiopetus, verkko-opetus, etäopiskelutehtävät ja työharjoittelut. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti erilaisissa pienryhmissä. Koulutuksen kuormittavuus vastaa päätoimista opiskelua ja opintopisteitä suoritetaan lukukautta kohti 30 opintopistettä = 60 opintopistettä vuodessa. Opiskeluaika on 3,5 vuotta.

Opinnoissa sovelletaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT), mikä mahdollistaa esim. aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen kautta syntyneen geronomin AMK osaamistavoitteita vastaavan osaamisen huomioimisen opinnoissa ja niiden suunnittelussa. Aikaisemman osaamisen tunnustaminen arvioidaan yksilöllisesti yhdessä opiskelijan kanssa.

Lähiopetusta on keskimäärin viitenä päivänä kuukaudessa, mutta opintojen aikana on myös intensiivisempiä lähijaksoja opintojaksosta riippuen. Lähiopetus toteutuu arkipäivisin pääsääntöisesti klo 8.00 -16.00. Lisäksi koulutus sisältää työelämäharjoittelua.

Projektioppiminen

Geronomiopinnoissa opiskelu perustuu projektioppimiselle, mikä tarkoittaa sitä, että opiskelija tekee opintojensa aikana useita oppimisprojekteja työelämäyhteistyössä.

Opiskelija suorittaa opintojensa aikana 10 opintopisteen laajuiset innovaatioprojektiopinnot, joita toteutetaan työelämälähtöisesti ja monialaisesti. Opinnot ovat mahdollisuus kehittää omaa luovaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan.

Työelämäharjoittelu

Geronomin koulutus sisältää eri lukukausina yhteensä viisi harjoittelujaksoa, jotka ovat päätoimista ja kokopäiväistä työskentelyä erilaisissa vanhustyön toimintayksiköissä. Neljän ensimmäisen harjoittelujakson pituus on 5 työviikkoa ja viimeisen harjoittelun pituus on 10 työviikkoa.

Lisätietoa Geronomiopiskelijoiden työelämäharjoittelun wiki-sivulla

Kansainvälisyys geronomin koulutuksessa

Yhteistyö ulkomaisten korkeakoulujen ja organisaatioiden kanssa mahdollistaa opiskelijoille opiskelu- tai työharjoittelupaikan ulkomailla. Kansainvälistä kokemusta voi hankkia myös lähtemättä omalta kampukseltaan, tätä kutsutaan kotikansainvälistymiseksi.

Sosiaali- ja terveysalan kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Geronomin työtehtävät

Geronomi toimii vanhuspalvelujen tuottajana, koordinoijana, suunnittelijana ja kehittäjänä julkisella sektorilla, järjestöissä, säätiöissä ja yrityksissä. Hän työskentelee yksilö- ja ryhmäkohtaisessa asiakastyössä vanhustyön moniammatillisissa työryhmissä.

Geronomi soveltaa monipuolisesti erilaisia asiakastyön menetelmiä. Hän tukee vanhan ihmisen sekä hänen läheistensä arjessa selviytymistä ja ohjaa heitä yksilöllisiin palveluihin. Geronomi auttaa palveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa, lisäksi hän arvioi palvelujen saatavuutta ja laatua.

Geronomin työtä ohjaa vanhustyön eettiset periaatteet ja asiakaslähtöisyys, jotka edellyttävät hyviä vuorovaikutustaitoja.

Geronomin työkenttä on laaja ja mahdollisia työpaikkoja ja työtehtäviä ovat mm.:

 
 • kotihoito
 • päivätoiminta
 • vanhustenkeskus
 • palvelukeskus
 • palvelutalo
 • vanhusten sosiaali- ja lähityö
 • palveluohjaus
 
 • sosiaaliohjaus
 • keskitetty asiakasohjaus
 • hoiva- ja hoitokoti
 • kuntoutuskeskus
 • omaishoito
 • kehittämisprojektit
 • Vanhan ihmisen ja hänen läheisensä hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi
 • Arjessa selviytymisen tukeminen
 • Vanhan ihmisen toimijuuden vahvistaminen
 • Yksilöllinen palveluohjaus ja terveysneuvonta

Tehtävänimikkeitä:

 
 • Geronomi
 • Sosiaaliohjaaja
 • Muistikoordinaattori
 • Muistiohjaaja, muistineuvoja
 • Viittomakielisten muistiasiantuntija
 • Johtava ohjaaja
 • Asiakasohjaaja
 • Avopalveluohjaaja
 • Ohjaaja
 
 • Palveluohjaaja, vanhustyön palveluohjaaja
 • Palveluesimies, palveluvastaava
 • Kotihoidon ohjaaja
 • Kotihoidon esimies
 • Vastaava hoitaja
 • Projektikoordinaattori, projektityöntekijä
 • Hankekoordinaattori
 • Seniorineuvoja
 • Suunnittelija
Tule opiskelemaan geronomiksi. Koulutusta vaikuttavan vanhustyön pariin.

Opiskelijoiden kokemuksia

Geronomiopiskelija kertoo

"Opiskelu Metropoliassa on ollut todella mielenkiintoista. Olemme päässeet soveltamaan teoriassa opittuja asioita suoraan työelämään erilaisten projektien ja monipuolisten työelämän harjoittelujen kautta. Sydämellään työtä tekevälle ja innostuneelle sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle löytyy varmasti mielenkiintoisia työtehtäviä vanhustyön saralta. Oma opintojen aikana saatu kummivanhus ja hänen kanssaan luotu ammatillinen suhde on myös rikastuttanut opiskelua valtavasti."