Oikaisupyyntöohje

Opiskelijavalintaa koskeva päätös

Metropoliaan opiskelijaksi hakenut saa vaatia Metropolian oikeusturvalautakunnalta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen neljäntoista (14) päivän kuluessa opiskelijavalinnan tulosten julkistamisesta. Hakija voi pyytää lisätietoja valintapäätöksestä ja päätöksen oikaisusta hakijapalveluista (hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)). Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Metropolian oikeusturvalautakunnan oikaisuun tyytymätön hakija saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa oikaisua koskevan päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisupyyntöviranomainen

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n oikeusturvalautakunta
Kirjaamo
Myllypurontie 1, 00920 HELSINKI
PL 4000, 00079 Metropolia

Sähköposti: kirjaamo [at] metropolia.fi (kirjaamo[at]metropolia[dot]fi)

Oikaisupyyntöä koskevat asiakirjat voi lähettää omalla vastuulla sähköpostitse, postitse tai lähetin välityksellä. Postiin toiminnasta johtuvat viivästykset eivät poista lähettäjän vastuuta toimittaa asiakirjat ajoissa.

Oikaisupyynnössä on ilmoitettava

  • oikaisuvaatimuksen esittäjän sekä mahdollisen asiamiehen nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
  • päätös, johon haetaan muutosta ja päätöksen tiedoksisaantiaika
  • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
  • muutosvaatimuksen perusteet