Vahvistaaksesi opiskelupaikkasi sinun tulee ottaa paikka vastaan annettuun määräaikaan mennessä. Ellet ota opiskelupaikkaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä, menetät sen. Opiskelupaikan vastaanotto on sitova, etkä voi muuttaa sitä myöhemmin. Jos otat opiskelupaikan vastaan sitovasti, sinun tulee myös ilmoittautua korkeakouluun läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi.

Ammattikorkeakoululain 29 §:n mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

 1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;

  Toimitettava dokumentti: Palvelukseenastumismääräys, (vain suomalainen) joka todistaa että asepalvelus sijoittuu kyseisen lukuvuoden aikaan.
   
 2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai

  Toimitettavat dokumentit: Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta. Isyysvapaan voi todistaa vain KELA:n todistuksella isyysvapaasta. Myös muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta hyväksytään.
 3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

  Toimitettavat dokumentit: Sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8. (syksyn yhteishaussa 1.1.).

  Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet, dokumentit: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys. Selvityksellä on myös osoitettava, miten asia on tarkoitus järjestää. Vamma on pysyvä tila, jolloin pelkkään vammaan vetoaminen ei riitä. Pitää olla siis joku tilapäinen vammaan liittyvä syy, johon vedotaan.

Huom. Jos opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna sairauden tai vamman takia, poissaolo kuluttaa hänen lain salliman kahden lukukauden mittaisen poissaolonsa, jota ei lasketa lakisääteiseen enimmäisopiskeluaikaan.

Dokumentit tulee toimittaa Metropolia Ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä e-lomakkeella:

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus), voi halutessaan ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Huomioithan että poissaolevaksi ilmoittautumisella voi olla vaikutuksia mahdollisuuksiisi saada etuuksia.

Jos mikä tahansa näistä syistä ilmenee ilmoittautumisajan jälkeen, olemassa olevaa ilmoittautumista ei muuteta, vaan asia huomioidaan lisäaikaa myönnettäessä.

Huom!

Poissaolevaksi ilmoittautuvan opiskelijan tulee ottaa huomioon Metropoliassa tapahtuvat opintojen tarjonnan vuosittaiset vaihtelut ja niiden mahdolliset vaikutukset henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Koulutus saattaa loppua poissaolon aikana tai toteutua uudelleen vasta useamman vuoden kuluttua. Metropolia ei järjestä erikseen opintoja, jotka ovat muuttuneet tai loppuneet opiskelijan poissaolon aikana. Opiskelijan kannattaa harkita poissaolevaksi ilmoittautumista huolella ja selvittää asiaa tutkinto-ohjelman edustajan kanssa.

Metropolia Ammattikorkeakoulun päätös 5.8.2021 toimintatavasta väliaikaisen amk-lain voimassaolon aikana  

 • Mikäli opinnot järjestetään lähiopetuksena, niin poissaoloilmoituksen liitteeksi vaaditaan todistus siitä, että ei voi viranomaismääräysten tai matkustusrajoitusten takia aloittaa opintoja syyslukukaudella 2021 tai kevätlukukaudella 2022.
 • Mikäli opinnot järjestetään etäopetuksena, niin opiskelijalla ei ole lakimuutokseen perustuvaa poissaolo-oikeutta 
 • edelliseen kohtaan viitaten voidaan poikkeustapauksina ratkaista poissaolo-oikeus tapauskohtaisesti esitettyjen dokumenttien perusteella esim. nettiyhteysongelmat alueella

Väliaikaiset muutokset amk-laissa:

14 § 
Ammattikorkeakoululla ei ole velvollisuutta järjestää tutkintoon johtavia opintoja ja opintojen ohjausta 2 momentissa säädetyllä tavalla, jos opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja ei ole mahdollista järjestää covid-19-epidemian vuoksi. (26.6.2020/516)
L:lla 516/2020 lisätty 4 momentti on väliaikaisesti voimassa 1.7.2020–31.7.2022.

Edellä 4 momentissa tarkoitetuista opetusjärjestelyjen muutoksista johtuvat viivästykset opintojen etenemisessä otetaan huomioon 30 a §:n 2 momentin mukaista opiskeluoikeuden jatkamista koskevaa päätöstä tehtäessä. (26.6.2020/516)
L:lla 516/2020 lisätty 5 momentti on väliaikaisesti voimassa 1.7.2020–31.7.2022.

29 §
Opiskelija voi ensimmäisenä lukuvuonna ilmoittautua poissa olevaksi myös, jos hän on estynyt aloittamasta opintojaan covid-19-epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi taikka muusta epidemiaan liittyvästä painavasta syystä. (26.6.2020/516) 
Lain 29 §:n 4 momenttia sovelletaan lukuvuosia 2020—2021 ja 2021—2022 koskeviin ilmoittautumisiin.