Valintaperusteet 2020

Siirtohaku

Ammattikorkeakoululain (L 932/2014, 28 §) mukaan siirto-opiskelijalla tarkoitetaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otettua opiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy suomalaisesta korkeakoulusta toiseen tai korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu. Siirtyminen ulkomaisesta korkeakoulusta ei ole mahdollista. Korkeakoulun sisällä siirtyvät opiskelijat, joiden tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike ei vaihdu siirron myötä, katsotaan tutkinto-ohjelmien vaihtajiksi ja tätä varten on oma erillinen hakumenettely.

Siirtoa hakevan opiskelijan tulee siis huomioida, että opiskeluoikeus- tai opintotukiaika ei lisäänny siirtymisen perusteella. Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi sinä päivänä, jolloin opiskelija on ottanut vastaan opiskelupaikan aikaisemmassa korkeakoulussa.

Siirtohaun koulutustarjonta

Metropolian siirtohaussa tarjolla olevat koulutukset löytyvät Opintopolusta.

Syksyn 2020 koulutustarjontaan pääset tästä

Hakukelpoisuus

Siirtoa voi hakea aikaisintaan nykyisen koulutuksen alkamisajankohtaa seuraavalle lukukaudelle. Esimerkiksi opiskelija, joka on valittu syksyllä 2019 alkavaan koulutukseen, voi siirtyä aikaisintaan keväällä 2020.

Hakijan hakukelpoisuus tarkistetaan hakijapalveluissa. Vain hakukelpoinen hakija voi tulla valituksi ja opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes todistukset on tarkistettu. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakouluun ilmoitettuun määräaikaan mennessä, tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Hakukelpoisuus amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen edellyttää siirtohaussa, että:

 • hakijalla on voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa, vastaavan tasoisessa tutkintoon johtavassa koulutuksessa (esim. ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, tai alempaan korkeakoulututkintoon johtava koulutus) ja
 • hakijalla on hakukohteena olevan tutkinnon tavoitteellista suoritusaikaa eli normiaikaa jäljellä (esim. tutkinnon laajuus 240 op, tavoitteellinen suoritusaika 4 vuotta). Hakukohteena olevan tutkinnon tavoitteellisesta suorittamisajasta vähennetään se aika, jonka hakija on jo käyttänyt siirtohaun perusteena käyttämänsä tutkinnon suorittamiseen.

Edellä mainittujen lisäksi tutkinto-ohjelmat voivat tarvittaessa määritellä myös muita hakukelpoisuuskriteereja. Tarkistathan tarkemmat tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet Opintopolussa (julkaistaan hakuajan alkuun mennessä).

Hakukelpoisuus ylempään amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen edellyttää siirtohaussa, että:

 • hakijalla on voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa, vastaavan tasoisessa tutkintoon johtavassa koulutuksessa (esim. ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, tai ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus) ja
 • hakijalla on hakukohteena olevan tutkinnon tavoitteellista suoritusaikaa (normiaikaa) jäljellä (hakukohteena olevan tutkinnon tavoitteellisesta suoritusajasta vähennetään se aika, jonka hakija on jo käyttänyt siirtohaun perusteena käyttämänsä tutkinnon suorittamiseen).
 • hakijalla on hakukelpoisuuden antava soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, muu soveltuva korkeakoulututkinto, opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (soveltuvat tutkinnot kuten yhteishaussa). Hakukelpoisuuteen vaaditun tutkinnon tulee olla suoritettu kevään haussa 31.7.2020 mennessä ja syksyn haussa 31.12.2020 mennessä.
 • hakijalla on hakukelpoisuuden antavan tutkinnon jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollan hakemassa, että ala, jolta hakukelpoisuuden antava tutkinto on.
  • Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa, että ala, jolta korkeakoulututkinto on.
  • Hakukelpoisuuteen vaaditun kahden vuoden (24 kuukauden) työkokemuksen tulee olla kertynyt kevään haussa 31.7.2020 mennessä ja syksyn haussa 31.12.2020 mennessä.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Edellä mainittujen lisäksi tutkinto-ohjelmat voivat tarvittaessa määritellä myös muita hakukelpoisuuskriteereja. Tarkistathan tarkemmat tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet Opintopolussa (julkaistaan hakuajan alkuun mennessä).

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella Opintopolku.fi -palvelun kautta seuraavina hakuaikoina:

 • 1. - 15.5.2020 klo. 15:00 (hyväksytty voi aloittaa opintonsa syyslukukauden alussa)
 • 1. - 15.11.2020 klo. 15:00 (hyväksytty voi aloittaa opintonsa kevätlukukauden alussa)

Hakija voi täyttää Metropolian siirtohaussa vain yhden hakemuksen ja hakea vain yhteen hakukohteeseen per hakuaika.

Hakemuksen liitteet

Seuraavat dokumentit tulee ladata hakemuksen liitteeksi.

Todistuksia, joiden tiedot näkyvät valtakunnallisessa Koski-palvelussa, ei tarvitse toimittaa. Hakija voi tarkistaa Koski-palvelussa näkyvä tietonsa osoitteessa https://opintopolku.fi/koski/.

Haku amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Pakolliset liitteet:
 • Nykyisen opiskelupaikan virallinen opiskelutodistus, josta ilmenee koko läsnäolohistoria kuluva kausi mukaan lukien (käytetyt läsnä- ja poissaolokaudet).
 • Nykyisen opiskelupaikan virallinen, ajantasainen opintorekisteriote
 • Ansioluettelo (CV) hakukohteesta riippuen (kaikki tutkinto-ohjelmat eivät vaadi CV:tä hakemuksen liitteeksi).
 • Motivaatiokirje (hakukohteesta riippuen (kaikki tutkinto-ohjelmat eivät vaadi motivaatiokirjettä hakemuksen liitteeksi).
Lukuvuosimaksuihin liittyvät liitteet:
Vapaaehtoiset liitteet:
 • Tradenomi (AMK) monimuotototeutukseen haettaessa: mahdolliset tradenomi (AMK) monimuotototeutuksen opiskelijavalinnassa huomioitavat työtodistukset

Edellä mainittujen lisäksi tutkinto-ohjelmat voivat tarvittaessa vaatia myös muita liitteitä.

Haku ylempään amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Pakolliset liitteet:
 • Nykyisen opiskelupaikan virallinen opiskelutodistus, josta ilmenee koko läsnäolohistoria kuluva kausi mukaan lukien (käytetyt läsnä- ja poissaolokaudet).
 • Nykyisen opiskelupaikan virallinen, ajantasainen opintorekisteriote
 • Kopio/kuva korkeakoulututkintotodistuksesta ja sen liitteistä (sekä viralliset käännökset niistä todistuksista, jotka eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä).
 • Kopiot/kuvat virallisista työtodistuksista (sekä viralliset käännökset niistä todistuksista, jotka eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä).
 • Ansioluettelo (CV) hakukohteesta riippuen (kaikki tutkinto-ohjelmat eivät vaadi CV:tä hakemuksen liitteeksi).
 • Motivaatiokirje hakukohteesta riippuen (kaikki tutkinto-ohjelmat eivät vaadi motivaatiokirjettä hakemuksen liitteeksi).
Lukuvuosimaksuihin liittyvät liitteet:
Vapaaehtoiset liitteet:

Edellä mainittujen lisäksi tutkinto-ohjelmat voivat tarvittaessa vaatia myös muita liitteitä.

Opiskelijavalinta

Hakijoita kohdellaan tasavertaisesti ja heihin sovelletaan tutkinto-ohjelmittain yhdenmukaisia valintaperusteita.

Siirto-opiskelija voidaan valita jos:

 • hakija on todettu hakijapalveluissa hakukelpoiseksi ja
 • tutkinto-ohjelman ryhmässä, johon opiskelija voitaisiin aiempien opintojensa perusteella sijoittaa, on vapaa opiskelupaikka ja
 • henkilökohtainen opintosuunnitelma voidaan laatia niin, että opintojen suorittaminen opiskeluoikeusajassa on mahdollista ja
 • hakijalla on riittävä opetuskielen mukainen kielitaito
 • hakija osallistuu niin edellytettäessä tutkinto-ohjelman järjestämään henkilökohtaiseen haastatteluun ja / tai mahdollisiin kokeisiin.

Hakijat voidaan asettaa paremmuusjärjestykseen mahdollisen haastattelun, valintakokeen ja/tai päätöksentekohetkellä todennettavissa olevan opintomenestyksen (suoritusten ja arvosanojen) perusteella.

Bioanalytiikkaan hakeneilta edellytetään hyvää näkökykyä erityisesti värien, yksityiskohtien erottamisen ja stereonäön osalta. Opiskelijoilta vaaditaan todistus ammatin edellyttämästä näkökyvystä ennen opintojen alkamista

Edellä mainittujen lisäksi tutkinto-ohjelmat voivat tarvittaessa määritellä myös muita opiskelijavalintakriteerejä. Tarkistathan tarkemmat tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet Opintopolussa (julkaistaan hakuajan alkuun mennessä).

Opiskelijavalinnan perusteena käytettyjen opintojen tulee näkyä hakuajan loppuun mennessä toimitettavalla virallisella opintorekisteriotteella. Osasuorituksia voidaan hyväksyä vain, jos arvio ja suoritettu opintopistemäärä näkyvät virallisella opintorekisteriotteella. Jos opintosuorituksen kirjaus opintorekisteriotteelle on viivästynyt hakijasta riippumattomista syistä, hakijan tulee toimittaa virallisen opintorekisteriotteen lisäksi korkeakoulun vapaamuotoinen todistus hakuajan loppuun mennessä suoritetuista opinnoista, jotka tullaan kirjamaan opintorekisteriotteelle jälkikäteen (opinnon virallinen suorituspäivä ja suoritettu opintopistemäärä).

Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan sähköpostitse:

 • kevään haussa 30.6.2020 mennessä
 • syksyn haussa 15.12.2020 mennessä

Opiskelijavalintapäätökset tehdään päätöksentekohetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijan todistukset on tarkistettu hakijapalveluissa. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakouluun ilmoitettuun määräaikaan mennessä, jos hakija ei ole suorittanut opiskelijavalinnan edellyttämiä opintoja määräaikaan mennessä tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 57), ks. oikaisupyyntöohje.

Opiskelupaikan vastaanotto

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja lukuvuodelle ilmoittautuminen tapahtuu voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Vahvistaakseen opiskelupaikkansa, opiskelijaksi valitun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan, ilmoittautua lukuvuodelle, maksaa mahdollinen lukuvuosimaksu, sekä toimittaa mahdollisen ehdollisen opiskelijavalinnan vahvistamiseen vaaditut asiakirjat hakijapalveluihin:

 • Syksyllä alkaviin opintoihin 31.7.2020 klo 15:00 mennessä
 • Keväällä alkaviin opintoihin 31.12.2020 klo 15:00 mennessä

Mikäli opiskelupaikkaa ei vastaanoteta määräaikaan mennessä, opiskelupaikka peruuntuu.

Siirto-opiskelija menettää ammattikorkeakoululain (L 932/2014, 32 §) perusteella siirron perusteena olevan opiskeluoikeutensa samalla, kun hän ottaa vastaan uuden opiskeluoikeuden. Ottaessaan siirto-opiskelupaikan vastaan opiskelija menettää myös mahdollisen ensikertalaisuus-statuksensa.

Siirto-opiskelijan tutkinnonsuorittamisaika määräytyy siirrossa saadun tutkinnonsuoritusoikeuden mukaan. Opiskeluoikeusaikaan lasketaan mukaan kaikki ne läsnä- ja poissaololukukaudet, jotka opiskelija on käyttänyt lähtökorkeakoulussaan. Siirtoa hakevan opiskelijan tulee siis huomioida, että opiskeluoikeus- tai opintotukiaika ei lisäänny siirtymisen perusteella. Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi sinä päivänä, jolloin opiskelija on ottanut vastaan opiskelupaikan aikaisemmassa korkeakoulussa.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut
p. 040 712 5100 (puhelinpalveluaika klo 10.00 - 13.00, perjantaisin suljettu)
hakijapalvelut [at] metropolia.fi

Lisätietoja koulutuksista ja opiskelijavalinnoista

Ota yhteyttä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöihin