Teollinen muotoilu, muotoilija (AMK)

Perustiedot

Tutkintonimike
Muotoilija (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Teollinen muotoilu

Teollinen muotoilu

Teollisen muotoilijan ammatinkuva on luova ja monipuolinen. Teollisen muotoilijan toimenkuvaan kuuluu suunnitella ja kehittää teollisesti valmistettavia tuotteita sekä erilaisia palveluita, jotka ovat sekä toiminnallisesti että visuaalisesti houkuttelevia. Muotoilijan tavoitteena on suunnitella tuotteita ja palveluita, joissa yhdistyvät käyttäjälähtöiset, kestävät, tuotannolliset ja taloudelliset arvot.

Teollinen muotoilu vaatii usein monialaista osaamista ja yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa, kuten insinöörien, tuotannon ja markkinoinnin asiantuntijoiden kanssa. Teollinen muotoilu edellyttää taitoa käyttää erilaisia suunnitteluohjelmistoja ja -työkaluja, kuten 3D mallinnusohjelmistoja.

Opintojen tavoite

Opiskelijat oppivat tunnistamaan esinemaailmassa ja rakennetussa ympäristössä esiintyviä aitoja ongelmia. He osaavat hankkia niistä taustatietoa tiedonhankinta- ja analyysimenetelmien avulla sekä kartoittaa ihmisten tarpeita keräämällä käyttäjätietoa.

Valmistuneet muotoilijat suunnittelevat käyttäjien elämää parantavia, toimivia, kestäviä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Opintojen avulla he oppivat hallitsemaan ongelmalähtöisiä suunnittelu- ja tuotekehitysprosesseja ja kehittyvät tekemään itsenäisiä, perusteltuja valintoja prosessien eri vaiheissa.

Opintojen sisältö ja toteutustapa

Teollisen muotoilun opinnoissa keskitytään ammatin kannalta olennaisiin tieto- ja taitosisältöihin, kuten analyyttiseen ympäristön havainnointiin, muotoilun kommunikaatiotaitoihin, käyttäjälähtöiseen ongelmanratkaisuun, konseptisuunnitteluun, palvelumuotoiluun, materiaali- ja valmistusteknologiaan ja kolmiulotteiseen muodonantoon. Opiskelu teollisen muotoilun pääaineissa muistuttaa suunnitteluprosessin etenemistä.

Erilaisten ideointi- ja ongelmanratkaisumenetelmien avulla kehitetään omaa luovuutta ja innovatiivisuutta. Omaa ajattelua käsitteellistetään ja todennetaan käsin ja tietokoneavusteisesti tuotetulla visuaalisella materiaalilla. Eri viestintämenetelmien ja kommunikaatiovälineiden avulla toimitaan vuorovaikutuksessa työryhmien muiden osapuolten kanssa ja opitaan esittelemään oman suunnitteluprosessin tuloksia. Materiaalituntemus ja välineiden hallinta lisääntyy kun osaamista sovelletaan tuotettaessa hallittua kolmiulotteista muotomaailmaa.

Projekti- ja liiketoimintaosaaminen sekä osallistuminen todellisiin tuotekehitysprojekteihin valmentavat opiskelijoita vastaamaan elinkeinoelämän asettamiin haasteisiin ja työelämään, jossa monialaiset asiantuntijat kohtaavat. Muotoilu on ajattelua, innovatiivista osaamista.

Teollisen muotoilun opinnäytetöitä

Ready 18 - teollisen muotoilun opinnäytetyöt

Työkenttä

Teollinen muotoilu on ala, joka vaatii jatkuvaa kehittymistä ja oppimista uusista teknologioista ja trendeistä. Teolliset muotoilijat suunnittelevat tuotteita ja palveluita eri toimialoille ja asiakkaille. Teolliset muotoilijat työskentelevät tyypillisesti suunnittelutoimistoissa, yritysten tai julkisen sektorin monialaisissa tuotekehitysryhmissä tai itsenäisinä yrittäjinä.

Teollisen muotoilijan työ sisältää usein seuraavia tehtäviä:

  • Asiakastarpeiden tunnistaminen ja tutkiminen tuotteen suunnittelua varten
  • Konseptisuunnittelu ja 3D-mallinnus
  • Tuotekehityksen ohjaaminen ja yhteistyö tuotannon ja teknisten asiantuntijoiden kanssa
  • Prototyyppien valmistaminen ja testaaminen
  • Tuotteen teknisen dokumentaation tuottaminen
  • Brändin ja tuotteen markkinointimateriaalien suunnittelu
  • Kilpailijoiden seuraaminen ja markkinatrendien analysointi
  • Tuotteen jatkokehitys ja muutokset asiakaspalautteen perusteella

Opiskelijoiden kokemuksia teollisen muotoilun opiskelusta