Perustiedot

Tutkintonimike
Muotoilija (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 17.3.-31.3.2021
Aloituspaikat
20
Mitä on teollinen muotoilu ja miten sitä opiskellaan?

Teollinen muotoilija kehittää teollisesti valmistettavien tuotteiden toiminnallisia ja esteettisiä ominaisuuksia suunnitteluprosessin ideointi- ja konseptointivaiheissa sekä tuotantoon saattamisessa. Muotoilijan tavoitteena on suunnitella tuotteita ja palveluita, joissa yhdistyvät käyttäjälähtöiset, tuotannolliset ja taloudelliset arvot. Teollisen muotoilun opiskelijat saavat kokonaisvaltaisen näkemyksen muotoilutoiminnasta osana tuotekehitystä.

Opintojen tavoite

Opiskelijat oppivat tunnistamaan esinemaailmassa ja rakennetussa ympäristössä esiintyviä aitoja ongelmia. He osaavat hankkia niistä taustatietoa tiedonhankinta- ja analyysimenetelmien avulla sekä kartoittaa ihmisten tarpeita keräämällä käyttäjätietoa.

Valmistuneet muotoilijat suunnittelevat ihmisten elämää parantavia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Opintojen avulla he oppivat hallitsemaan ongelmalähtöisiä suunnittelu- ja tuotekehitysprosesseja ja kehittyvät tekemään itsenäisiä, perusteltuja valintoja prosessien eri vaiheissa.

Opintojen sisältö ja toteutustapa

Teollisen muotoilun opinnoissa keskitytään ammatin kannalta olennaisiin tieto- ja taitosisältöihin, kuten analyyttiseen ympäristön havainnointiin, muotoilun kommunikaatiotaitoihin, käyttäjälähtöiseen ongelmanratkaisuun, konseptisuunnitteluun, palvelumuotoiluun, materiaali- ja valmistusteknologiaan ja kolmiulotteiseen muodonantoon. Opiskelu teollisen muotoilun suuntautumisvaihtoehdossa muistuttaa suunnitteluprosessin etenemistä.

Erilaisten ideointi- ja ongelmanratkaisumenetelmien avulla kehitetään omaa luovuutta ja innovatiivisuutta. Omaa ajattelua käsitteellistetään ja todennetaan käsin ja tietokoneavusteisesti tuotetulla visuaalisella materiaalilla. Eri viestintämenetelmien ja kommunikaatiovälineiden avulla toimitaan vuorovaikutuksessa työryhmien muiden osapuolten kanssa ja opitaan esittelemään oman suunnitteluprosessin tuloksia. Materiaalituntemus ja välineiden hallinta lisääntyy kun osaamista sovelletaan tuotettaessa hallittua kolmiulotteista muotomaailmaa.

Projekti- ja liiketoimintaosaaminen sekä osallistuminen todellisiin tuotekehitysprojekteihin valmentavat opiskelijoita vastaamaan elinkeinoelämän asettamiin haasteisiin ja työelämään, jossa monialaiset asiantuntijat kohtaavat. Muotoilu on ajattelua, innovatiivista osaamista.

Teollisen muotoilun opinnäytetöitä
Ready 18 - teollisen muotoilun opinnäytetyöt

Työkenttä

Teolliset muotoilijat toimivat pääasiassa suunnittelijoina, palvelumuotoilijoina tai muotoilukonsultteina erilaisissa yrityksissä, teollisuuden monialaisissa tuotekehitysryhmissä tai itsenäisinä yrittäjinä.

Opiskelijoiden kokemuksia

Esko-Matti Helin

Esko-Matti Helin.

Esko-Matti Helin on neljännen vuoden teollisen muotoilun opiskelija. Esko-Matille oli alusta alkaen selvää, että hän haluaa lähteä opiskelemaan suunnittelua. - Koin, että teollisen muotoilun alueella voin tehdä monipuolisesti erilaisia töitä. Tuotesuunnittelua ja palvelumuotoilua laajalla skaalalla. Kuulin opintojen sisällöistä Metropoliassa jo opiskelevilta kavereiltani.

Opintojen aikana käsitys ja tietoisuus alasta on syventynyt. Teollinen muotoilu ei ole pelkästään fyysisten tuotteiden suunnittelua vaan myös palveluiden kehittämistä, sovelluskehittämistä, käyttöliittymiä ja ohjelmistokehittämistä.

Opiskelijaelämää ja kohti tulevaisuutta teollisena muotoilijana

- Meillä on kahdentyyppisiä opintojaksoja; toisaalta hyvin teoriapainotteisia esimerkiksi materiaali- ja valmistusteknologiaa, jossa opiskellaan materiaalien ominaisuuksia, palvelumuotoilua tai taidehistoriaa. Vastaavasti puolet opintojaksoista on projektiopintoja, joissa on tehtävänanto sekä perehdytyspäivät ja sen jälkeen on vapaampi aikataulu suunnittelutehtäville. Aikataulut täytyy itse määrittää, jotta saa tehtyä suunnittelutyön ajoissa valmiiksi, Esko-Matti kertoo.

Opintoihin kuuluu myös harjoittelu, erilaisia projekteja ja mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon.

Ensimmäisen vuoden keväällä Esko-Matti haki tutoropiskelijaksi ja on sitä kautta tutustunut paljon eri alojen opiskelijoihin. On äärimmäisen tärkeää verkostoitua eri alojen kuten liiketalouden, tekniikan ja eri kulttuurialan tutkintojen opiskelijoiden kanssa. - Toimin oman ainejärjestön Demonin kulttuuritoiminnan vastaavana sekä Metkan edustajistossa. Kannustan opintojen aikana tutustumaan myös vapaamuotoisemmin eri alojen opiskelijoihin. Opiskelijatapahtumissa voi hyvin tutustua tulevaisuuden kollegoihin ja kontakteihin työelämässä.

Kenelle suosittelisit teollista muotoilua ja miten voi valmistautua valintakokeisiin?

Esko suosittelee teollista muotoilua idearikkaille ja luoville ihmisille. Henkilöille, jotka kyseenalaistavat olemassa olevia esineitä, totuttuja toimintatapoja ja haluavat olla kehittämässä uudenlaisia tuotteita ja palveluita.
- Kun annetaan tehtävänantona ongelma, niin siihen odotetaan paljon ideoita, kertoo Esko-Matti.

- Valintakokeisiin kannattaa valmistautua piirtämällä tosi paljon, jotta tulee rutiinia piirtämiseen. Kannattaa tutkia erilaisia tehtävänantoja, seurata aikaa ja omaa alaa. On hyödyllistä seurata blogeja, Instagramia ja myös alan sivustoja kuten Behance, jossa on innovaatioita. Kannattaa jättää turha koristeellisuus pois tehtävistä ja lähestyä suunnittelu edellä, vinkkaa Esko-Matti.

- Ensimmäisenä mieleen tulleeseen ideaan ei kannata jäädä vaan katsoa tulevaisuuteen ja miettiä sellaisia korkealentoisempiakin ideoita. Ei kannata miettiä mitä voidaan tehdä vaan ennemminkin mitä voitaisiin tehdä, Esko-Matti muistuttaa.