Perustiedot

Tutkintonimike
Muotoilija (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 18.3.–1.4.2020
Aloituspaikat
18

Muotoilun tutkinto-ohjelmasta valmistuva sisustusarkkitehti pyrkii toiminnallaan parantamaan ympäristön hyvää laatua ja säilyttämään sen kulttuurisia arvoja. Sisustusarkkitehdin työ on luovaa tilojen ja toimintojen suunnittelua, sisustusprojektin hallintaa luonnoksista toteutussuunnitelmiin.

Tila-, valaistus-, kaluste- ja rakennesuunnittelu kulkevat rinnakkain koko suunnitteluprosessin ajan. Sisustusarkkitehtuurin kohteita ovat esim. asuin-, työ- ja liiketilat sekä näyttely-, messu- ja muut julkiset tilat. Sisustusarkkitehti toimii yhteistyössä tilaajan, tilan käyttäjän, arkkitehdin ja rakennusalan erikoissuunnittelijoiden kanssa. Työ edellyttää rakennuslainsäädännön ja rakennusmääräysten tuntemusta.

Opintojen tavoite

Koulutuksen tavoitteet ovat muotoiluosaamisessa. Koulutamme luovia sisustusalan asiantuntijoita, jotka hallitsevat suunnittelutyön teknisen ja käytännön osaamisen ohella myös liiketaloudellisen osaamisen.

Koulutus antaa valmiudet toimia rakennusalan erikoissuunnittelijana yksityisten ja julkisten tilojen rakennushankkeissa. Painotamme käytännönläheistä, ekologista ja ekonomista muotoilua, joka tukee ihmisen ja yhteiskunnan toiminnallisia ja esteettisiä tarpeita.

Opintojen sisältö

Opinnoissa keskitytään ammatin kannalta välttämättömiin tietosisältöihin, kuten tilan- ja valon arkkitehtuuriin sekä kaluste- ja rakennesuunnitteluun. Funktionaalisuuden kannalta on olennaista tuntea ihmisen mitat ja käyttäytyminen erilaisissa tilanteissa. Rakennus- ja sisustusmateriaalien tuntemus, pintakäsittelyt sekä värien hallinta ovat laajasti mukana opinnoissa.

Opinnot sisältävät väri, pinta, materiaali- ja toteutussuunnittelua, laajan CAD-koulutuksen ja työharjoittelujaksot sekä mahdollisuuden kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Opinnoissa painotetaan ammattimaisten työkalujen hallintaa, piirtämistä käsin sekä eri ohjelmistojen avulla.

Suunnittelutaitojen ohella painotetaan käyttäjälähtöistä ajattelua, projektiosaamista, sopimuskäytänteiden hallintaa ja rakennuslainsäädännön ja rakennusmääräysten tuntemusta. Koulutus antaa laajat perustiedot tilojen erilaisista käyttötarkoituksista, ympäristöjen hyvästä laadusta ja kulttuurisista arvoista.

Sisustusarkkitehtuurin opinnäytetöitä
Ready 18 - sisustusarkkitehtuurin opinnäytetyöt

Työkenttä

Työpaikkoina ovat arkkitehti- ja sisustussuunnittelutoimistot, julkiset rakennuttajat, virastot, muotoilu- ja sisustusalan liikeyritykset, lehdet tai toimiminen itsenäisenä yrittäjänä.

Opiskelijoiden kokemuksia

Ruusu Kangas

Ruusu Kangas.

Ruusu Kangas opiskelee sisustusarkkitehtuuria neljättä vuotta. Valmistuttuaan lukiosta hän halusi hakea opiskelemaan alaa, jota tukisi sekä aikaisemmat harrastukset että opinnot kuvataideluokalla ja ilmaisutaidon lukiossa. Alun perin Ruusu oli kiinnostunut arkkitehtuurista, mutta tunsi epävarmuutta, koska ei ollut opiskellut lukiossa matematiikan laajaa oppimäärää. Sitten hän kuuli työkaverinsa tulleensa valituksi opiskelemaan sisustusarkkitehtuuria. ”Kun kuulin mitä kaikkea opintoihin kuuluu, koin että sisustusarkkitehdin työ saattaisi olla minulle jopa sopivampi vaihtoehto. Lisäksi Metropolian sijaintikin oli parempi kuin hyvä, joten hain heti seuraavalla hakukerralla”, Ruusu kertoo.

Ruusu on ollut tyytyväinen valintaansa ja kokee, että sisustusarkkitehtuurin alalla pääsee kehittymään monipuolisesti myös ihmisenä. Suunnittelussa on tärkeää seurata ilmiöitä maailmalla ja tehdä jatkuvasti havaintoja ympäristöstä sekä pohtia suunnittelun taustalla olevia arvoja. Alalla pääsee kehittämään myös puhe-, esiintymis- ja sosiaalisia taitoja. Opintojen aikana Ruusu kertoo oppineensa, kuinka esittää ideansa ja työnsä yleisölle ymmärrettävästi, tehokkaasi ja selkeästi.

Sisustusarkkitehtuuria opiskellaan tiiviinä ryhmänä oman vuosikurssin kanssa. Opinnoissa keskitytään pääasiassa yhteen ammattialaan liittyvään opintojaksoon, jonka ohessa on muita yleisopintoja. Ruusun mielestä yhteen pääasiaan keskittyminen on hyvä asia. Opinnot etenevät pienistä suunnittelutehtävistä yksityisten tilojen kautta suurempiin julkitilakohteisiin. Pääaineopintoihin kuuluu myös kaluste- ja valaistussuunnittelua sekä rakennusoppia. Opintoihin kuuluu niin lähiopetusta ja ohjausta kuin itsenäistä opiskelua. ”Opintojaksoilla suunnitellaan kaikkea pienesineistä kokonaiseen rakennukseen. Piirustus- ja visuaaliset taidot karttuvat tekemisen ohessa ja niitä pääsee kehittämään myös valokuvaus- ja taidekursseilla. Ajankäytön priorisointi on myös tärkeää, ja siinä on vielä itsellänikin paljon opittavaa.”, Ruusu kuvailee opintojaan. Tutortoimintaan lähdettyään Ruusu on tutustunut laajasti myös muiden alojen opiskelijoihin.

Opintoihin kuuluu kaksi työharjoittelujaksoa. Ruusu uskoo, että työharjoittelut selkiyttävät, millainen työpaikka olisi hänelle mieluinen. Ruusun mielestä on jännittävää ajatella itseään tulevaisuudessa ammattilaisena, jonka työ vaikuttaa mm. eri tilojen ja tuotteiden kautta monien ihmisten hyvinvointiin ja palvelukokemukseen. ”Tällä hetkellä minua kiinnostaa yhteistyö muiden alojen ammattilaisten kanssa. Haluaisin tuoda omaa sisustusarkkitehtuurin näkökulmaani esiin esimerkiksi rakennusten suunnittelussa.”