Perustiedot

Tutkintonimike
Muotoilija (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Muotoilun tutkinto-ohjelmasta valmistuva sisustusarkkitehti pyrkii toiminnallaan parantamaan ympäristön hyvää laatua ja säilyttämään sen kulttuurisia arvoja. Sisustusarkkitehdin työ on luovaa tilojen ja toimintojen suunnittelua, sisustusprojektin hallintaa luonnoksista toteutussuunnitelmiin.

Tila-, valaistus-, kaluste- ja rakennesuunnittelu kulkevat rinnakkain koko suunnitteluprosessin ajan. Sisustusarkkitehtuurin kohteita ovat esim. asuin-, työ- ja liiketilat sekä näyttely-, messu- ja muut julkiset tilat. Sisustusarkkitehti toimii yhteistyössä tilaajan, tilan käyttäjän, arkkitehdin ja rakennusalan erikoissuunnittelijoiden kanssa. Työ edellyttää rakennuslainsäädännön ja rakennusmääräysten tuntemusta.

Opintojen tavoite

Koulutuksen tavoitteet ovat muotoiluosaamisessa. Koulutamme luovia sisustusalan asiantuntijoita, jotka hallitsevat suunnittelutyön teknisen ja käytännön osaamisen ohella myös liiketaloudellisen osaamisen.

Koulutus antaa valmiudet toimia rakennusalan erikoissuunnittelijana yksityisten ja julkisten tilojen rakennushankkeissa. Painotamme käytännönläheistä, ekologista ja ekonomista muotoilua, joka tukee ihmisen ja yhteiskunnan toiminnallisia ja esteettisiä tarpeita.

Opintojen sisältö

Opinnoissa keskitytään ammatin kannalta välttämättömiin tietosisältöihin, kuten tilan- ja valon arkkitehtuuriin sekä kaluste- ja rakennesuunnitteluun. Funktionaalisuuden kannalta on olennaista tuntea ihmisen mitat ja käyttäytyminen erilaisissa tilanteissa. Rakennus- ja sisustusmateriaalien tuntemus, pintakäsittelyt sekä värien hallinta ovat laajasti mukana opinnoissa.

Opinnot sisältävät väri, pinta, materiaali- ja toteutussuunnittelua, laajan CAD-koulutuksen ja työharjoittelujaksot sekä mahdollisuuden kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Opinnoissa painotetaan ammattimaisten työkalujen hallintaa, piirtämistä käsin sekä eri ohjelmistojen avulla.

Suunnittelutaitojen ohella painotetaan käyttäjälähtöistä ajattelua, projektiosaamista, sopimuskäytänteiden hallintaa ja rakennuslainsäädännön ja rakennusmääräysten tuntemusta. Koulutus antaa laajat perustiedot tilojen erilaisista käyttötarkoituksista, ympäristöjen hyvästä laadusta ja kulttuurisista arvoista.

Sisustusarkkitehtuurin opinnäytetöitä

Ready 18 - sisustusarkkitehtuurin opinnäytetyöt

Työkenttä

Työpaikkoina ovat arkkitehti- ja sisustussuunnittelutoimistot, julkiset rakennuttajat, virastot, muotoilu- ja sisustusalan liikeyritykset, lehdet tai toimiminen itsenäisenä yrittäjänä.

Opiskelijoiden kokemuksiaOona ja Iines

Iines Petterson ja Oona Vilén

Iines Pettersson ja Oona Vilén ovat sisustusarkkitehtuurin toisen vuosikurssin opiskelijoita. Iines kertoo olleensa aina luova ja tykänneensä piirtämisestä, maalaamisesta ja suunnittelusta. Iineksen mielenkiinto sisustusarkkitehtuurin alaa kohtaan syttyi opintopolun sivuilla alan kuvausta lukiessa. Oona puolestaan mainitsee sisustamisen, vaatteiden ja muotoilun kiinnostaneen ala-asteelta alkaen. Luovalle alalle hakeminen tuntui siis itsestään selvältä vaihtoehdolta. Kumpikin halusi nimenomaan pääkaupunkiseudulle opiskelemaan. Käytännönläheisyyttä painottava ammattikorkeakoulu tuntui hyvältä vaihtoehdolta ja siksi opiskelupaikaksi valikoitui Metropolia Ammattikorkekoulu.

Tytöt kuvailevat opintoja monipuolisiksi. Opiskelu on vaatinut kovaa työtä ja pitkiä päiviä. ”Sanoisin, että opiskelu on ollut tähän saakka vuoristorataa, mutta positiivisella tavalla. Välillä on paljon töitä ja tekee iltoja koulussa, mutta niistäkin on selvitty. Aina opintojakson lopussa on tuntunut palkitsevalta, sillä on nähnyt lopputuloksen kovasta työstään”, kuvailee Oona. Iines jatkaa: ”Jo ekan vuoden jälkeen tuntui, että oli oppinut todella paljon. Toiset opintojaksot ovat olleet kevyempiä ja toiset rankempia, mutta jokaisesta on oppinut paljon ja kova työ on aina lopulta palkittu”. Iineksen ja Oonan mielestä opiskelu on kovin erilaista lukioon verrattuna. ”Koska peruskoulun ja lukion käynyt on tottunut lukemiseen ynnä muuhun tämä luovuudessa pyöriminen ja asioitten suunnitteleminen on tuntunut ihanalta”, Oona kuvailee.

Iines kertoo ottaneensa etukäteen selvää opintojen rakenteesta ja opiskeltavista aineista. Yllättävää molemmille on ollut kuitenkin se, kuinka laajasti sisustusarkkitehtuuria tarkastellaan opinnoissa sekä kuinka moneen asiaan sisustusarkkitehtuurilla oikeasti vaikutetaan ja kuinka paljon asioita kuuluu ottaa huomioon, kun aloittaa suunnitteluprosessin. ” Yllätyin miten pitkiä päiviä joskus joutuu tekemään”, Iines mainitsee.

Sekä Iines että Oona kuvailevat Metropolian opiskeluilmapiiriä todella hyväksi. He kuvaavat luokan henkeä ihanaksi ja omia luokkatovereitaan auttavaisiksi, yhteistyökykyisiksi ja hyvin keskenään toimeen tulevaksi. ”Meillä on uskomattoman hyvä luokka, sanoisin että paras ikinä. On ihanaa työskennellä niin kannustavien, taitavien ja upeiden ihmisten kanssa”, sanoo Oona.

Tulevaisuuden suhteen tytöt ovat avoimia, sillä useat polut tuntuvat kiinnostavan. ”Olen pitkään ajatellut haluavani työskennellä julkitilojen parissa. En kuitenkaan halua sulkea vielä näin alussa mitään vaihtoehtoja pois”, kiteyttää Iines.

Jani Virtanen

Miten tulit valinneeksi sisustusarkkitehtuurin opiskelualaksi? Miksi hait juuri Metropoliaan?

Erilainen arkkitehtuuri on aina vetänyt huomiotani puoleensa. Lukiossa aloin pohtia vakavissani alan opiskelua. Päätin opiskella pitkän matematiikan oppimäärän, jotta voisin hakea opiskelemaan arkkitehtuuria. Matematiikan osuus arkkitehtuurin pääsykokeessa ei kuitenkaan osoittautunut vahvimmaksi puolekseni, joten pohdin pitkään kuinka pääsisin opiskelemaan alalle. Sisustusarkkitehtuuriin hakeminen tuntui periaatteessa samalta, mutta ilman matematiikan koetta, joten alalle hakeminen alkoi tuntua hyvältä vaihtoehdolta. Tiedosti myös, että erilaisilla luennoilla istuminen ei olisi oma juttuni, joten hakeutuminen Metropolian sisustusarkkitehtuuriin alkoi tuntua omalta jutulta.

Kerro opiskelustasi.

Pidän siitä, että lähiopetusta on lähes päivittäin -varsinkin ensimmäisenä vuotena. Opintojaksot etenevät loogisesti pienemmistä ja kevyemmistä suunnitteluharjoituksista laajempiin projektiopintoihin, aina edellisen opintojakson asioihin pohjautuen. Samoin ensin harjoitellaan perinteistä käsillä piirtämistä ennen kuin siirrytään 3D-työskentelyyn. Sisustusarkkitehdiksi opiskelu ei ole myöskään pelkkien pohjakuvien piirtämistä. Esimerkiksi kalustesuunnittelun opintojaksolla pääsee kehittämään tietojaan ja taitojaan muotoilun maailmassa. Opintojaksoilla saatu perustieto antaa hyvän pohjan itsenäiselle opiskelulle.

Onko opinnot vastanneet niitä käsityksiäsi, mitä sinulla oli ennen opintojen alkamista? Mitkä asiat ovat yllättäneet sinut?

Opiskelu on aika pitkälti sellaista kuin olin aluksi kuvitellut. On luentoja ja työskentelyä erilaisten projektien parissa. En ole käynyt varsinaista taidekoulua missään vaiheessa, joten positiivisena asiana pidän erilaisten taideaineiden laajaa määrää sisustusarkkitehtuurin opinnoissa. Erilaiset yritysvierailua antavat myös paljon tukea ja tietämystä opiskeluun. Muun muassa materiaalitietämys on kasvanut hurjasti erilaisten vierailujen myötä.

Miten kuvailisit opiskeluilmapiiriä Metropoliassa?

Pelkästään oman ryhmämme kohdalla opiskeluilmapiiri on ollut alusta lähtien hyvin tiivis ja avoin. Työtä tehdään yhdessä, joten asioiden ja osaamisen jakaminen on päivittäistä. Samaa pätee opettajiin kuin muihin opiskelijoihinkin.

Alusta asti on myös ollut mukava huomata, kuinka aikaisempien vuosikurssien opiskelijoihin tutustuminen on ollut helppoa ja kuinka he ovat jakaneet kokemuksiaan opiskelusta. Tapa on myös luontevasti siirtynyt eteenpäin. On mukava päästä kertomaan uusille opiskelijoille omista kokemuksista ja neuvomaan avoimesti opintoihin liittyvissä asioissa oman kokemuksen pohjalta. Muiden alojen opiskelijoihin pääsee tutustumaan esimerkiksi kaikille muotoilun opiskelijoille tarkoitetuilla opintojaksoilla. Sitä kautta on tullut käsitys, kuinka paljon erilaisia hienoja asioita pelkästään Arabian kampuksella opiskellaan.

Millaisten työtehtävien parissa haluaisit tulevaisuudessa työskennellä?

On vaikea sanoa tarkalleen, millaisissa työtehtävissä haluaisin työskennellä tulevaisuudessa, koska tällä hetkellä kaikki alaan liittyvä herättää kiinnostusta. Näen kuitenkin itseni mukana monialaisessa suunnitteluryhmässä, esimerkiksi julkitilasuunnittelun parissa.

Sisustusarkkitehtuurin opiskelijan video

Katso videolta Marian kertomus Sisustusarkkitehtuurin opinnoista.