Terveydelliset vaatimukset

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalalla opintoihin sisältyy työskentelyä erityistä suojaa tarvitsevien asiakasryhmien kanssa, jolloin keskeisenä ovat eettiset ja potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset. Opiskelijoiden on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykeneviä opiskeluun liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä arvioidaan, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta tai potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia (Ammattikorkeakoululaki 33§).

Opiskelijavalinnan esteenä voi olla esimerkiksi:

 • vaikea ihottuma ja/tai allergia esim. lääke- ja puhdistusaineille
 • toimintakykyä haittaava vakava aistivamma
 • psyykkinen sairaus tai vakava mielenterveyden häiriö
 • päihde-/ huumeriippuvuus tai lääkkeiden väärinkäyttöä viimeisten kahden vuoden aikana
 • sosiaalinen toimintakyvyn rajoittuneisuus, joka vaikeuttaa ihmisten kanssa toimimista
 • pitkäaikaissairaus tai fyysinen vamma, joka rajoittaa opintoihin osallistumista

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole esteenä opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Esteen vakavuus ja hoito otetaan huomioon arvioitaessa hakijan soveltuvuutta ko. tutkinto-ohjelman opiskelijaksi.

Hakijan hakuvaiheessa tekemän ilmoituksen perusteella ammattikorkeakoulu voi edellyttää tarkempia terveydentilatietoja opiskelusta suoriutumisen ja kohtuullisten tukitoimien arvioimiseksi.

Lisäksi bioanalytiikan opiskelijalta ja bioanalyytikoksi valmistuvalta vaaditaan hyvää erottelukykyä (näöntarkkuus), normaalia lukutarkkuutta ja normaalia silmien sisäänpäinkääntökykyä (konvergenssin lähipiste), sekä normaalia stereonäköä ja normaalia värinäköä.

Tarkemmat tiedot sosiaali- ja terveysalan terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksiin liittyen löytyvät ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Tiedoksi hakijalle:

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden harjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään vuosittaisia influenssarokotuksia. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§.) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Sosiaali- ja terveysala ei sovellu henkilölle, joka on tuomittu jostain seuraavista rikoksista; lapseen kohdistuvat rikokset, seksuaalirikokset, väkivaltarikokset, vapauteen kohdistuvat rikokset, huumausaine rikokset.

Opintoihin kuuluvissa tehtävissä tai harjoittelussa, jotka edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä vaaditaan esitettäväksi rikostaustaote.

Tutkinto-ohjelmakohtaiset tarkennukset Ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla.

Ehdollinen opis­ke­li­ja­va­lin­ta

Opiskelupaikka on ehdollinen siihen saakka, kunnes ammattikorkeakoulu on käsitellyt ja arvioinut opiskelijaksi pyrkivän opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaa ja toimintakykyä koskevat tiedot.

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan,

 • jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa
 • jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja
 • on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014)
 • jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen (Ammattikorkeakoululaki 932/2014).

Terveydentilaselvitys

Terveydentilaselvitys vaaditaan vain ehdollisesti valituiksi tulleilta ja se tulee toimittaa hakijapalveluihin opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä.

Hakijapalvelut lähettää selvityspyynnön ehdollisesti valituille sähköpostitse. Selvityspyynnössä pyydetään täyttämään terveydentilaselvityslomake johon liitetään terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto sekä tarvittaessa selvitys peruuntuneesta opiskeluoikeudesta.

Pyydetyt dokumentit liitteineen tulee toimittaa siihen ammattikorkeakouluun, johon hakija on tullut ehdollisesti valituksi. Mikäli toimitettu selvitys ei ole riittävä, voi asian käsittelijä olla yhteydessä hakijaan ja pyytää lisäselvitystä. Asiakirjat ovat salassa pidettäviä.

Se ammattikorkeakoulu, johon hakija on tullut ehdollisesti hyväksytyksi, tekee päätöksen terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyen.

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan,

 • jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa
 • jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja
 • on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014)
 • jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen (Ammattikorkeakoululaki 932/2014).

Kaikki alat

Metropolia voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä, tai harjoittelussa, tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.

Edellytyksenä on lisäksi, että

 • testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi; ja
 • opiskelija toimii tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, harkinta- ja reagointikykyä; ja
 • huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen:
  • vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä ja toisen henkeä tai terveyttä;
  • vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta;
  • vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä; tai
  • merkittävästi lisää huumaus- tai lääkeaineiden laittoman kaupan, hallussapidon, käytön tai leviämisen riskiä.