Perustiedot

Tutkintonimike
Rakennusarkkitehti (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 18.3.–1.4.2020
Aloituspaikat
30

Rakennusarkkitehtien koulutus - luovuutta ja tekniikkaa!

Rakennusarkkitehdin ammatissa yhdistyy taiteellinen, teknillinen ja taloudellinen osaaminen. Ammatissa toimiminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja viestintätaitoja. Ammatissa korostuu luovan ratkaisukyvyn käytännön hyödyntäminen rakennetun ympäristön suunnittelussa.

Rakennussuunnittelun laaja-alainen osaaminen tulee korostumaan nykyisessä rakennustuotannossa. Suunnitteluosaamisen lisäksi tarvitaan rakennesuunnittelun, talotekniikan, rakentamistalouden ja rakennustuotannon osaamista. Korjausrakentaminen, energiatehokkaiden rakennusten suunnittelu ja tietomallinnuksen käytön hallitseminen ovat tulevaisuuden rakennussuunnittelijan ydinosaamista.

Rakennusarkkitehdin työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi:

 • pienten ja keskisuurien uudisrakennusten suunnittelu sekä toimiminen avustavana suunnittelijana suurissa hankkeissa
 • korjausrakentamisen suunnittelu, rakennusten ylläpito ja kuntotutkimukset
 • rakennusteollisuuden suunnittelutehtävät
 • rakennussuunnittelun projektinhallinta ja rakennuttaminen
 • rakentamisen valvontatehtävät

Sisältö

Rakennusarkkitehdin koulutuksessa opintopolkuun sisältyy suunnitteluosaamisen lisäksi opintoja rakentamisen historiasta, rakennesuunnittelusta, talotekniikasta, rakentamistaloudesta ja projektinhallinnasta sekä taide- ja sommitteluopintoja. Perusopintoihin liittyvät kiinteästi tietotekniikan ja tietomallintamisen (BIM) kurssit sekä kieli- ja viestintäopinnot. Rakennusarkkitehtuurin opintojen pohjana ovat kestävän kehityksen periaatteet sekä oivaltavan teknologian käyttäminen rakentamisessa.

Valintakokeissa mitataan matemaattisia valmiuksia, tehtävien ratkaisukykyä, kolmiulotteista hahmotuskykyä sekä luovuutta.

Toteutustapa

Opetus muodostuu sekä kurssimuotoisesta opetuksesta että ratkaisukeskeisestä projektiopetuksesta. Opiskelu on täysipäiväistä ja vaatii opiskelijan jatkuvan läsnäolon. Lähiopetus järjestetään arkipäivisin klo 8-21, mutta pääsääntöisesti opetus pyritään toteuttamaan klo 8-17.

Opetuksessa harjoitustöiden ohjaus sekä niiden itsenäinen hallitseminen ovat tärkeässä osassa.

Opiskelu rakennusarkkitehtuurissa perustuu suurempien kokonaisuuksien kautta tutkittavien ilmiöiden ratkaisukeskeiseen hallintaan konkreettisissa harjoitustöissä. Opiskelijalla on tutkiva, kehittävä ja itsenäinen rooli kaikessa opiskelussa. Opiskelussa tehdään sekä yksilötöitä että ryhmätöitä.

Harjoitustöissä suunnitellaan erilaisia rakennuksia sekä tukitaan niiden suunnitteluun vaikuttavia muuttujia.

Koulutuksen sisältönä on kursseja seuraavista aiheista: Rakennussuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu, rakennesuunnittelu, materiaalioppi, korjausrakentaminen, talotekniikan perusteet, arkkitehtuurin historia, projektinhallinta, rakentamistalous. Taide- ja sommitteluopinnot, tietomallinnus (BIM), viestintäopinnot sekä kieliopinnot.

Koulutuksessa korostetaan rakennusarkkitehdin ammatissa vaadittavaa korkeaa eettistä osaamista.

Opiskelu rakennusarkkitehtuurissa vaatii erinomaisia itsenäisiä oppimisen taitoja, joilla tuetaan opiskelijan työyhteisöosaamista.

Metropolian rakennusarkkitehtuurin opinnoissa käytetään monipuolisesti sähköisiä aineistoja sekä ohjelmistoja. Rakennusarkkitehtuurin opiskelijoilla tuleekin olla oma kannettava tietokone. Se mahdollistaa opiskelun joustavuuden. Omaa tietokonetta tullaan käyttämään sekä Metropolian kampusalueella että sen ulkopuolella tapahtuvassa opiskelussa.

Innovaatioprojekti

Rakennusarkkitehtikoulutuksessa toteutetaan kolmantena opintovuonna 10 opintopisteen laajuinen innovaatioprojekti tilaajayrityksen määrittelemästä aiheesta. Yritys määrittelee projektiin soveltuvan tehtävän keskustellen aiheen sopivuudesta ja laajuudesta oppilaitoksen edustajan kanssa.

Projektin aiheen ja tavoitteen tulee tähdätä yrityksen toiminnan tai tuotteen kehittämiseen. Tavoitteena voi olla myös toiminnan ja tuotteiden ongelmien selvitys ja analysointitehtävä. Vaikeusaste ja laajuus säädetään sellaiseksi, että se soveltuu kolmannen vuosikurssin opiskelijalle.

Innovaatioprojektille asetetut tavoitteet voidaan kiteyttää seuraavasti:

 • harjaannuttaa projektimuotoiseen työskentelyyn ja kehittää ryhmätyötaitoja
 • hallita suunnitelmallinen, itseohjattu työskentely
 • opiskelijan oman työn arvioinnin kehittäminen
 • saada toiminnankehityksessä tarvittava osaaminen
 • yritysten toiminnan oppiminen
 • henkilökohtaisten kontaktien ja sen myötä tulevaisuuden mahdollisuuksien lisääminen (työharjoittelu, opinnäytetyö, työpaikka valmistumisen jälkeen)
 • uuden tiedon tuonti Metropolian koulutusohjelmiin

Työharjoittelu

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukee ja täydentää koulutusohjelman mukaista opiskelua.

Harjoittelu voidaan suorittaa kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltuvassa organisaatiossa. Harjoittelusta tehdään raportti ja työpäiväkirja.

Rakennusarkkitehdin tutkintoon kuuluu 3 x 10 opintopisteen laajuinen harjoittelu, joka suoritetaan kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Ensimmäisen vuoden aikana suoritetaan rakennustyömaaharjoittelu ja toisen ja kolmannen vuoden aikana suoritetaan suunnittelutyöharjoittelu.

Työtehtävien tulee olla ammattiharjoittelua omalta alalta. Rakennustyömaaharjoittelu tehdään rakennusliikkeissä tai rakennusmateriaalituotannossa ensimmäisen opiskeluvuoden huhti-kesäkuussa.

Suunnittelutyöharjoittelu tapahtuu toisen ja kolmannen opiskeluvuoden huhti-kesäkuussa. Tyypillisiä suunnitteluharjoittelupaikkoja ovat suunnittelutoimistot, julkinen hallinto sekä rakennusliikkeet.

Opinnäytetyö

Rakennusarkkitehtien koulutuksessa opinnäytetyö tehdään neljännen vuoden lopussa. Sen laajuus on 15 op. Tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Työ on yleensä suunnittelutehtävä. Hyvä työ on innovatiivinen ja uutta tietoa tuottava. Opiskelija itse hankkii pääsääntöisesti aiheen.

Ensimmäiset opinnäytetyöt rakennusarkkitehtuurin koulutuksessa tehtiin lukuvuonna 2017-2018. Ne ovat luettavissa Theseus-tietokannassa.

Kansainvälistyminen

Koulutuksen aikana on mahdollisuus hakea vaihto-opiskelijaksi ulkomaille tai suorittaa työharjoittelu ulkomailla. Metropolia Ammattikorkeakoululla on 350 yhteistyökorkeakoulua ympäri maailman!

Rakennusarkkitehdin opinnoissa tuetaan kansainvälistä monikulttuurista osaamista kurssien, kieliopintojen, opintomatkojen ja vaihto-opiskelun kautta.

Työkenttä

Rakennusarkkitehti (AMK) täyttää vaadittavan työkokemuksen jälkeen laissa suunnittelijalta vaadittavan kelpoisuuden Vaativaan suunnittelutehtävään.

Rakennusarkkitehdit työskentelevät mm. suunnittelutoimistoissa, julkishallinnossa, rakennusliikkeissä, rakennuttamistoimistoissa tai yrittäjinä.

FAQ - Usein kysytyt kysymykset

Olen töissä ja haluaisin opiskella rakennusarkkitehdiksi. Onnistuuko se työn ohella?
Metropolian rakennusarkkitehtuurin opiskelu on päiväopetusta ja kursseilla vaaditaan läsnäoloa. Opiskelijan laskennallinen työkuorma on 40 tuntia viikossa (eli 1600 tuntia lukuvuoden aikana). Käytännössä opiskelu työn ohessa ei ole mahdollista.

Asun toisella paikkakunnalla. Voinko tehdä osan opinnoista etäopiskeluna?
Opiskelu Metropolian rakennusarkkitehtuurissa koostuu työpäivistä koululla, jolloin on luentoja, harjoitustöiden ohjausta sekä töiden tekemistä ryhmissä. Tätä varten opiskelijoiden pitää olla paikalla kaikkina työpäivinä. Etäopintona kurssejamme ei voi suorittaa.

Opiskelen rakennusinsinööriksi toisessa ammattikorkeakoulussa. Voinko vaihtaa opiskelemaan rakennusarkkitehtuuriin siirtohaun kautta?
Siirtohaun kautta voimme hyväksyä vain rakennusarkkitehdin tutkintoon tähtäävissä opinnoissa opiskelevia.

Olen opiskellut insinööriksi, kuinka paljon saan aikaisemmista opinnoistani hyväksiluettua?
Rakennusarkkitehtuurissa opinnoista voi mahdollisesti hyväksilukea yleisaineita, kuten kielet ja viestintä. Muita kursseja voi mahdollisesti hyväksilukea vain arkkitehtuuriopinnoilla. Hyväksiluvuista sovitaan opintojen alussa tehtävässä henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.

Olen valmistunut rakennusarkkitehdiksi ennen vuotta 2014. Voinko korottaa tutkintoni ammattikorkeakoulututkinnoksi opiskelemalla vain osan opinnoista?
Tutkinnon voi korottaa HOPS-menettelyllä, jossa laaditaan erillinen opintosuunnitelma. Tämä edellyttää kuitenkin, että opiskelija hyväksytään ensin tutkinto-opiskelijaksi pääsy- ja soveltuvuuskokeiden perusteella.

Olen ollut jo töissä rakennustyömaalla ja arkkitehtitoimistossa assistenttina. Saanko hyväksiluettua työharjoittelun osuudet?
Työharjoittelu tulee tehdä opintojen aikana. Työharjoittelujakso on kurssi, johon sisältyy myös tehtäviä.

Suomen kielen taitoni on vielä melko heikko. Voinko pärjätä opinnoissani hyvällä piirustus- ja suunnitteluosaamisella?
Opetuskieli on suomi. Opintoihin liittyy paljon kirjoittamista ja suullista esiintymistä, joissa tarvitaan hyvää suomen kielen taitoa.

Olen hyvä piirtäjä ja taiteellisesti lahjakas, mutta matematiikan taitoni ovat puutteelliset. Tarvitaanko rakennusarkkitehtuurissa matematiikan, fysiikan tai kemian osaamista?
Rakennusarkkitehti on käytännön rakennusalan ammatti, jossa visuaalisten asioiden rinnalla tarvitaan paljon teknistä osaamista. Opinnoissa matematiikan ja fysiikan osaaminen on oleellista.

Onko opiskelu rakennusarkkitehtuurissa kallista? Paljonko vuodessa rahaa menee kirjoihin ja opiskelumateriaaleihin?
Metropolia Ammattikorkeakoulussa opiskelu on ilmaisia, mutta opintojen aikana syntyvistä kuluista opiskelija vastaa itse. Rakennusarkkitehtuurin opinnoissa rahaa kuluu oman kannettavan tietokoneen hankintaan, opintomateriaaleihin (kuten pienoismallimateriaalit, piirustusvälineet, yms.), kirjoihin (joista suurimman osan voi lainata kirjastoista) sekä opintomatkoihin (joita voi olla muutama vuodessa).
 

Opiskelijoiden kokemuksia

Laura Majava

Laura Majava.

Olen Laura, 23-vuotias kolmannen vuoden rakennusarkkitehtiopiskelija. Olen aina ollut kiinnostunut sekä tekniikasta että luovista jutuista ja mietin jo nuorena, miten saisin nämä tulevaisuuden ammatissani yhdistettyä. Lukiossa lempiaineitani olivat matematiikka, kuvataiteet ja maantiede.

Halusin oppia paitsi teoriaa, myös käytännön juttuja ja tehdä monenlaisia juttuja. Halusin opiskella itselleni ammatin, jossa voisin työskennellä sekä Suomessa että ulkomailla erilaisissa työtehtävissä. Isona töissä olisi hyvä tarvita luovaa ongelmanratkaisua sekä kekseliäisyyttä.

Arkkitehdin ammatin löysin yläasteella oltuani kesätöissä rakennustyömaalla ja siitä alkaen se on mielessäni muhinut. Rakennusarkkitehtuurin koulutusohjelman alettua uudelleen 2014 aloitin opinnot ensimmäisten joukossa ja olen löytänyt oman alani.

Parasta opinnoissa on päästä opettelemaan mielenkiintoisia juttuja käytännön kautta ja tiivis yhteistyö opettajien kanssa. Opiskelu on hyvin projektikeskeistä, mikä onkin mahtavaa; kaikki samaan aikaan opetetut kurssit liittyvät tiiviisti toisiinsa.

Rakennusarkkitehtuurin opiskelu on hyvin käytännönläheistä; opiskellessa pääsee tekemään “oikeita juttuja” ja näkemään tehdyn työn heti ja työstä saa palautetta muilta opiskelijoilta ja opettajilta. Tutustumme myös eri materiaaleihin ja rakenteisiin ja teemme paljon tutustumiskäyntejä työmaalle ja mielenkiintoisiin arkkitehtuurikohteisiin.

Itse olen opiskeluaikana päässyt harjoitteluissa ja töissä tutustumaan korjausrakentamiseen työmaalla sekä arkkitehtuuritoimistossa työskennellessäni, mikä on antanut pohjaa omalle työuralle. Lopullisesta paikasta työmaailmassa on vielä mahdotonta mitään sanoa, mikä onkin mahtavaa, sillä valmiina rakennusarkkitehtina voin löytää itseni vaikka arkkitehtitoimistosta, työmaalta tai rakennusteollisuuden töistä.

Valtteri Nikulainen

Valtteri Nikulainen.

Olen Valtteri, 22-vuotias, toisen vuoden rakennusarkkitehtuuriopiskelija Metropoliasta Agricolankadulta. Lukion jälkeen pidin välivuoden opiskelusta ja kun kuulin, että rakennusarkkitehtuurin opetus aloitetaan jälleen vuodesta 1996 kestäneen tauon jälkeen, innostuin heti ja hain kouluun.

Olen jo pienestä pitäen halunnut arkkitehdiksi tai jollekin alalle, jossa pääsee käyttämään luovuuttaan ja sen takia tämä ala kuulosti juuri oikealta ja haku sattui täydelliseen ajankohtaan. Hetkeäkään en ole katunut, että hain ja aloitin opiskelun rakennusarkkitehdiksi.

Parasta rakennusarkkitehtuurin opinnoissa on se, että pääsee luomaan jotain uutta ja ilmaisemaan itseään. Myös muiden kanssa työskentely on mukavaa, varsinkin kun ryhmähenki luokallamme ja on erittäin hyvä ja kannustava.

Rakennuksien rakentamisessa ja suunnittelussa on niin monia asioita, joita tulee ottaa huomioon ja jotka vaikuttavat toinen toisiinsa ja niin paljon teoriaa jota täytyy osata soveltaa käytännössä. Se saa välillä pään pyörälle ja on omasta mielestäni haastavinta opinnoissani.

Valmistumisen jälkeen toivon työskenteleväni jossain arvostetussa suunnittelutoimistossa pääkaupunkiseudulla tai miksei ulkomaillakin. Itseäni kiinnostaa eniten uudisrakentaminen ja toivon, että saan tehdä työni niiden parissa.

Katja Bogdanoff

Katja Bogdanoff.

Olen Katja, 33-vuotias ensimmäisen vuoden rakennusarkkitehtiopiskelija. Ammatillinen tieni on ollut pitkä, mutkainen ja joskus kivinenkin, mutta olen kuitenkin saattanut kunnialla loppuun kaksi toisen asteen koulutusta lukion jälkeen: nahka- ja jalkinealan perustutkinnon sekä kultasepänalan artesaanin tutkinnon.

Olen visuaalinen, käsistäni kätevä ja kolmiulotteista maailmaa hyvin hahmottava ihminen, ja niin kauan kuin muistan, olen halunnut hyödyntää näitä ominaisuuksia työssäni. Korkeakoulutus oli minulle pitkään hieman pelottava ajatus – en ollut varma, jaksaisinko tiivistä opiskelutahtia ja uuden tiedon määrää – mutta koska kultasepälle ei tahtonut löytyä töitä, päätin viimein uskaltaa.

Pääsin yllätyksekseni sisään ensi yrittämällä, enkä sittemmin ole katunut päätöstä hetkeäkään. Rakennusarkkitehtuuri yhdistää kaikki ne asiat, joihin olen halunnut syventyä, ja uuden tiedon määrä saakin vain janoamaan lisää tietoa.

Opinnoissa parasta on niiden haastavuus ja tapa, jolla se ruokkii tiedonjanoa ja motivaatiota. Päivän päätteeksi tuntee käyttäneensä aivojaan, mikä aiemman kevyehkön opiskelun ja sitä seuranneen työttömyyden jälkeen tuntuu aivan huikealta. Kaikesta tekisi mieli hankkia lisää tietoa, kaikkeen tahtoisi syventyä huolella ja ajan kanssa, mutta opetus on kuitenkin sen verran strukturoitua, ettei siinä tunne jäävänsä yksin tyhjän päälle.

Erityismaininnan parhaudesta ansaitsee myös Rakennusarkkitehtikilta. Kaiken kaikkiaan Agricolankadulla on upea ja aktiivinen opiskelijayhteisö, johon on helppo solahtaa mukaan.

Henkilökohtaisesti haasteellisinta on ollut erottaa olennainen epäolennaisesta, sillä minulla on paha taipumus takertua yksityiskohtiin ja hukata ote kokonaisuudesta. Arkkitehtuuri tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia pakkomielteille.

En halua mennä kovin pahasti asioiden edelle vielä ensimmäisenä opiskeluvuotenani, mutta todennäköisesti jään valmistumisen jälkeen pääkaupunkiseudulle, ja ainakin pyrin hakeutumaan kaupunkisuunnitteluun. Olen kiinnostunut infrastruktuurista ja kaavoituksesta, ja työskentelisin mielelläni kunnalle tai valtiolle.