Perustiedot

Tutkintonimike
Rakennusarkkitehti (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Rakennusarkkitehtien koulutus - luovuutta ja tekniikkaa!

Rakennusarkkitehdin ammatissa yhdistyy taiteellinen, teknillinen ja taloudellinen osaaminen. Ammatissa toimiminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja viestintätaitoja. Ammatissa korostuu luovan ratkaisukyvyn käytännön hyödyntäminen rakennetun ympäristön suunnittelussa.

Rakennussuunnittelun laaja-alainen osaaminen tulee korostumaan nykyisessä rakennustuotannossa. Suunnitteluosaamisen lisäksi tarvitaan rakennesuunnittelun, talotekniikan, rakentamistalouden ja rakennustuotannon osaamista. Korjausrakentaminen, energiatehokkaiden rakennusten suunnittelu ja tietomallinnuksen käytön hallitseminen ovat tulevaisuuden rakennussuunnittelijan ydinosaamista.

Rakennusarkkitehdin työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi:

 • pienten ja keskisuurien uudisrakennusten suunnittelu sekä toimiminen avustavana suunnittelijana suurissa hankkeissa
 • korjausrakentamisen suunnittelu, rakennusten ylläpito ja kuntotutkimukset
 • rakennusteollisuuden suunnittelutehtävät
 • rakennussuunnittelun projektinhallinta ja rakennuttaminen
 • rakentamisen valvontatehtävät

Sisältö

Rakennusarkkitehdin koulutuksessa opintopolkuun sisältyy suunnitteluosaamisen lisäksi opintoja rakentamisen historiasta, rakennesuunnittelusta, talotekniikasta, rakentamistaloudesta ja projektinhallinnasta sekä taide- ja sommitteluopintoja. Perusopintoihin liittyvät kiinteästi tietotekniikan ja tietomallintamisen (BIM) kurssit sekä kieli- ja viestintäopinnot. Rakennusarkkitehtuurin opintojen pohjana ovat kestävän kehityksen periaatteet sekä oivaltavan teknologian käyttäminen rakentamisessa.

Valintakokeissa mitataan matemaattisia valmiuksia, tehtävien ratkaisukykyä, kolmiulotteista hahmotuskykyä sekä luovuutta.

Tutustu rakennusarkkitehtuurin opetussuunnitelmaan opinto-oppaassa.

Toteutustapa

Opetus muodostuu sekä kurssimuotoisesta opetuksesta että ratkaisukeskeisestä projektiopetuksesta. Opiskelu on täysipäiväistä ja vaatii opiskelijan jatkuvan läsnäolon. Lähiopetus järjestetään arkipäivisin klo 8-21, mutta pääsääntöisesti opetus pyritään toteuttamaan klo 8-17.

Opetuksessa harjoitustöiden ohjaus sekä niiden itsenäinen hallitseminen ovat tärkeässä osassa.

Opiskelu rakennusarkkitehtuurissa perustuu suurempien kokonaisuuksien kautta tutkittavien ilmiöiden ratkaisukeskeiseen hallintaan konkreettisissa harjoitustöissä. Opiskelijalla on tutkiva, kehittävä ja itsenäinen rooli kaikessa opiskelussa. Opiskelussa tehdään sekä yksilötöitä että ryhmätöitä.

Harjoitustöissä suunnitellaan erilaisia rakennuksia sekä tukitaan niiden suunnitteluun vaikuttavia muuttujia.

Koulutuksen sisältönä on kursseja seuraavista aiheista: Rakennussuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu, rakennesuunnittelu, materiaalioppi, korjausrakentaminen, talotekniikan perusteet, arkkitehtuurin historia, projektinhallinta, rakentamistalous. Taide- ja sommitteluopinnot, tietomallinnus (BIM), viestintäopinnot sekä kieliopinnot.

Koulutuksessa korostetaan rakennusarkkitehdin ammatissa vaadittavaa korkeaa eettistä osaamista.

Opiskelu rakennusarkkitehtuurissa vaatii erinomaisia itsenäisiä oppimisen taitoja, joilla tuetaan opiskelijan työyhteisöosaamista.

Metropolian rakennusarkkitehtuurin opinnoissa käytetään monipuolisesti sähköisiä aineistoja sekä ohjelmistoja. Rakennusarkkitehtuurin opiskelijoilla tuleekin olla oma kannettava tietokone. Se mahdollistaa opiskelun joustavuuden. Omaa tietokonetta tullaan käyttämään sekä Metropolian kampusalueella että sen ulkopuolella tapahtuvassa opiskelussa.

Innovaatioprojekti

Rakennusarkkitehtikoulutuksessa toteutetaan kolmantena opintovuonna 10 opintopisteen laajuinen innovaatioprojekti tilaajayrityksen määrittelemästä aiheesta. Yritys määrittelee projektiin soveltuvan tehtävän keskustellen aiheen sopivuudesta ja laajuudesta oppilaitoksen edustajan kanssa.

Projektin aiheen ja tavoitteen tulee tähdätä yrityksen toiminnan tai tuotteen kehittämiseen. Tavoitteena voi olla myös toiminnan ja tuotteiden ongelmien selvitys ja analysointitehtävä. Vaikeusaste ja laajuus säädetään sellaiseksi, että se soveltuu kolmannen vuosikurssin opiskelijalle.

Innovaatioprojektille asetetut tavoitteet voidaan kiteyttää seuraavasti:

 • harjaannuttaa projektimuotoiseen työskentelyyn ja kehittää ryhmätyötaitoja
 • hallita suunnitelmallinen, itseohjattu työskentely
 • opiskelijan oman työn arvioinnin kehittäminen
 • saada toiminnankehityksessä tarvittava osaaminen
 • yritysten toiminnan oppiminen
 • henkilökohtaisten kontaktien ja sen myötä tulevaisuuden mahdollisuuksien lisääminen (työharjoittelu, opinnäytetyö, työpaikka valmistumisen jälkeen)
 • uuden tiedon tuonti Metropolian koulutusohjelmiin

Työharjoittelu

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukee ja täydentää koulutusohjelman mukaista opiskelua.

Harjoittelu voidaan suorittaa kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltuvassa organisaatiossa. Harjoittelusta tehdään raportti ja työpäiväkirja.

Rakennusarkkitehdin tutkintoon kuuluu 3 x 10 opintopisteen laajuinen harjoittelu, joka suoritetaan kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Ensimmäisen vuoden aikana suoritetaan rakennustyömaaharjoittelu ja toisen ja kolmannen vuoden aikana suoritetaan suunnittelutyöharjoittelu.

Työtehtävien tulee olla ammattiharjoittelua omalta alalta. Rakennustyömaaharjoittelu tehdään rakennusliikkeissä tai rakennusmateriaalituotannossa ensimmäisen opiskeluvuoden huhti-kesäkuussa.

Suunnittelutyöharjoittelu tapahtuu toisen ja kolmannen opiskeluvuoden huhti-kesäkuussa. Tyypillisiä suunnitteluharjoittelupaikkoja ovat suunnittelutoimistot, julkinen hallinto sekä rakennusliikkeet.

Opinnäytetyö

Rakennusarkkitehtien koulutuksessa opinnäytetyö tehdään neljännen vuoden lopussa. Sen laajuus on 15 op. Tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Työ on yleensä suunnittelutehtävä. Hyvä työ on innovatiivinen ja uutta tietoa tuottava. Opiskelija itse hankkii pääsääntöisesti aiheen.

Ensimmäiset opinnäytetyöt rakennusarkkitehtuurin koulutuksessa tehtiin lukuvuonna 2017-2018. Ne ovat luettavissa Theseus-tietokannassa.

Kansainvälistyminen

Koulutuksen aikana on mahdollisuus hakea vaihto-opiskelijaksi ulkomaille tai suorittaa työharjoittelu ulkomailla. Metropolia Ammattikorkeakoululla on 350 yhteistyökorkeakoulua ympäri maailman!

Rakennusarkkitehdin opinnoissa tuetaan kansainvälistä monikulttuurista osaamista kurssien, kieliopintojen, opintomatkojen ja vaihto-opiskelun kautta.

Työkenttä

Rakennusarkkitehti (AMK) täyttää vaadittavan työkokemuksen jälkeen laissa suunnittelijalta vaadittavan kelpoisuuden Vaativaan suunnittelutehtävään.

Rakennusarkkitehdit työskentelevät mm. suunnittelutoimistoissa, julkishallinnossa, rakennusliikkeissä, rakennuttamistoimistoissa tai yrittäjinä.

FAQ - Usein kysytyt kysymykset

Olen töissä ja haluaisin opiskella rakennusarkkitehdiksi. Onnistuuko se työn ohella?
Metropolian rakennusarkkitehtuurin opiskelu on päiväopetusta ja kursseilla vaaditaan läsnäoloa. Opiskelijan laskennallinen työkuorma on 40 tuntia viikossa (eli 1600 tuntia lukuvuoden aikana). Käytännössä opiskelu työn ohessa ei ole mahdollista.

Asun toisella paikkakunnalla. Voinko tehdä osan opinnoista etäopiskeluna?
Opiskelu Metropolian rakennusarkkitehtuurissa koostuu työpäivistä koululla, jolloin on luentoja, harjoitustöiden ohjausta sekä töiden tekemistä ryhmissä. Tätä varten opiskelijoiden pitää olla paikalla kaikkina työpäivinä. Etäopintoina kurssejamme ei voi suorittaa.

Opiskelen rakennusinsinööriksi toisessa ammattikorkeakoulussa. Voinko vaihtaa opiskelemaan rakennusarkkitehtuuriin siirtohaun kautta?
Siirtohaun kautta voimme hyväksyä vain rakennusarkkitehdin tutkintoon tähtäävissä opinnoissa opiskelevia.

Olen opiskellut insinööriksi, kuinka paljon saan aikaisemmista opinnoistani hyväksiluettua?
Rakennusarkkitehtuurissa opinnoista voi mahdollisesti hyväksilukea yleisaineita, kuten kielet ja viestintä. Muita kursseja voi mahdollisesti hyväksilukea vain arkkitehtuuriopinnoilla. Hyväksiluvuista sovitaan opintojen alussa tehtävässä henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.

Olen valmistunut rakennusarkkitehdiksi ennen vuotta 2014. Voinko korottaa tutkintoni ammattikorkeakoulututkinnoksi opiskelemalla vain osan opinnoista?
Tutkinnon voi korottaa HOPS-menettelyllä, jossa laaditaan erillinen opintosuunnitelma. Tämä edellyttää kuitenkin, että opiskelija hyväksytään ensin tutkinto-opiskelijaksi pääsy- ja soveltuvuuskokeiden perusteella.

Olen ollut jo töissä rakennustyömaalla ja arkkitehtitoimistossa assistenttina. Saanko hyväksiluettua työharjoittelun osuudet?
Työharjoittelu tulee tehdä opintojen aikana. Työharjoittelujakso on kurssi, johon sisältyy myös tehtäviä.

Suomen kielen taitoni on vielä melko heikko. Voinko pärjätä opinnoissani hyvällä piirustus- ja suunnitteluosaamisella?
Opetuskieli on suomi. Opintoihin liittyy paljon kirjoittamista ja suullista esiintymistä, joissa tarvitaan hyvää suomen kielen taitoa.

Olen hyvä piirtäjä ja taiteellisesti lahjakas, mutta matematiikan taitoni ovat puutteelliset. Tarvitaanko rakennusarkkitehtuurissa matematiikan, fysiikan tai kemian osaamista?
Rakennusarkkitehti on käytännön rakennusalan ammatti, jossa visuaalisten asioiden rinnalla tarvitaan paljon teknistä osaamista. Opinnoissa matematiikan ja fysiikan osaaminen on oleellista.

Onko opiskelu rakennusarkkitehtuurissa kallista? Paljonko vuodessa rahaa menee kirjoihin ja opiskelumateriaaleihin?
Metropolia Ammattikorkeakoulussa opiskelu on ilmaisia, mutta opintojen aikana syntyvistä kuluista opiskelija vastaa itse. Rakennusarkkitehtuurin opinnoissa rahaa kuluu oman kannettavan tietokoneen hankintaan, opintomateriaaleihin (kuten pienoismallimateriaalit, piirustusvälineet, yms.), kirjoihin (joista suurimman osan voi lainata kirjastoista) sekä opintomatkoihin (joita voi olla muutama vuodessa).

Merkittävää kansainvälistä menestystä rakennusarkkitehtuurin opiskelijalle suunnittelukilpailussa!

Havainnekuva kilpailuehdotuksesta

International Velux Award on joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen kilpailu arkkitehtuurin opiskelijoille. Kilpailussa haastetaan opiskelijat miettimään uudella tavalla päivänvalon roolia arkkitehtuurissa.

Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehtuurin opiskelija Jaan Gröndahl on voittanut vuoden 2022 kilpailussa läntisen Euroopan osakilpailun kategoriassa Daylight Investigations projektillaan “Solar Hymnal”. Kilpailuehdotus on tehty osana arkkitehtuurikilpailu kurssia, ohjaajana Janne Järvinen.

Ehdotus on katsottavissa kilpailun verkkosivuilla.

Jaanin ehdotus jatkaa kokonaiskilpailussa, jonka tulos julkaistaan 2. joulukuuta Lissabonissa. Onnea ja menestystä jatkokilpailuun!

Metropolia ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehtiopiskelijaryhmillä loistavaa menestystä Julkisivuyhdistyksen syksyn 2021 opiskelijakilpailussa

Julkisivuyhdistys on järjestänyt yliopistojen arkkitehtiopiskelijoille vuodesta 2002 kilpailuja julkisivujen kehittämisestä. Vuonna 2021 otettiin mukaan myös ammattikorkeakoulujen rakennusarkkitehtiopiskelijat.

Kohteena oli Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) omistama 1979 valmistunut nelikerroksinen kerrostalo ja samalla tontilla sijainneet seitsemän samankaltaista taloa Helsingin Tapanilassa. Kilpailun keskeisimpinä tavoitteina oli löytää monipuolisia ja toteuttamiskelpoisia ideoita kerrostalon julkisivujen energiakorjaukseen, parvekkeiden uudistamiseen tai uusimiseen, lisäkerrosten rakentamiseen, esteettömyyden parantamiseen sekä maanpäällisen kellarikerroksen ja piha-alueiden toiminnalliseen uudistamiseen.

Kilpailuun osallistui 26 työtä eri kouluista. Palkintoluokan kuuden työn joukossa oli kaksi Metropolian rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelman työtä! Metropolian rakennusarkkitehtuurin opiskelijaryhmä Ida Nguyen, Miisa Kaivos ja Kim Mäenpää saavuttivat kolmannen sijan. Sen lisäksi opiskelijaryhmä Niilo Heikkilä, Violet Raitala ja Egor Tchernykh huomioitiin kunniamaininnalla.

Kilpailun voitti Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ehdotus.

Onnittelut työryhmille!

Havainnekuva kerrostalon julkisivusta

Kuvassa kolmannen sijan voittaneen Metropolian rakennusarkkitehtiopiskelijoiden ehdotus nimimerkki ”Lämpö”.

Havainnekuva kerrostalon julkisivusta

Kuvassa kunniamaininnan ansainnut Metropolian rakennusarkkitehtiopiskelijoiden ehdotus nimimerkki ”Ekokärki”.

Metropolia ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehtiopiskelijaryhmällä sensaatiomainen menestys Tampereen Vanhan Domuksen arkkitehtikilpailussa

Rakennusarkkitehtiopiskelijoiden Rasmus Bollström, Lilja Kunnas, Andrei Poutanen ja Emma Torkkel laatima ehdotus Tampereen Vanhan Domuksen arkkitehtikilpailuun palkittiin lunastuksella eli sijoitus oli jaettu neljäs sija. Ryhmä osallistui ensimmäistä kertaa yleiseen arkkitehtikilpailuun. Palkintojenjakotilaisuus järjestettiin Tampere-talossa 10.9.2020. Kilpailun voittivat arkkitehdit Jussi Vuori JADA Oystä ja Osma Lindroos Lindroos Architects Oystä.

Kilpailuun osallistui 78 ehdotusta. Rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kanssa palkintosijoista kilpailivat useat ammattimaiset suunnittelutoimistot. Kilpailun järjestäjänä toimi TOAS (Tampereen opiskelija-asuntosäätiö) ja aiheena oli suunnitella kohtuuhintaista opiskelija-asumista Tampereen Kalevaan. Lisäksi tuli huomioida tontin kehittäminen, asumisviihtyvyyden parantaminen ja kulttuuriympäristön arvot täydennysrakentamisen yhteydessä.

Ryhmän ehdotusta ”Avant Kaleva” palkintoraati kuvasi mm. seuraavasti:

Yllättävä ja omaperäinen paikan tulkinta, joka luo kokonaan uudenlaisen kaupunkikuvallisen identiteetin puretun Vanhan Domuksen tilalle…. Ehdotus on kauttaaltaan hienosti työstetty. Asuinkerroksissa sivukäytävä tuo ilmavuutta. … Asunnot on tutkittu huolella, mekaaninen ikkunastaccato on komean näköistä, vaikka rajoittavaa runsaudessaan.

Tuomaristoon kuulunut arkkitehti Kirsti Sivén esitteli ehdotusta palkintojenjakotilaisuudessa mm. seuraavasti: ”Ehdotus herätti ihastusta kokonaisvaltaisuudella ja osoitti umpikorttelin mahdollisuudet muuten avoimessa kaupunkitilassa. Ehdotus on omaperäinen, johdonmukainen ja ehjä kokonaisuus. Asunnot ovat klassisia ja huolellisesti tutkittuja. Ehdotus edustaa ajatonta rakentamista.”

Kilpailun asiakirjoihin, kuten kilpailuohjelma ja palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja, voi tutustua SAFA:n sivuilla.

Onnittelut työryhmälle!

Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehtuurin opiskelijoiden Projekti 9 korjausrakentamisen kurssilla käytettiin esimerkkikohteena Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n omistamaa pienteollisuuskiinteistöä Sirrikujalla Kontulassa. Opiskelijat suunnittelivat kuvitteellisessa kiinteistökehitystehtävässä kuusi erilaista ehdotusta. Sirrikujan nykyiseen tilanteeseen verrattuna kiinteistön elämää haluttiin suunnata kohti parempaa tulevaisuutta.

Tehtävänannossa puolella ehdotuksista oli lähtökohtana pieni lisärakentaminen ja puolella oli mittava lisärakentaminen. Käyttäjäkunnat oli jaettu yhdelle käyttäjälle, 2-3 käyttäjälle sekä useille käyttäjille. Näin syntyi kuusi erilaista ehdotusta siitä, miten tällainen kiinteistö voisi muutostöiden jälkeen palvella paremmin omistajaansa. Suunnitelmat loivat suuntaviivaa siitä, miten rohkealla rakennussuunnittelulla voidaan saavuttaa lisäarvoa kohteelle ja sitä kautta omistajilleen.

Suunnittelu aloitettiin rakentamalla konsepti, jonka lähtökohtana oli olemassa oleva rakennus ja sen sijainti sekä tehtävänannon määreet lisärakentamisesta ja käyttäjien lukumäärästä. Konseptinsa perusteella opiskelijat tekivät luonnostasoisen suunnitelman. Suunnitelmasta tehtiin esittelyvihko tilaajalle, jossa pohjapiirustusten, leikkausten ja julkisivupiirustusten lisäksi on havainnekuvia. Työt myös esiteltiin Tallberg kiinteistöille yhteisessä seminaarissa.

Harjoitustyö oli täysin kuvitteellinen, mutta siinä syntyi hyvä kuva ko. kiinteistön mahdollisuuksista sekä siihen liittyvistä muuttujista. Harjoitustyön tekijöinä oli rakennusarkkitehtuurin kolmannen vuosikurssin opiskelijat, jotka muodostivat kuusi ”toimistoa” toteuttamaan tehtävää. Tallberg kiinteistöjen puolelta työssä oli mukana kiinteistökehitysjohtaja Anne Tiainen sekä kiinteistöpäällikkö Kari Oja. Metropolia Ammattikorkeakoulun opettajina kurssilla olivat Jarkko Könönen, Jorma Lehtinen ja Hannu Hakkarainen.

Yhteistyössä: Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj ja Metropolia Ammattikorkeakoulu, rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma.

Tallberg logoMetropolia logo

​Opiskelijoiden kokemuksia

Riku Repo

Ensimmäisen vuoden opinnot Metropolian rakennusarkkitehtuurissa (julkaistu 25.3.2020)

Riku RepoOlen Riku, 34 vuotta ja opiskelen ensimmäistä vuotta rakennusarkkitehtuuria. Oma uratarinani sai alkunsa täysin arkkitehtuurista poikkeavalta alalta. Lukiosta päästyäni en oikein hahmottanut, mikä se suurin intohimon aihe olisi ollut. Päädyin opiskelemaan kauppatieteitä ja tutkinnon suoritettuani jatkoin alan töissä. Mielenkiinnon tekniikkaa ja luovaa tekemistä kohtaan olen omannut aina, mutta vasta aikuisella iällä kehitin mielenkiinnon ja kyltymättömän tiedonjanon arkkitehtuuria kohtaan. Jotain oli tehtävä. Vertaillessani eri opiskelumahdollisuuksia, rakennusarkkitehtuuri nousi ykkösehdokkaaksi: tutkinto tarjoaisi hyvät valmiudet työelämään ja erinomaisen ponnahduslaudan mahdollisiin jatko-opintoihin. Otollisen hetken koitettua tein päätöksen, että pyrkisin kohti jännittävämpää elämää ja hain Metropolian rakennusarkkitehtuuriohjelmaan.

Opiskelu rakennusarkkitehtuurissa on ollut mahtavaa! Meillä on kasassa todella upea porukka ja liittyminen osaksi tiivistä opiskelijayhteisöä on ollut vaivatonta. Ryhmätyöskentely on opinnoissamme suuressa roolissa, mutta yhteisöllisyys leimaa opiskeluamme paljon laajemmassakin merkityksessä. Autamme ja sparraamme toisiamme jatkuvasti eikä meillä kenenkään tarvitse jäädä huoliensa kanssa yksin. Opiskelu tapahtuu tiiviissä yhteistyössä osaavien opettajien kanssa, joilta saa ohjausta myös opetustapahtumien ulkopuolella.

Luonnehdinta, että tiede ja taide kohtaavat arkkitehtuurissa, saattaa olla kulunut, mutta ehdottomasti totta. Huikean yhteishengen ohella antoisinta opinnoissa onkin ollut saada yhdistää analyyttistä ajattelua luovaan työskentelyyn. Opiskelun mielekkyyttä lisää ehdottomasti työskentelytapa: opinnoista suuri osa on erilaisia projekteja ja workshop-tyylistä opetusta. Perinteistä, koulumaista opetusta on suhteellisen vähän. Tekemistä kyllä riittää ja päivät venähtävät helposti pitkiksi, mutta työn kiinnostavuuden vuoksi en ole kokenut sitä ongelmaksi. ”Arkkitehtuuri on ahkerien laji”, kuulee sanottavan.

Mainitsematta ei voi olla puitteita, joissa saamme opiskella. Myllypuroon valmistuneet tilat laitteineen tarjoavat ensiluokkaiset mahdollisuudet nykyaikaiselle opetukselle ja omalle työskentelylle. Osansa kiitoksista ansaitsee Rakennusarkkitehtuurikilta, joka jaksaa järjestää meille kaikenlaista mukavaa. Itse liityin juuri Kahviklubiin ja näin aukenivat tiet helpompaan ja halvempaan kahvitteluun työn ääressä.

Kokemuksiini perustuen voin lämpimästi suositella Metropolian rakennusarkkitehtuurilinjaa ahkerille arkkitehtuurista kiinnostuneille. Suosittelen ehdottomasti myös alanvaihtoa harkitseville. Tiedollisista tai taidollisista vaatimuksista ei kannata pelästyä, vaan kannattaa hakea rohkeasti! Opintojen alettua asenne ratkaisee ja kaverit auttaa!

Terveisin, Riku Repo

Anna Kokkonen ja Antti Väisänen

Jatko-opinnot Metropolian rakennusarkkitehtiopintojen jälkeen (julkaistu 25.3.2020)

Anna Kokkonen ja Antti VäisänenHei, Olemme Anna ja Antti! Valmistuimme molemmat rakennusarkkitehdeiksi samalta vuosikurssilta Metropolia Ammattikorkeakoulusta keväällä 2018. Valmistumisen jälkeen olimme vuoden verran töissä, mutta päätimme kumpikin jatkaa opintojamme ja saimme paikat yliopistosta arkkitehtuurin maisteriohjelmista. Anna aloitti opintonsa Tampereen yliopistossa ja Antti Oulun yliopistossa viime syksynä 2019.

Maisterivaiheen opinnot ovat olleet mielenkiintoiset ja monipuoliset sekä aihesisällöiltään että toteutuksiltaan. Kurssitarjottimet ovat arkkitehtuurin yksiköissä laajat, ja pääaineen mukaan opetus tapahtuu englanniksi ja/tai suomeksi.

Annan ajatuksia Tampereelta: ”Syventävät opinnot Tampereen yliopistossa käsittävät kolmea eri aluetta: yhdyskuntasuunnittelu, rakennussuunnittelu ja rakennusperinnön hoito. Valitsin yhdyskuntasuunnittelun opintokokonaisuuden pääaineeksi, sillä jatkossa minua kiinnostaa suunnitella kestävää, toimivaa, viihtyisää ja taiteellisesti korkeatasoista kaupunkitilaa ja –rakennetta. Ensimmäisen vuoden aikana olen opiskellut muun muassa yhdyskuntasuunnittelun analyysimetodeja, kaupunkisuunnittelun järjestelmän rakenteita ja peruspiirteitä, sekä yhdyskuntasuunnittelun sosiaalisia ja kulttuurillisia reunaehtoja. Lisäksi suoritin syksyllä 2019 jatko-opintoihin liittyvät pakolliset siltaopinnot: arkkitehtuurin historiaa mittausleireineen sekä yhdyskuntasuunnittelun lisäkurssin.”

Antin ajatuksia Oulusta: ”Oulun yliopiston arkkitehdin tutkinnossa on mahdollista painottaa opintojaan valitsemalla kolmesta opintosuunnasta, jotka ovat yhdyskuntasuunnittelu, rakennussuunnittelu ja Architectural Design (AD). Olen suorittanut ensimmäisenä vuotena opintoja AD-suunnan mukaan, mutta painotan opintoni yhdyskuntasuunniteluun kokonaisuudessaan. AD-suunnassa on kursseja rakennussuunnittelusta, yhdyskuntasuunnittelusta, muotoilusta, sisustuksesta, valaistuksesta ja rakenteista. Kurssit käydään englanniksi yhdessä kansainvälisen maisteriohjelman kanssa. Haluan painottaa opintojani yhdyskuntasuunnitteluun, koska olen opintojeni aikana kiinnostunut enemmän ja enemmän kaavoituksesta ja kaupunkitilan suunnittelusta. Yhdyskuntasuunnitteluun painottaminen maisteriopinnoissa on tuntunut luontevalta, koska Metropoliassa syvennyttiin monipuolisesti rakennussuunnitteluun.”

Olemme todella tyytyväisiä rakennusarkkitehdin tutkintoon, koska olemme saaneet hyvät eväät sekä työelämään että jatko-opintoihin Metropoliasta. Rakennusarkkitehtuurin koulutuksen sisällön, projektiluonteisten kurssien ja kurssitöiden ohjauksien vuoksi on ollut helppo integroitua uusiin opintoihin, jotka ovat olleet enemmän tai vähemmän samankaltaisia. Opinnot Metropoliassa ovat olleet työelämäläheisiä, jolloin työllistyminenkin on ollut helppoa. Jos nälkä kasvaa syödessä, voi jatkokoulutukseen hakeutua heti tai vaikka kymmenen vuoden päästä. Näin ollen, jos on vähääkään kiinnostusta opiskella arkkitehtuuria, suosittelemme lämpimästi Metropolian rakennusarkkitehtuurin opintolinjaa ja rohkaisemme kaikkia kiinnostuneita myös jatkokouluttautumaan!

“... arkkitehtuuri on rakkaus, uskonto ja elämä.” (Arkkimatti-sitsilaulu)

Terveisin,
Anna Kokkonen ja Antti Väisänen

Metropolia - Enemmän kuin korkeakoulu: Rakennusarkkitehti (AMK)

Pinja Finell kertoo videolla rakennusarkkitehtuurin opinnoista Metropoliassa.