Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Rakennusalan osaajia tarvitaan

Rakennusala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä. Rakentamisen tai korjaamisen tarve ei lopu koskaan ja uusia osaajia tullaan tarvitsemaan niin suunnittelu- kuin tuotantotehtäviin.

Kestävä kehitys, rakennusten energiatehokkuus ja tiedonhallinta tietomallien avulla ovat tärkeitä asioita nykyisessä rakentamisessa. Koko rakennushankkeen elinkaari uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen ja ylläpitoon tarjoaa monipuolisia työtehtäviä rakennusinsinöörille.

Rakennusinsinöörin työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi:

 • asuin-, liike- ja teollisuusrakennusten rakenteiden suunnittelu ja rakennuttaminen
 • varsinaisen rakentamisen johtaminen työmaalla tai toimistossa sekä projektien hallinta monipuolisesti rakennusyrityksessä tai kunnalla/valtiolla.
 • kunnossapito ja korjausrakentaminen.

Toteutustapa

Rakennustekniikan insinööri (AMK) -koulutus toteutetaan ilmiölähtöisesti yhteistyössä muiden opiskelijoiden, opettajien, yritysten, kaupunkien ja muiden kumppanien kanssa hyödyntäen Metropolian innovaatiokeskittymiä. Konkreettisesti oppiminen suunnataan ammatilliseen osaamiseen, jota vahvistaa ongelmanratkaisukyvyn kehittyminen, matemaattinen ja taloudellinen näkemys, ryhmätyötaidot sekä tietoteknisten sovellusten käyttövalmius.

Opiskelu on päätoimista: lähiopetus järjestetään arkisin klo 8-21 välillä, mutta tavoite on, että opetus päättyy klo 17. Perus- ja ammattiopintojen lisäksi opintoihin kuuluvat työharjoittelu ja opinnäytetyö.

Sisältö

Voit syventää osaamistasi joko rakentamisen projektinhallinnan tai rakennetekniikan alalla. Huomaa, että infrarakentamisen suuntautumisvaihtoehto toteutetaan syksystä 2023 alkaen vain rakennustekniikan monimuotokoulutuksessa.

Rakentamisen projektinhallinta

Projektinhallinnassa suunnittelet, valvot ja johdat tai rakennutat uudis- ja korjausrakentamisen tehtäviä suunnittelu- ja tuotantovaiheessa. Lisäksi olet rakentamisen asiantuntijana kiinteistöjen hoito- ja ylläpitokysymyksissä sekä kiinteistöjen korjaamisessa. Rakentamisen projektinhallinnan työ on arvostettua, monipuolista ja erilaisia mahdollisia työtehtäviä on monia. Rakennusinsinööri johtaa rakentamista siten, että rakennus toteutetaan hyvää rakennustapaa noudattaen.

Osaamisalueitasi ovat tyypillisesti:

 • talonrakennustuotanto ja sen ohjaaminen
 • rakentamisen elinkaaren hallinta
 • hankinnat
 • kustannushallinta
 • rakentamisen projektinhallinnan erityiskysymykset, kuten suunnittelunohjaus
 • johtaminen

Projektinhallintaan erikoistuneen insinöörin työpaikkana voi olla rakennusliike, rakennustuoteteollisuus tai esimerkiksi rakennuttamispalveluita tarjoava yritys. Tyypillisiä tehtäviä nuorelle rakentamisen projektinhallinnan insinöörille ovat esimerkiksi työmaainsinöörin, hankintainsinöörin tai muut tuotantojohdon tehtävät, ja kokemuksen karttuessa alalla on tarjolla lukuisia eri työtehtäviä, nimikkeitä ja myös johtamistehtäviä osaaville rakentamisen projektinhallinnan ammattilaisille.

Rakennetekniikka

Rakennetekniikassa perehdyt rakenteiden toimintaan ja suunnitteluun osana koko rakennushanketta. Rakenteiden suunnittelijana ymmärrät hyvin, miten rakennukset ja rakenteet teknisesti toimivat. Työsi osa-alueita voivat olla:

 • rakennuksen kantavan rungon suunnittelu
 • rakennuksen puu-, betoni ja teräsrakenteiden suunnittelu
 • lämmön- ja vedeneristyksen suunnittelu
 • rakennuksen paloturvallisuuden, meluntorjunnan ja käyttöturvallisuuden suunnittelu
 • kuntotutkimukset, -arvioinnit ja niiden pohjalta tehtävät korjaussuunnitelmat
 • erilaisissa alan asiantuntijatehtävissä toimiminen, kuten esimerkiksi kosteushallinta- tai tietomallikoordinaattorina

Yksityisellä sektorilla rakennesuunnittelijat ovat useimmiten töissä rakennesuunnittelutoimistoissa ja julkisella puolella valtion ja kuntien teknisissä virastoissa ja toimistoissa. Rakennesuunnittelusta siirrytään ajoittain kokemuksen karttuessa myös muihin rakennusalan tehtäviin.

Tutustu rakennustekniikan opetussuunnitelmaan opinto-oppaassa (julkaistaan myöhemmin).

Työharjoittelu

Metropolia ohjaa erityisesti opintopisteitä antavaa opiskelijoiden työharjoittelua asettamalla opiskelijalle työharjoitteluun liittyviä oppimis- ja raportointitehtäviä. Lisäksi kannustamme opiskelijaa hankkimaan työkokemusta jo opiskeluaikana pakollista harjoittelua enemmänkin jatkamalla harjoittelua esim. kesäisin kesätyönä, koska se tukee oppimista ammattiin.

Ensimmäisen, toisen ja kolmannen opintovuoden lopussa opiskelijat suorittavat työharjoittelua ajanjaksolla toukokuu-kesäkuu yhteensä 10 opintopistettä kunakin mainittuna opiskeluvuonna. Työharjoittelun jälkeen opiskelijoiden suositellaan jatkavan työsuhdettaan kesätöinä elokuun lopulle saakka, vaikka tämä osio ei kuulu oppijan polkuun eli siitä ei saa opintosuorituspisteitä.

Innovaatioprojekti

Insinöörikoulutuksessa toteutetaan kolmantena opintovuonna innovaatioprojekti yrityksen määrittelemästä aiheesta. Yritys määrittelee projektiin soveltuvan tehtävän keskustellen aiheen sopivuudesta ja laajuudesta tarvittaessa oppilaitoksen edustajan kanssa.

Projektin aiheen ja tavoitteen tulee tähdätä yrityksen toiminnan tai tuotteen kehittämiseen. Tavoitteena voi olla myös toiminnan ja tuotteiden ongelmien selvitys ja analysointitehtävä. Vaikeusaste ja laajuus säädetään sellaiseksi, että se soveltuu kolmannen vuosikurssin opiskelijalle.

Innovaatioprojekteissa voidaan myös hyödyntää Metropolian monialaisuutta, jolloin projektiin osallistuvat opiskelijat ja ohjaavat asiantuntijaopettajat voivat olla useammalta osaamisalueelta, esimerkkinä rakennustekniikan ja kestävän kehityksen opiskelijoiden yhteistyöprojektit.

Projekti voi olla työryhmän itsenäinen tehtävä tai se voi kuulua osana yrityksen laajempaan projektiin. Yritys esittää toivomuksensa työryhmän koosta ja opiskelijoiden vahvuusalueista.

Innovaatioprojektille asetetut tavoitteet voidaan kiteyttää seuraavasti:

 • harjaannuttaa projektimuotoiseen työskentelyyn ja kehittää ryhmätyötaitoja
 • hallita suunnitelmallinen, itseohjattu työskentely
 • opiskelijan oman työn arvioinnin kehittäminen
 • saada toiminnankehityksessä tarvittava osaaminen
 • yritysten toiminnan oppiminen
 • henkilökohtaisten kontaktien ja sen myötä tulevaisuuden mahdollisuuksien lisääminen (työharjoittelu, opinnäytetyö, työpaikka valmistumisen jälkeen)
 • uuden tiedon tuonti rakennusalan koulutusohjelmiin

Opinnäytetyö

Insinöörikoulutuksessa opinnäytetyö tehdään nimellä insinöörityö, jonka laajuus on 15 op. Tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Työ on useimmiten tilaajayrityksen tarpeisiin perustuva tutkimus-, selvitys- tai kehitystehtävä. Hyvä työ on innovatiivinen ja uutta tietoa tuottava. Opiskelija itse hankkii pääsääntöisesti aiheen, mutta toteutamme opinnäytetöitä myös yritysten toimeksiannosta sekä kehittämishankkeisiimme liittyen.

Opiskelijoiden kokemuksia

Thoai Le, Rakennustekniikka, Rakentamisen projektihallinnan opiskelija

Thoai Le.

Olen toisen vuoden opiskelija Metropoliassa, suuntautumislinjana rakentamisen projektinhallinta. Aloitin opiskelun Metropoliassa syksyllä 2012. Kokemusta rakennusalasta ei ole yhtään, mutta en näe sitä esteeksi. Olen tähän asti menestynyt opinnoissa kiitettävästi. Lukion matematiikan kirjoitin lyhyenä.

Ennen opiskelua Metropoliassa valmistuin merkonomiksi ja ylioppilaaksi vuonna 2009. En oikeastaan sen jälkeen vielä tiennyt, mitä haluaisin tehdä "isona", joten valmistumisen jälkeen olin vuoden töissä ja toisen vuoden armeijassa. Kotiutumisen jälkeen mietin, mitä haluaisin oikeasti tehdä tulevaisuudessa. Halusin tehdä jotain suurta omilla pienillä kätösillä, olla osallisena rakentamassa kohteita/projekteja, jotka näkyvät pitkään ympärillämme. En myöskään halunnut työskennellä ainoastaan sisätiloissa vaan parasta olisi työ, joka sisältäisi sekä ulko- että toimistotehtäviä. Tämän takia valitsin rakennustekniikan ja suuntautumislinjana rakentamisen projektinhallinta.

Opiskelu Metropoliassa on ollut monipuolista. Perinteisten luokkakurssien lisäksi meillä on ollut labratunteja ja excursioita työmaille sekä vierailuja rakennusmessuilla osana kurssia. Näiden lisäksi on ollut lukemattomia vierailevia luennoitsijoita yrityksistä kertomassa alan uutuustuotteista. Kurssien arvostelu ovat olleet tentti + harj.työ, taikka pelkästään tentti/harj.työ.

Parasta opiskelussa Metropoliassa on ollut monipuoliset opiskelumuodot ja kurssitarjonta sekä kansainvälisyys. Yksi parhaimmista kokemuksistani on KV-tutorointi, jossa olen päässyt tekemisiin kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Tämä on sekä parantanut kielitaitoani että omaa sosiaalisuuttani ja rohkeutta esiintyä yleisön edessä. Ensi vuonna olisi tarkoitus lähteä vaihto-opiskeluun ja tähän Metropoliassa on tarjolla monia kohdemaita.

Koska kurssien aikataulut ovat aika tiukasti aikataulutettuja, ei kovin montaa kertaa voi olla poissa luennoilta ilman, että tippuu aiheesta pois ja joutuu itse opiskelemaan. Itsekuri sekä itseopiskelu ovat avainsanoja selviytymisessä. Mielenkiintoisia kursseja tähän asti ovat olleet mm. tietomallinnuskurssit (ArchiCAD, CAD, BIM) sekä talonrakentamiseen liittyvät kurssit.

Rakennusala on erittäin mielenkiintoinen ja monipuolinen ala. Työmahdollisuudet rakennusalalla ovat hyvät: jos ei rakenneta uutta, niin korjaillaan vanhaa ja jos ei korjailla vanhaa, niin rakennetaan uutta. Suosittelen rakennustekniikka kaikille, jotka ovat kiinnostuneita rakentamisesta ja johtamisesta sekä haluavat olla osallisena rakentamassa omaa kaupunkiaan. Lyhyellä matematiikalla ja fysiikan peruspohjalla tulet pärjäämään opinnoissa. Se, mitä jää puuttumaan, opiskellaan Metropoliassa.

Liisa Kemppainen opiskelijavaihdossa Rotterdamissa

Liisa Kemppainen.

Rakennustekniikan opiskelija Liisa Kemppainen oli opiskelijavaihdossa Hollannissa.

Kiinnostuin vaihtoon lähdöstä jo lukiossa, mutta silloin vuosi tuntui liian pitkältä ajalta olla poissa Suomesta perheen ja ystävien luota. Kun tulin ammattikorkeakouluun ja kuulin vaihtomahdollisuuksista, päätin heti lähteä. Toisena vuonna tuli päätöksen aika ja ensimmäiseksi valitsin Rotterdamin vaihtokohteeksi. Olin käynyt Hollannissa aikaisemmin ja pitänyt maasta. Rotterdam oli kuitenkin uusi ja tuntematon kaupunki, mikä viehätti.

Lähdin Rotterdamiin vaihtoon tammikuussa 2011 avoin ja hieman pelokkain mielin. Muutaman ensimmäisen päivän aikana koin kovaa koti-ikävää, mutta Skype ja Facebook auttoivat paljon. Jo viikon jälkeen aloin selvästi viihtyä uudessa kaupungissa uusien ystävien ja koulun parissa.

Vaihdossa ollessani matkustelin ympäri Hollantia ja kävin kämppikseni vanhempien luona Pariisissa, mutta muuten aika meni opiskellessa. Hollannissa opiskelutahti on kova ja opettajien odotukset ovat korkeat. Opin puolessa vuodessa varmasti tuplasti enemmän kuin Suomessa ja nautin siitä.

Mukavinta vaihdossa oli uudet ihanat kansainväliset ystävät, joiden kanssa keksimme paljon puuhaa vapaa-aikana. Heihin olen pitänyt säännöllisesti yhteyttä myös vaihdon jälkeen. Kolme ystävääni vieraili puolen vuoden sisällä Suomessa, ja olen käynyt heidän luonaan ympäri Eurooppaa. Melkein vuosi vaihdon jälkeen tapasimme vanhan vaihtoluokkamme kanssa Amsterdamissa ja päivitimme kuulumiset Hollannin Queen’s Dayn merkeissä.

Sain vaihdosta erittäin paljon uusia kokemuksia, lisää itseluottamusta, hyvän kielitaidon, uuden kotikaupungin ja paljon muuta, jota ei voi edes luetella. En ollut aikaisemmin vaihdossa ennen Hollantia, mutta nyt hinku ulkomaille vain kasvaa. Valmistumisen jälkeen olen miettinyt lähteä ulkomaille joko jatko-opiskelemaan tai työharjoitteluun.

Mielestäni vaihtoon kannattaa ilman muuta lähteä, jos asia vain kiinnostaa. Kielitaidosta ei niin tarvitse välittää, koska sen kyllä oppii paikan päällä. Kannustan ehdottomasti kaikkia kokeilemaan rajojaan ja “hyppäämään tuntemattomaan”. Kaikesta selviää hyvällä asenteella.

Siri Pelkonen, Rakennustekniikka, Infrarakentamisen opiskelija

Siri Pelkonen.

Opiskelen neljättä eli viimeistä vuotta rakennustekniikkaa Metropolia Ammattikorkeakoulussa Helsingissä. Olen suuntautunut infrarakentamiseen.

Valmistuin matkailuvirkailijaksi keväällä 2007. Neljän työssäolovuoden jälkeen huomasin kaipaavani uusia haasteita ja päätin lähteä taas opiskelemaan. En halunnut jatkaa samalla alalla ja oli selvää, että haluan opiskelemaan mieluummin ammattikorkeakouluun kuin yliopistoon, sen käytännönläheisyyden vuoksi. Kartoitin eri opiskeluvaihtoehtoja ja kirkkaaksi ykköseksi nousi rakennustekniikka, koska olen aina ollut kiinnostunut rakentamisesta ja työstä, jossa on ”näkyvät tulokset”. Rakennusala ei myöskään ikinä tyrehdy, korjausrakentamista tullaan harjoittamaan aina, vaikka uudispuolella rakentaminen välillä hieman laantuisikin.

Ensimmäisenä kahtena vuotena opiskelut painottuvat perusopintoihin, kuten matematiikka, fysiikka ja kieliopinnot. Ammatillisissa oppiaineissa olemme käyneet rakentamisen ja rakennusmateriaalien perusteita läpi. Kahtena viimeisenä vuotena painotetaan ammatillisia opintoja suuntautumisen mukaan. Eniten olen tykännyt kursseista, joissa on käytännönläheisyyttä. Näitä kursseja ovat muun muassa eri mallinnusohjelmien käyttökurssit, betonitekniikka, jossa valmistimme itse betonia ja tutkimme sen ominaisuuksia, liikenneväylien suunnittelu sekä rakennusmittaukset, jossa pääsimme käyttämään erilaisia mittalaitteita.

Koulun alussa olin pari kesää töissä rakennusapulaisena julkisivujen korjausrakentamiskohteissa. Pääsin myös hyödyntämään koulussa oppimaani tehokkaasti, kun sain tehdä pieniä johdollisia tehtäviä oman työni lomassa. Ensimmäisen harjoitteluni, niin kutsutun haalariharjoittelun, suoritin E.M.Pekkisellä infratyömaalla. Harjoittelu oli aivan mahtava ja opin todella paljon infrarakentamisesta muutamassa kuukaudessa. Pääsin tekemään ja näkemään monenlaisia työvaiheita. Neljännen opintovuoden syksyllä suoritin työnjohtoharjoittelun YIT Rakennus Oy:llä. Pääsin johtamaan työmaata ja opin taas kaikkea uutta insinöörin töistä. Tällä hetkellä teen opinnäytetyötä YIT Rakennus Oy:lle ja teen heille töitä koulun ohessa.

Opiskelu on antanut minulle tähän mennessä todella paljon. Ehdottomasti parasta opiskelussa ovat olleet työharjoittelut. Niissä oppimismahdollisuudet ovat rajattomat, jos olet itse aktiivinen ja kiinnostunut työstäsi. Koulussa olen pystynyt hyödyntämään työharjoittelussa opittuja asioita ja olen ymmärtänyt teorian yhteyden käytännön töissä.

Jos on kiinnostusta rakennusalaan, olet sosiaalinen ja osaat pitää langat käsissäsi, kannattaa ehdottomasti hakea rakennustekniikan koulutusohjelmaan. Ei tarvitse olla alan koulutusta tai työkokemusta taustalla, opiskellessa ja työssäoppiessa saat varmasti tarvittavat tiedot ja taidot, jotta pärjäät tulevassa työssäsi. Ja kuten jo sanottu töitä rakennusalalla löytyy varmasti ja uusia ammattilaisia tarvitaan pian, kun suuri määrä eläkeikäisiä siirtyy syrjään. Rohkeasti siis hakemaan!