Rakennustekniikka: infrarakentaminen, insinööri (AMK) monimuoto-opiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Rakentamisen infra-alan insinööriosaajia tarvitaan

Rakennusala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä. Rakentamisen tai korjaamisen tarve ei lopu koskaan ja uusia osaajia tullaan tarvitsemaan niin suunnittelu- kuin tuotantotehtäviin. Infrainsinöörit ovat viralliselta nimikkeeltään rakennusinsinöörejä.

Infra-alan rakennusinsinöörit voivat työllistyä kuntiin, valtiolle, tai yksityisiin yrityksiin. Opintojen aikana voi tarkemmin miettiä osaamistaan; haluaako työllistyä työmaatehtäviin työnjohtajaksi vaiko esimerkiksi suunnittelutoimiston palvelukseen.

Infra-alan rakennusinsinöörin työtehtävät liittyvät esimerkiksi:

 • teihin
 • katuihin
 • satamiin
 • talonrakennushankkeiden maatöihin
 • liikenteen hallintaan
 • vesihuoltoon
 • siltoihin
 • energiaverkostoihin

Usein infrahankkeet ovat myös isoja, laajoja ja näyttäviä hankkeita.

Toteutustapa

Rakennustekniikan insinööri (AMK) -koulutus toteutetaan ilmiölähtöisesti yhteistyössä muiden opiskelijoiden, opettajien, yritysten, kaupunkien ja muiden kumppanien kanssa hyödyntäen Metropolian innovaatiokeskittymiä. Konkreettisesti oppiminen suunnataan ammatilliseen osaamiseen, jota vahvistaa ongelmanratkaisukyvyn kehittyminen, matemaattinen ja taloudellinen näkemys, ryhmätyötaidot sekä tietoteknisten sovellusten käyttövalmius.

Opiskelu toteutetaan monimuotokoulutuksena: opetus ajoittuu yhdelle arkipäivälle ja 1-3 arki-illalle viikossa sekä 2-4 lauantaille lukukaudessa. Perus- ja ammattiopintojen lisäksi opintoihin kuuluu harjoittelu ja opinnäytetyö sekä valinnaisia ja vapaasti valittavia opintoja.

Sisältö

Opinnot suuntautuvat infrarakentamiseen. Infrarakentamisessa työhösi kuuluvat esimerkiksi liikenneväylien suunnittelu, hoito ja korjaaminen. Erityisosaamisalueesi voi löytyä laajalta infrarakentamisen sektorilta: suunnittelet tai rakennat katuja, teitä, rautateitä, vesiväyliä, siltoja, kalliotiloja, vesihuoltojärjestelmiä, talojen pohjarakenteita tai kunnostat pilaantuneita maa-alueita. Työssäsi on usein korjausrakentamisen näkökulma, sillä infrarakenteiden elinkaari on pitkä.

Työsi voi olla suunnittelutoimistossa, rakennusyrityksessä tai julkisen hallinnon viranomaistehtävissä ja työtehtäväsi esimerkiksi:

 • suunnittelu-, tuotannonjohto- ja tilaajatehtävät
 • tutkimus- ja kehityshankkeet
 • kokemuksen myötä myös oma yritys

Tutustu rakennustekniikan infrarakentamisen opetussuunnitelmaan opinto-oppaassa.

Työharjoittelu

Metropolia ohjaa erityisesti opintopisteitä antavaa opiskelijoiden työharjoittelua asettamalla opiskelijalle työharjoitteluun liittyviä oppimis- ja raportointitehtäviä. Tämän lisäksi kehotamme opiskelijaa hankkimaan työkokemusta mahdollisimman paljon, koska se tukee oppimista ammattiin.

Ensimmäisen, toisen ja kolmannen opintovuoden lopussa opiskelijat suorittavat työharjoittelua ajanjaksolla toukokuu-kesäkuu yhteensä 10 opintopistettä kunakin mainittuna opiskeluvuonna. Työharjoittelun jälkeen opiskelijoiden suositellaan jatkavan työsuhdettaan kesätöinä elokuun lopulle saakka, vaikka tämä osio ei kuulu oppijan polkuun eli siitä ei saa opintosuorituspisteitä.

Innovaatioprojekti

Insinöörikoulutuksessa toteutetaan kolmantena opintovuonna innovaatioprojekti yrityksen määrittelemästä aiheesta. Yritys määrittelee projektiin soveltuvan tehtävän keskustellen aiheen sopivuudesta ja laajuudesta tarvittaessa oppilaitoksen edustajan kanssa.

Projektin aiheen ja tavoitteen tulee tähdätä yrityksen toiminnan tai tuotteen kehittämiseen. Tavoitteena voi olla myös toiminnan ja tuotteiden ongelmien selvitys ja analysointitehtävä. Vaikeusaste ja laajuus säädetään sellaiseksi, että se soveltuu kolmannen vuosikurssin opiskelijalle.

Innovaatioprojekteissa voidaan myös hyödyntää Metropolian monialaisuutta, jolloin projektiin osallistuvat opiskelijat ja ohjaavat asiantuntijaopettajat voivat olla useammalta osaamisalueelta, esimerkkinä rakennustekniikan ja kestävän kehityksen opiskelijoiden yhteistyöprojektit.

Projekti voi olla työryhmän itsenäinen tehtävä tai se voi kuulua osana yrityksen laajempaan projektiin. Yritys esittää toivomuksensa työryhmän koosta ja opiskelijoiden vahvuusalueista.

Innovaatioprojektille asetetut tavoitteet voidaan kiteyttää seuraavasti:

 • harjaannuttaa projektimuotoiseen työskentelyyn ja kehittää ryhmätyötaitoja
 • hallita suunnitelmallinen, itseohjattu työskentely
 • opiskelijan oman työn arvioinnin kehittäminen
 • saada toiminnankehityksessä tarvittava osaaminen
 • yritysten toiminnan oppiminen
 • henkilökohtaisten kontaktien ja sen myötä tulevaisuuden mahdollisuuksien lisääminen (työharjoittelu, opinnäytetyö, työpaikka valmistumisen jälkeen)
 • uuden tiedon tuonti rakennusalan koulutusohjelmiin.

Opinnäytetyö

Insinöörikoulutuksessa opinnäytetyö tehdään nimellä insinöörityö, jonka laajuus on 15 op. Tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Työ on useimmiten tilaajayrityksen tarpeisiin perustuva tutkimus-, selvitys- tai kehitystehtävä. Hyvä työ on innovatiivinen ja uutta tietoa tuottava. Opiskelija itse hankkii pääsääntöisesti aiheen, mutta toteutamme opinnäytetöitä myös yritysten toimeksiannosta sekä kehittämishankkeisiimme liittyen.