Rakennusmestari (AMK): talonrakennustekniikka ja infrarakentaminen, päiväopiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Rakennusmestari (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Kun sinulla on rakennusmestari (AMK) -tutkinto, työllistymismahdollisuutesi ovat loistavat eikä työssäsi tule olemaan kahta samanlaista päivää! Rakennusmestarin työ opettaa sinulle yhteistyötaitoja ja jämäkkyyttä, sillä päivittäin tulee eteen tilanteita, jotka saat ratkaista yhdessä ammattilaisten kanssa.

Rakennusmestarin työtehtävät

Rakennusmestarina osaat suunnitella ja johtaa uudis- ja korjausrakennustyömaiden tai infratyömaiden työmaatoteutuksen piirustusten ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Pystyt toimimaan myös rakennushankkeen muissa tehtävissä.

Työmaamestarina vastuullasi on johtaa erilaisia talonrakennustyömaan tai infratyömaan vaiheita. Vastaat siitä, että työ tehdään turvallisesti suunnitelmien ja rakentamista koskevien säännösten, määräysten ja hyvän rakentamistavan mukaisesti.

Rakennusmestarina rakennustyömaalla

 • pidät huolta aliurakoiden toteutuksesta, suunnittelet tulevien töiden aikataulun ja varmistat työtuloksen laadun
 • varmistat, että koneet ja materiaalit ovat käytettävissä oikeaan aikaan
 • varmistat työn turvallisen tekemisen
 • valvot kustannuksia
 • sovit ja päätät ammattimiesten ja muiden työnjohtajien kanssa työmaan työvaiheisiin liittyvät asiat
 • toimit ammattimiesten esimiehenä.

Työnimikkeesi voi olla esimerkiksi työnjohtaja, työkohdemestari, vastaava mestari tai vastaava työnjohtaja. Töitä on tarjolla monissa muissakin tehtävissä kuten asiakaspalvelussa tai myynti- ja neuvontatehtävissä.

Rakennusmestari AMK -tutkinto antaa yhdessä asetuksen edellyttämän työkokemuksen kanssa kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132, 122 ja 123§:ien) mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana.

Suuntautumisvaihtoehdot

Valittavinasi on kaksi eri suuntautumisvaihtoehtoa: talonrakennustekniikka ja infrarakentaminen (vaihtoehdot toteutuvat, mikäli sen valitsee riittävän moni opiskelija).

Talonrakennustekniikka

Talonrakennustekniikan vaihtoehdossa toimiessasi rakentamasi talot voivat olla asuntokerrostaloja, omakotitaloja, toimistorakennuksia, kouluja tai päiväkoteja.

Infrarakentaminen

Infrarakentamisen vaihtoehdossa saat tehtäväksesi katuja, teitä sekä viemäreitä ja muita putkijohtoja. Vastuullesi voi tulla myös puistojen, siltojen ja talojen perustus- ja maarakennustöitä.

Työtehtävät edellyttävät rakennustekniikan / infratuotannon osaamisen lisäksi:

 • henkilöstön johtamis- ja esimiestaitoja
 • yhteistyö- ja viestintätaitoja
 • ongelmanratkaisukykyä
 • työsuhde- ja työturvallisuusasioiden hallintaa
 • tietoteknistä osaamista.

Opintojen sisältö

Rakennusalan työnjohdon päivätoteutuksen opinnot koostuvat

 1. perusopinnoista (30 op), joihin kuuluvat johdanto-opinnot, yleiset matemaattis-luonnontieteelliset opinnot ja viestinnän perusteet
 2. ammattiopinnoista, joihin sisältyvät yhteiset ammattiopinnot (70 op) sekä talonrakennustekniikkaan tai infrarakentamiseen suuntautuvat ammattiopinnot (55 op). Yhteisiin ammattiopintoihin kuuluu Innovaatioprojekti, joka tehdään alan yrityksen tilauksesta.
 3. valinnaisista ja vapaasti valittavista opinnoista (15 op)
 4. työharjoitteluopinnoista (30 op) ja
 5. opinnäytetyöstä, johon liittyy kypsyysnäyte (10 op).

Rakennusalan työnjohdon talonrakennustekniikan tai infrarakentamisen suuntautumisen opetussuunnitelman mukainen koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokissa ympäristöministeriön ohjeen YM4/601/2015 12.3.2015 mukaisesti.

Tutustu rakennusalan työnjohdon opetussuunnitelmaan opinto-oppaassa.

Opintojen toteutustapa

Rakennusmestari (AMK) -koulutus toteutetaan ilmiölähtöisesti yhteistyössä muiden opiskelijoiden, opettajien, yritysten, kaupunkien ja muiden kumppanien kanssa hyödyntäen Metropolian innovaatiokeskittymiä. Rakennusmestariopinnot eivät ole pelkästään matematiikkaa, teoriaa ja luentoja, vaan pääset heti opiskelun alusta työmaille mukaan rakennushankkeisiin. Opintoihin kuuluva työharjoittelu (30 op) antaa sinulle hyvän käytännön perustan työmaan johtamiseen. Useimmilla opiskelijoilla onkin jo toisena opiskeluvuonna työsuhde rakennusliikkeessä, jolloin voit olla käytännön työssä työmailla n. 4-6 kk vuodessa - ja tietysti työstä yritys maksaa myös käypää palkkaa.

Opiskelu on päätoimista: lähiopetus sijoitetaan klo 8-21, mutta tavoite on, että opetus päättyy klo 17. Perus- ja ammattiopintojen lisäksi opintoihin kuuluu harjoittelu ja opinnäytetyö sekä valinnaisia ja vapaasti valittavia opintoja.

Opinnot on suunniteltu yhdessä yritysten kanssa. Opiskelu vaatii työtä sekä hyvää asennetta ja johtaa työnjohto-osaamiseen.

Rakennusmestariopinnoissa on tekemisen meininki!

Jatko-opintomahdollisuudet

Jatko-opintomahdollisuuksia ovat ylempi ammattikorkeakoulututkinto (insinööri YAMK) sekä jatko-opinnot yliopistotasolla.