Kansainvälisyys

Metropoliassa kansainvälistä osaamista pidetään tärkeänä osana ammattitaitoja. Opiskelijalla on monia erilaisia mahdollisuuksia kartuttaa kansainvälisiä kokemuksia ja syventää osaamistaan opintojen aikana – niin Metropoliassa kuin ulkomailla. Voit myös suorittaa kokonaisen tutkinnon kansainvälisissä tutkinto-ohjelmissa (AMK-tutkinto tai ylempi AMK-tutkinto).

Haluatko kokemuksia ulkomailta?

Opiskelijoita Metropoliassa kannustetaan lähtemään ulkomaille opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Opiskelijavaihto ja harjoittelu hyväksytään osaksi tutkintoa.

Lisäksi opiskelija voi lähteä lyhyemmille opintovierailuille ulkomaille osana tutkintoaan. Nämä voivat olla esimerkiksi yhdessä yhteistyökorkeakoulujen kanssa järjestettyjä intensiiviohjelmia tai projekteja tai matkoja alan messuille ja seminaareihin, kesäkouluihin tai kilpailuihin.

Voit myös tehdä opinnäytetyön ulkomailla sijaitsevaan organisaatioon.

Entä mahdollisuudet Metropoliassa?

Metropoliassa on tarjolla 15 englanninkielistä tutkinto-ohjelmaa. Lisäksi Metropolian tutkinnot sisältävät opintojaksoja, joissa tarkastellaan alan kansainvälisiä näkökulmia ja trendejä, tehdään projekteja monikulttuurisessa yhteistyössä tai perehdytään kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen. Sinulla on myös mahdollisuuksia osallistua englanninkielisille opintojaksoille tai vierailevien luennoitsijoiden pitämään opetukseen ja kehittää näin ammattisanastoasi.

Metropoliassa pääset myös opiskelemaan lukuisia tutkintoon kuuluvia ja valinnaisia kieliä. Kielitarjonta kannattaa hyödyntää heti opintojen alusta lähtien, etenkin jos haluat lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille.

Lisäksi opiskelijakunta METKA tarjoaa vaihtoehtoja kansainvälistymiseen osana opiskelijaelämää, esimerkiksi tutoroimalla kansainvälistä opiskelijaa tai osallistumalla METKAn kehitysyhteistyöprojekteihin.

Metropoliassa toimii myös kansainvälisen Erasmus Student Network –verkoston (ESN) oma alajärjestö ESN Metropolia. Voit osallistua ESN Metropolian erilaisiin kansainvälisiin tapahtumiin tai olla osana niiden järjestäjäjoukkoja.

Opiskelijavaihto

Metropolian opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ulkomailla opiskelijavaihdossa. Yli 500 opiskelijaa tarttuu tilaisuuteen vuosittain. Opiskelu ulkomailla on parhaimmillaan avartava kokemus, jonka kautta oppii tärkeitä taitoja tulevaa uraa varten.

Metropolialla on yli 350 yhteistyökorkeakoulua. Vaihtoon voi lähteä koulutusalasta riippuen Eurooppaan, Aasiaan, Oseaniaan, Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan ja Afrikkaan. Aloittaiset listat partnerikorkeakouluista.

Vaihto-opiskelun kesto riippuu vastaanottavan korkeakoulun lukukausista. Yleensä vaihto kestää kolmesta kuukaudesta vuoteen. Opiskelija seuraa vaihtokorkeakoulunsa normaalia opetusta. Opinnot hyväksiluetaan Metropolian tutkintoon.

Suositus on, että tutkinto-ohjelmasta riippuen opiskelijavaihtoon voi lähteä aikaisintaan toisena opiskeluvuotena, mutta yleensä vaihdon anti on sitä suurempi, mitä pidemmälle ammattiopinnot ovat edenneet.

Amk-tutkintotasolla sekä päivä- että monimuotototeutuksen opiskelijat voivat hakea opiskelijavaihtoon. Opiskelijavaihtoon saa vaihto-ohjelmien apurahaa. Perheelliset opiskelijat ja opiskelijat, joilla on esimerkiksi vamma, sairaus, oppimisvaikeus tai muu erityistarve, voivat hakea lisäapurahaa Erasmus+, Nordplus ja -ohjelmissa. Opintotukeen oikeutetut opiskelijat saavat myös opintotukea vaihdon ajalta.

Lisätietoja Metropolian opiskelijavaihdon mahdollisuuksista ja käytännöistä löytyy OMA-intranetistä kohdasta Opiskelijoille - Kansainvälisyys - Opiskelijavaihto.

Harjoittelu ulkomailla

Kaikki Metropolian AMK-tutkinnot sisältävät harjoittelun. Voit tehdä osan tai koko harjoittelun ulkomailla.

Kansainvälisessä harjoittelussa saat työkokemuksen lisäksi kehitettyä kielitaitoasi ja syvennettyä kulttuurienvälistä osaamistasi sekä kartutettua roppakaupalla mielenkiintoisia kokemuksia.

Harjoitteluun saa harjoitteluohjelmien apurahaa. Perheellisille opiskelijoille on mahdollisuus lisäapurahaan Erasmus+, Nordplus- ja FIRST-ohjelmissa. Opintotukeen oikeutetut opiskelijat saavat myös opintotukea harjoittelun ajalta.

Lisätietoja Metropolian kansainvälisistä harjoittelumahdollisuuksista ja käytännöistä löytyy OMA-intranetistä kohdasta Opiskelijoille - Kansainvälisyys - Harjoittelu ulkomailla.

Yhteystiedot

Yhteiset palvelut

Niina Huovinen
kansainvälisten asioiden päällikkö
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
p. 050 596 6900

Terhi Topi
Erasmus-koordinaattori
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
p. 040 652 7661

Anni Luoma
kansainvälisten asioiden asiantuntija
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

iro [at] metropolia.fi (iro[at]metropolia[dot]fi)

Kulttuuri ja luova ala

Kaisa Meghjee-Salminen
kansainvälisten asioiden asiantuntija
Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki
p. 040 673 8443
arts_exchange [at] metropolia.fi (arts_exchange[at]metropolia[dot]fi)

Tutkinto-ohjelmat (AMK-tutkinnot):

 • Elokuva ja televisio
 • Esitys- ja teatteritekniikka
 • Konservointi
 • 3D-animointi ja -visualisointi (Muotoilu)
 • Digitaalinen muotoilu (Muotoilu)
 • Visuaalisen viestinnän muotoilu (Muotoilu)
 • XR Design (Muotoilu)

Tutkinto-ohjelmat (YAMK-tutkinnot):

 • Digitaaliset mediapalvelut
 • Konservointi

Tia-Maria Sjöblom
kansainvälisten asioiden asiantuntija
Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki
p. 050 597 3249
arts_exchange [at] metropolia.fi (arts_exchange[at]metropolia[dot]fi)

Tutkinto-ohjelmat (AMK-tutkinnot):

 • Kulttuurituotanto
 • Musiikki
 • Sisustusarkkitehtuuri (Muotoilu)
 • Tekstiilisuunnittelu (Muotoilu)
 • Teollinen muotoilu (Muotoilu)
 • Vaatetusala

Tutkinto-ohjelmat (YAMK-tutkinnot):

 • Kulttuurituotanto
 • Musiikki
 • Muotoilu
 • Vaatetusala

Liiketalous

Opiskelijavaihto

Suvi Ruippo
kansainvälisten asioiden asiantuntija
Leiritie 1, 01600 Vantaa
p. 040 660 8815
suvi.ruippo [at] metropolia.fi (suvi[dot]ruippo[at]metropolia[dot]fi)

Tutkinto-ohjelmat (AMK-tutkinnot):

 • European Business Administration
 • International Business and Logistics
 • Liiketalous

Tutkinto-ohjelmat (YAMK-tutkinnot):

 • Business Informatics
 • Hankintatoimi
 • Liiketoiminnan kehittäminen

Sosiaali- ja terveysala

Katariina Alava

kansainvälisten asioiden asiantuntija
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
p. 050 5952033
hcss_exchange [at] metropolia.fi (hcss_exchange[at]metropolia[dot]fi)

Tutkinto-ohjelmat (AMK-tutkinnot):

 • Ensihoito
 • Kätilötyö
 • Nursing
 • Sairaanhoitotyö
 • Terveydenhoitotyö

Tutkinto-ohjelmat (YAMK-tutkinnot):

 • Terveyden edistäminen
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen
 • Development and Leadership in Nursing
 • Kliininen asiantuntijuus digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa
 • Health Business Management

Eija Tamminen
kansainvälisten asioiden asiantuntija
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
p. 040 522 4911
hcss_exchange [at] metropolia.fi (hcss_exchange[at]metropolia[dot]fi)

Tutkinto-ohjelmat (AMK-tutkinnot):

 • Bioanalytiikka
 • Apuvälinetekniikka
 • Fysioterapia
 • Jalkaterapia
 • Optometria
 • Osteopatia
 • Radiografia ja sädehoito
 • Social Services, Sosiaaliala
 • Suun terveydenhuolto
 • Toimintaterapia
 • Vanhustyö

Tutkinto-ohjelmat (YAMK-tutkinnot):

 • Kuntoutus
 • Sosiaaliala
 • Sosiaali- ja terveysalan johtaminen

Tekniikka

Tiina Piipponen
kansainvälisten asioiden asiantuntija (Karamalmi + Myllypuro)
Karaportti 2, 02610 Espoo
p. 040 772 2847
tech_exchange [at] metropolia.fi (tech_exchange[at]metropolia[dot]fi)

Laura Vahtera
kansainvälisten asioiden asiantuntija (Myyrmäki)
Leiritie 1, 01600 Vantaa
p. 040 356 3775
tech_exchange [at] metropolia.fi (tech_exchange[at]metropolia[dot]fi)


Toisessa EU-jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa suoritetun harjoittelun järjestäminen ja tunnustaminen sairaanhoitaja- ja kätilötutkinnossa

Tässä dokumentissa kerrotaan Metropolia Ammattikorkeakoulun määrittelemistä suuntaviivoista tutkintoon johtavan koulutuksen aikana suoritettavasta harjoittelusta ulkomailla.Terveysalan Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) säätelemiin tutkintoon johtaviin koulutuksiin sisältyy ohjattua harjoittelua.

Ammattipätevyysdirektiivissä sairaanhoitajatutkinnon kliinisestä harjoittelusta säädetään seuraavaa:

Artikla 31 kohdassa 3 mainitaan: Kliinisen opetuksen osuuden on oltava vähintään puolet sairaanhoitajakoulutuksen vähimmäiskestosta.

Artikla 31 kohdassa 3 mainitaan: Tätä opetusta annetaan sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa sekä muissa toimintayksiköissä, ja siitä vastaavat opettavat sairaanhoitajat yhteistyössä muiden pätevien sairaanhoitajien kanssa ja näiden avustamina. Myös muuta pätevää henkilöstöä voidaan ottaa mukaan opetukseen.

Ammattipätevyysdirektiivissä kätilötutkinnon kliinisestä harjoittelusta säädetään seuraavaa:

Artikla 41 kohdassa 2 d mainitaan: Koulutuksessa oltava riittävästi kliinistä kokemusta, joka on hankittu hyväksytyissä laitoksissa kätilöntoimen ja synnytysopin pätevyyden saaneen henkilöstön valvonnassa

Liitteessä V.5. kätilöistä lisäksi mainitaan:
Kliininen opetus annetaan ohjattuna käytännön työpaikkakoulutuksena sairaalan osastoilla tai muissa toimivaltaisten viranomaisten tai elinten hyväksymissä terveydenhuollon yksiköissä. Kätilöopiskelijat osallistuvat harjoittelun osana yksikköjen toimintaan, sikäli kuin se liittyy heidän koulutukseensa. Heidät perehdytetään kätilöntoimeen liittyviin tehtäviin.
Tämän lisäksi liitteessä luetellut määrälliset vaatimukset eri toimenpiteistä tulee täyttyä tutkintoon kuuluvien harjoitteluiden aikana.

Ohjatun harjoittelun suorittaminen toisessa EU-jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa

Ohjattua harjoittelua voi suorittaa ulkomailla, kun direktiivin edellä mainitut harjoittelulle asetetut edellytykset täyttyvät.

Harjoittelun voi suorittaa joko kansainvälisessä vaihdossa yhteistyökorkeakoulujen kautta tai harjoitteluvaihtona itse hankitussa organisaatiossa.

Kansainvälisessä vaihdossa yhteistyökorkeakoulujen kautta suoritettavasta harjoittelusta harjoittelusopimus (learning agreement) tehdään tutkinnon kanssa sopimuksen tehneen kumppanikorkeakoulun kanssa.

Harjoitteluvaihdossa suoritettavan harjoittelupaikan opiskelija hankkii itse ja sopimus tehdään suoraan harjoitteluorganisaation kanssa. Ennen sopimuksen tekoa opiskelija varmistaa tutkinto-ohjelmasta, että ko. harjoittelupaikka on sellainen, jossa harjoittelulle asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa ja että harjoittelun ohjaajilla on riittävä pätevyys.

Ammatillisen harjoittelun valvojan tehtävät ulkomailla suoritettavan harjoittelun aikana

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) mukaisesti myös ulkomailla suoritetussa harjoittelussa harjoittelun ohjaajan tulee olla ammattipätevyyden saanut henkilö, sairaanhoitajatutkintoon sisältyvissä harjoitteluissa sairaanhoitaja (myös muuta pätevää henkilöstöä voidaan ottaa mukaan opetukseen) ja kätilötutkintoon sisältyvissä harjoitteluissa kätilöntoimen ja synnytysopin pätevyyden saanut henkilö.

Ulkomailla tapahtuvan harjoittelun ohjauksesta vastaavan henkilön tehtävät

 • perehdyttää harjoitteluyksikön toimintaan sekä opiskeltavaan ammattiin liittyviin tehtäviin
 • auttaa opiskelijaa henkilökohtaisten tavoitteiden laadinnassa
 • ohjaa harjoitteluun kuuluvien tehtävien suorittamisessa
 • arvioi ja antaa palautetta tavoitteiden mukaisesti opiskelijan osaamisen kehittymisestä
 • antaa kirjallisen palautteen opiskelijan osaamisesta harjoittelun päättyessä
 • allekirjoittaa työvuorolistan harjoittelun päättyessä
 • on sopimuksen mukaan tarvittaessa yhteydessä tutkinto-ohjelman nimeämään yhdysopettajaan harjoittelun aikana.

Ulkomailla suoritetun työn hyväksilukeminen tutkinnon ammatilliseksi harjoitteluksi

Ulkomailla suoritettu työ tutkintonimikettä vastaavissa tehtävissä voidaan hyväksilukea osaksi tutkinnon harjoittelua, mikäli työkokemuksessa saatu osaaminen vastaa hyväksiluettavan harjoittelun tuottamaa osaamista ja on tapahtunut sairaalan osastoilla tai muissa toimivaltaisten viranomaisten tai elinten hyväksymissä terveydenhuollon yksiköissä ja työjakson aikana opiskelija on saanut ammattipätevyyden (sairaanhoitaja/kätilö) saaneen henkilön ohjausta.

Dokumentin ovat laatineet

Päivi Rimpioja, tutkintovastaava sairaanhoitajatutkinto
Heli Kondelin, tutkintovastaava kätilötutkinto
Katariina Alava, kansainvälisten asioiden suunnittelija

Toisessa EU-jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa suoritetun harjoittelun järjestäminen ja tunnustaminen fysioterapian tutkinnossa

Terveysalan Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) säätelemiin tutkintoon johtaviin koulutuksiin sisältyy ohjattua harjoittelua. Ohjattua harjoittelua toteutetaan sairaaloissa, muissa hoitolaitoksissa sekä muissa toimintayksiköissä (Artikla 31). Harjoittelusta vastaa kohdemaassa kyseiseen ammattiin liittyvän ammattipätevyyden saanut henkilö, joka on fysioterapiatutkintoon johtavassa koulutuksessa fysioterapeutti. Ohjaajalla tulisi olla eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksen mukainen fysioterapeutin ammattipätevyys (ENPHE 2012). Myös muuta pätevää henkilöstöä voidaan ottaa mukaan ohjaukseen.

Harjoittelu on aina tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua toimintaa työelämän oppimisympäristöissä (WCPT 2011 ja Metropolian fysioterapian OPS).

Ohjeistus on tehty yhteistyössä Metropolian fysioterapian ja terveysalan tutkintojen sekä Suomen Fysioterapiakouluttajat ry:n kanssa.

Ohjatun harjoittelun suorittaminen toisessa EU-jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa

Ohjattua harjoittelua voi suorittaa ulkomailla, kun edellä mainitut harjoittelulle asetetut edellytykset täyttyvät. Harjoittelun voi suorittaa, joko kansainvälisessä vaihdossa yhteistyökorkeakoulujen kautta, tai harjoitteluvaihtona itse hankitussa organisaatiossa. Kansainvälisessä vaihdossa yhteistyökorkeakoulujen kautta suoritettavasta harjoittelusta harjoittelusopimus (learning agreement) tehdään tutkinnon kanssa sopimuksen tehneen kumppanikorkeakoulun kanssa.

Harjoitteluvaihdossa suoritettavan harjoittelupaikan opiskelija hankkii itse ja sopimus tehdään suoraan harjoitteluorganisaation kanssa. Ennen sopimuksen tekoa opiskelija varmistaa tutkinto-ohjelmasta, että ko. harjoittelupaikka on sellainen, jossa harjoittelulle asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa ja että harjoittelun ohjaajilla on riittävä pätevyys. Lisäksi tulee varmistaa, että vastaanottavan ja lähettävän organisaation välillä on yhteinen riittävän kommunikaation mahdollistava kieli.

Ammatillisen harjoittelun valvojan tehtävät ulkomailla suoritettavan harjoittelun aikana

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) mukaisesti myös ulkomailla suoritetussa harjoittelussa harjoittelun ohjaajan tulee olla ammattipätevyyden saanut henkilö, fysioterapiatutkintoon johtavassa koulutuksessa fysioterapeutti.

Ulkomailla tapahtuvan harjoittelun ohjauksesta vastaavan henkilön tehtävät:

 • perehdyttää harjoitteluyksikön toimintaan sekä opiskeltavaan ammattiin liittyviin tehtäviin
 • auttaa opiskelijaa henkilökohtaisten tavoitteiden laadinnassa
 • ohjaa harjoitteluun kuuluvien tehtävien suorittamisessa
 • arvioi ja antaa palautetta tavoitteiden mukaisesti opiskelijan osaamisen kehittymisestä
 • antaa kirjallisen palautteen opiskelijan osaamisesta harjoittelun päättyessä
 • on sopimuksen mukaan tarvittaessa yhteydessä tutkinto-ohjelman nimeämään yhdysopettajaan harjoittelun aikana.

Ulkomailla suoritetun työn/harjoittelun hyväksilukeminen tutkinnon ammatilliseksi harjoitteluksi

Ulkomailla suoritettu työ/harjoittelu tutkintonimikettä vastaavissa tehtävissä voidaan hyväksilukea osaksi tutkinnon harjoittelua, mikäli työkokemuksessa saatu osaaminen vastaa hyväksiluettavan harjoittelun tuottamaa osaamista ja on tapahtunut sairaalan osastoilla tai muissa toimivaltaisten viranomaisten tai elinten hyväksymissä terveydenhuollon yksiköissä ja työjakson aikana opiskelija on saanut ammattipätevyyden saaneen henkilön ohjausta.

Lähteet

European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE) 2012. European Qualification Framework for Lifelong Learning in Physiotherapy (pdf).

World Confederation for Physical Therapy (WCPT). 2011. WCPT guideline for the clinical education component of the physical therapist professional entry level programme. London, UK. (pdf)