Kansainvälisyys

Metropoliassa kansainvälistä osaamista pidetään tärkeänä osana ammattitaitoja. Opiskelijalla on monia erilaisia mahdollisuuksia kartuttaa kansainvälisiä kokemuksia ja syventää osaamistaan opintojen aikana – niin Metropoliassa kuin ulkomailla. Voit myös suorittaa kokonaisen tutkinnon kansainvälisissä tutkinto-ohjelmissa (AMK-tutkinto tai ylempi AMK-tutkinto).

Haluatko kokemuksia ulkomailta?

Opiskelijoita Metropoliassa kannustetaan lähtemään ulkomaille opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Opiskelijavaihto ja harjoittelu hyväksytään osaksi tutkintoa.

Lisäksi opiskelija voi lähteä lyhyemmille opintovierailuille ulkomaille osana tutkintoaan. Nämä voivat olla esimerkiksi yhdessä yhteistyökorkeakoulujen kanssa järjestettyjä intensiiviohjelmia tai projekteja tai matkoja alan messuille ja seminaareihin, kesäkouluihin tai kilpailuihin.

Voit myös tehdä opinnäytetyön ulkomailla sijaitsevaan organisaatioon.

Entä mahdollisuudet Metropoliassa?

Metropoliassa on tarjolla 15 englanninkielistä tutkinto-ohjelmaa. Lisäksi Metropolian tutkinnot sisältävät opintojaksoja, joissa tarkastellaan alan kansainvälisiä näkökulmia ja trendejä, tehdään projekteja monikulttuurisessa yhteistyössä tai perehdytään kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen. Sinulla on myös mahdollisuuksia osallistua englanninkielisille opintojaksoille tai vierailevien luennoitsijoiden pitämään opetukseen ja kehittää näin ammattisanastoasi.

Metropoliassa pääset myös opiskelemaan lukuisia tutkintoon kuuluvia ja valinnaisia kieliä. Kielitarjonta kannattaa hyödyntää heti opintojen alusta lähtien, etenkin jos haluat lähteä opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille.

Lisäksi opiskelijakunta METKA tarjoaa vaihtoehtoja kansainvälistymiseen osana opiskelijaelämää, esimerkiksi tutoroimalla kansainvälistä opiskelijaa tai osallistumalla METKAn kehitysyhteistyöprojekteihin.

Metropoliassa toimii myös kansainvälisen Erasmus Student Network –verkoston (ESN) oma alajärjestö ESN Metropolia. Voit osallistua ESN Metropolian erilaisiin kansainvälisiin tapahtumiin tai olla osana niiden järjestäjäjoukkoja.

Opiskelijavaihto

Metropolian opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ulkomailla opiskelijavaihdossa. Yli 500 opiskelijaa tarttuu tilaisuuteen vuosittain. Opiskelu ulkomailla on parhaimmillaan avartava kokemus, jonka kautta oppii tärkeitä taitoja tulevaa uraa varten.

Metropolialla on yli 350 yhteistyökorkeakoulua. Vaihtoon voi lähteä koulutusalasta riippuen Eurooppaan, Aasiaan, Oseaniaan, Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan ja Afrikkaan. Aloittaiset listat partnerikorkeakouluista.

Vaihto-opiskelun kesto riippuu vastaanottavan korkeakoulun lukukausista. Yleensä vaihto kestää kolmesta kuukaudesta vuoteen. Opiskelija seuraa vaihtokorkeakoulunsa normaalia opetusta. Opinnot hyväksiluetaan Metropolian tutkintoon.

Suositus on, että tutkinto-ohjelmasta riippuen opiskelijavaihtoon voi lähteä aikaisintaan toisena opiskeluvuotena, mutta yleensä vaihdon anti on sitä suurempi, mitä pidemmälle ammattiopinnot ovat edenneet.

Amk-tutkintotasolla sekä päivä- että monimuotototeutuksen opiskelijat voivat hakea opiskelijavaihtoon. Opiskelijavaihtoon saa vaihto-ohjelmien apurahaa. Perheelliset opiskelijat ja opiskelijat, joilla on esimerkiksi vamma, sairaus, oppimisvaikeus tai muu erityistarve, voivat hakea lisäapurahaa Erasmus+, Nordplus ja -ohjelmissa. Opintotukeen oikeutetut opiskelijat saavat myös opintotukea vaihdon ajalta.

Lisätietoja Metropolian opiskelijavaihdon mahdollisuuksista ja käytännöistä löytyy OMA-intranetistä kohdasta Opiskelijoille - Kansainvälisyys - Opiskelijavaihto.

Harjoittelu ulkomailla

Kaikki Metropolian AMK-tutkinnot sisältävät harjoittelun. Voit tehdä osan tai koko harjoittelun ulkomailla.

Kansainvälisessä harjoittelussa saat työkokemuksen lisäksi kehitettyä kielitaitoasi ja syvennettyä kulttuurienvälistä osaamistasi sekä kartutettua roppakaupalla mielenkiintoisia kokemuksia.

Harjoitteluun saa harjoitteluohjelmien apurahaa. Perheellisille opiskelijoille on mahdollisuus lisäapurahaan Erasmus+, Nordplus- ja FIRST-ohjelmissa. Opintotukeen oikeutetut opiskelijat saavat myös opintotukea harjoittelun ajalta.

Lisätietoja Metropolian kansainvälisistä harjoittelumahdollisuuksista ja käytännöistä löytyy OMA-intranetistä kohdasta Opiskelijoille - Kansainvälisyys - Harjoittelu ulkomailla.

Yhteystiedot

Toisessa EU-jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa suoritetun harjoittelun järjestäminen ja tunnustaminen sairaanhoitaja- ja kätilötutkinnossa

Tässä dokumentissa kerrotaan Metropolia Ammattikorkeakoulun määrittelemistä suuntaviivoista tutkintoon johtavan koulutuksen aikana suoritettavasta harjoittelusta ulkomailla.Terveysalan Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) säätelemiin tutkintoon johtaviin koulutuksiin sisältyy ohjattua harjoittelua.

Toisessa EU-jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa suoritetun harjoittelun järjestäminen ja tunnustaminen fysioterapian tutkinnossa

Terveysalan Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) säätelemiin tutkintoon johtaviin koulutuksiin sisältyy ohjattua harjoittelua. Ohjattua harjoittelua toteutetaan sairaaloissa, muissa hoitolaitoksissa sekä muissa toimintayksiköissä (Artikla 31). Harjoittelusta vastaa kohdemaassa kyseiseen ammattiin liittyvän ammattipätevyyden saanut henkilö, joka on fysioterapiatutkintoon johtavassa koulutuksessa fysioterapeutti. Ohjaajalla tulisi olla eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksen mukainen fysioterapeutin ammattipätevyys (ENPHE 2012). Myös muuta pätevää henkilöstöä voidaan ottaa mukaan ohjaukseen.

Harjoittelu on aina tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua toimintaa työelämän oppimisympäristöissä (WCPT 2011 ja Metropolian fysioterapian OPS).

Ohjeistus on tehty yhteistyössä Metropolian fysioterapian ja terveysalan tutkintojen sekä Suomen Fysioterapiakouluttajat ry:n kanssa.