Apuvälineteknikko (AMK), apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelma

Perustiedot

Tutkintonimike
Apuvälineteknikko (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Apuvälineteknikko (AMK)

Apuvälineteknikko on teknisen apuvälinehuollon asiantuntija. Hän tukee ihmisen toiminta- ja liikkumiskykyä apuvälineiden avulla. Apuvälineteknikko ymmärtää itsenäisen selviytymisen merkityksen ja mahdollisuudet elämän eri vaiheissa ja tietää eri sairauksien vaikutuksista toimintakykyyn. Apuvälineteknikko (AMK) -tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään Suomessa ainoastaan Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

Apuvälineteknikon työtehtävät

Apuvälineteknikon työhön kuuluu apuvälinetarpeen arviointi ja sen perusteella tapahtuva apuvälinepalvelun tuottaminen, joko valmiina tuotteena tai yksilöllisesti apuvälineen suunnitellen ja valmistaen. Apuvälineteknikon vastuualueina ovat mm. ympäristönhallinnan ja kommunikaation laitteistot, raajaproteesit, ortoosit, liikkumisen apuvälineet, erityisjalkineet ja pohjalliset, päivittäisiin toimintoihin liittyvät apuvälineet sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksissa käytettävät hoidolliset apuvälineet.

Apuvälineteknikko työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon alueella oman erityisalansa asiantuntijana apuvälineitä valmistavissa yrityksissä, sairaaloiden ja laitosten apuvälineyksiköissä tai muissa organisaatioissa. Apuvälineteknikko voi toimia myös yksityisenä ammatinharjoittajana tai myynti- ja markkinointitehtävissä apuvälineitä ja kuntoutuslaitteita toimittavissa yrityksissä.

Apuvälineteknikko arvioi yhteistyössä hoitavan lääkärin ja muiden kuntoutustoimintaan osallistuvien ammattiryhmien kanssa asiakkaansa toimintakyvyn ja fyysisten toimintojen edellytyksiä sekä määrittelee niissä ilmeneviä puutteita ja esteitä. Samalla hän arvioi myös ympäristön toimivuutta yksilön toiminnan ja apuvälineiden käytettävyyden näkökulmasta.

Ydinosaaminen

Apuvälinetekniikan tietopohja perustuu kuntoutuksen tietoainekseen, tekniikkaan sekä lääke- ja terveystieteisiin. Erilaiset kehittämishankkeet, kansainvälinen yhteistyö sekä tutkimustoiminta mahdollistavat tietopohjan kehittämisen. Apuvälineteknikkokoulutuksen keskeisiä ydinosaamisalueita ovat:

 • Asiakaskeskeinen, moniammatillinen osaaminen
 • Apuvälinetarpeen ja toimintakyvyn arviointi
 • Apuväline-, työmenetelmä- ja materiaaliosaaminen
 • Yrittäjyysosaaminen
 • Johtaminen, päätöksenteko ja dokumentointi
 • Ammatillinen kehittyminen ja tutkimuksellisuus

Projektioppiminen

Opintojaksoilla työskennellään kokemusasiantuntijoiden kanssa. Heidän kanssaan toteutetaan erilaisia harjoitusprojekteja. Opinnot ovat mahdollisuus kehittää omaa luovaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan. Opiskelija suorittaa opintojensa aikana myös 10 opintopisteen laajuiset innovaatioprojektiopinnot, joita toteutetaan työelämälähtöisesti ja monialaisesti.

Työelämäharjoittelu

Työelämäharjoittelu kuuluu olennaisena osana ammattikorkeakoulututkintoon. Ajankohta ja toteutustapa vaihtelevat, harjoittelun kesto vaihtelee muutamista viikoista kuukausiin. Harjoittelut suoritetaan alan yrityksissä sekä terveydenhuollon eri toimipaikoissa kuten esim. apuvälinekeskuksissa. Harjoittelupaikat sijaitsevat eri puolilla Suomea, joten opiskelijalla olisi hyvä olla matkustusvalmiutta. Myös valmistumisen jälkeinen työelämä vaatii usein matkustusvalmiutta.

Kansainvälisyys apuvälineteknikon koulutuksessa

Yhteistyö ulkomaisten korkeakoulujen ja organisaatioiden kanssa mahdollistaa opiskelijoille opiskelu- tai työharjoittelupaikan ulkomailla. Kansainvälistä kokemusta voi hankkia myös lähtemättä omalta kampukseltaan, tätä kutsutaan kotikansainvälistymiseksi.

Kansainvälinen yhteistyö

 • Opiskelijavaihto (3-5 kk) yhteistyökorkeakoulussa
 • Harjoittelu ulkomailla itsehankitussa harjoittelupaikassa
 • Opinto-, konferenssi-, messumatkat

Vastaavia kansainvälisiä ammattinimikkeitä on mm.

 • Ortopedingengör
 • Certificate in Prosthetics and Orthotics
 • Orthoped Meister

Apuvälinetekniikan kansainvälinen yhdistys on International Society of Prosthetics and Orthotics (ISPO).

Kotikansainvälisyys

Omalla kampuksella voi myös kansainvälistyä. Kansainvälistymismahdollisuuksia tuovat mm.

Sosiaali- ja terveysalan kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Tutustu apuvälinetekniikan opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Rajaton 2018 - Amputoitujen ja dysmeliapotilaiden tapahtumapäivä

Metropolian apuvälinetekniikan opiskelijat olivat mukana järjestämässä yhteistyössä mm. Respectan, Ottobockin ja Solian kanssa .amputoitujen ja dysmeliapotilaiden tapahtumapäivää vuonna 2018.