Terveyden edistäminen, ylempi AMK

Perustiedot

Tutkintonimike
Apuvälineteknikko / Bioanalyytikko / Ensihoitaja / Fysioterapeutti / Geronomi / Jalkaterapeutti / Kätilö / Optometristi / Osteopaatti / Röntgenhoitaja / Sairaanhoitaja / Sosionomi / Suuhygienisti / Terveydenhoitaja / Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
1,5 - 2 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Mihin tutkinto antaa valmiudet?

Terveyden edistäminen YAMK-tutkinnon suorittaminen antaa valmiuden toimia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijuutta edellyttävissä kehittämis- ja johtamistehtävissä yhteisö- ja organisaatio- sekä kunta- ja maakuntatasoilla. Opinnot profiloituvat kehittämään terveyden edistämisen asiantuntijuutta kansainvälisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osaamisen kriteerien (IUHPE 2016, Core Competencies and Professional Standards for Health Promotion) sekä kansallisten uudistusten, strategioiden ja osaamistarpeiden suuntaisesti.

Tulevaisuudessa väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien ja sote-alueiden yhteinen tehtävä. Ennaltaehkäisevän terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä edistävän toiminnan kehittäminen ja johtaminen toteutuvat hallintoalat ylittävänä monialaisena yhteistyönä, sekä yhteistyössä myös järjestöjen ja yritysten kanssa.

Koulutuksen tietoperusta, kuten teoriat, mallit ja lähestymistavat, on eri tieteenaloja hyödyntävä ja laaja-alaisesti terveyden edistämisen toiminnan kehittämiseen sovellettava. Opiskelija voi halutessaan kohdentaa opintojaan valitsemalla asiantuntijuusopintojen oppimistehtävien ja opinnäytetyön aiheet sekä vapaavalintaiset opinnot vastaamaan omaa urasuunnitelmaansa. Opinnoissaan voi painottaa esimerkiksi seksuaali- ja lisääntymisterveyden, työhyvinvoinnin, perheiden, nuorten tai ikääntyvien terveyden edistämistä, johtamista tai yrittäjyyttä.

Kenelle?

Terveyden edistäminen YAMK -tutkinnon opinnot on tarkoitettu sinulle, jos

  • olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon
  • sinulla on vähintään kahden vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta
  • olet kiinnostunut terveyden edistämisestä ja haluat syventää ja laajentaa erikoisosaamistasi sekä kehittyä ammatillisesti.

Tavoitteet

Koulutuksessa saat valmiudet terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijatehtäviin, kuten näyttöön perustuvaan terveyden edistämisen toimintamallien ja ohjelmien suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen, monialaiseen yhteistyöhön sekä terveyden edistämisen koordinointiin ja johtamiseen. Omaat kriittisen, kehittämisorientoituneen asiantuntijuuden toimiessasi erilaisissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävissä julkisissa, yksityisissä tai kolmannen sektorin organisaatioissa. Voit toimia myös yrittäjänä.

Sisältö

Opinnot sisältävät terveyden edistämisen asiantuntijuuteen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä johtamiseen liittyviä opintoja. Opinnoissa painottuu salutogeeninen lähestymistapa terveyteen ja terveyden edistämiseen.

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja se sisältää seuraavat opintokokonaisuudet:

  • Terveyden edistämisen syventävät asiantuntijuusopinnot 40 op
  • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (sisältää opinnäytetyön) 35 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Opintojen kokonaiskesto on 1,5 - 2 vuotta.

Toteutustapa

Opetus toteutetaan yhdistelmäopetuksena, johon sisältyy lähi- ja verkko-opetusta sekä oppimista tukevia tehtäviä. Osallistumista vaativaa lähiopetusta on 3-5 päivänä kuukaudessa lukuvuoden aikana. Suurin osa lähiopetuksesta toteutuu verkon kautta etäyhteydellä. Tarkemmat syksyn 2023 opetuspäivämäärät ja ajat lähetetään valituiksi tulleille kesäkuussa.

Opiskelu toteutuu monialaisena ja osin Metropolia ammattikorkeakoulun sekä työelämän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan integroituneena.