Kuntoutus, ylempi AMK

Perustiedot

Tutkintonimike
Apuvälineteknikko / Fysioterapeutti / Geronomi / Jalkaterapeutti / Osteopaatti / Optometristi / Sairaanhoitaja / Kätilö / Sosionomi / Terveydenhoitaja / Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
1,5 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Kenelle tarkoitettu

Kuntoutuksen (ylempi AMK) tutkinto-ohjelma on tarkoitettu niille hakukelpoisen pohjakoulutuksen omaaville ammattilaisille, jotka haluavat syventää ja laajentaa kuntoutuksen kehittämis- ja johtamisosaamistaan moniammatillisessa ryhmässä kuntoutuksen ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Hakijoilta vaaditaan myös korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen kertynyt kahden vuoden työkokemus. Tarkemmat hakukelpoisuusvaatimukset esitellään hakuohjeissa.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutus vahvistaa kuntoutusosaamista ja kuntoutuksen kehittämisosaamista moniasiantuntijuuteen perustuen. Koulutus vertautuu vastaaviin eurooppalaisiin tutkintoihin (master in rehabilitation). Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma ylsi korkeimmalle mahdolliselle tasolle Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen KARVIn vuonna 2016 toteuttamassa auditoinnissa. Kuntoutus (ylempi amk) tutkinto-ohjelmasta valmistuvat osaavat toimia vaativissa kuntoutuksen kehittämis- ja johtamistehtävissä. Tämä edellyttää kykyä ennakoida, arvioida ja kartuttaa kuntoutusalan tietoa ja uudistaa käytäntöjä innovatiivisesti sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Valmistuttuaan opiskelija

 • hallitsee kuntoutuksen yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena muutosprosessina ja asiakkaan osallistumista tukevana kokonaisuutena
 • edistää tutkimuksellista ja innovatiivista kuntoutuksen kehittämisen toimintakulttuuria
 • ennakoi ja arvioi kansallisia ja kansainvälisiä kuntoutuksen kehittämistarpeita
 • rakentaa toimivia yhteistyöverkostoja ja rajapinnoille rakentuvaa kuntoutustoimintaa
 • kykenee toimimaan johtajana kuntoutuksen kehittämisessä, organisaatioissa ja osaamisen vahvistamisessa

Moniammatillisessa ryhmässä vahvistetaan kuntoutuksen kehittämis- ja johtamisosaamista yhteiskunnan ja työn muutoksessa. Uudistuva osaaminen rakentuu kuntoutumisen prosessin ja kuntoutusjärjestelmän kokonaisuuden ymmärrykseen. Kuntoutusasiantuntijuuden syventämisessä painotetaan toimintatapoja, jotka perustuvat yksilön toimijuuteen.

Kuntoutuksen tutkinto-ohjelmassa yhteisöllinen moniasiantuntijuus tuotetaan yhteiskehittelyn strategialla, joka mahdollistaa kuntoutujan osallistumista toiminnan suunnittelussa ja omassa arjessaan. Yhdessä tuotettu tieto ja kehittämis- ja johtamisosaaminen ovat hyödynnettävissä opiskelijoiden työyhteisöissä ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Opiskelijat kehittävät työyhteisöissään ja verkostoissaan hyvää ja tuloksellista käytäntöä ja palveluja, mitkä edistävät kuntoutujan toimintakykyä ja hyvinvointia yhteiskunnassa.

Kuntoutuksen innovatiivisessa uudistamisessa keskeisiä tekijöitä ovat tulevaisuuteen suuntautuneisuus, luovuus ja rohkeus sekä teknologian hyödyntäminen. Tavoitteena on eettisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan vuorovaikutteisen kehittämisprosessin ja sen hyötyjen arvioinnin aikaansaaminen.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Tutkinnossa opiskellaan seuraavat opintokokonaisuudet ja -jaksot:

 • Kuntoutuksen kehittämisosaaminen (25 op)
  • Kuntoutuksen muuttuvat paradigmat 5 op
  • Uudistuva kuntoutusverkosto 5 op
  • Yhdyspinnoilla rakentuva kuntoutus 5 op
  • Tutkimuksellinen kehittäminen kuntoutuksessa 5+5 op
 • Kuntoutuksen johtamisosaaminen (30 op)
  • Kuntoutuksen asiantuntijuus 5 op
  • Kuntoutuksen johtamisen tietoperusta ja työvälineet 5 op
  • Kuntoutuksen tuloksellisuus 5 op
  • Kuntoutuksen strateginen johtaminen 5 op
  • Työhyvinvointia edistävä johtaminen 5 op
  • Kuntoutuksen palvelutoiminnan johtaminen 5 op
 • Opinnäytetyö (30 op)
  • Tutkimuksellisen kehittämistyön aiheanalyysi ja suunnittelu 5 op
  • Tutkimuksellisen kehittämistyön toteutus 10 oo
  • Tutkimuksellisen kehittämistyön arviointi ja julkistaminen 15 op
 • Vapaasti valittavat opinnot (5 op)

Koulutusprosessin ajan toimitaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Opinnot toteutuvat monimuoto-opetuksena, jossa lähiopetusta on 2-4 päivää kuukaudessa. Oppiminen rakentuu joustavasti opiskelijan työelämän osaamistarpeiden mukaan. Oppimistilanteet koostuvat seminaareista, verkko-opinnoista sekä yksin ja ryhmissä tehdyistä oppimistehtävistä ja asiantuntijaesityksistä. Ohjausmenetelminä käytetään yksilö-, ryhmä- ja vertaisohjausta. Tutkinto-ohjelma toimii yhteistyössä valtakunnallisessa kuntoutuksen ylemmässä ammattikorkeakoulututkinto -verkostossa.

Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Tutustu opiskelijoiden kehittämistöihin

Kehittämistöihin perustuvia julkaisuja:

Opiskelijoiden kokemuksia kuntoutuksen yamk-ohjelmasta

Henkilöstö

Kaisa Hartikainen
Tutkintovastaava
Lehtori: kuntoutus ja tutkiminen
p. 050 572 3468
kaisa.hartikainen2 [at] metropolia.fi (kaisa[dot]hartikainen2[at]metropolia[dot]fi)

Salla Sipari
Yliopettaja:
Tutkimuksellinen kehittäminen kuntoutuksessa
p. 040 334 2027
salla.sipari [at] metropolia.fi (salla[dot]sipari[at]metropolia[dot]fi)

Pekka Paalasmaa
Yliopettaja: Tutkimus- ja kehitystyö,
kuntoutus, koulutuksen kehittäminen
p. 040 641 8836
pekka.paalasmaa [at] metropolia.fi (pekka[dot]paalasmaa[at]metropolia[dot]fi)

Nea Vänskä
Lehtori
p. 040 673 8664
nea.vanska [at] metropolia.fi (nea[dot]vanska[at]metropolia[dot]fi)

Johanna Holvikivi
Yliopettaja: Johtamisopinnot
p. 050 345 6151
johanna.holvikivi [at] metropolia.fi (johanna[dot]holvikivi[at]metropolia[dot]fi)

Sari Helenius
Lehtori
p. 050 518 7333
sari.helenius [at] metropolia.fi (sari[dot]helenius[at]metropolia[dot]fi)