Osteopaatti (ylempi AMK), Master's Degree in Osteopathy

Perustiedot

Tutkintonimike
Master of Health Care, Osteopathy
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 3. – 17.1.2024
Hinta
Maksuton EU- ja ETA-maiden kansalaisille

Miksi suorittaa osteopatian YAMK- tutkinto?

Tutkinto on suunniteltu ponnahduslaudaksi osteopaateille tutkimuksen, koulutuksen, elinkeinoelämän sekä sosiaalisen tai poliittisen vaikuttamisen maailmaan painottuen opiskelijan omien kiinnostuskohteiden mukaisesti. Kaksivuotinen koulutus pyrkii luomaan kiehtovan polun, jonka myötä osteopaatti saa laajentaa ja kehittää omaa synteesiä ajankohtaisista osteopaattisista aiheista. Tämä edistää vahvemman ammatillisen identiteetin kehittymistä ja edistää tietoisuutta osteopaattisesta terveydenhoidosta yhteiskunnallisella tasolla.

Tämä Ylempi AMK-tutkinto osteopatiassa on laatuaan ensimmäinen Pohjoismaissa. Kaksi koulua - ruotsalainen Skandinaviska Osteopathögskolan Göteborgista ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Helsingistä - ovat yhdistäneet voimavaransa luodakseen erityisen ohjelman osteopaateille, jotka haluavat edistää ammatillista osaamistaan ja tehdä moniammatillista yhteistyötä terveydenhuollon saralla nostaakseen osteopatiapalveluiden laatua ja tietoisuutta osteopaattisesta hoidosta.

Yhdessä olemme muovaamassa osteopatian tulevaisuutta.

Mitä opiskellaan?

Opetussuunnitelmassa paneudutaan seuraaviin osa-alueisiin:

  • Kliininen näkökulma: tutkitaan osteopaattisen hoidon vaikutusmekanismien tutkimustietoa hyödyntäen ja kriittisen ajattelun näkökulmasta sekä kehitetään ammatillista käytännön osaamista
  • Tutkimuksellinen näkökulma: luodaan rakentava keskusteluympäristö avoimelle kyselylle, keskustelulle ja kehittämiselle laajentaen tietopohjaa tutkimusmenetelmistä ja taidoista sekä tehdään opinnäytetyö
  • Palvelu- ja hallinnollinen näkökulma: kehitetään kokonaisvaltaista, turvallista, ihmislähtöistä lähestymistapaa osteopatiapalveluiden kokonaisuuteen vahvistaen osaamista johtajuuden, palvelumuotoilun ja hallinnon aloilla

Elämme aikaa, jona ihmislähtöinen terveydenhuolto on tärkeä suuntaus terveyden hallinnassa. On tärkeää, että osteopatia ammattikuntana ottaa paikkansa terveydenhuollon kentällä aktiivisesti ja positiivisesti, osana kokonaisuutta. Osteopatian ylempi AMK- tutkinto on suunniteltu mahdollistamaan, tukemaan ja sitouttamaan osteopaatteja heidän soveltaessaan osaamistaan ja suunnistaessaan tässä uudessa terveydenhuollon kehityssuunnassa. Tämä ohjelma tunnistaa ja lähestyy nykypäivän osteopaatilta vaadittuja ydinosaamisalueita mahdollistaen työskentelyn oleellisena osana terveydenhuollon kenttää.

Osteopatian ylempi AMK-tutkinto tekee yhteistyötä Master’s Degree Programme in Health Business Managementin kanssa. Tämä moniammatillinen lähestymistapa on oleellinen osa koko tutkinto-ohjelmaa. Yhteistyö rohkaisee ja tukee kommunikaatiota terveydenhoitoalan ammattilaisten kesken lisäten osteopatiatietoisuutta terveydenhoidossa yleisellä tasolla.

Yhteistyötä edistää näyttöä hyödyntävän lähestymistavan syventäminen läpi koko opintosuunnitelman. Perusteluna tälle on osteopatian tarve alana reflektoida teoreettisia mallejaan ja integroida ne ajankohtaiseen ja olennaiseen tutkimustietoon. Nämä tavoitteet saavuttaakseen ohjelma pyrkii luomaan rakentavan foorumin avoimelle kyselylle, keskustelulle ja uusien teoreettisten käsitteiden luomiselle. Opiskelijoita rohkaistaan tutkailemaan ja reflektoimaan kriittisesti osteopaattisen hoidon selitysmekanismeja näyttöä hyödyntävästä näkökulmasta. Opiskelijoiden oletetaan hyödyntävän myös muiden alojen tutkimusnäyttöä.

Tutkimus- ja kehittämistaitojen osaamista painotetaan vahvasti heti ohjelman alusta alkaen. Näitä osaamisalueita tuetaan läpi koko opinnäytetyöprosessin kulminoituen valmiiseen opinnäytetyöhön. Tämän merkittävän työn aihe muotoutuu opiskelijan kiinnostuksen kohteiden mukaan ja on hyvin antoisa ja tärkeä osa ohjelmaa.

Lue lisää ohjelman englanninkieliseltä sivulta