Osteopaatti (AMK), osteopatian tutkinto-ohjelma

Perustiedot

Tutkintonimike
Osteopaatti (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Osteopaatti (AMK)

Osteopatian koulutus ammattikorkeakoulussa on täyspäiväistä opiskelua neljän vuoden ajan. Koulutuksen aikana opiskelija oppii kohtaamaan asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työotteella.

Osteopaatti on tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisten häiriö- ja erilasten kiputilojen tutkimisen, hoidon ja kuntoutuksen asiantuntija. Opinnoissa korostuu laaja anatomian, fysiologian ja erotusdiagnostiikan osaaminen sekä ihmislähtöinen asiakkaan tarpeita vastaava kuntoutusosaaminen. Osteopaatin työssä yhdistyy manuaalinen eli käsin tehty hoito, sekä yksilöllinen ohjaus asiakkaan toimintakyvyn edistämiseksi.

Osteopaatilla on kattava ymmärrys toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä. Koulutuksessa panostetaan hyvään palpaatiotaitoon eli käsin tehtävään kehon rakenteiden tutkimiseen ja sekä turvalliseen manuaalisesti tehtävien tekniikoiden hallintaan. Manuaalisiin tekniikoihin kuuluvat muun muassa lihasten ja lihaskalvojen käsittelyt, niveliin kohdistuvat tekniikat ja manipulaatio.

Osteopaattinen työdiagnoosi perustuu tarkkaan tutkimiseen, erotusdiagnostiikkaan ja testaamiseen. Erotusdiagnostiikka tarkoittaa muiden mahdollisten kivun aiheuttajien selvittämistä tarkan haastattelun ja laajalti terveydenhuollossa käytössä olevien erotusdiagnostisten testien keinoin. Vastaanottotyössä korostuu näyttöä hyödyntävä työtapa, jossa huomioidaan osteopatian, muiden manuaalisten alojen sekä terveysalan tutkimustietoa.

Osteopaatilla on valmiudet kohdata ihmislähtöisesti erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja suunnitella ja toteuttaa kuntoutusta toimintakyvyn eri osa-alueilla yhteistyössä asiakkaan ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Osteopaatti tukee kuntoutujan yksilöllistä tavoitteellista muutosprosessia kokonaisvaltaisesti ja edistää hänen toimijuutensa vahvistumista omassa arjessaan. Jokaisen asiakkaan kanssa luodaan henkilökohtainen hoito- ja kuntoutussuunnitelma.

Koulutuksen aikana opiskelijasta kehittyy oman alansa asiantuntija ja moniammatilliseen yhteistyöhön kykenevä osaaja. Tulevaa ammattia varten harjoitellaan HyMy-kylän hyvinvointi- ja terveyspalvelujen oppimisympäristössä aidoissa vastaanottotilanteissa. Harjoitteluohjaajien valvonnassa harjoitellaan oireiden taustojen selvittelyä, tutkimista, erotusdiagnostiikkaa, hoitoa sekä asiakkaan toimintakyvyn eri osa-alueiden tukemista.

Osteopaattiopiskelija hoitaa opetusasiakasta

Opintojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus hakea kansainväliseen vaihtoon. Englannin kielen taito on välttämätön opintojen kannalta, koska suuri osa kirjallisuudesta on englanniksi.

Koulutuksen osaamistavoitteet

Osteopatian tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että osteopaattiopiskelija

 • kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työotteella
 • tunnistaa ihmislähtöisen työotteen ja toimii dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
 • tutkii ja diagnosoi tuki- ja liikuntaelimistön tervettä toimintaa, toiminnan muutoksia ja niiden vaikutuksen kehon toimintaan tutkimusnäyttöä hyödyntäen
 • hallitsee tuki- ja liikuntaelimistön erotusdiagnostiikkaa ja siihen liittyvän tutkimisen ja testaamisen
 • käyttää turvallisesti manuaalisia tekniikoita tutkimusnäyttöä hyödyntäen
 • ohjaa asiakkaan toimintakykyä vahvistavan ja kuntoutumista tukevan omahoito- ja harjoitusohjelman hoidon tueksi
 • vahvistaa asiakkaan toimijuutta ja voimaantumista hänen omassa arjessaan
 • laatii yhdessä asiakkaan kanssa kuntoutussuunnitelman ja toteuttaa hoidon asiakkaan yksilölliset tarpeet ja rajoitteet huomioiden
 • sisäistää terveydenhuollon yleiset eettiset hoitonäkemykset ja on selvillä terveydenhuollon hoitotoimintaan liittyvästä keskeisestä lainsäädännöstä.
 • toimii rakentavassa yhteistyössä muun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön kanssa ja kehittää ammattialaansa ja kuntoutusta kumppanuudessa työelämän toimijoiden ja asiakkaiden kanssa
 • omaa valmiudet jatkuvaan ammatilliseen kasvuun

Olisiko sinusta osteopaatiksi?

Sinulla tulee olla aito kiinnostus ihmisen hyvinvointia kohtaan. Työssä korostuu kliininen päättelykyky ja ihmisen kokonaistilanteen hahmottaminen. Laaja tietopohja ihmisen terveydentilaan vaikuttavista tekijöistä auttaa ymmärtämään ja selvittämään asiakkaan tilannetta ja suunnittelemaan kullekin sopivaa kuntoutusta ja hoitoa yhdessä asiakkaan kanssa.

Osteopaattiopiskelija haastattelee opetusasiakasta ja kirjoittaa muistiinpanojaSinulla tulee olla vahvat vuorovaikutustaidot ja edellytykset ihmislähtöiseen kohtaamiseen. Vuorovaikutustaidot ovat tärkeä työkalu työskenneltäessä läheisessä hoitokontaktissa asiakkaan kanssa sekä kommunikoinnissa muiden terveydenhuoltoalan henkilöstön kanssa.

Olet itseohjautuva ja sinulla on yrittäjäasennetta. Yritteliäs, ahkera, itsenäinen persoonallisuus auttaa valmistumisen jälkeen yrittäjänä työelämässä.

Olet valmis osallistumaan alan kehittämiseen ja kiinnostunut ajankohtaisesta alaan liittyvästä ja soveltuvasta tutkimusnäytöstä.

Valmistumisen jälkeen

Valmistut osteopaatiksi, joka on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran rekisteröimä nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Valmistumisen jälkeen tulet työskentelemään yrittäjänä. Osteopaattina voit toimia myös terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluksessa ja erilaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä alasi asiantuntijana.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylemmät amk-tutkinnot

Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit jatkaa ylemmissä korkeakoulututkinnoissa

Yhteistyö Skandinaviska Osteopathögskolanin kanssa

Skandinaviska Osteopathögskolan (SKOHS, Göteborg) ja Metropolia tekevät yhteistyötä koulutuksen validoinnissa. SKOHS järjestää koulutuksen ja Metropolia valvoo sekä arvioi koulutuksen laatua. Valmistuessaan opiskelijat saavat Metropolian tutkintotodistuksen, Bachelor’s Degree in Health Care (Osteopathy)

Lue uutinen

Metropolian osteopatian tutkinto-ohjelma auditoitu hyväksytysti toistamiseen