Perustiedot

Tutkintonimike
Osteopaatti (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Osteopaatti (AMK)

Osteopatian koulutus ammattikorkeakoulussa on täyspäiväistä opiskelua neljän vuoden ajan. Koulutuksen aikana opiskelija oppii kohtaamaan asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työotteella.

Osteopaatti on tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisten häiriö- ja erilasten kiputilojen tutkimisen, hoidon ja kuntoutuksen asiantuntija. Opinnoissa korostuu laaja anatomian, fysiologian ja erotusdiagnostiikan osaaminen sekä ihmislähtöinen asiakkaan tarpeita vastaava kuntoutusosaaminen. Osteopaatin työssä yhdistyy manuaalinen eli käsin tehty hoito, sekä yksilöllinen ohjaus asiakkaan toimintakyvyn edistämiseksi.

Osteopaatilla on kattava ymmärrys toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä. Koulutuksessa panostetaan hyvään palpaatiotaitoon eli käsin tehtävään kehon rakenteiden tutkimiseen ja sekä turvalliseen manuaalisesti tehtävien tekniikoiden hallintaan. Manuaalisiin tekniikoihin kuuluvat muun muassa lihasten ja lihaskalvojen käsittelyt, niveliin kohdistuvat tekniikat ja manipulaatio.

Osteopaattinen työdiagnoosi perustuu tarkkaan tutkimiseen, erotusdiagnostiikkaan ja testaamiseen. Erotusdiagnostiikka tarkoittaa muiden mahdollisten kivun aiheuttajien selvittämistä tarkan haastattelun ja laajalti terveydenhuollossa käytössä olevien erotusdiagnostisten testien keinoin. Vastaanottotyössä korostuu näyttöä hyödyntävä työtapa, jossa huomioidaan osteopatian, muiden manuaalisten alojen sekä terveysalan tutkimustietoa.

Osteopaatilla on valmiudet kohdata ihmislähtöisesti erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja suunnitella ja toteuttaa kuntoutusta toimintakyvyn eri osa-alueilla yhteistyössä asiakkaan ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Osteopaatti tukee kuntoutujan yksilöllistä tavoitteellista muutosprosessia kokonaisvaltaisesti ja edistää hänen toimijuutensa vahvistumista omassa arjessaan. Jokaisen asiakkaan kanssa luodaan henkilökohtainen hoito- ja kuntoutussuunnitelma.

Koulutuksen aikana opiskelijasta kehittyy oman alansa asiantuntija ja moniammatilliseen yhteistyöhön kykenevä osaaja. Tulevaa ammattia varten harjoitellaan HyMy-kylän hyvinvointi- ja terveyspalvelujen oppimisympäristössä aidoissa vastaanottotilanteissa. Harjoitteluohjaajien valvonnassa harjoitellaan oireiden taustojen selvittelyä, tutkimista, erotusdiagnostiikkaa, hoitoa sekä asiakkaan toimintakyvyn eri osa-alueiden tukemista.

Osteopaattiopiskelija hoitaa opetusasiakasta

Opintojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus hakea kansainväliseen vaihtoon. Englannin kielen taito on välttämätön opintojen kannalta, koska suuri osa kirjallisuudesta on englanniksi.

Koulutuksen osaamistavoitteet

Osteopatian tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että osteopaattiopiskelija

 • kohtaa asiakkaan ammatillisesti, arvostavasti ja empaattisesti terveyttä edistävällä työotteella
 • tunnistaa ihmislähtöisen työotteen ja toimii dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
 • tutkii ja diagnosoi tuki- ja liikuntaelimistön tervettä toimintaa, toiminnan muutoksia ja niiden vaikutuksen kehon toimintaan tutkimusnäyttöä hyödyntäen
 • hallitsee tuki- ja liikuntaelimistön erotusdiagnostiikkaa ja siihen liittyvän tutkimisen ja testaamisen
 • käyttää turvallisesti manuaalisia tekniikoita tutkimusnäyttöä hyödyntäen
 • ohjaa asiakkaan toimintakykyä vahvistavan ja kuntoutumista tukevan omahoito- ja harjoitusohjelman hoidon tueksi
 • vahvistaa asiakkaan toimijuutta ja voimaantumista hänen omassa arjessaan
 • laatii yhdessä asiakkaan kanssa kuntoutussuunnitelman ja toteuttaa hoidon asiakkaan yksilölliset tarpeet ja rajoitteet huomioiden
 • sisäistää terveydenhuollon yleiset eettiset hoitonäkemykset ja on selvillä terveydenhuollon hoitotoimintaan liittyvästä keskeisestä lainsäädännöstä.
 • toimii rakentavassa yhteistyössä muun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön kanssa ja kehittää ammattialaansa ja kuntoutusta kumppanuudessa työelämän toimijoiden ja asiakkaiden kanssa
 • omaa valmiudet jatkuvaan ammatilliseen kasvuun

Olisiko sinusta osteopaatiksi?

Sinulla tulee olla aito kiinnostus ihmisen hyvinvointia kohtaan. Työssä korostuu kliininen päättelykyky ja ihmisen kokonaistilanteen hahmottaminen. Laaja tietopohja ihmisen terveydentilaan vaikuttavista tekijöistä auttaa ymmärtämään ja selvittämään asiakkaan tilannetta ja suunnittelemaan kullekin sopivaa kuntoutusta ja hoitoa yhdessä asiakkaan kanssa.

Osteopaattiopiskelija haastattelee opetusasiakasta ja kirjoittaa muistiinpanojaSinulla tulee olla vahvat vuorovaikutustaidot ja edellytykset ihmislähtöiseen kohtaamiseen. Vuorovaikutustaidot ovat tärkeä työkalu työskenneltäessä läheisessä hoitokontaktissa asiakkaan kanssa sekä kommunikoinnissa muiden terveydenhuoltoalan henkilöstön kanssa.

Olet itseohjautuva ja sinulla on yrittäjäasennetta. Yritteliäs, ahkera, itsenäinen persoonallisuus auttaa valmistumisen jälkeen yrittäjänä työelämässä.

Olet valmis osallistumaan alan kehittämiseen ja kiinnostunut ajankohtaisesta alaan liittyvästä ja soveltuvasta tutkimusnäytöstä.

Valmistumisen jälkeen

Valmistut osteopaatiksi, joka on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran rekisteröimä nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Valmistumisen jälkeen tulet työskentelemään yrittäjänä. Osteopaattina voit toimia myös terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluksessa ja erilaisissa yhdistyksissä ja järjestöissä alasi asiantuntijana.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylemmät amk-tutkinnot

Kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit jatkaa ylemmissä korkeakoulututkinnoissa

Yhteistyö Skandinaviska Osteopathögskolanin kanssa

Skandinaviska Osteopathögskolan (SKOHS, Göteborg) ja Metropolia tekevät yhteistyötä koulutuksen validoinnissa. SKOHS järjestää koulutuksen ja Metropolia valvoo sekä arvioi koulutuksen laatua. Valmistuessaan opiskelijat saavat Metropolian tutkintotodistuksen, Bachelor’s Degree in Health Care (Osteopathy)

Opiskelijoiden ja alumnien kokemuksia

Osteopaattiopiskelija Emil

Osteopaattiopiskelija Emil pukeutuneena ruskeaan takkiin ja farkkuihin.

Kuka olet ja miten päädyit opiskelemaan osteopatiaa Metropoliaan?

Olen Emil, 24-vuotias, ja aloitin osteopatian opinnot Metropoliassa syksyllä 2019. Tutustuin osteopatiaan hierojaopintojeni aikana ja jo silloin jäi fiilis, että en saanut hoidettua asiakkaita niin hyvin, kuin olisin halunnut. Tämän takia halusin hankkia jatkokoulutusta ja aloin tutkimaan eri vaihtoehtoja. Päädyin osteopatiaan sen takia, että se tuntui vastaavan eniten siltä mitä hain. Uskon pystyväni osteopatian avulla hoitamaan ihmisiä mahdollisimman hyvin.

Mikä on parasta osteopatian opinnoissa?

Parasta on, kun ymmärtää jonkun uuden asian ja osaa yhdistää sen johonkin aikaisemmin opittuun. Osteopatiassa kiinnostavat myös erityisesti anatomian ja fysiologian opinnot ja niitä näissä opinnoissa riittää!

Mielestäni opinnoissa parasta on se, kuinka syvällisesti oppii tuntemaan ihmiskehoa ja sen toimintaa sekä se, kun pääsee yhdistämään näitä asioita käytäntöön ja arkielämään.

Mikä on haasteellisinta osteopatian opinnoissa?

Haastavinta on kaiken uusien asioiden sisäistäminen nopealla aikataululla. Myös opintojen aikatauluttaminen siten, että tehtävien tekemiseen ja tentteihin lukemiseen jää tarpeeksi aikaa, on haastavaa.

Mihin näet sijoittuvasi osteopaattina valmistumisen jälkeen?

Tällä hetkellä en vielä osaa sanoa, haluaisinko suuntautua johonkin tiettyyn alueeseen. Joka tapauksessa, uskon valmistumiseni jälkeen perustavani oman yrityksen, joko yksin tai opiskelukavereiden kanssa.

Osteopaattiopiskelija Jenny

Osteopaattiopiskelija Jenny

Kuka olet ja miten päädyit opiskelemaan osteopatiaa Metropoliaan?

Olen Jenny, 20-vuotias ja aloitin osteopatian opinnot Metropoliassa syksyllä 2019. Päädyin opiskelemaan osteopatiaa sattuman kautta. En vielä lukion viimeisen vuoden keväälläkään ollut täysin varma siitä, mitä haluaisin tulevaisuudessa tehdä. Armottoman ammattien googlaamisen ja tutkimisen jälkeen päädyin osteopatian AMK-tutkinnon sivuille. Olen aina ollut kiinnostunut manuaalisen terapian aloista, mutta en tiennyt, että Suomesta löytyy koulutusta näille aloille.

Mikä on parasta osteopatian opinnoissa?

Mielestäni opinnoissa parasta on se, kuinka syvällisesti oppii tuntemaan ihmiskehoa ja sen toimintaa sekä se, kun pääsee yhdistämään näitä asioita käytäntöön ja arkielämään.

Mikä on haasteellisinta osteopatian opinnoissa?

Haasteellisinta on kaiken uuden tiedon sisäistäminen tämän intensiivisen neljän vuoden aikana ja jonkin verran onkin saanut priorisoida koulua kaiken muun edelle ja välillä saattaa unohtaa, että on muutakin elämää kuin opiskelu. Hetkeäkään en kuitenkaan vaihtaisi pois.

Mihin näet sijoittuvasi osteopaattina valmistumisen jälkeen?

Osteopaateilla on paljon erilaisia suuntautumis- ja erikoistumisvaihtoehtoja. Koen kuitenkin, että itselläni ei ole vielä kiire päättää, mihin sijoittuisin valmistumiseni jälkeen, vaan voin vielä muutaman vuoden ajan tutkailla erilaisia vaihtoehtoja ja miettiä, miten haluaisin itse päästä tulevaisuudessa hyödyntämään koulutustani muiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Osteopaatti Tiana Newell

Osteopaatti Tiana Newell.

Kuka olet, miksi tai miten päädyit opiskelemaan osteopatiaa?

Olen Tiana Newell. Osteopaatti oli hiljaisesti yksi lapsuuden unelma-ammateistani, koska sain osteopaatilta apua omiin sen aikaisiin polvivaivoihini. Asuin lukion jälkeen kuitenkin ulkomailla ja päädyin opiskelemaan ja työskentelemään matkailualalla lähes kymmeneksi vuodeksi. Ihmisläheisempi ammatti sekä yrittäjyyteen siirtyminen saivat minut seuraavaan muutosvaiheeseen ja valmistuin Tampereelta koulutetuksi hierojaksi keväällä 2014.
Päädyin jatko-opiskelemaan osteopatiaa, kun hierojan ammattiopinnot eivät aivan riittäneet tyydyttämään tiedonnälkääni. Olen ollut lapsesta asti kiinnostunut biologiasta, kemiasta ja geometriasta, joten ammattiopinnot olivat silkkaa nautintoa, ja seuraan tieteen kehitystä jatkuvasti.

Koska valmistuit Metropolia Ammattikorkeakoulusta ja missä työskentelet?

Valmistuin keväällä 2018 ja toimin osteopaattina Tampereen keskustassa Laukontorilla ja Tampereen Osteopaattikeskuksessa Tuomiokirkonkadulla, ja pidän lisäksi kehonhuoltotunteja Tanssistudio Razzmatazzilla.

Mikä on parasta ammatissasi?

Parasta osteopaattina toimimisessa on, että työtä tehdessä ajantaju katoaa.
Hoitotilanteessa pohdin vain parasta mahdollista tekniikkaa helpottaa asiakkaan kipua ja tilannetta. Parasta on lisäksi mahtavat kollegat ja keskustelut myös kansainvälisesti.

Mikä on haasteellisinta ammatissasi?

Haasteellisinta osteopaatin ammatissa on työn kuormittavuuden vaihtelu ja riittävän palautumisen suunnittelu. Alkutaipaleella rutiinien luominen vie aikaa ja energiaa, kunnes riittävän moni asia automatisoituu. Pysäyttävien asioiden kuuntelua sekä myös omien reaktioiden tiedostamista harjoiteltiin hyvin jo opiskeluvaiheessa esimerkiksi sykevälivaihtelumittauksella.

Osteo Centerin osteopaatit Tommy Mannermaa ja Patrik Aaltonen

Kaksi miestä seisomassa

Keitä olette, miksi tai miten päädyitte opiskelemaan osteopatiaa?

Olen Tommy ja kiinnostuin osteopatiasta hierojakoulun aikana. Olen pienestä asti halunnut itselleni ammatin, jossa saan auttaa ihmisiä sekä työskennellä urheilijoiden kanssa. Vielä lukion aikana olin varma, että haluan opiskella fysioterapeutiksi. Kävin kuitenkin ensin hierojakoulun ja sen aikana tutustuin enemmän alalla oleviin ammattivaihtoehtoihin. Kiinnostuin kovasti osteopatiasta sen monipuolisuuden vuoksi. Lisäksi minua kiinnosti se, että osteopatiassa keskitytään enemmän manuaaliseen eli käsin tehtävään hoitoon.

Olen Patrik ja löysin osteopatian myös hierontakoulussa. Osteopatian vaikuttavuus synnytti hyvin nopeasti kiinnostuksen sitä kohtaan. Minua on aina kiinnostanut ihmisen hyvinvointi ja kehon toimivuus, varsinkin urheilussa. Osteopatia tuntui luontevalta ja hyvin mielenkiintoiselta jatkokoulutukselta.

Milloin valmistuitte Metropolia Ammattikorkeakoulusta ja missä työskentelette, miten päädyitte yhteiseen yritykseenne?

Valmistuimme Metropoliasta osteopaateiksi keväällä 2019. Tutustuimme toisiimme hyvin jo opiskeluaikoina. Henkilökemiat synkkasi sen verran hyvin, että uskalsimme suunnitella yrityksen perustamista, jo vuosi ennen valmistumista. Perustimme Osteo Centerin Turkuun heti valmistumisen jälkeen kesällä 2019. Turkuun muuttoon vaikutti, että Tommy on täältä kotoisin ja puhuu sujuvasti turkua. Näin ollen Patrik uskalsi myös hypätä kelkkaan mukaan Suomi-Turku-Suomi sanakirjan kanssa. Suurena syynä oli myös Turun seudun markkinat osteopaateille. Kesällä 2019 Turussa oli vielä hyvin vähän osteopaatteja suhteessa asukasmäärään.

Mikä on parasta osteopaatin ammatissa?


Ehdottomasti parasta ammatissa on ihmisten auttaminen, kiitolliset asiakkaat ja hyvin monipuoliset päivät. Itseään on myös kiva haastaa ja kehittää. Yrittäjänä olo tuo omia haasteita ja lisätyötä. Parasta siinä kuitenkin on vapaus ja omien asioiden sekä yrityksen suunnan päättäminen.

Mikä on haasteellisinta osteopaatin ammatissa?

Haasteellisinta varsinkin alkuun voi olla, että teet työtä yksin hoitotilanteessa. Osteopatiaan voidaan hakeutua hyvin moninaisten vaivojen kanssa, joka voi alkuun tuntua kuormittavalta. Koulutus, kokemus ja kärsivällisyys auttaa myös tässä. On myös hyvä pitää muut osteopaatit lähellä, jotta tarvittaessa voidaan käydä haastavia asiakkaita läpi yhdessä. Näin kehittyy myös ammatissa nopeasti! Metropoliasta saa mielestämme hyvät eväät osteopatiaan.

Osteopaatti Toni Kirén

Osteopaatti tutkii asiakkaan selkää

Kuka olet? Miksi ja miten päädyit opiskelemaan osteopatiaa?

Olen Toni Kirén, Osteopaatti AMK. Olen aina ollut kiinnostunut ihmiskehon toiminnasta ja anatomiasta, sekä etenkin ihmisten auttamisesta. Minulla on ammattiurheilutausta, joka on pakottanut minut huolehtimaan kehostani kokonaisvaltaisesti ja sen myötä olen oppinut, kuinka tärkeää on, että keho toimii mahdollisimman optimaalisesti. Eikä pelkästään urheilussa vaan myös arkielämässä.

Urheiluaikoina kävin eri manuaaliterapian ammattilaisilla hoitamassa kehoani. Tämän myötä huomasin, että osteopatiasta oli minulle kaikista eniten apua ja hyötyä, sekä sen vaikutus oli kokonaisvaltaisin ja pitkäkestoisin. Huomasin myös miten paljon erilaisia oireita ja ”kolhuja” osteopatialla pystyttiin hoitamaan, joka lisäsi entisestään kiinnostustani osteopatiaa kohtaan.

Yhdessä joukkueessa, jossa pelasin, oli vakituinen osteopaatti. Olin hänen kanssaan paljon tekemisissä ja hän sai minut toden teolla kiinnostumaan osteopatiasta. Häneltä sainkin hyviä neuvoja ja apua, miten hakea opiskelemaan.

Urheilu-urani päätyttyä hain opiskelemaan hierojakouluun, josta valmistuin keväällä 2014. Työskentelin hierojana täysipäiväisesti kaksi vuotta, kun keväällä 2016 hain ja ilokseni syksyllä pääsin opiskelemaan osteopatiaa Metropolia Ammattikorkeakouluun.

Koska valmistuit Metropolia Ammattikorkeakoulusta ja missä työskentelet?

Valmistuin Metropolia Ammattikorkeakoulusta keväällä 2020 ja työskentelen omassa yrityksessäni Personal Body Health Kirén, joka sijaitsee Helsingin Lauttasaaressa. Työskentelypaikka oli helppo valita, koska minulla oli ollut oma yritys vuodesta 2014, jossa tein töitä myös koko osteopatiaopiskelujen ajan.

Mikä on parasta ammatissasi?

Parasta ammatissani on se, kun saa auttaa ihmisiä voimaan paremmin ja edistää heidän terveyttään. On todella palkitsevaa, kun huomaa miten asiakkaan elämänlaatu on parantunut esimerkiksi sen myötä, kun olen pystynyt auttamaan häntä pääsemään eroon pitkäaikaisista tai lyhyemmänkin aikaa kestäneistä kivuista tai oireista. Kun asiakas kiittää vilpittömästi siitä, miten on saanut apua tekemästäni osteopaattisesta hoidosta yhdessä hänen oman kuntoutumisensa kanssa ja hän voi silminnähden paremmin, niin se, jos mikä saa hymyn kasvoille. Nautin todella työstäni osteopaattina.

Mikä on haasteellisinta ammatissasi?

Itseni kohdalla haasteellisimmaksi tässä ammatissa koen ajan hallinnan. Yrittäjän roolissa on haasteellista pitää päivät kohtuullisen mittaisina, koska minun on vaikea sanoa ”Ei” asiakkaalle, joka tulee kysymään apua juuri minulta hänen oireisiinsa. Kun haluaa auttaa ihmisiä, niin sitä haluaisi aina tarjota avun, kun sitä kysytään. Kokemuksen myötä tämäkin asia helpottuu ja työpäivät pysyvät kohtuullisen mittaisina.