Perustiedot

Tutkintonimike
Jalkaterapeutti (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Metropolian jalkaterapian tutkinto-ohjelmasta valmistuu luovia, innovatiivisia ja ammattitaitoisia jalkaterapian asiantuntijoita, joilla on myös vahvat viestintä- ja asiakaspalvelutaidot.

Jalkaterapeutti on jalkaterveyden edistämisen ja alaraajojen monipuolisen tutkimisen, hoitamisen ja kuntouttamisen korkeasti koulutettu asiantuntija. Ammatissaan hän tekee itsenäisesti kliinisiä päätöksiä sekä hoito- ja kuntoutussuunnitelmia. Jalkaterapeutti on kansainvälisesti arvostettu ammatti.

Jalkaterapian tutkinto-ohjelman tavoitteena on tuottaa jalkaterapeuttisen terveyden edistämisen ja toimintakyvyn asiantuntijuutta tulevaisuusorientoituneesti yhteiskunnalliseen tarpeeseen.

Jalkaterapeutin työtehtävät

Jalkaterapian tutkinto-ohjelmasta valmistuneen ammattinimike on jalkaterapeutti, joka on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran rekisteröimä nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Jalkaterapeutti voi työskennellä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Jalkaterapeutteja työskentelee perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, lääkäriasemilla, kuntoutuslaitoksissa, konsultaatio-, myynti- ja projektitehtävissä, yrittäjinä ja apuvälineitä valmistavissa yrityksissä.

Tulet työskentelemään asiakkaiden kanssa, joilla on muutoksia alaraajojen biomekaniikassa ja liikkumisessa, urheilu- ja rasitusvammoja, korkean riskin sairauksia kuten diabetes tai nivelreuma ja asiakkaita, jotka tarvitsevat alaraajojen erilaisia apuvälineitä, kuten erityisjalkineita ja tukipohjallisia.

Jalkaterapeutit työllistyvät hyvin. Lisääntyvät jalkaongelmat ja –vaivat lisäävät tarvetta jalkaterapiapalveluille.

Jalkaterapeutin koulutus

Koulutus antaa sinulle monipuoliset ja vahvat informaatioteknologiset- ja asiakaspalvelutaidot. Jalkaterapeutti tarvitsee työskentelyssään myös yrittäjämäistä työotetta, kykyä itsenäiseen päätöksentekoon ja vuorovaikutustaitoja sekä motivaatiota itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Heti opintojen alusta lähtien pääset tutustumaan jalkaterapian toimintaympäristöön ja harjoittelemaan työskentelyä ammattitaitoisten ja kokeneiden ammattilaisten ohjauksessa. Tutkinto-ohjelma hyödyntää opetuksessa innovatiivisia oppimisympäristöjä.

Modernissa liikelaboratoriossa arvioit asiakkaan liikkumista monipuolisten analyysilaitteistojen avulla. Arvioinnin pohjalta muodostat jalkaterapeuttisen diagnoosin ja suunnittelet sekä toteutat mahdollisen hoidon ja kuntoutuksen. Ainutlaatuista CAD/CAM teknologiaa hyödyntämällä opit suunnittelemaan ja valmistamaan erilaisia alaraajojen apuvälineitä.

Tulet oppimaan teoriassa ja käytännössä näyttöön perustuvia tietoja ja taitoja, joiden avulla voit hoitaa ja kuntouttaa asiakkaita turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Tulet oppimaan myös reflektiivistä ja kriittistä ajattelua, kliinistä päättelyä ja ongelmanratkaisutaitoja, jotka ovat välttämättömiä jalkaterapeuttina toimimisessa.

Tietosi ja taitosi kehittyvät ja syventyvät pitkin opiskelua ammattitaitoisen ja kokeneen henkilökuntamme ohjauksessa. Jalkaterapian tutkinnon teoria ja käytännön opetus on suunniteltu vastaamaan ja reagoimaan työelämän haasteisiin nyt ja tulevaisuudessa.

Opintojen sisältö

Jalkaterapeuttikoulutuksessa tulet opiskelemaan

 • viestintää
 • tietotekniikkaa
 • anatomiaa ja fysiologiaa
 • lääketieteellisiä opintoja
 • biomekaniikkaa ja biomekaanista tutkimista
 • liikeanalyysiä
 • alaraajojen manuaalisen terapian taitoja
 • terveyden edistämistä
 • tuki- ja liikuntaelimistön jalkaterapiaa sekä korkean riskin asiakkaiden jalkaterapiaa
 • yrittäjyyttä
 • asiakaspalvelutaitoja
 • tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä
 • jalkineisiin ja alaraajojen apuvälineisiin liittyviä opintoja.

Projektioppiminen

Opiskelija suorittaa opintojensa aikana 10 opintopisteen laajuiset innovaatioprojektiopinnot, joita toteutetaan työelämälähtöisesti ja monialaisesti. Opinnot ovat mahdollisuus kehittää omaa luovaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan.

Tutkinto-ohjelman opiskelijat osallistuvat erilaisiin opetukseen integroituihin projekteihin ja hankkeisiin. Tutkinto-ohjelma on kehittänyt muun muassa käytänteitä liikelaboratorioon ja apuvälinevalmistusprosessiin CAD-CAM-teknologiaa hyödyntäen sekä innovaatioprojektiopinnoissa tutkinto-ohjelman opiskelijat ovat kehittäneet muun muassa älysukkaa

Työelämäharjoittelu

Harjoittelu jalkaterapian tutkinto-ohjelmassa tapahtuu Metropolian Positia-palvelutoimintayksikössä, jossa jalkaterapeuttiopiskelijat vuosittain kohtaavat ja hoitavat satoja asiakkaita jalkaterapian tutkinto-ohjelman ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa.

Tämän lisäksi harjoittelua tapahtuu korkeakoulun ulkopuolisissa harjoittelupaikoissa, jotka sijaitsevat julkisessa terveydenhuollossa sekä yksityissektorilla. Harjoittelupaikoissa pääset kohtaamaan asiakkaita, joilla on erityyppisiä alaraajojen vaivoja ja ongelmia ja työskentelemään kokeneiden terveydenhuoltoalan asiantuntijoiden ohjauksessa.

Harjoittelujaksojen pituus on 5-10 op.

Kansainvälisyys jalkaterapeutin koulutuksessa

Koulutuksen aikana opiskelijan on mahdollista hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Kansainvälistä kokemusta voi hankkia myös Metropolian kansainvälisyysviikolla, opintojen yhteydessä, projekteissa ja yhteisessä toiminnassa ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö

 • Opiskelija- ja harjoitteluvaihto (3-6 kk) yhteistyökorkeakoulussa
 • Harjoittelu ulkomailla itsehankitussa harjoittelupaikassa
 • Opinto-, konferenssi-, messumatkat

Kansainväliset verkostot

 • ENPODHE - European Network of Podiatry Higher Education

Tutkinto-ohjelman kv-vastaava opettaja: Elina Wasenius (elina.wasenius [at] metropolia.fi)

Sosiaali- ja terveysalan kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Opiskelijoiden kokemuksia

Jatko-opiskelu: Jalkaterapeutti hoitotieteen yliopisto-opinnoissa

Minna Stolt, dosentti, TtT, jalkaterapeutti (AMK), FEANS, FFPM RCPS(Glasg.)
yliopistonlehtori, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto

Minna Stolt

Valmistuin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiasta (nyk. Metropolia) jalkaterapeutiksi keväällä 2003. Kiinnostuin tutkimuksen tekemisestä jalkaterapiakoulutuksen aikana, koska opintojen aikana näyttöön perustuvaa toimintaa korostettiin ja sitä varten luin paljon kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita.

Jalkaterapia Suomessa on vielä hyvin nuori koulutusala ja halusin omalta osaltani kehittää jalkaterapian tietopohjaa sekä koulutusta. Suomessa jalkoihin kohdistuva tutkimus on vähäistä, vaikka monet esimerkiksi ikääntyneet ihmiset kärsivät erilaisista jalkavaivoista. Näiden perusteiden lisäksi jalkaterapian lehtorit Riitta Saarikoski ja Irmeli Liukkonen kannustivat minua yliopiston jatko-opintoihin, jolloin päätin hakea Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle terveystieteiden maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen. 

Jalkaterveyden tutkimusta hoitotieteessä

Hoitotiede on tieteenala, joka tutkii terveyttä ja hoitamista eri näkökulmista. Tämä pitää sisällään myös jalkaterveyden tutkimuksen. Maisteriksi valmistumiseni jälkeen keväällä 2006 aloin heti suunnitella tieteellisiä jatko-opintoja ja väitöskirjan tekemistä. Väittelin keväällä 2013 ikääntyneiden jalkaterveyden arvioinnista. Kehitin väitöstutkimuksessani jalkaterveyden arviointimittarin, jonka avulla hoitajat voivat arvioida ikääntyneen potilaan jalkojen terveyden ja tarvittaessa ohjata ikääntynyt asiantuntijan vastaanotolle. Hoitotieteen dosentin arvo myönnettiin minulle 2017. Dosentuurin saavuttaminen merkitsee itsenäisen tieteellisen tutkijanuran rakentamista ja aktiivista opetus- ja julkaisutoimintaa akateemisessa ympäristössä. Nykyisin työskentelen hoitotieteen yliopistonlehtorina Turun yliopiston, lääketieteellisen tiedekunnan hoitotieteen laitoksella ja vastaan hoitotieteen laitoksella jalkaterveyteen kohdistuvasta tutkimuksesta. Laitoksella on siis mahdollista tehdä kandidaatintutkielmasta lähtien jalkaterveyteen kohdistuvaa tutkimusta.

Hae opiskelijaksi hoitotieteeseen: jalkaterapia tarvitsee myös tieteentekijöitä

Kannustan jokaista jatkamaan opintoja ja kehittämään osaltaan jalkaterapian tietoperustaa. Jalkaterapia tarvitsee myös tieteentekijöitä. Yliopisto-opinnot hoitotieteessä lisäävät jalkaterapeuttien osaamista sosiaali- ja terveydenhuollosta, tieteellisen tutkimuksen ja näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisestä ja implementoinnista sekä antavat laajat valmiudet terveydenhuollon asiantuntija-, johto-, opetus- ja tutkimustehtäviin. Lisätiedot: www.utu.fi/hoitotiede