Perustiedot

Tutkintonimike
Jalkaterapeutti (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 16. - 30.3.2022
Aloituspaikat
24
Hinta
Maksuton

Metropolian jalkaterapian tutkinto-ohjelmasta valmistuu luovia, innovatiivisia ja ammattitaitoisia jalkaterapian asiantuntijoita, joilla on myös vahvat viestintä- ja asiakaspalvelutaidot.

Jalkaterapeutti on jalkaterveyden edistämisen ja alaraajojen monipuolisen tutkimisen, hoitamisen ja kuntouttamisen korkeasti koulutettu asiantuntija. Ammatissaan hän tekee itsenäisesti kliinisiä päätöksiä sekä hoito- ja kuntoutussuunnitelmia. Jalkaterapeutti on kansainvälisesti arvostettu ammatti.

Jalkaterapian tutkinto-ohjelman tavoitteena on tuottaa jalkaterapeuttisen terveyden edistämisen ja toimintakyvyn asiantuntijuutta tulevaisuusorientoituneesti yhteiskunnalliseen tarpeeseen.

Jalkaterapeutin työtehtävät

Jalkaterapian tutkinto-ohjelmasta valmistuneen ammattinimike on jalkaterapeutti, joka on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran rekisteröimä nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Jalkaterapeutti voi työskennellä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Jalkaterapeutteja työskentelee perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, lääkäriasemilla, kuntoutuslaitoksissa, konsultaatio-, myynti- ja projektitehtävissä, yrittäjinä ja apuvälineitä valmistavissa yrityksissä.

Tulet työskentelemään asiakkaiden kanssa, joilla on muutoksia alaraajojen biomekaniikassa ja liikkumisessa, urheilu- ja rasitusvammoja, korkean riskin sairauksia kuten diabetes tai nivelreuma ja asiakkaita, jotka tarvitsevat alaraajojen erilaisia apuvälineitä, kuten erityisjalkineita ja tukipohjallisia.

Jalkaterapeutit työllistyvät hyvin. Lisääntyvät jalkaongelmat ja –vaivat lisäävät tarvetta jalkaterapiapalveluille.

Jalkaterapeutin koulutus

Koulutus antaa sinulle monipuoliset ja vahvat informaatioteknologiset- ja asiakaspalvelutaidot. Jalkaterapeutti tarvitsee työskentelyssään myös yrittäjämäistä työotetta, kykyä itsenäiseen päätöksentekoon ja vuorovaikutustaitoja sekä motivaatiota itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Heti opintojen alusta lähtien pääset tutustumaan jalkaterapian toimintaympäristöön ja harjoittelemaan työskentelyä ammattitaitoisten ja kokeneiden ammattilaisten ohjauksessa. Tutkinto-ohjelma hyödyntää opetuksessa innovatiivisia oppimisympäristöjä.

Modernissa liikelaboratoriossa arvioit asiakkaan liikkumista monipuolisten analyysilaitteistojen avulla. Arvioinnin pohjalta muodostat jalkaterapeuttisen diagnoosin ja suunnittelet sekä toteutat mahdollisen hoidon ja kuntoutuksen. Ainutlaatuista CAD/CAM teknologiaa hyödyntämällä opit suunnittelemaan ja valmistamaan erilaisia alaraajojen apuvälineitä.

Tulet oppimaan teoriassa ja käytännössä näyttöön perustuvia tietoja ja taitoja, joiden avulla voit hoitaa ja kuntouttaa asiakkaita turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Tulet oppimaan myös reflektiivistä ja kriittistä ajattelua, kliinistä päättelyä ja ongelmanratkaisutaitoja, jotka ovat välttämättömiä jalkaterapeuttina toimimisessa.

Tietosi ja taitosi kehittyvät ja syventyvät pitkin opiskelua ammattitaitoisen ja kokeneen henkilökuntamme ohjauksessa. Jalkaterapian tutkinnon teoria ja käytännön opetus on suunniteltu vastaamaan ja reagoimaan työelämän haasteisiin nyt ja tulevaisuudessa.

Opintojen sisältö

Jalkaterapeuttikoulutuksessa tulet opiskelemaan

 • viestintää
 • tietotekniikkaa
 • anatomiaa ja fysiologiaa
 • lääketieteellisiä opintoja
 • biomekaniikkaa ja biomekaanista tutkimista
 • liikeanalyysiä
 • alaraajojen manuaalisen terapian taitoja
 • terveyden edistämistä
 • tuki- ja liikuntaelimistön jalkaterapiaa sekä korkean riskin asiakkaiden jalkaterapiaa
 • yrittäjyyttä
 • asiakaspalvelutaitoja
 • tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä
 • jalkineisiin ja alaraajojen apuvälineisiin liittyviä opintoja.

Projektioppiminen

Opiskelija suorittaa opintojensa aikana 10 opintopisteen laajuiset innovaatioprojektiopinnot, joita toteutetaan työelämälähtöisesti ja monialaisesti. Opinnot ovat mahdollisuus kehittää omaa luovaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan.

Tutkinto-ohjelman opiskelijat osallistuvat erilaisiin opetukseen integroituihin projekteihin ja hankkeisiin. Tutkinto-ohjelma on kehittänyt muun muassa käytänteitä liikelaboratorioon ja apuvälinevalmistusprosessiin CAD-CAM-teknologiaa hyödyntäen sekä innovaatioprojektiopinnoissa tutkinto-ohjelman opiskelijat ovat kehittäneet muun muassa älysukkaa

Työelämäharjoittelu

Harjoittelu jalkaterapian tutkinto-ohjelmassa tapahtuu Metropolian Positia-palvelutoimintayksikössä, jossa jalkaterapeuttiopiskelijat vuosittain kohtaavat ja hoitavat satoja asiakkaita jalkaterapian tutkinto-ohjelman ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa.

Tämän lisäksi harjoittelua tapahtuu korkeakoulun ulkopuolisissa harjoittelupaikoissa, jotka sijaitsevat julkisessa terveydenhuollossa sekä yksityissektorilla. Harjoittelupaikoissa pääset kohtaamaan asiakkaita, joilla on erityyppisiä alaraajojen vaivoja ja ongelmia ja työskentelemään kokeneiden terveydenhuoltoalan asiantuntijoiden ohjauksessa.

Harjoittelujaksojen pituus on 5-10 op.

Kansainvälisyys jalkaterapeutin koulutuksessa

Koulutuksen aikana opiskelijan on mahdollista hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Kansainvälistä kokemusta voi hankkia myös Metropolian kansainvälisyysviikolla, opintojen yhteydessä, projekteissa ja yhteisessä toiminnassa ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö

 • Opiskelija- ja harjoitteluvaihto (3-6 kk) yhteistyökorkeakoulussa
 • Harjoittelu ulkomailla itsehankitussa harjoittelupaikassa
 • Opinto-, konferenssi-, messumatkat

Kansainväliset verkostot

 • ENPODHE - European Network of Podiatry Higher Education

Tutkinto-ohjelman kv-vastaava opettaja: Elina Wasenius (elina.wasenius [at] metropolia.fi)

Sosiaali- ja terveysalan kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Opiskelijoiden kokemuksia

Vasta-aloittanut opiskelija: Minustako jalkaterapeutti?

Sari Yli-Hukka.

Olen Sari Yli-Hukka ja opiskelen ensimmäistä vuotta jalkaterapiaa jalkaterapian koulutusohjelmassa Metropoliassa. Opintoni tarjoavat minulle 3,5 vuotisen AMK tasoisen koulutuksen. Koulussamme opettavat jalkaterapian parhaat mahdolliset asiantuntijat Suomesta, jotka omalla ammattitaidollaan ja ammattiylpeydellään saavat meidät opiskelijat jaksamaan huonoinakin päivinä. Mahtavinta on, että nämä opettajat antavat alalle paljon. Toivon sen  näkyvän meissä opiskelijoissa tulevaisuudessa samalla lailla. 

Minusta on ihana mennä kohti kesää ja tuntea, miten paljon olen tämän ensimmäisen vuoden aikana oppinut. Paljon on opittavaa edessä, mutta nyt alan päästä opiskeluuni kunnolla sisään.

Jo parin vuoden ajan olin suunnitellut hakevani opiskelemaan fysioterapeutin ammattia, kunnes sattumalta eksyin lukemaan viime keväänä Metropolian sivuilta jalkaterapiasta.  Kiinnostuin siitä heti ja aloin miettiä, kuinka moni Suomessa tietää jalkaterapiasta ja kuinka ala voisi tarjota minulle toiveammattini kaltaisia haasteita. Olen todennut, että fysioterapia ei välttämättä pysty tulevaisuudessa tarjoamaan minulle yhtä laaja-alaista ja tarkkaa asiantuntijuutta eri-ikäisten  alaraaja- ja jalkaterävaivojen hoidossa kuin jalkaterapia. 

Valitsin jalkaterapian sen vuoksi, että tahdon työskennellä ihmisläheisessä ammatissa, missä minulla on mahdollisuuksia toimia vanhustyössä, lasten ja nuorten parissa, urheilijoiden ja työikäisten ihmisten kanssa. Koulutusohjelmamme kattaa laajasti  5 ydinosaamisaluetta ja syventävästi erilaisia kursseja ja kokonaisuuksia, mistä voin saada haluamaani tietoa ja osaamista minulle tärkeistä ja kiinnostavista aihe-alueista.

Jalkaterapian tietopohja perustuu podiatrisen lääketieteen tietopohjan lisäksi terveystieteiden ja muiden tieteenalojen sekä kuntoutuksen tietoainekseen.  Nimenomaan nämä syventävät osaamisalueet ovat saaneet minut innostumaan opiskelusta ja miten paljon nämä asiat tarjoavat tulevaisuudessa mahdollisuuksia toteuttaa unelma-ammattiani.  Ne antavat minulle laajat mahdollisuudet toimia alaraajojen asiantuntijana ja tutkia ihmistä sitä kautta monipuolisesti ja syvällisesti.Sari Yli-Hukka tekee käsiharjoitteita kuntosalilaitteella.

Olen itse entinen kilpaurheilija ja nykyinen hyvän olon liikkuja. Omien jalkojeni terveyden kanssa taistelleena tahdoin saada vastauksia siihen, miten osaisin hoitaa niitä oikein ja mitä keinoja vaivojen helpottamiseksi tai korjaamiseksi olisi tehtävissä. Urheilijat ovat oma ryhmänsä ja samalla minulle läheinen kiinnostuksen kohde.

Koen, että minulla on tulevaisuudessa jalkaterapeuttina mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä urheilijoiden kanssa, hoitaa heidän jalkavaivojaan sekä tutkia muutoksia alaraajojen linjauksissa ja toteuttaa  erilaisia paljasjalkakävelyharjoituksia. Euroopassa jalkaterapeutti voi toimia joukkueen huoltojoukoissa ja tutkijana, mikä ei vielä toistaiseksi ole Suomeen rantautunut, mutta sitä odottaen haaste on otettu vastaan!

Toinen minulle läheinen ja tärkeä asia ovat lapset, joiden terveydestä olen huolissani. Kouluterveydenhuollossa on aukkoja, jotka olisi tulevaisuudessa täytettävä: oikeanlainen jalkojen omahoidon ohjaus ja jo tapahtuneiden asentomuutosten oikaiseminen ja tutkiminen. Vanhemmilla, terveydenhoitajilla eikä edes lääkäreillä ole niin vahvaa tietämystä jalkavaivojen hoitamisesta kuin mitä meillä jalkaterapeuteilla tulee olemaan.

Vuosi on kulunut välillä sekavin tuntein, miettien mitä jalkaterapia on ja mitä se on minun kohdallani. Tämä ammatti tarjoaa ja antaa mahdollisuuksia paljon enemmän kuin olin luullutkaan, mutta se myös haastaa minut omana itsenäni viemään alaa eteenpäin ja ottamaan haasteita tulevaisuudessa vastaan.  Vuoden aikana tulevaisuudensuunnitelmani ovat muuttuneet moneen kertaan, mutta silti jalkaterapia on pysynyt kirkkaana loistona sisälläni.

Kenelle jalkaterapia sopii?

Mielestäni opiskelijalle, joka on kiinnostunut jalkavaivojen hoitamisesta ja samalla myös ihmisen koko liikeketjun  tutkimisesta, ottamaan haasteita vastaan ja olemaan avoin kaikelle uudelle. Ole valmiina, nämä uudet tiedot voivat heittää sinut hetkeksi selällesi hämmästyksestä!

Toivon näkeväni ensi syksynä mahdollisimman monta uutta ja innostunutta alan kehittäjää ja energisiä sekä positiivisia persoonia!

Sasu Hyytiä, Pasi Salo ja Teemu Vornanen.

Keitä olette ja mitä teette?

Me, Sasu Hyytiä, Pasi Salo ja Teemu Vornanen muodostamme viimeistä vuotta jalkaterapian koulutusohjelmaa opiskelevan -85 syntyneen miestrion. Saman syntymävuoden lisäksi meitä yhdistää aktiivinen liikuntatausta ja kiinnostus kehittää jalkaterapiaa liikunnan alueella.

Mitä olette tykänneet opiskelusta?

Lähiopetustunneilla meillä vallitsee mukava oppimisilmapiiri, jossa opetettavia asioita käydään monesti läpi yhdessä pähkäillen ja erilaisten ryhmätöiden avulla. Käytännön tunneilla erilaisia tutkimustekniikoita ja kädentaitoja harjoitellaan ohjaavan opettajan johdolla. Ryhmässä tekemällä oppii parhaiten, sillä siinä saamme toisiltamme helposti paljon uusia vinkkejä ja tapoja toimia erilaisissa tilanteissa.

Harjoittelujaksoilla kaikki opetettava pyritään siirtämään käytäntöön. Asiakkaita meillä kaikilla on ollut runsaasti ja lähes joka lähtöön. Opiskeluissa olemme pitäneet erityisesti mahdollisuudesta päästä omien asiakastilanteiden lisäksi seuraamaan ja tutoroimaan toistemme hoitotilanteita. Haastavien asiakkaiden kohdalla olemme olleet erityisen kiitollisia siitä, että opettajien ja opiskelutovereiden  apua on ollut aina saatavissa.

Sasu Hyytiä tutkii potilaan polvea.

Mitä pidätte opiskelupaikastanne? Mikä on parasta?

Monelle opintojen aloittamista pohtivalle yksi keskeinen kriteeri on varmasti opiskelupaikan sijainti. Vanhan viertotien oppilaitos sijaitsee Helsingin keskustan liepeessä hyvien kulkuyhteyksien varrella. Sekä Sasu että Pasi ovat muuttaneet pääkaupunkiseudulle opintojen perässä, Sasu Seinäjoelta ja Pasi Kotkasta. Teemun koulumatka taittuu sujuvasti junalla Järvenpäästä.

Mielestämme Metropolian eduksi voidaan laskea useat eri toimipisteet ympäri pääkaupunkiseutua, mikä mahdollistaa yhteistyön eri toimipaikkojen ja koulutusohjelmien kanssa. Vanhalla viertotiellä opintoja seuranamme suorittaa fysioterapian-, osteopatian- ja apuvälinetekniikan opiskelijat, joiden kanssa toteutamme moniammatillista yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan.

Koululla on käytössä modernit laitteistot ja välineet, jotka edesauttavat erilaisten tutkimusten tekemistä ja hoitomuotojen valitsemista. Parasta on, että työtilat ja laitteet ovat käytettävissämme myös oppituntien ulkopuolella, jolloin voimme halutessamme mennä harjoittelemaan ryhmässä tai viimeistelemään keskeneräisiä töitä.

Ison kiitoksen haluamme jakaa opiskelutovereillemme, opettajille ja koko koulun henkilökunnalle, joiden kanssa olemme onnistuneet muodostamaan tiiviin ja leppoisan ilmapiirin.

Pasi ja Teemu poseeraavat Merrel-merkkisten urheilukenkien vierellä urheilukaupassa.

Mikä opinnoissanne on ollut parasta?

Asiakastilanteet, joissa olemme päässeet hyödyntämään kaikkea oppimaamme käytäntöön. Mielenkiintoisimmiksi kursseiksi olemme kokeneet mm. kävelyn arvioinnin, hieronnan, teippauksen ja mobilisaation, joita voidaan soveltaa kätevästi liikunnan yhteydessä. Parhaillaan työstämme opinnäytetyötä, jossa selvitämme Seinäjoen Peliveljet (SPV) salibandyseuran miesten ja naisten edustusjoukkueiden pelaajien käyttökokemuksia jalkinevalmistaja Merrellin uusista kevytjalkineista. Aihe virisi kiinnostuksesta urheilujalkineita kohtaan ja halusta edistää jalkaterapian näkyvyyttä urheilun parissa.

Mainitsemisen arvoinen asia on keväällä 2010 luokkamme kanssa tehty visiitti jalkaterapian maailmankongressiin Amsterdamiin, jonka toteuttamiseksi saimme apurahaa koulusta.

Pasi ja Teemu poseeraavat nojapuilla.

Mistä unelmoitte ja mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmanne?

Jaamme yhteisen unelman siitä, että ala kehittyisi ja tulisi entistä tunnetummaksi. Tulevaisuudessa mietityttää vielä moni asia: oman yrityksen perustaminen, mahdolliset jatko-opinnot yms. Varmaa on kuitenkin, että tarvetta ammattitaitoisille jalkaterapeuteille riittää aina.

Mielestämme olisi mahtavaa päästä hyödyntämään tietotaitoa esim. kuntoilijoiden ja urheilijoiden keskuudessa. Opintojen aikana on mahdollista tehdä yhteistyötä erilaisten yhteistyökumppanien kanssa, mikä saattaa mahdollistaa meillekin työtä tulevaisuudessa vaikka yhteistyössä jalkinevalmistajien tai urheiluseurojen kanssa.

Mitä terveisiä haluatte lähettää tuleville metropolialaisille?

Uskomme, että hakijamäärät kasvavat vuosi vuodelta ja alan tunnettuus vähitellen lisääntyy. Mikäli olet innovatiivinen, vuorovaikutustaitoinen ja kiinnostunut edistämään ihmisten terveyttä, niin toivotamme sinut tervetulleeksi opiskelemaan erittäin mielenkiintoista alaa.

Vaihto-opiskelu: Jalkaterapiaa, kieltä ja kulttuuria oppimassa Belgiassa

Minä (Elina Räisänen) vietin syksyn 2010 opiskelijavaihdossa Belgiassa. Vaihtoon lähdin Erasmus-ohjelman kautta Artevelde Hogeschooliin Gentin kaupunkiin. Opiskelen jalkaterapiaa ja tiesin jo opintojeni alkuvaiheessa tahtovani syventää opiskelujani sekä kielitaitoani vaihtokokemuksella Belgiassa. Vaihdon aikana asuin Bruggessa. Kouluni oli Gentissä ja työharjoitteluni Brysselissä sekä Loppemissa. Matkaa siis päivien aikana kertyi, mutta oli se sen arvoista.

Kolmen kuukauden vaihto-opiskelun aikana suoritin muutamia omaan alaan liittyviä kursseja sekä kaksi työharjoittelua. Koulussa opiskelu tapahtui hollannin kielellä, mutta onneksi sain opettajilta sekä opiskelukavereiltani apua tekstien tulkitsemiseen. Opettajat olivat erittäin ammattitaitoisia ja tunsin olevani hyvissä käsissä. Mielenkiintoisia sekä monipuolisia kursseja mm. teippauksesta.

Työharjoitteluista ensimmäisen suoritin Brysselin yliopistollisessa sairaalassa diabeettisella osastolla. Pääsin työskentelemään itsenäisesti kahden jalkaterapeutin avustuksella. Mahtava kokemus, josta varmasti sain matkaevästä tulevaisuuteen. Toinen työharjoitteluistani oli Loppemissa jalkaterapeutti-ortopedin vastaanotolla. Biomekaaniset tutkimukset sekä pohjallisten teko tulivat harjoittelun aikana hyvinkin tutuiksi. Oli erittäin avartavaa nähdä, miten yksityinen jalkaterapeutti työskentelee muualla maailmassa.

Syksyn aikana pääsin näkemään onneksi myös paljon muutakin kuin koulua ja työharjoittelua. Matkustelin paljon ympäri Belgiaa niin junalla, autolla kuin pyörälläkin. Tutustuin ihaniin ihmisiin, opiskelin kieltä ja tietysti söin suklaata, vohveleita ja ranskalaisia.

Syksy 2010 jää ikuisiksi ajoiksi mieleeni tapahtumarikkaana ajanjaksona. Paljon uusia kokemuksia, uusia ystäviä sekä uutta näkökulmaa jalkaterapia-alalle. En vaihtaisi vaihtokokemuksiani mistään hinnasta pois. Suosittelenkin vaihtoon lähtöä kaikille erittäin suurella lämmöllä.

Jatko-opiskelu: Jalkaterapeutti hoitotieteen yliopisto-opinnoissa

Minna Stolt, dosentti, TtT, jalkaterapeutti (AMK), FEANS, FFPM RCPS(Glasg.)
yliopistonlehtori, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto

Minna Stolt

Valmistuin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiasta (nyk. Metropolia) jalkaterapeutiksi keväällä 2003. Kiinnostuin tutkimuksen tekemisestä jalkaterapiakoulutuksen aikana, koska opintojen aikana näyttöön perustuvaa toimintaa korostettiin ja sitä varten luin paljon kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita.

Jalkaterapia Suomessa on vielä hyvin nuori koulutusala ja halusin omalta osaltani kehittää jalkaterapian tietopohjaa sekä koulutusta. Suomessa jalkoihin kohdistuva tutkimus on vähäistä, vaikka monet esimerkiksi ikääntyneet ihmiset kärsivät erilaisista jalkavaivoista. Näiden perusteiden lisäksi jalkaterapian lehtorit Riitta Saarikoski ja Irmeli Liukkonen kannustivat minua yliopiston jatko-opintoihin, jolloin päätin hakea Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle terveystieteiden maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen. 

Jalkaterveyden tutkimusta hoitotieteessä

Hoitotiede on tieteenala, joka tutkii terveyttä ja hoitamista eri näkökulmista. Tämä pitää sisällään myös jalkaterveyden tutkimuksen. Maisteriksi valmistumiseni jälkeen keväällä 2006 aloin heti suunnitella tieteellisiä jatko-opintoja ja väitöskirjan tekemistä. Väittelin keväällä 2013 ikääntyneiden jalkaterveyden arvioinnista. Kehitin väitöstutkimuksessani jalkaterveyden arviointimittarin, jonka avulla hoitajat voivat arvioida ikääntyneen potilaan jalkojen terveyden ja tarvittaessa ohjata ikääntynyt asiantuntijan vastaanotolle. Hoitotieteen dosentin arvo myönnettiin minulle 2017. Dosentuurin saavuttaminen merkitsee itsenäisen tieteellisen tutkijanuran rakentamista ja aktiivista opetus- ja julkaisutoimintaa akateemisessa ympäristössä. Nykyisin työskentelen hoitotieteen yliopistonlehtorina Turun yliopiston, lääketieteellisen tiedekunnan hoitotieteen laitoksella ja vastaan hoitotieteen laitoksella jalkaterveyteen kohdistuvasta tutkimuksesta. Laitoksella on siis mahdollista tehdä kandidaatintutkielmasta lähtien jalkaterveyteen kohdistuvaa tutkimusta.

Hae opiskelijaksi hoitotieteeseen: jalkaterapia tarvitsee myös tieteentekijöitä

Kannustan jokaista jatkamaan opintoja ja kehittämään osaltaan jalkaterapian tietoperustaa. Jalkaterapia tarvitsee myös tieteentekijöitä. Yliopisto-opinnot hoitotieteessä lisäävät jalkaterapeuttien osaamista sosiaali- ja terveydenhuollosta, tieteellisen tutkimuksen ja näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisestä ja implementoinnista sekä antavat laajat valmiudet terveydenhuollon asiantuntija-, johto-, opetus- ja tutkimustehtäviin. Lisätiedot: www.utu.fi/hoitotiede 
 

Valmistunut, työssä jalkaterapeuttina

Olen Tiina Rantanen. Valmistuin Jalkaterapeutiksi joulukuussa 2009 Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Olen ehtinyt elämäni aikana tekemään jo yhden työuran toimistotöiden parissa, kun työskentelin 15 vuotta assistenttina tietotekniikka-alan yrityksessä. Toimistotyö ja toistuvat rutiinit olivat jo pitkään tehneet töihin lähtemisestä vaikeaa. Huomasin ajattelevani, että voisinko tehdä jotain ihan muuta? Ihmisläheistä? Työtä, jossa oikeasti voisin olla avuksi?

Kävin työvoimatoimistossa haastattelussa, jossa kartoitettiin osaamistani ja vahvuuksiani. Sen perusteella tulevat opinnot suuntautuivat entistä vahvemmin sosiaali- ja terveysalalle. Otin selvää, minkälaista rahallista tukea voisin saada opiskelujeni ajaksi. Ansiosidonnainen päiväraha helpotti päätöksen tekoa ja päätin heittäytyä kokopäivätoimiseksi opiskelijaksi. Perhe suhtautui opintoihin kannustavasti. Lapset, 3 tyttöä, olivat 10-vuoden molemmin puolin ja pärjäsivät jo vähän vähemmällä huomiolla.

Miksi valitsin jalkaterapian koulutusohjelman?

Jalkaterapiassa minua viehätti alaraajojen ja jalkaterän alueen erityisosaaminen. Koulutusohjelma vaikutti erittäin monipuoliselta ja syvälliseltä, se pystyy tarjoamaan vahvan pohjan työelämää varten. Jalkaterapeuttien hyvät työllisyysnäkymät ja mahdollisuus toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana ratkaisivat lopullisen päätöksen.

Mikä opinnoissa oli parasta?

Opintojen suurin osa koostui ns. pakollisista kursseista, mutta alusta lähtien kannustettiin syventämään osaamista omien mielenkiinnon kohteiden kautta. Tietoa, tukea, ohjausta ja kannustusta annettiin ja niiden avulla oli mahdollisuus kehittää omaa osaamista. Tärkeä tekijä oli myös vertaistuki. Suurin osa tehtävistä ja toimeksiannoista tehtiin pareittain tai ryhmissä, joissa lopputulos oli aina suurempi kuin yksittäisten tekijöiden summa.

Miten olen hyödyntänyt opintoja työssäni?

Kaikki tiedot, taidot ja kirjalliset materiaalit ovat käytössä sataprosenttisesti. Koen saaneeni erittäin hyvän pohjan työelämää varten, vaikka tosiasia on, että nyt se varsinainen työ vasta alkaa. Jalkaterapian ydinosaamisalueiden kautta on hyvä jäsentää omaa osaamista ja tekemistä ja suunnitella kehitystarpeita. On ollut ilo huomata, kuinka hyvin olen pärjännyt moniammatillisissa yhteisöissä erilaisten asiakkaiden ja ongelmien kanssa.

Mistä unelmoin ja mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmat?

Toimin itsenäisenä ammatinharjoittajana Leppävaaran Mehiläisessä. Toivon, että kalenteri vähitellen täyttyy ja työllistän itseni täysipäiväisesti. Työ ja ennen kaikkea asiakkaat ovat yllättäneet ja ylittäneet odotukseni. Toivottavasti into työn tekemiseen ja siinä kehittymiseen säilyy. Katto ei ihan heti tule vastaan, itseään voi kehittää loputtomasti.

Työssä yhdessä: Espoon Jalkaterapia Team – Yhdessä yrittämisen ilo!

Pia Komin, Paula Mehtosen ja Lea Mäkelän yhteistyö alkoi jo opiskeluaikana ryhmätöiden teossa ja tiivistyi opinnäytetyötä tehdessä. Heidän kiinnostuksen kohteensa olivat hyvin samankaltaisia niin jalkaterapia-alan suhteen kuin ajatukset yrityksen perustamisesta.

He kokevat, että yrittäjänä jalkaterapeutilla on laajempi ydinosaamisalueiden käyttömahdollisuus. Yrittäjä voi kehittää itseään mielenkiinnon kohteiden mukaan, luoda oman yrityskonseptin ja määritellä työskentelyajan. Asiakkaan kanssa on mahdollista luoda pitkäaikainen hoitosuhde, seurantakäyntien järjestäminen mahdollistuu ja yhdessä voidaan päättää sopivimmat hoitomuodot.

Opiskeluaikana yrityskurssilla syntyi idea yhteistyöstä työelämässä. Silloin tytöt perustivat fiktiivisen yrityksen, ja haaveena oli sen toteutuminen tulevaisuudessa. Kaikki olivat pohtineet yrittäjyyttä, mutta yksin siihen ryhtyminen arvelutti.

Valmistumisen jälkeen jokainen alkoi miettiä tahollaan, mihin sijoittua työelämässä. Pia ja Paula olivat opiskeluaikana tehneet yhteistyötä Helsingin Hengitysyhdistyksen kanssa. Näin heille tarjoutui mahdollisuus aloittaa jalkaterapeutin työt yrittäjinä yhdistyksen tiloissa. Lea etsi itselleen toimitilaa ja sopivin löytyi Leppävaarasta Kauppakeskus Galleriasta.

Koska tila oli liian suuri yksin vuokrattavaksi, otti Lea yhteyttä Piaan ja Paulaan kysyäkseen, olisiko heillä kiinnostusta lähteä toteuttamaan opiskeluaikaista yrityssuunnitelmaa. Lyhyen harkinnan jälkeen kolmikko päätti vuokrata tilan yhdessä ja aloittaa jalkaterapiapalveluiden tarjoamisen tiiminä. Jokainen heistä työskentelee omalla toiminimellä, mutta he käyttävät markkinoinnissa Lean aputoiminimeä Espoon Jalkaterapia Team. Haaveena heillä on yritysmuodon vaihtaminen Oy:ksi.

Espoon Jalkaterapia Teamin perustamisvaiheesta lähtien toisilta saatu tuki on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi. Tehtävien jakaminen helpottaa työn sujuvuutta ja vähentää työtaakkaa. Hankintojen tekeminen yhdessä on pienentänyt yrityksen alkukustannuksia. Myös markkinointi on ollut helpompaa, kun on ollut useampi tekijä. Muun muassa mainosten tekeminen, jakaminen, tapahtumiin osallistuminen ja luentojen pitäminen on ollut vaivattomampaa yhdessä tehdessä. Tapahtumiin osallistuminen on tiiminä mielekkäämpää ja yhdessä tekeminen innostaa.

Kollegoja pystyy helposti konsultoimaan. Alkuvaiheessa he vastaanottivat yhdessä joitakin asiakkaita, jolloin he pystyivät yhdistämään tietotaitonsa asiakastilanteessa. Yhdessä toimiminen mahdollistaa myös koulutuksiin osallistumisen, lomien ja sairaslomien paikkaamisen, jolloin toiminta pysyy jatkuvana. Yrityksen aukioloajat voivat olla paremmin räätälöityjä asiakkaiden tarpeisiin, koska he voivat työskennellä eri aikoina

”Suurimmaksi eduksi koemme sen, ettei tarvitse työskennellä yksin vaan aina on kollega läsnä.”