Perustiedot

Tutkintonimike
Suuhygienisti (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Tartu haasteeseen, hae suuhygienistikoulutukseen!

Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelman opiskelijoista valmistuu suun terveydenhoitotyön asiantuntijoita näyttöön perustuvasti. Kliiniset hoitotaidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, kehittämisosaaminen ja kansainvälinen osaaminen ovat keskeisiä suuhygienistin osaamisalueita.

Koulutus toteutuu yhteiskehittelynä metropolialueen eri toimijoiden ja organisaatioiden kanssa. Koulutuksessa ydin on työelämäläheisyys ja tavoitteena on yhteinen tiedon luominen ja työelämän kehittäminen.

Suuhygienistin ydintyötä on eri-ikäisten ja eri kulttuureista tulevien ihmisten suun terveyden edistäminen, suun terveydentilan kartoittaminen, suun infektiosairauksien ehkäisy, hoito ja kuntoutus. Suuhygienistin osaamiseen kuuluu myös lähijohtaminen, yrittäjyys sekä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö.

Suun kampus -video on toteutettu innovaatio-opinnoissa

Suuhygienistikoulutuksen sisältö

Suuhygienistin opinnot sisältävät sopivassa suhteessa teoriaa, itsenäistä opiskelua sekä ohjattua harjoittelua Metropolian oppimisympäristöissä ja työelämässä. Oppiminen perustuu terveystieteiden ja hammaslääketieteen sekä niitä tukevien muiden tieteenalojen teoreettiseen ja soveltavaan tietoon.

Suuhygienistitutkinnon alkuvaiheessa, ennen potilaiden kanssa työskentelyä, harjoittelu toteutuu simuloidussa oppimisympäristössä taitopajassa. Simulaatioympäristö muovikalloineen luo jäljitelmän kliinisestä potilaan hoitotilanteesta.


”En lähtisi opetusklinikalle ilman taitopajaa. Se valmensi harjoitteluun."

- Virpi, viidennen lukukauden opiskelija.


Hoitotaitojen kartuttua opiskelija harjoittelee kliinistä suun terveydenhoitotyötä sekä itsenäisesti että tiimityönä hammaslääketieteen opiskelijoiden kanssa Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla. Osa harjoittelusta toteutuu myös sosiaali- ja terveysalan työympäristöissä.”Hyvää hoitoa ja miellyttävä opiskelija - olen tyytyväinen saamaani hoitoon."
- Potilas Suunhoidon opetusklinikalta.


Suuhygienistiopintojen rakenne

Opetussuunnitelma tarjoaa suuhygienistiopiskelijalle oppijan polun, jolla voi edetä opinnoissaan joustavasti ja tehdä valintoja tutkintojen välisestä tai Metropolian yhteisestä opetustarjonnasta.

Opetustarjonta koostuu vähintään viiden opintopisteen (op) laajuisista opintojaksoista. Opinnoista 50 op on kaikille terveysalan tutkinto-ohjelmille yhteisiä ja loput tutkinnon omia opintoja. Monialaisuus oppimisessa toteutuu myös siten, että opiskelijalla on mahdollisuus 15 op laajuiseen monialaiseen, valinnaiseen opintokokonaisuuteen.

Opetustarjonta on suunniteltu siten, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella 30 op lukukautta kohden. Oppimisen lähtökohtana käytetään ammatillisesta käytännöstä nousevia tilanteita ja ongelmia, joihin etsitään näyttöön perustuvia ratkaisuja. Opetus toteutuu soveltuvin osin projektityöskentelynä, johon kuuluvat oman alan työelämää kehittävät hankkeet ja projektit.

Suuhygienistitutkinnon opintokokonaisuudet ovat:

  1. vuosi: Terveyden edistäminen ja suun terveydenhoitotyön kehittävä osaaminen 60 op
  2. vuosi: Kliinisen suun terveydenhoitotyön kehittävä osaaminen 60 op
  3. vuosi: Kuntouttavan ja yhteisöllisen suun terveydenhoitotyön kehittävä osaaminen
  4. vuosi: Itsenäisen ja konsultatiivisen suun terveydenhoitotyön kehittävä osaaminen

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma tekee laajaa yhteistyötä pääkaupunkiseudun terveydenhuollon organisaatioiden kanssa. Kumppaneita ovat mm.

  • Helsingin, Espoon ja Vantaan terveys- ja sosiaalitoimi
  • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
  • Helsingin yliopisto sekä yksityiset yritykset.

Yhteistyökumppaneita ovat lisäksi ErgoMedi Oy, Suomen Suuhygienistiliitto ry ja Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ry.

Työkenttä

Suuhygienistit työelämässä

Suuhygienistit työllistyvät hyvin. Suuhygienisti voi työskennellä perusterveydenhuollossa kuten terveyskeskuksessa tai yksityisillä hammaslääkäriasemilla, joissa hän voi toimia myös esimiestehtävissä. Hän voi toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Lisäksi suuhygienisti voi työskennellä alan kaupallisissa yrityksissä myynti- ja tuotekehitystehtävissä.

Pätevyys

Suuhygienistin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Opiskelija hakee tutkinnon suoritettuaan oikeutta ammatinharjoittamiseen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta.

Lisätietoa: http://www.valvira.fi/luvat/ammattioikeudet

Kansainvälisyys suuhygienistiopinnoissa

Kansainvälisyys kuuluu jokaisen opiskelijan opintoihin kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina. Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelman kansainvälisiä yhteistyökumppaneita on Australiassa, Japanissa, Hollannissa ja Ruotsissa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus hakeutua suorittamaan ylempi korkeakoulututkinto (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot) ja erikoistumisopintoja.

Valmistuneiden tarina

Ergomedin perustajat Marianne Granlund ja Gunilla Taddeo.

Marianne Granlund ja Gunilla Taddeon tapasivat opiskellessaan Metropolian suuhygienisteiksi. He perustivat ErgoMedi-nimisen yrityksen, jonka ensimmäinen keksintö ErgoFinger on patentoitu useassa maassa.

Innovaation taustalla käytännön ongelma

Granlund ja Taddeo tapasivat toisensa Metropolian suuhygienistikoulutuksessa, josta he valmistuivat vuonna 2010. Ennen suuhygienistiopintojaan he olivat ehtineet opiskella hammashoitajiksi ja työskennellä vuosia suun terveydenhuollossa. Opintojen edetessä Granlund ja Taddeo havaitsivat, että yksintyöskentely on hyvin haastavaa. Ongelma johtui siitä, että perinteistä tehoimua ohjaava käsi jää hyvin kauaksi työskentelyalueelta, mikä asettaa haasteita ergonomiseen työskentelyyn. ErgoFinger innovaatio sai alkunsa tästä havainnosta.

Oikeastaan oivallus tuli siinä, kun työskentelimme Metropolian taitopajassa fantom-päiden kanssa. Kokeilimme silloin ensimmäistä kertaa ultraäänilaitetta ja mietimme, että hetkinen, tämä onkin tosi haastavaa. Tehoimua ohjaava käsi jäi kauas toisen käden ollessa potilaan suussa. Tuon taitopaja-tunnin jälkeen totesimme yhdessä, että työskentely on hankalaa ja siitä syntyi idea, että imukärjen voisi kiinnittää sormeen ja näin teimme.”, kertoo Granlund.

ErgoFinger-imukärki

Granlundin ja Taddeon idea jäi hautumaan, kunnes valmistumisen jälkeen naiset hakeutuivat ensin Keksintösäätiöön selvittelemään tuotteen patentointia apurahalla ja tämän jälkeen matka jatkui Keksintösäätiön Tuoteväylään ja sieltä Spinno -yrityshautomoon. Granlund ja Taddeo tiesivät, että sormeen kiinnitettäviä ratkaisuja ei löydy lainkaan markkinoilta, mutta onko tuote patentoitavissa, sitä he eivät tienneet Keksintösäätiöön mennessään. Pitkän prosessin tuloksena Granlund ja Taddeo ovat saaneet patentteja useisiin eri maihin. Myös tuote on saatu kehitettyä markkinoille. Samalla naisille yritystoiminnan harjoittaminen sekä tuotteen kaupallistaminen ovat tulleet tutuiksi.

Intohimosta innovaatioon

Vuoden 2013 lopussa Granlund ja Taddeo luopuivat suuhygienistin kliinisestä työskentelystä vastaanotolla ja päättivät keskittyä täysipainoisesti yrittämiseen. Naisyrittäjistä huokuu intohimo suuhygienistin ergonomian kehittämiseen ja ErgoFinger-imukärkeen.

Suuhygienisti hoitaa potilasta ErgoFinger-imukärki sormessaan.”Ergonomia on todella olennainen osa suuhygienistin työtä. Se on tavallaan työpäivän tärkein asia, mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Paras palaute mitä olemme käyttäjältä saaneet, on se, kun hän tulee kertomaan, että ”Minulla oli ennen niin pahoja rannevammoja, että meinasin melkein lopettaa kliinisen työskentelyn, mutta kun aloin käyttää ErgoFingeriä niin minulla ei ole enää ranne kipeänä lainkaan.”, iloitsee Granlund.

”Ne on myös kivoja hetkiä, kun joku tulee esimerkiksi messuilla kasvotusten sanomaan, et kiitti ihan oikeesti ErgoFingeristä!”, jatkaa Granlund.

Yrittäjien mielestä tuotteen markkinoille vienti on ollut pitkällinen prosessi. He kuitenkin luottavat tuotteeseen ja haluavat jatkaa tuotteen viemistä maailmalle.

Työelämäyhteistyö ErgoMedin ja Metropolian välille syntyi luonnostaan

Työelämäyhteistyö ErgoMedin ja Metropolian välille syntyi vähitellen ja luonnostaan samalla kun ErgoFinger kehittyi tuotteeksi.

”Ensiksi Metropolia Ammattikorkeakoulun suuhygienistikoulutuksen tutkintovastaava Erja Nuutinen tuli meille messuosastovieraaksi, kun lanseerasimme tuotteen Hammaslääkäripäivillä 2013. Tuolloin haimme suunhoidon ammattilaisten ensivaikutelmia tuotteesta sekä rekrytoimme Hammaslääkäripäiviltä tuotekehityksen avuksi teetettyyn käytettävyystutkimukseen ammattilaisia.

Sitten kun tuotteemme oli valmis myyntiin ja jakelija selvillä, olimme Metropoliaan yhteydessä, jotta voisimme tulla esittelemään tuotetta Metropolian opiskelijoille ja suuhygienistikoulutuksen opettajille. Tämän jälkeen opiskelijaryhmät testailivat tuotetta ja Erja laittoi siitä meille palautetta, että opiskelijat olivat tykänneet tuotteesta.”, kiteyttää Granlund.

”Yhteistyön aloittaminen oli todella luonnollista, koska tunsimme opettajat, talon sekä osan opiskelijoista. Siitä lähtien olemme tehneet sellaista hiljaista yhteistyötä ja olemme olleet yhteydessä puolin ja toisin. Parin viime vuoden aikana olemme käyneet pitämässä työhyvinvointiin liittyviä luentoja suuhygienistiopiskelijoille. Lisäksi olemme olleet mukana Metropolian kansainvälisissä tilaisuuksissa pitämässä luentoja sekä klinikkademoja. Viime vuoden loppupuolella solmittu yhteistyösopimus on virallistus asialle.”, jatkaa Taddeo.

Tulevaisuuden visioita työelämäyhteistyölle

Granlund ja Taddeo ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön Metropolian kanssa. Yhteistyön laajentamista on jo ehditty pohtia. Kun aiempi yhteistyö keskittyi pääosin tuotetestauksen, luentojen ja tuote-esittelyiden ympärille, keväällä 2018 valmistui ensimmäinen kahden suuhygienistin opinnäytetyö ErgoMedille. Nyt Taddeo ja Granlund harkitsevat harjoittelijoiden ottamista yritykseen.

”Ehkä media-alan opiskelijoita voisi hyödyntää markkinoinnissa. Fysioterapian opiskelijoita pystyisi vastaavasti hyödyntämään työhyvinvoinnin ja ergonomian puolella. He voisivat tarkastella työasentoja, sillä ErgoFingerin myötä työasennot ovat erilaiset kuin perinteisen tehoimun kanssa työskennellessä. Tämän tyyppistä yhteistyötä voisi ainakin ajatella.”, naiset pohtivat.

”Olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että olemme saaneet tällaisen sopimuksen aikaan. Ihmisten väliset suhteet vaikuttavat siihen, kuinka yhteistyö konkreettisesti käytännössä toimii. Tärkeää on yhteistyön hoitaminen ja yhteistyö käytännössä.”, Granlund ja Taddeo summaavat lopuksi.

Teksti: Marja Pietiläinen, kuvat: ErgoMedin albumi