Suuhygienisti (AMK), päiväopiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Suuhygienisti (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Tartu haasteeseen, hae suuhygienistikoulutukseen!

Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelman opiskelijoista valmistuu suun terveydenhoitotyön asiantuntijoita näyttöön perustuvasti. Kliiniset hoitotaidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, kehittämisosaaminen ja kansainvälinen osaaminen ovat keskeisiä suuhygienistin osaamisalueita.

Koulutus toteutuu yhteiskehittelynä metropolialueen eri toimijoiden ja organisaatioiden kanssa. Koulutuksessa ydin on työelämäläheisyys ja tavoitteena on yhteinen tiedon luominen ja työelämän kehittäminen.

Suuhygienistin ydintyötä on eri-ikäisten ja eri kulttuureista tulevien ihmisten suun terveyden edistäminen, suun terveydentilan kartoittaminen, suun infektiosairauksien ehkäisy, hoito ja kuntoutus. Suuhygienistin osaamiseen kuuluu myös lähijohtaminen, yrittäjyys sekä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö.

Suun kampus -video on toteutettu innovaatio-opinnoissa

Suuhygienistikoulutuksen sisältö

Suuhygienistin opinnot sisältävät sopivassa suhteessa teoriaa, itsenäistä opiskelua sekä ohjattua harjoittelua Metropolian oppimisympäristöissä ja työelämässä. Oppiminen perustuu terveystieteiden ja hammaslääketieteen sekä niitä tukevien muiden tieteenalojen teoreettiseen ja soveltavaan tietoon.

Suuhygienistitutkinnon alkuvaiheessa, ennen potilaiden kanssa työskentelyä, harjoittelu toteutuu simuloidussa oppimisympäristössä taitopajassa. Simulaatioympäristö muovikalloineen luo jäljitelmän kliinisestä potilaan hoitotilanteesta.


”En lähtisi opetusklinikalle ilman taitopajaa. Se valmensi harjoitteluun."

- Virpi, viidennen lukukauden opiskelija.


Hoitotaitojen kartuttua opiskelija harjoittelee kliinistä suun terveydenhoitotyötä sekä itsenäisesti että tiimityönä hammaslääketieteen opiskelijoiden kanssa Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla. Osa harjoittelusta toteutuu myös sosiaali- ja terveysalan työympäristöissä.”Hyvää hoitoa ja miellyttävä opiskelija - olen tyytyväinen saamaani hoitoon."
- Potilas Suunhoidon opetusklinikalta.


Suuhygienistiopintojen rakenne

Opetussuunnitelma tarjoaa suuhygienistiopiskelijalle oppijan polun, jolla voi edetä opinnoissaan joustavasti ja tehdä valintoja tutkintojen välisestä tai Metropolian yhteisestä opetustarjonnasta.

Opetustarjonta koostuu vähintään viiden opintopisteen (op) laajuisista opintojaksoista. Opinnoista 50 op on kaikille terveysalan tutkinto-ohjelmille yhteisiä ja loput tutkinnon omia opintoja. Monialaisuus oppimisessa toteutuu myös siten, että opiskelijalla on mahdollisuus 15 op laajuiseen monialaiseen, valinnaiseen opintokokonaisuuteen.

Opetustarjonta on suunniteltu siten, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella 30 op lukukautta kohden. Oppimisen lähtökohtana käytetään ammatillisesta käytännöstä nousevia tilanteita ja ongelmia, joihin etsitään näyttöön perustuvia ratkaisuja. Opetus toteutuu soveltuvin osin projektityöskentelynä, johon kuuluvat oman alan työelämää kehittävät hankkeet ja projektit.

Suuhygienistitutkinnon opintokokonaisuudet ovat:

  1. vuosi: Terveyden edistäminen ja suun terveydenhoitotyön kehittävä osaaminen 60 op
  2. vuosi: Kliinisen suun terveydenhoitotyön kehittävä osaaminen 60 op
  3. vuosi: Kuntouttavan ja yhteisöllisen suun terveydenhoitotyön kehittävä osaaminen
  4. vuosi: Itsenäisen ja konsultatiivisen suun terveydenhoitotyön kehittävä osaaminen

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma tekee laajaa yhteistyötä pääkaupunkiseudun terveydenhuollon organisaatioiden kanssa. Kumppaneita ovat mm.

  • Helsingin, Espoon ja Vantaan terveys- ja sosiaalitoimi
  • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
  • Helsingin yliopisto sekä yksityiset yritykset.

Yhteistyökumppaneita ovat lisäksi ErgoMedi Oy, Suomen Suuhygienistiliitto ry ja Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ry.

Työkenttä

Suuhygienistit työelämässä

Suuhygienistit työllistyvät hyvin. Suuhygienisti voi työskennellä perusterveydenhuollossa kuten terveyskeskuksessa tai yksityisillä hammaslääkäriasemilla, joissa hän voi toimia myös esimiestehtävissä. Hän voi toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Lisäksi suuhygienisti voi työskennellä alan kaupallisissa yrityksissä myynti- ja tuotekehitystehtävissä.

Pätevyys

Suuhygienistin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Opiskelija hakee tutkinnon suoritettuaan oikeutta ammatinharjoittamiseen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta.

Kansainvälisyys suuhygienistiopinnoissa

Kansainvälisyys kuuluu jokaisen opiskelijan opintoihin kansainvälisenä opiskelijavaihtona, harjoitteluna tai kotikansainvälisinä opintoina, kuten englannin- ja suomenkielisten tutkinto-ohjelmien yhteisinä opintoina tai avointen kansainvälisten verkkoympäristöjen opintoina. Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelman kansainvälisiä yhteistyökumppaneita on Australiassa, Japanissa, Hollannissa ja Ruotsissa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus hakeutua suorittamaan ylempi korkeakoulututkinto (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot) ja erikoistumisopintoja.