Perustiedot

Tutkintonimike
Konservaattori (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 17.3.-31.3.2021
Aloituspaikat
22

Konservointi on poikkitieteellinen tieteenala, jonka tarkoituksena on kulttuuriperinnön säilyttäminen. Konservoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla kulttuuriperinnön tuhoutumista voidaan hidastaa tai ehkäistä. Konservointi jaetaan tekniseen eli käytännön konservointiin sekä säilyttävään eli ennaltaehkäisevään konservointiin.

Sisältö

Konservointiin liittyy hyvin olennaisesti esineiden dokumentointi, johon kuuluvat materiaali- ja menetelmäanalyysit, analyyttinen valokuvaus, vauriokartoitukset sekä kulttuuri- ja taidehistoriallisten kontekstien selvittäminen. Jokaisesta konservointikohteesta tehdään tarkka konservointiraportti.

Kemiaan ja biologiaan pohjautuvat materiaalianalyysit ovat konservoinnin ongelmanratkaisussa keskeisiä. Tämän lisäksi opintoihin kuuluu opintoja mm. museologiasta.

Toteutustapa

Opiskelun aikana tehdään runsaasti työelämäyhteistyötä ja -projekteja, jotta opiskelijat saavat tuntuman työkenttäänsä. Tutkintoon sisältyy työharjoittelu, jonka voi halutessaan suorittaa ulkomailla. Myös vaihto-opiskeluun ulkomaisissa korkeakouluissa on hyvät mahdollisuudet.

Opiskelun loppuvaiheessa opiskelijat tekevät omaan alaansa liittyvän laajan opinnäytetyön, joka voi olla yhdistelmä teoriaa ja käytäntöä. Käytännön osuus on yleensä jonkin esineen konservointi. Teoriaosuus sisältää konservointisuunnitelman, dokumentoinnin, tutkimustulokset ja historiallisen osuuden. Myös teoreettiset tutkimuspainotteiset opinnäytetyöt ovat olleet konservoinnin koulutusohjelmassa yleisiä.

Esimerkkejä opiskelijaprojekteista

Izmir Textile -projekti

Tekstiilikonservoinnin opiskelijat ovat osallistuneet kahteen kolmivuotiseen Izmir Textile -projektiin vuosien 2013-2015 sekä 2017-2019 aikana. Tekstiilit ovat peräisin Turkin Izmirin eri synagogista, joista osa on jo raunioina.

Projektissa opiskelijat tekevät käytännön konservoinnin töitä, jotka olivat ensimmäisenä projektivuonna tekstiilien puhdistamista ja  pakkaamista sekä myöhempinä vuosina tekstiilien rakenteellista tukemista. Projekti jatkuu vielä syksyllä 2019. Projektin yksi jakso on aina yhden kuukauden pituinen.

Håkansbölen kartanon pienoismalli -innovaatioprojekti

Tekstiili- ja huonekalukonservoinnin opiskelijat osallistuivat 2018-2019 Vantaan Hakunilassa sijaitsevan Håkansbölen kartanon pienoismallin tekoon. Projektissa opiskelijat sisustivat kartanon pienoismallin täydelliseen arkkitehti Armas Lindgrening suunnittelemaan asuun. Opiskelijat valmistivat yhteistuumin kartanon kaikki huonekalut, kaakeliuunit sekä interiöörin kiinteän sisustuksen.

Lisäksi tekstiilikonservoinnin opiskelijat valmistivat kaikki sisustustekstiilit matoista alkaen, josta muodostuikin erillinen mattoprojekti. Tästä valmistui myös julkaisu, jossa on kaikista pienoismalliin tehdyistä matoista tarkat valmistusohjeet pienoismallin harrastajalle. Projekti oli Metropolian innovaatioprojekti.

Työmahdollisuudet

Konservaattori työskentelee asiantuntijana maailman ja kansallista kulttuuriperintöä säilyttävissä tehtävissä erikoistumisalueensa laajalla sektorilla; mm. museoissa, arkistoissa, kirjastoissa, säätiöissä, yliopistoissa ja erilaisissa projekteissa. Koulutus antaa valmiudet toimia myös itsenäisenä konservointialan yrittäjänä.

Suuntautumisvaihtoehto kevään 2020 yhteishaussa

Epäorgaanisen materiaalin konservointi

Koulutuksessa perehdytään pääasiassa epäorgaanisista materiaaleista valmistettujen kolmiulotteisten kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden konservointiin. Kohteet vaihtelevat arkeologisista löydöistä teolliseen kulttuuriperintöön, koostuen usein monista eri materiaaleista.

Konservointiosaaminen rakentuu teoriaa ja käytäntöä yhdistävillä opintojaksoilla, joilla tulevat tutuiksi konservoinnissa yleisesti käytetyt materiaalit ja tutkimusmenetelmät. Konservointiprosessin hallinnassa on tärkeä tunnistaa kohteisiin liittyvät merkitykset ja arvot ja ymmärtää niiden vaikutus konservointipäätöksiin ja kulttuuriperinnön hoitoon.

Opintoihin sisältyy työelämän kanssa toteutettuja projektikokonaisuuksia, jotka usein liittyvät kokoelmanhallintaan, olosuhteisiin ja riskikartoituksiin. Projektikokonaisuuksiin olennaisesti liittyviä teemoja ovat

  • kokoelmien käytettävyys
  • saavutettavuus
  • osallistaminen
  • yhteisöllisyys ja
  • kestävä kehitys.

Konservointi on museoammatti ja suurin osa konservaattoreista työskentelee museokokoelmien parissa. Laaja materiaali- ja kokoelmanhallintaosaaminen antaa hyvät valmiudet työskennellä asiantuntijana kokoelmanhallintaan liittyvissä tehtävissä muuallakin kuin museoissa.

Aiemmin aloittaneet suuntautumisvaihtoehdot

Orgaanisen materiaalin konservointi (tekstiilipainotteinen) 

Koulutuksessa perehdytään orgaanisista materiaaleista valmistettujen kulttuurihistoriallisten kohteiden konservointiin.  Opiskelijat perehtyvät kohteiden rakenteisiin ja materiaalisiin ominaisuuksiin erilaisten tutkimusmenetelmien ja käytännön konservointiprojektien avulla. Kohteet voivat olla tekstiileitä tai muuta orgaanista materiaalia olevia etnografisia tai arkeologisia esineitä. Opintoihin kuuluu myös modernien materiaalien opintoja.

Opintoihin kuuluu opintojaksojen mukaan suuntautuvia projektikokonaisuuksia. Käytännön konservoinnin lisäksi kokoelmanhallinta ja ennalta ehkäisevän konservoinnin eri osa-alueet muodostavat osan koulutuskokonaisuudesta.

Laaja materiaali- ja kokoelmanhallintaosaaminen antaa hyvät valmiudet työskennellä konservoinnin lisäksi myös kokoelmanhallinnan tehtävissä museoissa ja muissa kokoelmissa.

Esinekonservointi

Esinekonservaattorin on usean eri materiaalin konservoinnin asiantuntija. Tärkeässä osassa opintoja on arkeologiset löydöt, alkuperäiskansojen ja maailman kulttuurien esineistö, teollinen kulttuuriperintö sekä nykytaiteen monet materiaalit. Erillisiä kursseja järjestetään keramiikan, lasin, metallien, kiven ja nahan konservoinnista.

Monien eri materiaalien ominaisuuksien opiskelun lisäksi esinekonservaattorit perehtyvät kokoelmien inventointiin, riski- ja kuntokartoituksiin sekä kokoelmanhoitosuunnitelmien laatimiseen käytännön projektitöiden muodossa.

Huonekalukonservointi

Huonekalukonservaattorit ovat keskittyneet puumateriaalin konservointiin, sen pintakäsittelyihin, rakenteisiin ja muiden huonekaluihin kuuluvien materiaalien konservointiin ja restaurointiin. Konservoinnissa pyritään säilyttämään huonekalujen historiallinen kerroksisuus.

Koulutuksen perustana ovat huonekalujen eri materiaalit ja tekniikat kuten viilutus, intarsia, kultaus, retusointi ja verhoilu. Opintojen aikana tutustutaan huonekalujen historiaan, opiskellaan puun anatomiaa ja tunnistusta, nahan ja metallien konservointia, maalattujen ja kullattujen esineiden ja pintojen konservointia ja restaurointia sekä modernien materiaalien konservointia.

Interiöörikonservointi

Opetussuunnitelmaan sisältyy yhteisten perusopintojen lisäksi ammattiopintoja eri materiaaleista ja niiden konservoinnista (mm. puu, kivi, lasi, metallit) sekä opintoja erilaisista pintakäsittelymateriaaleista (mm. maalit, lakat, tapetit) ja niiden konservoinnista.

Opintojen aikana tehdään käytännön harjoituksia rakennuskohteissa, joissa opetellaan perinteisistä työtapoja sekä tutkitaan ja harjoitellaan konservointia erilaisille rakennuksissa oleville pinnoille, kuten maalatut pinnat, tapettipinnat, jne.

Maalaustaiteen konservointi

Maalaustaiteen konservaattorit ovat perehtyneet puulle ja kankaalle maalattujen taideteosten – ikonien, maalattujen puuveistosten, kankaalle maalattujen maalausten sekä modernin ja nykytaiteen konservointiin.

Erilaisten konservointimenetelmien ja materiaalien opiskelun ja käytännön konservointityön ohella opinnoissa perehdytään historiallisiin maalaustekniikoihin ja maalausmateriaaleihin. Kehysten konservointi ja kultaustekniikat kuuluvat myös opintoihin.

Opintoihin sisältyvät myös maalaustaiteen kokoelmien hallintaan ja ennaltaehkäisevään konservointiin liittyvät osiot.

Paperikonservointi

Paperikonservoinnin opintoihin sisältyy paperikemian ja kuituanalytiikan sekä erilaisten konservointitekniikoiden ohella kirjansidontaa, taidegrafiikka- ja valokuvamenetelmiä sekä valokuvahistoriaa.

Tekstiilikonservointi

Tekstiilikonservaattori on tekstiilimateriaalien asiantuntija, joka toimii työssään erilaisten tekstiilien, kuten ryijyjen, pukujen, kirkkotekstiilien, lippujen, pitsien ja etnografisten tekstiilien säilyttämiseksi. Tekstiilikonservaattorin työssä yhdistyy silmän ja käden koordinaatio sekä työn esteettinen lopputulos.

Tekstiilikonservoinnin opintoihin sisältyy mm. perehtyminen vaurioituneen tekstiilin puhdistus- ja tukemismenetelmiin. Materiaalituntemus sekä kuiduntunnistusmenetelmät yhdessä tekstiilihistorian ja värjäystekniikoiden kanssa muodostavat perustan opinnoille.

Opintoihin kuuluu erilaiset projektikokonaisuudet, jotka vaihtelevat vuosikursseittain asiakkaan tarpeen mukaan. Tutustu kansainväliseen Izmir-projektiin, jossa tekstiilikonservoinnin opiskelijat konservoivat  juutalaisen seurakunnan seremoniallisia tekstiilejä