Opintojen suunnittelu

Tutustu opintojen suunnitteluun vaikuttaviin asioihin, kuten lukuvuoden aikatauluihin. Lue myös opintojen ohjauksesta ja aiemmin hankkimasi osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä Metropolian kieliopintojen ja valinnaisten opintojen valikoimasta.

Lukuvuoden aikataulu

Ammattikorkeakoulut noudattavat eurooppalaista opintojen mitoituksen ECTS-järjestelmää. Sen mukaan opiskelijan työmäärä lukuvuodessa on 1600 tuntia. Opetussuunnitelmissa opiskelijan työmäärä jaetaan eri opintovuosien kesken mutta myös yksittäisen opintovuoden aikana niin, että opintojen kuormitus on tasainen eikä opiskelijan työmäärä muodostu kohtuuttomaksi. Tutustu opetussuunnitelmiin Metropolian opinto-oppaassa.

Opiskelijan työ pitää sisällään kaiken opiskelijan oppimisen edellyttämän työn – lähi- ja kontaktiopetuksen, opintojaksojen suorittamiseen valmistautumisen, harjoittelut, projektityöt ja itseopiskeluviikot.

Osaamisalueet ja tutkinto-ohjelmat tiedottavat opiskelijoille tarkemmista opetukseen liittyvistä aikatauluista ja myös kesä-, syys-, joulu- ja talvilomista. Metropolian yhteiset, lukuvuoden aikataulut löytyvät OMA-intranetista, Opiskelijan työpöydän Aikataulut-sivulta.

Periodit 2023

Kevätlukukausi: 1.1.-31.7.2023

 • 3. periodi 1.1.-12.3.2023
 • 4. periodi 13.3.-21.5.2023

Kesäjakso 22.5.-31.7.2023

Syyslukukausi: 1.8.-31.12.2023

 • 1. periodi 1.8.-22.10.2023
 • 2. periodi 23.10.-31.12.2023

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Ilmoittautuminen lukuvuodelle on pakollista tutkinto-opiskelijoille ja se on tehtävä Opiskelijan työpöydällä OMA-intranetissa. Ilmoittautuminen tulee tehdä 1.-31.5. välisenä aikana. Ilmoittautumisen laiminlyönti johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen kevätlukukauden lopussa 31.7. Jotta sinulla on opiskeluoikeus 1.8. alkavalla lukuvuodella, tulee sinun maksaa 50 euron käsittelymaksu 1.6. alkaen osoitteessa maksut.metropolia.fi, minkä jälkeen valitset "Opiskeluoikeuden palautuksen haku." Mikäli et ole hakenut opiskeluoikeuden palautusta lukuvuodelle 31.7. mennessä, sinut kirjataan eronneeksi.

Valtioneuvoston antaman asetuksen (1440/2014) mukaan ammattikorkeakoulut perivät opiskeluoikeuden menettäneen tai harkinnanvaraisen lisäajan hakemuksen käsittelystä 50 euroa.

Kevätlukukauden osalta ilmoittautumistietoa voi muuttaa Opiskelijan työpöydällä 1.8.-15.12. välisenä aikana.

Mikäli opiskelijalla ei ole Metropolian käyttäjätunnuksia, niin ilmoittautumisen voi tehdä kirjallisesti opintotoimistoon ilmoittautumisaikana.

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tavoitteena on opiskelun ja oppimisen, opintojen edistymisen, ammatillisen kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen. Tavoitteena on, että hakija ja opiskelija saa tarvitsemaansa opinto-ohjausta opintojen hakuvaiheesta valmistumiseen saakka.

Hakuvaiheen ohjaus ja neuvonta

 • Koulutuksien sisältö, toteutus, opetussuunnitelmat ja yhteyshenkilöiden (esim. opinto-ohjaaja tai koulutussuunnittelija) yhteystiedot: Löydät tietoa koulutuksien omilta hakusivuilta.
  • Mene Opiskelu Metropoliassa ja valitse esim. AMK-tutkinnot.
  • Voit etsiä koulutuksia käyttämällä sivulta löytyvää suodatettavaa koulutustarjontataulukkoa. Voit etsiä koulutuksia esim. koulutusalan, koulutustyypin, opiskelumuodon ja perusteella.
 • Metropolian kaikkien koulutuksien hakuohjeet
 • Koulutuksien valintaperusteet ja hakukelpoisuusvaatimukset: Opintopolku.fi
  • esim. kevään 2020 yhteishaussa mukana olevat koulutukset löytyvät hakusanalla "metropolia-kevät2020"
  • pääset koulutusohjelmakohtaisille opintopolku.fi sivuille myös Metropolian Hakeminen -sivun kautta (valitse Hakeminen -sivulla esim. kevään yhteishaun ohjeet, etsi haluamasi koulutus koulutustarjonta -valikosta ja paina koulutuksen nimeä).
 • Lisätietoja valtakunnallisesta digitaalisesta valintakokeesta, todistusvalinnasta ja todistuksien pisteytyksestä: https://www.ammattikorkeakouluun.fi
 • Jos sinulla hakuohjeisiin tutustumisen jälkeen hakemiseen tai hakukelpoisuuteen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä Metropolian hakijapalveluihin. Metropolian hakijapalveluiden yhteystiedot.

Opiskelun ja oppimisen ohjaus

Tavoitteena on, että opiskelija integroituu oppimisympäristönsä jäseneksi ja toimii oppimisympäristön aktiivisena jäsenenä, kehittää osaamistaan ja oppimistaitojaan, suunnittelee ajankäyttöään ja opintojaan, toteuttaa opinnot tavoitteellisesti sekä toimii vastuullisesti ja oma-aloitteisesti. Kaikkien Metropolian tutkinto-opiskelijoiden opintojen suunnitteluun sisältyy HOPSin (henkilökohtaisen opintosuunnitelman) laadinta, seuranta, päivittäminen ja hyväksyntä eHOPS-palvelussa.

Ammatillisen kasvun ja urasuunnittelun ohjaus

Tavoitteena on opiskelijan ammatti-identiteetin vahvistuminen, koulutusta, opintoja ja uraa koskevien mielekkäiden HOPS-prosessin mukaisten suunnitelmien, valintojen ja päätösten tekeminen sekä näiden toteuttaminen. HOPS (henkilökohtainen opintosuunnittelu) on koko opintopolun kattava opiskelijan ammatillisen kehittymisen prosessi.

HOPS-prosessi sisältää AHOT-prosessin (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen). Opiskelija voi hakea aiemmalle osaamiselle tunnustamista, mikäli hänellä on opetussuunnitelman tavoitteita vastaavaa osaamista. Opiskelija on voinut hankkia osaamisensa korkeakouluopinnoissa, muussa koulutuksessa, työelämässä, vapaa-aikana tai harrastuksissa. Tutustu Metropolian opetussuunnitelmiin.

Henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen ohjaus

Tavoitteena on opiskelijan toimintakyvyn, elämänhallintataitojen, itsetuntemuksen, itseluottamuksen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistyminen ja vahvistuminen.

Neuvonta

Tavoitteena on neuvoa opiskelijaa opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa ja siten tukea opintojen sujuvaa etenemistä.

Ohjaus-, neuvonta- ja tukihenkilöstö

Opinto-ohjauksen eri alojen esimerkkitoimijoita:

 • Tutkintovastaavat, opinto-ohjaajat, koulutussuunnittelijat/suunnittelijat, opettajatuutorit: opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta opiskeluun ja opintoihin liittyvissä asioissa sekä ammatti-identiteetin vahvistaminen ja hyvinvoinnin tukeminen
 • Opettajat: oppimisen ohjaus, opiskelijoiden ammatti-identiteetin vahvistaminen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen
 • Vertaistuutorit: opiskelijoiden tukeminen ja neuvonta opiskeluun liittyvissä asioissa
 • Tukipalvelut: opintotoimisto-, kirjasto-, opintopsykologi-, kuraattori-, oppilaitospastorit ja terveydenhoitopalvelut

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (l. AHOT) on valtakunnallisesti tärkeä koulutuksen kehittämisen kohde. AHOTin tarkoituksena on tukea opiskelijan elinikäistä oppimista ja nopeampaa siirtymistä työelämään. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tavoitteena on edistää opintojen etenemistä, välttää opintojen uudelleen suorittamista ja mahdollistaa opintojen yksilölliset ja joustavat opintopolut.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tarkoittaa sitä, että opiskelija tunnistaa, mitä hän jo osaa ja pystyy hyödyntämään tätä aiemmin hankkimaansa osaamista ammattikorkeakoulututkinnon osana.

Korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla on mahdollisuus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu, ja saada siitä hyväksilukupäätös. Aiemmin hankittu osaaminen voi olla hankittu virallisessa koulutuksessa, työelämässä tai vapaa-aikana. Osaamisen tulee vastata tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman osaamistavoitteita.

Osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa joko kokonaan tai osittain. Osittainen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tarkoittaa sitä, että opiskelijan tulee täydentää osaamistaan tutkinto-ohjelman määrittelemällä tavalla. Osaamisen näyttönä käytetään erilaisia dokumentointi- ja menettelytapoja, kuten työtodistus, essee, oppimistehtävät.

Tarkempaa tietoa Metropolian AHOT-käytänteistä saat tutustumalla ohjeisiin (ks. Metropolian AHOT-ohjeet alla).

Metropolian AHOT-ohjeet

Määritelmä, tavoite ja muodot

Määritelmä

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (AHOT, engl. RPL recognition of prior learning) tarkoitetaan osaamisen hyväksilukua eli aiempien/muualla suoritettujen opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa, pakollisiin tai valinnaisiin opintoihin. Osaamisen tulee vastata opetussuunnitelman osaamistavoitteita. Tutustu opetussuunnitelmiin Metropolian opinto-oppaassa.

Tavoite

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tavoitteena on edistää opintojen etenemistä, välttää opintojen uudelleen suorittamista ja mahdollistaa opintojen yksilölliset opintopolut.

Hyväksilukemisen (Credit transfer) muodot

korvaaminen (Substitution) ja sisällyttäminen (Inclusion).

 • Korvaamisella tarkoitetaan opetussuunnitelmassa olevien opintojen korvaamista sisällöltään vastaavalla osaamisella.
 • Sisällyttämisellä tarkoitetaan aiemmin hankitun osaamisen liittämistä osaksi tutkintoa (esim. valinnaisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin).

Osittainen hyväksiluku (pedagoginen ratkaisu): Osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa joko kokonaan tai osittain. Osittainen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tarkoittaa sitä, että opiskelijan tulee täydentää osaamistaan tutkinto-ohjelman määrittelemällä tavalla. Menettelyä kutsutaan pedagogiseksi ratkaisuksi.

Pedagogisessa ratkaisussa lopullinen arviointi ja opinnon suorituskirjaus opintorekisteriin tehdään, kun opinto on täydennetty tutkinto-ohjelman määrittelemällä tavalla. Osaamisen näyttönä käytetään erilaisia dokumentointi- ja menettelytapoja, kuten esimerkiksi työtodistus, raportti, haastattelu, essee, oppimispäiväkirja, oppimistehtävät, projektityö, asiantuntijaluennointi, portfolio, käytännön näyttökoe tai tentti.

Metropolian opetussuunnitelmat

Ks. Tutustu opetussuunnitelmiin Metropolian opinto-oppaassa

Yleiset periaatteet

Millaisella osaamisella voi hakea hyväksilukua?

Suoritustapa tai -paikka: Osaamisen hankintatapa tai -paikka ei vaikuta hyväksilukuun. Aiemmin hankittu osaaminen voi olla hankittu virallisessa koulutuksessa, työelämässä tai vapaa-aikana. Tunnustettavan osaamisen tulee olla opintokokonaisuuksien tai opintojaksojen osaamistavoitteiden mukaista.

Ajankohta: Osaamisen suoritusajankohdalla ei ole merkitystä, mikäli osaaminen vastaa opetussuunnitelman osaamistavoitteita. Tutkintosäännön mukaisesti opintojen yleinen vanhenemisaika on 10 vuotta, mutta jokainen hyväksilukupäätös on yksilöllinen arviointipäätös. Tutustu opetussuunnitelmiin Metropolian opinto-oppaassa.

Suoritusajankohdan vaikutus opintotukeen: Osaamisen suoritusajankohta vaikuttaa opiskelijan opintotukeen oikeuttavaan opintopistekertymään. Metropolia-opintojen ulkopuolella (ennen opintojen alkua tai poissaolokautena) suoritettu, kokonaan hyväksiluettu korvaava tai sisällytetty, osaaminen ei kerrytä opintotukeen oikeuttavaa opintopistekertymää. Metropolia-opintojen läsnäoloaikana suoritettu, kokonaan hyväksiluettu korvaava, sisällytetty tai pedagogisella ratkaisulla todennettu, osaaminen kerryttävät opiskelijan tukeen oikeuttavaa opintopistekertymää.

Miten osaaminen osoitetaan?

Opiskelijalla on vastuu osaamisensa osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Opiskelijan on todennettava osaamisensa, jotta osaamista voidaan arvioida. Opiskelijalta voidaan edellyttää kirjallisten dokumenttien lisäksi myös näyttöä osaamisestaan esim. työtodistuksella, muilla dokumenteilla, tallenteilla tai teoksilla. Pedagogisessa ratkaisussa opiskelijaa voidaan pyytää täydentämään osaamistaan esim. raportilla, haastattelulla, esseellä, oppimispäiväkirjalla, portfoliolla, käytännön näyttökokeella tai tentillä.

Miten osaaminen arvioidaan?

Numeerista arviointia käytetään aina kun se on mahdollista. Muualla suoritetun opinnon arvosana säilytetään, mikäli sillä korvataan Metropolia-opintoihin kuuluva vastaava opinto.

Hyväksiluku toteutetaan vain alkuperäisten asiakirjojen perusteella. Hyväksilukua ei tehdä aiemman hyväksiluvun perusteella.

Milloin hyväksilukua voi hakea?

Opiskelija voi hakea osaamisen hyväksilukua opintojensa kaikissa vaiheissa.

Muita hyväksilukuun liittyviä käytänteitä

Kieli- ja viestintäopintojen ja opinnäytetyön hyväksilukeminen

Kieli- ja viestintäopinnot: Kaikki korkeakoulututkintoihin vaadittavat kieli- ja viestintäopinnot voidaan suorittaa hyväksilukemisten kautta kuten muutkin opinnot.

Opinnäytetyö: Opinnäytetyötä ei hyväksilueta, mutta tapauskohtaisesti se voidaan hyväksilukea osittain osaamisen näyttämisellä. AMK-tutkintoon liittyvät ohjeet opinnäytetyön hyväksiluvusta löytyvät OMA-intranetistä.

Kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettujen opintojaksojen hyväksilukeminen tehdään eAHOT-palvelun kautta. Kun Learning/Training Agreement tehdään huolellisesti ja opinnot on suoritettu sen mukaan, niin opintosuoritukset hyväksiluetaan kokonaisuudessaan tutkintoon.

3AMK-, CampusOnline-, ja muiden opintoyhteistyössä suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Kaikista muualla suoritetuista opinnoista tehdään normaali eAHOT-hakemus. Tämä koskee 3AMK-tarjonnan opintoja, Professional Summer School -opintoja ja ammattikorkeakoulujen CampusOnline-tarjonnan kautta suoritettuja opintoja.

Opiskelija käy muualla suoritettavista opinnoista oman tutkinto-ohjelmansa käytänteiden mukaisen HOPS-keskustelun ohjaajansa kanssa ja tekee opintojen suorittamisesta Sopimuspankki-sopimuksen. Muualla suoritetut opinnot näkyvät Puro-palvelussa, ja opiskelija voi tulostaa suoritustiedosta PDF:n ja liittää sen eAHOT-hakemukseensa. Opintosuoritusta ei lähetetä Puro-palvelun kautta omaan korkeakouluun tarkasteltavaksi.

Opiskelijan tuki, ohjaus ja säädökset liittyen AHOT-prosessiin

Tutkinto-ohjelma perehdyttää opiskelijan opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin, tiedottaa opiskelijoita aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen prosessista ja ohjaa hakemuksen täyttämisessä eAhot-palvelussa OMA-intranetissa Opiskelijan työpöydällä.

Metropolian hyväksilukukäytännöstä säädetään tutkintosäännössä (pdf) (1.8.2019), luku 4 Opintojen suorittaminen, 30 § Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT).

Kieli- ja viestintäopinnot

Ammattikorkeakouluopintojen tulee antaa opiskelijalle mm. edellytykset asianomaisen alan kehityksen seuraamiseen, riittävät viestintä- ja kielitaidot sekä alan kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet. Riittävät kieli- ja viestintätaidot tarkoittavat sellaista kirjallista ja suullista kielitaitoa, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (Asetus 352/2003 §7, §8).

Metropolian kieli- ja viestintäopinnot suoritettuaan opiskelija osaa viestiä ainakin yhdellä vieraalla kielellä ja kotimaisilla kielillä alansa asiantuntijatehtävissä ja toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työyhteisöissä.

Metropoliassa on sekä kaikille pakollisia tutkintoon kuuluvia että vapaasti valittavia kieli- ja viestintäopintoja, joiden määrä vaihtelee koulutusohjelmittain. Kaikille yhteisinä opintoina Metropolia tarjoaa pakollisen vieraan kielen (englannin) ja kotimaisten kielten opintojaksoja, joiden lisäksi eri koulutusohjelmissa voi olla alakohtaisia kielten opintoja. Opetuskieliset viestinnän opinnot rakentuvat koulutusohjelmittain.

Halutessaan syventää osaamistaan oman ammattialansa vaatimissa kieli- ja viestintätilanteissa opiskelija voi valita opintoja esimerkiksi seuraavista vapaasti valittavista kielistä: espanja, italia, japani, kiina, ranska, saksa, suomi toisena kielenä, venäjä tai viro.

Opintojen valinnaisuus

Metropolian yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet

Työelämässä tarvitaan monenlaista osaamista ja kykyä toimia monialaisissa tiimeissä. Metropolian yhteisistä valinnaisista opintokokonaisuuksista opiskelija voi löytää omaan tutkintoonsa sopivaa täydentävää osaamista. Oppijan polku -opintosuunnitelmassa opiskelijalla on mahdollisuus täydentää omaa työelämäosaamistaan hyödyntämällä Metropolian monipuolista ja monialaista opintotarjontaa.

Opiskelija voi sisällyttää ammatillisen pääaineen lisäksi opintoihinsa joko 15 tai 30 opintopisteen laajuisia Metropolian yhteisiä valinnaisia opintokokonaisuuksia.

Metropolian yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet on tarkoitettu kaikille koulutusaloille ja AMK-tutkinnoille. Tarjottavilla opintokokonaisuuksilla ei ole esitietovaatimuksia. Joistakin opintokokonaisuuksista voi valita myös yksittäisiä opintojaksoja esim. vapaasti valittaviin opintoihin.

Yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet on ajoitettu pääsääntöisesti kolmanteen lukuvuoteen Oppijan polku -opintosuunnitelmissa.

Yhteisiin valinnaisiin opintokokonaisuuksiin liittyvistä ajankohtaisista asioista tiedotetaan OMA-tiedotteilla. Yhteisten valinnaisten opintokokonaisuuksien sisällyttämistä HOPSiin on suositeltavaa suunnitella joko opinto-ohjaajan tai tutor-opettajan ohjauksessa.

Metropolian yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet löytyvät opinto-oppaan Valinnainen opintotarjonta -sivulta.

Tutustu valinnaiseen opintotarjontaan Metropolian opinto-oppaassa.

Muu valinnainen opintotarjonta

Tutkinto-ohjelmien valinnaiset opinnot

Metropolian yhteisten valinnaisten opintokokonaisuuksien lisäksi tutkinto-ohjelmat ja voivat tarjota opiskelijoille myös omia ammattiopintojen valinnaisia opintokokonaisuuksia tai opintojaksoja.

Vapaasti valittavat opinnot

Metropolian yhteisten vapaasti valittavien opintojen tarjonnassa on mm. kieli- ja tutor-opintoja. Tutkinto-ohjelmat voivat tarjota omia opintojaan muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille vapaasti valittaviksi opinnoiksi.

Kesäopinnot

Metropolia tarjoaa tutkinto-opiskelijoilleen opintoja myös kesä-elokuun aikana.

Courses for Exchange Students

Metropoliaan tuleville vaihto-opiskelijoille tarjotaan opintoja, jotka koostuvat tutkinto-ohjelmien tarjoaman koulutuksen opinnoista sekä Metropolian tarjoamista suomen kielen ja kulttuurin opinnoista.

3AMK-yhteiset opintojaksot

3AMK:n yhteistyön edetessä Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijat voivat valita opintoja myös toisista korkeakouluista. Tarjolla on yhteisiä opintojaksoja ja osaamispolkuja. Lisäksi valittavana on kieliopintoja, jotka toteutuvat yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Valtaosa muista kuin kieliopinnoista toteutetaan virtuaalisesti.

Lue lisää 3AMK:n opintomahdollisuuksia (3AMK:n sivusto)