Metropoliassa opiskelevaa koskevat ohjeet

Opiskelijan opinnoissa on useita erilaisia vaiheita, joihin liittyy ammattikorkeakoululle yhteisesti sovittuja ja päätettyjä sääntöjä ja ohjeita. Säännöissä määritellään ammattikorkeakoulujen toiminnasta annettuun lakiin ja asetukseen perustuen ammattikorkeakoulun toiminnan kaikkia koskevia periaatteita ja linjauksia.

Ohjeet täydentävät sääntöjä ja kuvaavat tarkemmin esimerkiksi toimintaan liittyviä perusteluja, menettelytapoja ja aikatauluja. Säännöillä ja ohjeilla varmistamme, että opiskelijoita kohdellaan opiskeluun liittyvissä eri tilanteissa tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti ja että jokainen ammattikorkeakoulussa opiskeleva ja työskentelevä tietää oman vastuunsa ja omat tehtävänsä.

Opiskelijalle keskeisin sääntö on tutkintosääntö (pdf, päivitetty 1.8.2020) joka sisältää opintojen tavoitteita, rakennetta ja järjestämistä (mukaan lukien opintojen ohjaus ja arviointi) koskevat periaatteet. 

Tutkintosääntöä täydentävät seuraavat ohjeet:

  • aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista koskeva ohje (AHOT) ks. lisää Opintojen suunnittelu -sivulta
  • opinnäytetyöohje
  • opintojen ohjauksen ohje
  • opintosuoritusten arviointiohje
  • valmistumisohje
  • Ohjeista voi olla koulutusalakohtaisia käytännön sovelluksia, jotka noudattavat Metropolia-tason ohjeistusta. 

Ohjeiden lisäksi opiskeluun liittyvää tietoa saa intranetistä, josta löytyy kuvauksia oppimispolun eri vaiheista ja linkkejä edellä mainittuihin tutkintosääntöön ja ohjeisiin. Opintojen etenemiseen liittyvistä asioista, esimerkiksi lukuvuoden ajoituksesta ja valmistumispäivämääristä tiedotetaan myös intran tiedotteissa.