Pedagogiset linjaukset

Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan yhä enemmän vuorovaikutusosaamista ja taitoa työskennellä yhdessä. Nämä taidot karttuvat Metropolia-opintojen aikana. Metropoliassa luomme edellytyksiä rikastavalle ja rakentavalle oppimiselle monipuolisissa oppimisympäristöissä.

Pedagogisilla linjauksilla selvennämme pedagogiseen toimintaan kuuluvia keskeisiä käsitteitä ja samalla yhtenäistämme, ohjeistamme ja konkretisoimme toimintaamme tavoitteiden suuntaisesti.

Metropolia Ammattikorkeakoulun pedagogiset linjaukset strategiakaudelle 2030

Metropolian pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys laadukkaasta opetuksesta ja oppimisesta Metropolian strategian 2030 mukaisesti sekä tukea pedagogista johtamista. Strategian tahtotilana on toimia osaamisen rohkeana uudistajana ja kestävän tulevaisuuden rakentajana.

Tausta

Pedagogisten linjausten tausta

Oppijana Metropoliassa

Pedagogisissa linjauksissa korostuu työelämälähtöisyys, yhteisöllisyys ja oppijalähtöisyys. Oppija nähdään aktiivisena toimijana sekä tavoitteellisena tiedon käsittelijänä ja tuottajana. Opettajan rooli on oppimisen mahdollistaja ja ohjaaja. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön ja toisten ihmisten kanssa. Ilmiöitä tutkitaan ja ratkaistaan toimintaa reflektoiden yhdessä ja itsenäisesti. Ilmiölähtöisen opetuksen ja oppimisen lähtökohtana ovat työelämän tai yhteiskunnan todelliset ilmiöt. Ilmiöiden käsittelyyn tarvitaan teoreettisen ja käytännön osaamisen yhdistämistä yli tieteen- ja koulutusalojen rajojen.

Tulevaisuuden työelämän asiantuntijat

Metropoliassa hankittu osaaminen antaa opiskelijalle valmiudet toimia työelämässä asiantuntijana ja kehittäjänä. Valmistuttuaan hän osaa kohdata, käsitellä ja ratkaista työelämän ja yhteiskunnan ongelmia ennakoimattomissa tilanteissa ihmiskeskeisesti teknologiaa ja digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. Oppiminen tapahtuu moderneissa ja innovatiivisissa oppimisympäristöissä yhteistyössä työelämän sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan soveltavan tutkimuksen kanssa. Oppimisen joustavissa ratkaisuissa mahdollistetaan oppiminen työssä, projekteissa ja hankkeissa. Opetus, oppiminen ja TKI-toiminta yhdessä työelämän kanssa muodostavat oppimisen ekosysteemin, jonka keskiössä on oppija.

Oppijalähtöisyys

Oppijalähtöisessä lähestymistavassa lähtökohtana on oppijan aikaisempi osaaminen ja kokemukset. Näiden kautta oppija tulkitsee ja analysoi näkemyksiään ja kokemuksiaan ja muodostaa näin uusia näkökulmia käsiteltävästä ilmiöstä. Keskeisessä asemassa ovat opiskelijan oppimistavoitteet sekä motivaation tukeminen ohjauksessa ja opetuksessa. Tavoitteena on opiskelijan ammatillinen kasvu ja ammatti-identiteetin muodostuminen.

Jatkuva kehittäminen ja arviointi

Pedagogisten linjausten toteutumista ja opetuksen laatua kehitetään jatkuvan kehittämisen (PDCA) mukaisesti. Opiskelijoiden ja sidosryhmien osallistaminen pedagogiseen kehittämiseen, esimerkiksi erilaisten palautekäytäntöjen ja vuorovaikutteisen palautekulttuurin kautta, on tärkeä osa koulutuksen laadun kehittämistä.

Pedagogisten linjausten neljä teemaa

Korkeakouluyhteisömme määrittelemät neljä keskeistä teemaa pedagogisiin linjauksiimme ovat oppijalähtöisyys, ilmiölähtöisyys, monimuotoisuus ja avoimuus.

Oppijalähtöisyys

Tavoitteena oppijan yksilöllinen osaamisen kehittyminen ja ammatillinen kasvu.

 • Tarjoamme oppijan, työelämän ja yhteiskunnan tarpeita vastaavia jatkuvan oppimisen ratkaisuja.
 • Tuemme oppimisen joustavoittamista ja myönteisen oppimiskokemuksen saavuttamista ketterillä oppimispoluilla, monimuotoisilla oppimisratkaisuilla sekä kehittämällä oppimistoiminnan rakenteita ja prosesseja.
 • Tunnistamme ja tunnustamme oppijan aiemmat opinnot, työkokemuksen ja muun osaamisen osaksi opintoja yhdenvertaisen ja sujuvan AHOT-prosessin kautta.

Ilmiölähtöisyys

Tavoitteena työelämästä ja yhteiskunnasta nousevien todellisten ilmiöiden käsittelyyn tarvittava osaaminen

 • Kehitämme ilmiölähtöistä pedagogiikkaa.
 • Edistämme systeemisen ajattelun kehittymistä huomioimaan ilmiöiden riippuvuussuhteet, yhteydet, erilaiset näkökulmat ja vuorovaikutus.
 • Ennakoimme tulevaa ja vastaamme muuttuvan maailman, yhteiskunnan ja työelämän osaamistarpeisiin työelämälähtöisillä opetussuunnitelmilla ja koulutuksilla.
 • Liitämme osaamisperustaisen opetussuunnitelman osaamistavoitteet työelämän ja/tai yhteiskunnan ilmiöihin siten, että monialainen ja -ammatillinen työskentely vahvistuu.
 • Koulutamme kestävää kehitystä työssään ja laajemmin yhteiskunnassa edistäviä osaajia.
 • Vahvistamme tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan integroitua oppimista (TKIO) yhdistämällä merkitykselliset ja osaamistavoitteiden kannalta relevantit oppimismahdollisuudet ja oppimisympäristöt pedagogisessa toiminnassa.
 • Integroimme monikulttuurisuusosaamisen sekä laajemman globaaliosaamisen tutkinto-ohjelmissa opetussuunnitelmiin sekä opetuksen ja oppimisen käytännön toteutukseen.
 • Rakennamme ekosysteemiyhteistyötä ja vahvistamme oppimismahdollisuuksia erilaisten oppimistoimintaa tukevien toimijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Monimuotoisuus

Tavoitteena laadukas oppiminen, opetus ja ohjaus sekä joustavat oppimismahdollisuudet

 • Kehitämme monimuotoisia ja joustavia oppimisratkaisuja, jotka tukevat yksilön mahdollisuuksia saavuttaa osaaminen eri tavoin.
 • Kehitämme oppimista edistävää arviointia.
 • Kehitämme innovatiivisia oppimisympäristöjä tukemaan monimuotoista oppimista.
 • Hyödynnämme osaamistavoitteita tukevia vaikuttavia pedagogisia ratkaisuja ja työtapoja.
 • Varmistamme, että opetus ja oppiminen perustuvat viimeisimpään tutkittuun tietoon.
 • Lisäämme digitaalisen opetuksen ja oppimisen muotoja pedagogisesti mielekkäästi.
 • Kehitämme opinnollistamisprosessia ja -toimintatapoja oppijalähtöisiksi ja yhdenmukaisiksi.
 • Kehittämme pedagogisessa suunnittelussa mm. opintojen kuormittavuuden hallintaa, saavutettavuutta ja viestintää.
 • Kehitämme oikea-aikaista oppijalähtöistä ohjausta kaikille oppijoille tarkoituksenmukaisella tavalla Metropolian ohjausmallin mukaisesti.

Avoimuus

Tavoitteena oppimismahdollisuuksien laajentaminen

 • Laajennamme oppimaan pääsyä ja osallistumista madaltamalla oppimisen esteitä, lisäämällä saavutettavuutta, esteettömyyttä, joustavaa tarjontaa ja oppijalähtöisyyttä.
 • Lisäämme avoimia oppimis- ja opetuskäytäntöjä hyödyntämällä mm. digitaalisia oppimisen mahdollisuuksia.
 • Mahdollistamme avoimen TKIO-integroidun oppimisen työelämäkumppaneiden kanssa.
 • Lisäämme yhdessä oppimista ja opettamista monialaisesti eri toimijoiden kanssa.
 • Kasvatamme avoimen oppimateriaalin määrää.