Konservoinnin AMK-tutkinnosta valmistunut Kristiina Kuisma: ”Oman kädenjäljen tulee olla työssäni mahdollisimman näkymätöntä”

22.8.2023 - 10:30

Konservoija työssään työtäKristiina Kuisma aloitti konservoinnin AMK-opinnot Metropoliassa vuonna 2019 ja valmistui suunnitellusti toukokuussa 2023. Korkeakouluopinnoissaan hän suuntautui orgaanisten materiaalien konservointiin painotuksena erilaisten tekstiilien konservointi.

Kristiinalla on lukio-opintojen lisäksi taustallaan kaksi ammattikoulututkintoa 2000-luvun alusta. Ennen konservoinnin opintojaan Metropoliassa Kristiina on työskennellyt pukuompelijana ja modistina, erikoisalanaan historialliset naisten puvut ja teatteripuvut. Hän on työskennellyt Helsingin Kaupunginteatterin puvustossa 16 vuotta. Konservaattorin ammatti ja työskentely historiallisten tekstiileiden parissa oli ollut Kristiinan haaveena jo usean vuoden ajan.

Kristiina halusi ennen varsinaista hakua tutustua konservointiin alana ja selvittää vastasivatko omat mielikuvat konservoinnista todellisuutta. Hän suoritti Metropolian avoimen ammattikorkeakoulun kautta kemian sekä konservoinnin filosofiaan ja ammattietiikkaan liittyviä kursseja.Koska testatut opinnot tuntuivat sujuvan, uskalsi hän pyrkiä täysipäiväiseksi opiskelijaksi. Hakuvaiheessa Kristiinan tuli kirjoittaa motivaatiokirje, jonka perusteella hän pääsi pääsykokeisiin ja tuli valituksi konservoinnin tutkinto-ohjelmaan.

Kristiina kertoo, että opiskeluvuodet Metropoliassa olivat mielenkiintoisia ja haastoivat häntä monin tavoin. Opintojen aikana hän suoritti kaksi harjoittelujaksoa, ensimmäisen Espoon kaupunginmuseolla ja toisen Jyväskylässä Suomen käsityön museon konservointikeskuksessa. Jo ensimmäisen harjoittelunsa aikana Kristiina pääsi hyödyntämään aiempaa pukuompelijan osaamistaan ja soveltamaan uusia oppeja konservoimalla useita pukuja Espoon kaupunginmuseolle. Samaisten pukujen käsittely jatkui myös opinnäytetyön parissa.

”Opinnäytetyössäni laadin seitsemälle Espoon kaupunginmuseon kokoelmissa olevalle puvulle suunnitelman siitä, kuinka ne laitetaan turvallisesti esille tulevaan näyttelyyn, ja konservoin yhden puvuista. Lisäksi keskityin mallinuken rakenteeseen, jotta 1900-luvun alun puvut saisivat tarvittavan ajanmukaisen siluetin. Jatkan valmistumiseni jälkeen projektin parissa toteuttamalla suunnitelmat käytännössä sekä konservoimalla näyttelyyn tulevat tekstiilit.” kertoo Kristiina tyytyväisenä.

Intensiivistä opiskelua mieluisassa opiskeluseurassa

Kristiina kuvailee täysipäiväistä opiskeluaan intensiiviseksi. Opiskelupäivät Arabian kulttuurikampuksella olivat tiukasti aikataulutettuja. Hän lisää, että ikinä ei jäänyt yksin, vaan osaavilta opettajilta ja lehtoreilta sai aina tarvittaessa tukea. Kristiinan mukaan myös osalla kurssikavereista oli jo aiempi käsityöalan tutkinto, alan yritystoimintaa tai työelämäkokemusta. Keskustelut kurssikavereiden olivat hyvin antoisia. Työkokemuksen myötä Kristiinan oli helpompi siirtyä konservoinnin maailmaan.

”Mielestäni parasta opinnoissa oli meidän hyvin yhteen hitsautunut opiskelijaryhmä. Olemme edelleenkin yhteyksissä. On hienoa, että meillä oli keskusteleva ryhmä ja hyvä henki, jotta saatoimme yhdessä ratkoa ongelmia. Opinnoissa pitää toisaalta ollakin aktiivinen, jos haluaa pysyä tahdissa mukana”, kertoo Kristiina.

Koronapandemiasta huolimatta opintoihin saatiin mukaan eri alojen vierailevia luennoitsijoita, jotka esittelivät konservaattorin työrooleja ja kertoivat esimerkiksi arkeologiasta ja modernien materiaalien konservoinnista. Kristiinalle on jäänyt mieleen esimerkiksi Sanna Lipkinin tekstiiliarkeologian luento ja modernien materiaalien kurssi, jonka yhteydessä opeteltiin tunnistamaan muoveja ja niiden ominaisuuksia Kölnin yliopiston muoveihin erikoistuneiden konservaattoreiden johdolla. Opetuksessa hyödynnettiin myös etäyhteyksiä ja se mahdollisti samalla kotikansainvälistymisen.

Tiivistahtisten opintojen aikana tutuksi tulivat erilaiset konservaattorin työroolit. Kristiinan mukaan erityisesti harjoittelun myötä kirkastui, mitä kaikkea ammattikorkeakoulusta valmistunut konservaattori voi työssään tehdä.

”Tällä hetkellä teen aktiivista konservointia museoesineiden parissa. Toinen konservaattori taas saattaa keskittyä ennaltaehkäisevään konservointiin ja esimerkiksi huolehtia esineiden säilytyksestä. Konservaattorin työhön voi kuulua myös hallinnollisia tehtäviä. Konservaattori voi toimia myös yrittäjänä palvellen myös yksityisiä asiakkaita. Työllistymismahdollisuudet ovat siis laajat ja itse voi vaikuttaa paljon siihen, missä haluaa työskennellä.”, sanoo Kristiina.

Museologian jatko-opinnot kiikarissa

Konservoinnista oman juttunsa löytänyt Kristiina on ajatellut hetken rauhoittua juuri valmistuneen opiskelu-urakan jäljiltä. Hänen mukaansa konservaattorin AMK-tutkinto antoi hyvät uravalmiudet, varsinkin työharjoitteluissa pääsi soveltamaan jo oppimiansa asioita. Kristiinalla on kuitenkin mielessään jo selkeitä jatkosuunnitelmia: hän tähtää seuraavassa yhteishaussa Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan museologiaa maisteritasolla.

”Suomessa konservaattorin AMK koulutus on riittävä, mutta ulkomailla työskennellessä vaaditaan usein ylempää tutkintoa. Museologia olisi luonteva polku jolla omaa osaamista voi laajentaa ja tuoda työnhakuun tiettyä ekstraa”, pohtii Kristiina.

Ulkomaillekin työllistymisessä Kristiinaa kiinnostaa erityisesti Victoria & Albert -museo, joka on hankkinut kokonaisuudessaan David Bowien arkiston. ”Olisi aivan upeaa ja utopistista päästä jollain tavoin työskentelemään kyseisen arkiston tekstiileiden parissa! Ihmisellä pitää olla haaveita!”

Kristiina muistuttaa, että uusia oppeja voi löytyä matalalla kynnyksellä myös yllättävän läheltä. Hän on esimerkiksi käynyt Helsingin ja Espoon työväenopistoilla erilaisia käsityötekniikoihin liittyviä kursseja, joilla pääsee käytännössä kokeilemaan tekniikoita ja syventämään materiaaliymmärrystään. ”Suosittelen tutustumaan asioihin, joita ei itse tunne. Tietoa voi omatoimisesti hakea muualtakin kuin koulusta.”

Konservoinnin opinnot sopivat kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille

Kristiina kertoo, että konservoinnin opinnot ovat omiaan kulttuuriperinnöstä ja sen parissa työskentelystä kiinnostuneille. Alalla työskentelevällä tulee olla halu tuoda esille nimenomaan muiden työtä ja jättää oma kädenjälkensä mahdollisimman näkymättömäksi. Opiskelemaan pyrkivän ei välttämättä tarvitse olla käsityötaustainen, mutta kiinnostus erilaisiin käsityötekniikoihin on eduksi.

”Konservaattorin pitää olla kiinnostunut valmistustekniikoista ja materiaaleista. Tämä auttaa ymmärtämään, miten tekstiilin materiaali ja rakenne toimivat. Konservaattorin työssä tulee kunnioittaa alkuperäisiä materiaaleja ja tekstiilin valmistajan kädenjälkeä, sekä huomioida tekstiiliin liittyvä historia. Konservoinnin yksi päämääristä on tukea tekstiili niin, että se voidaan laittaa esille turvallisesti ja säilyttää seuraaville sukupolville”, päättää Kristiina.

Konservointia opiskellaan luovien alojen kampuksella Arabiassa

Metropolia Ammattikorkeakoulussa konservointia opiskellaan Helsingin Arabian luovien alojen kampuksella. Nelivuotiset korkeakouluopinnot pitävät sisällään muun muassa dokumentointia, kemiaa, museologiaa, taide- ja kulttuurihistoriaa, konservoinnin historiaa, filosofiaa ja etiikkaa sekä kieli- ja viestintäopintoja. Opintoihin kuuluu lisäksi modernien materiaalien opintoja.

Opintojen lähtökohtana on ilmiöpohjainen oppiminen ja opintoja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa projektimuotoisesti. Materiaali- ja tekniikkaopintojen pääpaino on perinteisissä ja nykyaikaisissa tekstiileissä käytetyissä materiaaleissa ja niiden ennaltaehkäisevässä konservoinnissa. Tekstiilien osalta perehdytään tasotekstiileihin ja pukukonservointiin sekä niihin liittyviin konservointitekniikoihin. Materiaalianalyysit ja -testaus ovat osa opintoja. Kokoelmahallinnan osaaminen on tärkeä osa konservaattorin ammatillista osaamista.

Konservointi on museo- ja kulttuuriperintöalan ammatti. Alan alumneistamme suurin osa työskentelee museoissa tai yksityisellä sektorilla. Opintojen aikana kertyvä materiaali- ja kokoelmahallintaosaaminen antaa hyvät valmiudet työskennellä asiantuntijana kokoelmahallintaan liittyvissä tehtävissä muuallakin kuin museoissa. Koulutus antaa niin ikään valmiudet toimia itsenäisenä konservointialan yrittäjänä.

Lue lisää tutkinnosta ja seuraavista hakuajoista.