Esitys- ja teatteritekniikka, medianomi (ylempi AMK)

Perustiedot

Tutkintonimike
Medianomi (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
1,5 vuotta
Laajuus
60 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
4. − 14.9.2023
Aloituspaikat
18
Hinta
Maksuton

Kehity esitys- ja teatteritekniikan asiantuntijana

Opiskelu tarjoaa esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikan pätevöityneille ammattilaisille mahdollisuuden kehittää ja syventää asiantuntemustaan erityisesti johtamis-, esihenkilö- ja kehittämistyössä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee vaativiin teknis-taiteellisen työn tehtäviin. Opintojen aikana opiskelija kehittää jatkuvan oppimisen ja itsensä johtamisen taitoja sekä kykyään ohjata ja johtaa uudistavaa ja kehittävää toimintaa.

Ylempi AMK-tutkinto mahdollistaa verkostoitumisen sekä oman työn ja osaamisen kehittämisen yhdessä muiden alan ammattilaisten kanssa. YAMK-opinnoissa korostuu aiemmin hankittu työelämän osaaminen, jonka jokainen opiskelija tuo kokemuksellaan mukaan opintoihin. Yhteiskeskustelut, osaamisen reflektointi, kriittinen ajattelu, vertaisoppiminen ja oman ammatillisen verkostosi laajeneminen avaavat uusia näkökulmia ja syventävät asiantuntijuuttasi.

Suomen ensimmäinen esitys- ja teatteritekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu alan asiantuntijoiden tarpeisiin. Sinulla on mahdollisuus olla kaivatun tutkinnon ensimmäisten suorittajien joukossa ja toimia alan uudistajana.

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä

Koulutuksen keskeiset teemat:

  • Teknis-taiteellinen asiantuntijuus ja johtaminen
  • Esitysteknisten tuotantoprosessien muutososaaminen
  • Kestävän työyhteisön kehittämisosaaminen

Tutkinnossa painotetaan esitystekniikka-alan asiantuntijan kykyä johtaa tuotantoprosesseja ja kehittämisprojekteja tulevaisuusorientoituneesti teknis-taiteellisessa toimintaympäristössä. Opinnoissa tarjottava teoriatieto ja asiantuntijapuheenvuorot tukevat oman työn kehittämistä. Työelämän muutokset on otettu huomioon opintosisällöissä kytkemällä niiden aiheet opiskelijoiden työyhteisöihin ja niiden tarvitsemaan tutkimukselliseen kehittämistyöhön.

Koulutus sisältää syventävien ammattiopintojen lisäksi 5 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja ja 30 opintopisteen laajuisen opinnäytetyön. Vapaasti valittavissa opinnoissa voi laajentaa osaamistaan esimerkiksi Metropolian muiden YAMK-ohjelmien tarjonnalla tai keskittyä teknologisen osaamisen kehittämiseen. Tutustu esitys- ja teatteritekniikan opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Ylempi AMK-tutkinto antaa sinulle pätevyyden tehtäviin, jotka edellyttävät ylempää korkeakoulututkintoa. Ylempää korkeakoulututkintoa voidaan edellyttää esim. julkisissa viroissa, kilpailutuksiin osallistuvien yritysten henkilöstöltä tai erilaisissa rahoitushauissa.

Opinnäytetyö työelämän kehittämishankkeesta

Ylemmässä AMK-tutkinnossa opinnäytetyö tehdään tyypillisesti opiskelijan työpaikan konkreettiseen kehittämishankkeeseen pohjautuen. Kehittämishanketta ja sen tuloksia lähestytään tutkimuksellisella otteella.

Opinnäytteen aiheen valinnassa tärkeää on henkilökohtainen kiinnostus ja oma tai organisaation tarve kehittämistyöhön. Opinnäytteessä on mahdollista paneutua kehittämis- ja tutkimusongelman ratkaisemiseen syvällisesti.

Opinnäytetyö kehittää valmiuksia itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. YAMK-opinnäytetyöt ovat myös keskeinen osa koko esitys-, teatteri- ja tapahtuma-alan tutkimusta ja kehittämistä.

Monimuoto-opiskelua työn ohessa

Opinnot on suunniteltu siten, että ne on mahdollista suorittaa työn ohella.

Opinnot toteutetaan joustavana monimuoto-opiskeluna, jossa huomioidaan opiskelijoiden aikaisempi osaaminen. Monimuoto-opiskelu koostuu lähi- ja etäopetuksesta sekä erilaisista työelämässä toteutettavista kehittämistehtävistä. Lähi- tai verkko-opetuspäiviä on noin 1-2 kuukaudessa.

Koulutus järjestetään Helsingissä Metropolian Arabian kampuksella.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu työelämässä pätevöityneille ammattilaisille, jotka haluavat syventää asiantuntijaosaamistaan ja kehittää omaa työtään ja teknis-taiteellista alaa. Samalla tutkintosi laajenee ylemmäksi AMK-tutkinnoksi.