Perustiedot

Tutkintonimike
Medianomi (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: Kevään 2024 yhteishaku
Hinta
Maksuton

Tavoitteet

Esitys- ja teatteritekniikan medianomit toimivat laaja-alaisesti ammatillisen esitystoiminnan teknisissä suunnittelu- ja esihenkilötehtävissä tapahtumatekniikassa, esitystiloissa ja erilaisissa tuotanto-organisaatioissa tai taiteellisissa työryhmissä. He hallitsevat monipuolisesti valo-, ääni- ja videotekniikan sekä näyttämömekaniikan järjestelmät, tuotantojen teknisen suunnittelun ja toteutuksen työkalut sekä käytännöt.

Monimuoto-opiskelu eli aikuisopiskelu tarjoaa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja laaja-alaiseen ymmärrykseen alan nopeasti kehittyvässä ympäristössä. Monimuoto-opintojen tavoitteena on jo olemassa olevan osaamisen täydentäminen, joten opinnoissa on etua työkokemuksesta ja alan osaamisesta. Opiskelija täydentää osaamistaan korkeakoulututkinnolla sekä kehittää osaamistaan työelämän tarpeiden mukaan nyt ja tulevaisuudessa. Opinnot antavat uusia valmiuksia oman työn ja työpaikan toiminnan kehittämiseen.

Esitys- ja teatteritekniikan medianomi on jatkuvasti valmis omaksumaan uusia teknologisia sovelluksia ja ottamaan vastaan uusien tuotantotapojen ja esitysmuotojen, kuten striimaus- ja virtuaalitapahtumien asettamia haasteita. Nopeasti muuttuvassa työssä korostuvat oppimisen taidot, jatkuvasti kehittyvä teknologiaosaaminen sekä työyhteisössä vastuullisesti toimimisen taidot. Eettisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävien ratkaisujen tekeminen on esitys- ja teatteriteknisessä työssä yhä tärkeämpää.

Opintojen sisältö

Opinnoissa perehdytään laaja-alaisesti esitys- ja teatteriteatteritekniikan osa-alueisiin, esittäviin taiteisiin sekä ammattialan toimintaan ja käytänteisiin. Tämä osaaminen muodostaa perusopinnot, jotka on mahdollista suorittaa monimuoto-opinnoissa kahdessa vuodessa. Tämän jälkeen voi keskittyä ammattialan kehittämistyöhön, erikoistyöpajoihin ja opinnäytteeseen.

Opintojen keskiössä ovat:

 • ammattialan kehittäminen ja tutkiminen yhdessä toisten ammattilaisten kanssa
 • esihenkilötyö ja projektinhallinta
 • laaja-alainen valo-, ääni- ja videotekniikan sekä näyttämömekaniikan osaaminen
 • esitystoiminnan turvallisuus
 • tekninen suunnittelu ja tuotanto sekä tekninen dokumentointi

Erikoistyöpajoissa on mahdollista perehtyä esimerkiksi kaiutinjärjestelmien suunnitteluun, striimaukseen, erikoistehosteisiin, valo-operointiin tai järjestelmäsuunnitteluun.

Metropolia esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma toimii aktiivisesti myös alan toiminnan kehittämisessä. Viime vuosien aikana alan osaamista ja työturvallisuutta on kehitetty esimerkiksi Stage Right -hankkeessa ja Safe on Stage -hankkeessa. Parhaillaan käynnissä olevassa Skills for Live Tech (S4LT) -hankkeessa kehitetään edelleen alan täydennyskoulutusta. Hankkeiden tuloksia hyödynnetään koulutuksen sisällöissa ja opiskelijoiden on mahdollista osallistua ajankohtaiseen kehitystyöhön.

Lisätietoja opintojaksoista saat tutustumalla esitys- ja teatteritekniikan opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan joustavana monimuoto-opiskeluna, jossa yhdistetään eri opiskelumuotoja. Opintojaksoilla on usein sekä lähiopetusta että verkko-opiskelua. Lähiopetusta on muutamia päiviä kuukaudessa. Monimuoto-opiskelu mahdollistaa verkostoitumisen ja työn kehittämisen yhdessä muiden alan ammattilaisten kanssa.

Opinnoissa huomioidaan opiskelijoiden tarpeet ja aikaisempi osaaminen. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen ja yksilöllinen opintosuunnitelma (HOPS) yhdessä tutkinto-ohjelman henkilökunnan kanssa. HOPS pohjautuu opiskelijan aikaisemmin hankittuun osaamiseen (AHOT). Lue lisää aikaisemmin hankitun osaamisen periaatteista

Koulutus voi toteutua osittain itsenäisenä etäopiskeluna sekä projekteina työelämässä. Tämä vaatii sekä opiskelijalta että työnantajalta joustoa onnistuakseen. Työelämäyhteistyö on olennainen osa opintoja. Voit myös opinnollistaa ja sisällyttää tutkintoon aiemmin työssä hankittua osaamistasi.

Uramahdollisuudet

Valmistuvat medianomit toimivat laaja-alaisesti ammatillisen esitys- ja tapahtumatoiminnan eri kentillä teknisen tuotannon, suunnittelun ja toteutuksen tehtävissä:

 • tapahtumatekniikassa
 • teatteri- ja oopperataloissa
 • kulttuuri- ja monitoimitaloissa
 • konsertti- ja festivaalitoiminnassa
 • kansainvälisessä esitystoiminnassa sekä
 • suunnittelutoimistoissa ja
 • myyntiorganisaatioissa.

Ammattinimikkeitä voivat olla mm.

 • tekninen tuottaja
 • käyttöpäällikkö
 • näyttämöpäällikkö
 • tekninen suunnittelija
 • järjestelmäsuunnittelija
 • järjestelmäteknikko
 • näyttämöoperaattori
 • video-operaattori
 • valo-operaattori
 • äänimestari
 • valomestari
 • valaistusmestari
 • näyttämömestari
 • videomestari
 • näyttämöteknikko
 • esitysteknikko
 • teatteriteknikko
 • valoteknikko
 • ääniteknikko
 • av-teknikko

Opiskelijoiden kokemuksia

Monimuotokoulutuksen alumni Henri

Alumni Henri Sneck.

Missä opiskelit ja mitä?

2010-2013 Medianomi (esitys- ja teatteritekniikka) Metropolia Ammattikorkeakoulu

1999-2000 Näyttämöassistentin ammattitutkinto, Helsingin Ammattikorkeakoulu (valotekniikka pääaineena)

Miten päädyit alalle?

Päädyin alalle harrastajateatterin kautta. Aloitin harrastajanäyttelijänä vuonna 1993 Teatteri Hyökyvuoressa ja näyttelin erilaisissa produktioissa vuoteen 1997 asti.

Vuonna 1997 aloitin kolmevuotta kestäneen oppisopimuskoulutuksen Espoon Kulttuurikeskuksessa valotekniikan parissa.

Millainen työhistoria sinulla on?

Olen toiminut urani aikana valomiehenä, valosuunnittelijana, käyttöpäällikkönä ja tuotantopäällikkönä.

Mitä töitä teet tällä hetkellä?

Työskentelen Helsingin Kaupunginteatterissa teknisenä päällikkönä. Vastuualueellani valo-, ääni-, kiinteistö- ja työturvallisuusasiat.

Mikä oli parasta opinnoissa?

Opintojen aikana tutustuin moneen alalla toimivaan ammattilaiseen, joten voisin todeta, että parasta oli verkostoituminen. Oli myös erittäin tärkeää saada tutkinto alalta.

Onko opinnoistasi ollut hyötyä työelämässä?

Ehdottomasti on. Tutkinto mahdollisti siirtymiseni uuteen tuotantopäällikön työtehtävään 2013. En todennäköisesti myöskään olisi nykyisessä tehtävässäni ilman suorittamiani opintoja.

Mikä on työssäsi parasta?

Parasta työssäni on työn monipuolisuus, uuden oppiminen, ammattitaitoiset ja motivoituneet työkaverit.

Lopuksi - onko sinulla vinkkejä niille, jotka haluavat hakeutua samalle alalle?

Alan opinnot kannattaa suorittaa huolellisesti. Ilman tutkintoa on nykyään erittäin hankalaa työllistyä.

Monimuotokoulutuksen alumni Heli

Monimuotokoulutuksen opiskelija Heli.

Kuva: Lasse Niskala

Miksi valitsit Metropolian opiskelupaikaksesi?

Metropoliassa opetuksen taso on korkea ja kurssitarjonta monipuolinen. Olin suorittanut koulussa aikaisemmin teatteri- ja esitystekniikan ammattitutkinnon ja sitä kautta koulu oli jo entuudestaan tuttu. Halusin kehittää ja laajentaa omaa osaamista.

Millaista opiskelu oli ja millaista opetusta sait?

Opiskelu Metropoliassa on rentoa ja opetuspäivät ovat hyvin soviteltavissa omaan kalenteriin. Kurssien opettajat ovat usein koulun ulkopuolelta, kyseisen alan ammattilaisia.

Minkälaisiin projekteihin osallistuit?

Projekteihin kuului monenlaiset kiertueet ja konsertit. Projektit olivat hyvin joustavasti toteutettavissa ja yhdisteltävissä työelämään.

Millaisen opinnäytetyön teit?

Tein opinnäytetyön Valotekniikan suunnitteluprosessista kiertuekäyttöön. Työ käsitteli bändikiertueiden teknistä ja tuotannollista suunnittelua.

Mitä haluat sanoa alan opiskelua harkitseville?

Opiskelu ja itsensä kehittäminen kannattaa aina. Metropoliassa opiskelijoita on erilaisista ympäristöistä ja taloista, joten keskustelu on mielenkiintoista ja monipuolista.

Mitä olet tehnyt opiskelun jälkeen?

Olen tällä hetkellä RMC Light & Sound Oy:lla teknisenä suunnittelijana. Työni pääpaino on mekaniikan, valojärjestelmien ja tapahtumien visuaalinen suunnittelu. Käyn välillä myös itse keikoilla ja olen mukana kehittämässä teknisiä järjestelmiä ja laitteistoa. Olen myös jatkanut bändipuolella keikkailua ja suunnitellut erilaisia kiertueita ja konsertteja.

Monimuotokoulutuksen opiskelija Hannu

Monimuotokoulutuksen opiskelija Hannu

Missä opiskelet ja mitä?

Opiskelen Esitys- ja teatteritekniikkaa monimuoto-opetuksena Helsingissä Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

Miten päädyit alalle?

Olen ollut kiinnostunut esitystekniikasta jo koulussa. Opiskelin yläasteen ja lukion Kannaksen peruskoulussa Lahdessa, joka oli viestintä- ja ilmaisupainoitteinen koulu. Tämä mahdollisti osallistumisen eri projekteihin koulun juhlissa ja tapahtumissa. Saatoin samaan aikaa miksata ääntä, ajaa valoja sekä hoitaa slideja screenillä. On huomioitava, että tämä oli 1990-luvun lopulla, joten laitteisto oli jokseenkin erilaista kuin nykyään. Armeijan jälkeen, alalla edelleenkin työskentelevä ystäväni kysyi, haluaisinko lähteä apumieheksi Lahdessa järjestetyn keikan purkuun. Koska siitä luvattiin myös rahaa, lähdin tietty keikalle.

Tämän jälkeen erilaisia keikkoja alkoi ilmestyä kalenteriin ja aloin tekemään alan töitä ansiotyökseni. Elettiin vuotta 2003.

Mikä on ollut parasta opinnoissa?

Opinnoissa ehkä hienointa on ollut huomata, kuinka kohdennettua materiaalia ja sisältöä on käytössä. Opetus ja aiheet ovat laadukkaita ja mahdollistavat luovan vuorovaikutuksen muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Itselle työn kautta tutuista aiheista löytyy lisää sisältöä ja uusia puolia. Myös yleissivistykseni on kehittynyt ja on hienoa haastaa itseään oppimaan paremmin.

Mitä töitä teet tällä hetkellä?

Toimin tällä hetkellä projektipäällikkönä Bright Finlandilla. Olen tätä ennen työskennellyt myös vuosia freelancerina keskittyen valotekniikkaan. Tästä teknikkona toimitusta ajasta on valtava hyöty nykyisessä tehtävässä toimessani. On huomattavasti helpompaa johtaa projektia tehokkaasti ja laadukkaasti, kun osaa asettaa itsensä myös jokaisen projektissa työskentelevän teknikon rooliin.

Onko opinnoistasi ollut hyötyä työelämässä?

Suoraa yksittäistä hyötyä opinnoista työelämässä on hankala eritellä. Koen, että kokonaisuutena olen parempi työssäni opiskelun johdosta ja ennen kaikkea pystyn luonnollisemmin omaksumaan uusia asioita ja siten kehittämään itseäni. Mikäli toimisin enemmän teknikkona, olisi ehkä helpompi eritellä joitain tiettyjä laitteita, joiden käyttöä opiskelu olisi suoraan parantanut. Kurssitarjonta on niin laajaa, että varmasti jokainen löytää niistä itselleen uutta tietoa ja taitoja.

Mikä on työssäsi parasta?

Asiakkaan kiitos onnistuneesta tapahtumasta on aina yhtä hienoa. Osa keikoista voi tuntua kovin rutiininomaisilta, osa taas lähes mahdottomilta saada valmiiksi ja silti niistä saa saman tunteen, kun show kulkee sovitusti ja ihmisille on saatu luotua jokin tunne tai kokemus, joka pysyy heillä mukana vielä senkin jälkeen kun he ovat jo poistuneet tilasta. Jokainen päivä on omalla tavallaan erilainen ja se saa ainakin minut haastamaan omaa tekemistäni ja luomaan parasta lopputulosta joka keikalla.

Lopuksi - onko sinulla vinkkejä niille, jotka haluavat hakeutua samalle alalle?

Esitystekniikan alalla työskentely on todella mielenkiintoinen tapa viettää elämää. Se tarjoaa huikean mahdollisuuden työskennellä mitä erilaisemmissa rooleissa, tapahtumissa ja paikoissa. Tavoittele uusia haasteita ja kehitä osaamistasi! Koulutus tarjoaa loistavat lähtökohdat hienoon urapolkuun. Kuuntele, omaksu ja kokeile! Tee kaikki mihin ryhdyt aina niin hyvin kuin osaat, se ei jää huomaamatta.