Skills for Live Tech - S4LT

Esitysteknisen alan tulevaisuuden toimintamahdollisuuksien edellytyksenä on riittävä ja osaava työvoima. Skills for Live Tech -hanke turvaa alan toimintaa kouluttamalla alan keskeistä osaamista ja kehittämällä täydennyskoulutusta edelleen. Hanke mahdollistaa yksilöille joustavia mahdollisuuksia oppia ja kehittyä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on esitys-, teatteri- ja tapahtumateknisellä alalla työskentelevien henkilöiden työelämävalmiuksien vahvistaminen tarjoamalla joustavasti korkeakoulutason koulutusta. Hankkeen tavoitteena on lisäksi tarjota helposti lähestyttäviä korkeakouluopintoja ja pilotoida tapoja perehdyttää esitysteknologisia valmiuksia.

Esitystekniikan osatutkinnot sekä joustavien koulutuspolkujen mahdollistaminen

Skills for Live Tech - S4LT -hanke tuo tarjolle joustavia korkeakoulutasoisia koulutuksia esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alalle. Osaajakoulutukset, kesäopintojaksot sekä standardoitu alan turvallisuuskoulutus täydentävät alan koulutustarjontaa. Koulutukset kehittävät alan työntekijöiden osaamista, työllistymismahdollisuuksia ja työssä pysymistä sekä tarjoavat uusia opiskelumahdollisuuksia alasta kiinnostuneille. Tavoitteena ovat modulaariset osatutkintokokonaisuudet, jotka täydentävät alan työntekijöiden ammatillista osaamista ja paikkaavat yksilöllisiä osaamisvajeita.

Hankkeen toisena tavoitteena on kehittää uusia, helposti lähestyttäviä korkeakouluopintoja alalle haluaville tai siitä kiinnostuneille nuorille sekä esitys- ja tapahtumatekniikan reuna-aloilla työskenteleville.

Hankkeen aikana vakiinnutetut koulutukset jäävät osaksi alan täydennyskoulutustarjontaa. Koulutukset turvaavat alan toimintaa ja mahdollistavat yksilöille uusia, joustavia ja yksilöllisiä oppimisratkaisuja.

Koulutuksen standardisoimisen jatkaminen ja yhteisten toimintamallien edelleen kehittäminen

Metropolia AMK:n esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelmassa on hyviä kokemuksia esitysteknisen työturvallisuuden koulutuksen standardisoimisessa yhteiseurooppalaisin käytäntein. Turvallisuusosaaminen kuuluu alan perusosaamisiin, jota ilman ala ei voi toimia. Hankkeen tavoitteena on laajentaa alan tietoisuutta esitystoiminnan turvallisuudesta, koulutuksista ja tarjota helposti lähestyttäviä koulutuksia erityisesti itsensä työllistäjille ja freelancereille valtakunnallisesti. Turvallisuuskoulutusten kehitystyötä jatketaan yhteistyössä eurooppalaisten yhteistyökumppanien kanssa.

Tiedon kerääminen ja jakaminen

Hankkeessa kerätään tietoa alan osaamistarpeista, kokemuksia edelleen kehitettävästä koulutusmallista, koulutusten tuloksista ja hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Hanke toteuttaa syksyllä 2022 kattavan koulutustarvekyselyn, joka tarjoaa päivitettyä tietoa alan osaamisvajeista ja koulutustarpeista. Kyselyllä kartoitetaan alan työntekijöiden ja työnantajien näkemyksiä alan tulevaisuuden osaamistarpeista poikkeuksellisen koronapandemian jälkeisessä tilanteessa. Kartoituksella saadaan vertailevaa tietoa vuonna 2019 StageRight-hankkeessa toteutetulle osaamiskartoitukselle. Hankkeen koostamat tiedot ja toiminnan tulokset ovat alan toimijoiden vapaasti käytettävissä alan koulutuksen jatkokehittämiseksi ja -hyödyntämiseksi.

Rahoittaja

Hanketta rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA. Palvelukeskuksen tehtävänä on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta sekä vastata nopealla toiminnalla työmarkkinoiden äkillisiin rakennemuutoksiin. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Skills for Live Tech -hanke alkoi syyskuussa 2022 ja se jatkuu vuoden 2024 loppuun.

Lisätietoja

Skills for Live Tech - S4LT -hankkeen ajankohtaisia uutisia voi seurata hankkeen omilta verkkosivuilta.

Yhteystiedot

Essi Santala, projektipäällikkö

Kiika Sarpola, projektikoordinaattori