SafeOnStage-hanke

Hanke on päättynyt.

SafeOnStage-hanke toteutettiin aikana, jolloin esitys-, teatteri- ja tapahtumatekninen ala oli kohdannut koronapandemian vuoksi äkillisen ja alan toimintaan vielä pitkään tulevaisuudessa vaikuttavan rakennemuutoksen. Alan toiminta pysähtyi käytännössä kokonaan keväällä 2020, kun sen toimintaa rajoitettiin voimakkaasti viranomaispäätöksin eikä alan toiminta ollut vielä hankkeen alkaessa keväällä 2021 palautunut normaaliksi.

Koronapandemian myötä tilaisuuksien järjestämisen keskiöön oli noussut tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen turvallisesti. Pandemia-aikana tapahtumien yleisöturvallisuuden varmistaminen oli pääosassa, vaikkakin tilaisuuksien kokonaisturvallisuus muodostuu useista toisiinsa kytkeytyvistä osa-alueista. Tämä vaati alan tekijöiltä erityistä osaamista siitä, miten yleisön ja tapahtuman kokonaisturvallisuus voitiin varmistaa yleensä sekä erityisesti poikkeusoloissa. Jotta alan oli mahdollista toipua pandemian sille aiheuttamista vahingoista, alan toiminnan edellytyksenä olevan turvallisuusosaamisen takaaminen oli tärkeää.

Esitysteknisen alan turvallisuuden kouluttamisen työelämälähtöinen malli

SafeOnStage-hankkeessa kehitettiin alan työturvallisuuden opetukseen työelämälähtöinen neliportainen koulutusmalli, joka pohjautuu yhteiseurooppalaiseen ETTE-turvallisuuskoulutukseen ja kompetensseihin. Koulutusmalli kattaa työturvallisuuden organisaation eri tasoilla. Työturvallisuus läpäisee tavalla tai toisella koko organisaation aina johdosta ruohonjuuritason tekijöihin saakka. Tästä johtuen organisaation eri tasoilla toimivat ammattilaiset tarvitsevat eri tyyppistä koulutusta asemansa huomioon ottaen. Koulutusta kehitettiin tiiviissä yhteistyössä alan yritysten ja toimijoiden kanssa.

Mallin osa-alueet:

  • Vastuu (Responsibility). Työturvallisuudessa vastuut on määritelty lakisääteisesti. Koulutusmallin ensimmäisessä osassa nämä alaspesifiset vastuut avataan organisaatiokohtaisesti vastuutehtävissä toimiville. Käytännössä se tarkoittaa teknis-taiteellisen toimintaympäristön toiminnan ja prosessien aukikirjaamista turvallisuuden näkökulmasta ja johdon sitouttamista muutokseen.
  • Osaaminen (Competence). Esihenkilöiden tulee tietää vastuunsa koko organisaation näkökulmasta, mutta samalla heidän osaamisensa (kompetenssi) tulee varmistaa. Osaamisen varmistaminen ja koko organisaation käytäntöjen linjaustarpeiden selvittäminen ovat koulutusmallin toinen osa. SafeOnStage-hankkeen tuottamien tarkistuslistojen avulla toteutetun osaamiskartoituksen jälkeen esihenkilöt tietävät vastuunsa ja osaavat työturvallisuuden keskeiset kompetenssit. He ovat myös valmiita viemään kompetensseja eteenpäin alaisilleen.
  • Aktivointi (Activation). Koulutusmallin aktivointiosa pureutuu työntekijöiden tapaan toteuttaa turvallisuutta käytännössä ja pohjautuu vuorovaikutteiseen prosessiin työturvallisuuden kehittämiseksi. Vuorovaikutteisuus työtapojen linjaamisessa tai standardoinnissa läpi organisaation edellyttää työntekijöiltä alaistaitoja.
  • Perehdyttäminen (Induction). Jokaiseen työyhteisöön liittyy tiettyjä toimintatapoja, jotka tulee perehdyttää keskitetysti jo työsuhteen alussa, jolloin työtehtävien suorittaminen selkeytyy. Koulutusmallin neljäs osa on tarkoitettu mallin muut osat jo läpikäyneeseen työyhteisöön tulevalle uudelle työtekijälle ja hänen saattamisekseen samalle osaamisen tasolle muiden kanssa. Malli ehdottaa aktiivista osaamista varmentavaa otetta perehdyttämisen osaksi.

Tämä nk. RCAI-koulutusmalli on joustava ja tehokas työelämälähtöinen oppimisen ratkaisu, joka on yrityksille yksinkertainen käyttää uusien työntekijöiden turvallisuusosaamisen kouluttamiseen sekä nykyisten työntekijöiden turvallisuusosaamisen ylläpitämiseen.

Tarkistuslistat työnopastuksen ja perehdytyksen tukena

SafeOnStage-hankkeen luoman koulutusmallin mukaisesti työyhteisö pystyy yhdessä vierailevien kouluttajien avustuksella rakentamaan työturvallisuuttaan vaihe vaiheelta eteenpäin. Tuon työn tukena toimivat lisäksi hankkeen tuottamat tarkistuslistat. Ne ovat tarjolla vapaasti kaikkien käyttöön hankkeen sivuilla, olipa organisaatio mallin mukaisella koulutuspolulla tai ei. Tarkistuslistojen avulla organisaatio voi myös itsenäisesti kartoittaa omaa osaamistaan ja osaamisvajeitaan.

  • Työnopastuksen tarkistuslista täydentää työpaikan yleisperehdytystä näyttämöympäristön työturvallisuuden osalta. Työnopastuksen lisäksi tämä tarkistuslista palvelee organisiaatioita esim. työympäristön riskien kartoittamisessa ja yhteisistä käytänteistä sopimisessa. Materiaalia voi siten soveltaa esimerkiksi työsuojelun yhteistoiminnassa, työturvallisuuslinjauksia laadittaessa tai esihenkilöperehdytyksessä. Työnopastuksen tarkistuslista on suunnattu erityisesti käytännön työn vastuuhenkilöille ja käytännön työtä tekeville.
  • Tapahtuma- & teoskohtaisen perehdytyksen tarkistuslistan sisällöt on tarkoitettu tukemaan organisaatioiden omien tapahtuma- ja teoskohtaisten turvallisuuskävelyiden sisältöä. Lista on suunnattu kaikille näyttämöllä tai stagella työskenteleville, erityisesti käytännön työn vastuuhenkilöille ja käytännön työtä tekeville.

Molemmat tarkistuslistat ovat vapaasti kaikkien alan toimijoiden ladattavissa hankkeen nettisivuilta.

Lisätietoja

Hankkeen tuotoksista ja toiminnasta voit lukea lisää SafeOnStage-hankkeen omilta verkkosivuilta (aukeaa uuteen ikkunaan).

SafeOnStage-hanke alkoi huhtikuussa 2021 ja se päättyi maaliskuussa 2022. Hankkeen toteuttajana oli Metropolia Ammattikorkeakoulu ja se on sai rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta.

Tiedustelut

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)