Esitys- ja teatteritekniikka, medianomi (AMK), päiväopiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Medianomi (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
Kevään 2025 yhteishaku
Aloituspaikat
12
Hinta
Maksuton

Esitys- ja teatteritekniikan medianomit toimivat laaja-alaisesti ammatillisen esitystoiminnan teknisissä asiantuntija-, operointi- ja suunnittelutehtävissä tapahtumatekniikassa, esitystiloissa ja erilaisissa tuotanto-organisaatioissa tai taiteellisissa työryhmissä. Esitys- ja teatteritekniikan medianomi hallitsee monipuolisesti valo-, ääni- ja videotekniikan sekä näyttämömekaniikan järjestelmät, tuotantojen teknisen suunnittelun ja toteutuksen sekä näihin liittyvät työkalut ja käytännöt.

Esitys- ja teatteritekniikan medianomi on jatkuvasti valmis omaksumaan uusia teknologisia sovelluksia ja ottamaan vastaan uusien tuotantotapojen ja esitysmuotojen, kuten striimaus- ja virtuaalitapahtumien asettamia haasteita. Nopeasti muuttuvassa työssä korostuvat oppimisen taidot, jatkuvasti kehittyvä teknologiaosaaminen sekä työyhteisössä vastuullisesti toimimisen taidot. Luotettavien ja varmatoimisten järjestelmien suunnittelu ja rakentaminen esitysten tarpeisiin, laitteiston sujuva operointi sekä nopea ongelmanratkaisu ovat hänelle arkipäivää. Eettisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävien ratkaisujen tekeminen on esitys- ja teatteriteknisessä työssä yhä tärkeämpää.

Esitys- ja teatteritekniikan medianomin osaamisessa keskeistä on toimiminen oman alueensa asiantuntijana teknis-taiteellisessa tuotantoprosessissa ja kattava esitystekniikan sekä teknisen suunnittelun tuntemus. Opiskelu tarjoaa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja laaja-alaiseen ymmärrykseen alan nopeasti kehittyvässä ympäristössä. Esitys- ja teatteritekniikan opiskelijat luovat omat asiantuntijaprofiilinsa valinnaisten ja syventävien opintojen sekä projektien kautta. Opiskelijoita tuetaan kansainvälistymiseen sekä opinnoissa että mahdollisella opiskelijavaihdolla tai kansainvälisellä työharjoittelulla.

Päivätoteutuksen opinnot

Kahden ensimmäisen vuoden opinnoissa perehdytään laaja-alaisesti esitys- ja teatteritekniikan osa-alueisiin, esittäviin taiteisiin sekä ammattialan toimintaan ja käytäntöihin. Opintojaksojen sisältöjä ovat mm.

 • valotekniikka
 • äänitekniikka
 • videotekniikka
 • näyttämötekniikka ja -mekaniikka
 • esittävien taiteiden tuntemus ja työprosessit
 • esitysten ja esitystilojen turvallisuus
 • tekninen tuotanto ja suunnittelu
 • projektinhallinta
 • ammattialan ohjelmistot
 • kieli- ja viestintäopinnot

Esitys- ja teatteriteknisen työn moninaisuuden edellyttämä yksilöllinen oppiminen toteutuu opinnoissa projektien, erikoistyöpajojen, harjoittelun ja opinnäytteen avulla kolmannen ja neljännen vuoden opinnoissa. Tällöin on mahdollista syventää osaamista tietyllä osa-alueella tai toisaalta jatkaa osaamisen laaja-alaista kehittämistä. Erikoistyöpajoissa on mahdollista perehtyä esimerkiksi kaiutinjärjestelmien suunnitteluun, striimaukseen, erikoistehosteisiin, valo-operointiin tai järjestelmäsuunnitteluun. Kolmannen ja neljännen vuoden opinnoissa keskitytään myös kehittämistyöhön ja innovaatio-osaamiseen.

Opintoja toteutetaan monipuolisessa yhteistyössä tapahtuma- ja teatterialan työkentän toimijoiden kanssa. Tämä mahdollistaa aina ajankohtaisen ja ajantasaisen opetuksen, erinomaiset mahdollisuudet verkostoitumiseen sekä modernin oppimisympäristön ja -laitteiston. Opinnot sisältävät runsaasti käytännön harjoittelua sekä työpajaluonteisesti että oikeissa projekteissa ja tapahtumissa.

Metropolia esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelma toimii aktiivisesti myös alan toiminnan kehittämisessä. Viime vuosien aikana alan osaamista ja työturvallisuutta on kehitetty esimerkiksi Stage Right -hankkeessa ja Safe on Stage -hankkeessa. Parhaillaan käynnissä olevassa Skills for Live Tech (S4LT) -hankkeessa kehitetään edelleen alan täydennyskoulutusta. Hankkeiden tuloksia hyödynnetään koulutuksen sisällöissa ja opiskelijoiden on mahdollista osallistua ajankohtaiseen kehitystyöhön.

Opintojen rakenne

Esitys- ja teatteritekniikan medianomiopinnot rakentuvat

 • yleisistä perusopinnoista (kieliopinnot, opinnäytevalmiudet)
 • esittävien taiteiden ja esitystoiminnan tuotantoprosessien tuntemukseen tähtäävistä esitys- ja teatteritekniikan perusopinnoista
 • laaja-alaisista valo-, ääni-, video- ja näyttämötekniikan ammattiopinnoista
 • tekniseen suunnitteluun ja tuotantoon keskittyvistä opinnoista
 • ammatillista osaamista soveltavista ja innovaatio-osaamista kehittävistä projektiopinnoista
 • osaamista syventävistä tai laajentavista monialaisista opinnoista
 • työharjoitteluista sekä
 • opinnäytteestä.

Tutustu esitys- ja teatteritekniikan opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Uramahdollisuudet

Valmistuvat medianomit toimivat laaja-alaisesti ammatillisen esitys- ja tapahtumatoiminnan eri kentillä teknisen tuotannon, suunnittelun ja toteutuksen tehtävissä:

 • tapahtumatekniikassa
 • teatteri- ja oopperataloissa
 • kulttuuri- ja monitoimitaloissa
 • konsertti- ja festivaalitoiminnassa
 • live- ja striimituotannoissa
 • pienyrittäjänä ja freelancerina
 • kansainvälisessä esitystoiminnassa sekä
 • suunnittelutoimistoissa
 • myyntiorganisaatioissa

Tehtävänimikkeitä voivat olla esim.

 • tekninen tuottaja
 • video-operaattori
 • valo-operaattori
 • näyttämöoperaattori
 • tekninen suunnittelija
 • järjestelmäsuunnittelija
 • järjestelmäteknikko
 • käyttöpäällikkö
 • näyttämöpäällikkö
 • äänimestari
 • valomestari
 • valaistusmestari
 • näyttämömestari
 • videomestari
 • käyttömestari
 • striimausteknikko
 • näyttämöteknikko
 • esitysteknikko
 • kiertueteknikko
 • teatteriteknikko
 • valoteknikko
 • ääniteknikko
 • av-teknikko
 • stage manager
 • sound/video/lighting engineer
 • sound/video/lighting operator
 • sound/video/lighting technician

Lisätietoja esitys- ja teatteritekniikan monimuoto-opiskelusta eli aikuiskoulutuksesta.