Sosionomi (AMK), sosiaaliala, varhaiskasvatus, monimuoto-opiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Sosionomi (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. - 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Sosionomi (AMK), varhaiskasvatuksen suuntautuminen

Varhaiskasvatuksen suuntautuminen antaa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen sosionomina. Sosionomin tutkinto antaa myös valmiudet eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ohjaus- ja kasvatustyöhön sosiaalialalla. Sosiaalialan asiantuntijat vahvistavat yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia, voimavaroja ja toimintakykyä sekä ehkäisevät syrjäytymistä.

Sosionomin työ

Varhaiskasvatukseen suuntautuva sosionomi työskentelee lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi erityisesti varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä. Varhaiskasvatuksen sosionomin osaamisessa oppivassa yhteisössä painottuu kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus sekä sosiaalipedagoginen työote.

Varhaiskasvatuksen sosionomi toimii osana monialaista tiimiä, jossa toimintaa suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään yhdessä. Varhaiskasvatuksen sosionomi työskentelee pääosin pedagogisessa tehtävässä lapsiryhmässä, jossa keskeistä on myös perheiden kanssa tehtävä yhteistyö. Työtä tehdään yhdessä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Sosionomilla on taito soveltaa osaamistaan ammatissaan ja kehittää ammattialaansa.

Lisäksi sosionomin työkenttänä voi olla:

 • Lastensuojelu
 • Perhetyö
 • Nuorisotyön ohjaus- ja kasvatustehtävät
 • Vanhustyö
 • Vammaistyö
 • Päihdetyö
 • Mielenterveystyö

Sosionomilla on mahdollisuus toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana ja palvelujen tuottajana.

Monimuotototeutus sosiaalialan tutkinto-ohjelmassa

Opintojen alussa opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Yhteisten opintojen lisäksi opiskelija valitsee valinnaisia ammatillisia opintoja liittyen sosiaaliohjaukseen, sosiokulttuuriseen innostamiseen, perhetyöhön tai varhaiskasvatukseen. Valinnalliset ammatilliset opinnot vahvistavat ja suuntaavat opiskelijan ammatillisuutta.

Monimuotototeutus on sosiaalialan tutkinto-ohjelmassa suunnattu ensisijaisesti niille, joilla on jo aiempaa työelämäkokemusta tai tutkinto-ohjelman osaamista. Se mahdollistaa yleensä työn teon opiskelun ohella. Työnteko opiskelun ohessa vaatii sekä opiskelijalta että työnantajalta joustoa onnistuakseen.

Monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta omatoimisuutta ja vastuunkantoa oppimisestaan, koska lähiopetusta on vähemmän kuin päivätoteutuksessa. Lukukaudessa (esim. syyslukukausi) on keskimäärin n. 22 lähiopetuspäivää. Lähiopetus järjestetään arkipäivinä päiväaikaan (klo 8 - 16; pääsääntöisesti). Opinnot sisältävät lähiopetuspäivien lisäksi harjoittelujaksoja. Lähiopetuspäivien välillä opiskellaan itsenäisesti ja ryhmissä hyödyntäen oppilaitoksen digitaalisia oppimisympäristöjä.

Monimuotototeutuksessa

 • ovat samat osaamistavoitteet ja opintojaksot kuin päivätoteutuksessa
 • voidaan laatia yksilöllinen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen
 • opiskelu sisältää myös digitaalisissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa työskentelyä
 • kehitetään omaa ammatillista toimintaa, jossa on mahdollista osittain hyödyntää omaa työyhteisöä oppimisympäristönä

Projektioppiminen

Opiskelija suorittaa opintojensa aikana 10 opintopisteen laajuiset innovaatioprojektiopinnot, joita toteutetaan työelämälähtöisesti ja monialaisesti. Opinnot ovat mahdollisuus kehittää omaa luovaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan.

Työelämäharjoittelu

Opintoihin sisältyy yhteensä noin 30 viikkoa ohjattua harjoittelua. Ajankohta ja toteutustapa vaihtelevat, harjoittelun kesto vaihtelee muutamista viikoista kuukausiin.

Kansainvälisyys

Metropolian sosiaalialan Sosionomin tutkinto on saanut arvostetun ja kansainvälisen varhaiskasvatuksen 0-10 -vuotiaiden lasten tai varhaislapsuuden etujärjestön ISSA - International Step by Step Association -jäsenyyden. ISSAan kuuluminen vahvistaa Metropolian varhaiskasvatuksen koulutuksen liittymistä kotimaisten verkostojen lisäksi kansainväliseen oppimis- ja kehittämisyhteisöön, jonka päämääränä on huolehtia lasten oikeuksista, heidän hyvinvoinnistaan ja edistää lapsille suunnattuja palveluita.

Yhteistyö ulkomaisten korkeakoulujen ja organisaatioiden kanssa mahdollistaa opiskelijoille opiskelu- tai työharjoittelupaikan ulkomailla. Opintojen aikana on mahdollista lähteä 3-6 kuukauden opiskelijavaihtoon, suorittaa työharjoittelu ulkomailla tai osallistua intensiivikursseille.

Kansainvälistä kokemusta voi hankkia myös lähtemättä omalta kampukseltaan, esimerkiksi suorittamalla opintoja englanninkielisessä tutkinnossa, osallistumalla kansainvälisten vierailijoiden luennoille tai osallistumalla kv-tutortoimintaan.

Sosiaali- ja terveysalan kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Opinnäytetyöt

Opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä hankkeita ja liittyvät ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Opinnäytetyö voi olla teoreettinen tai empiirinen tutkimus-, kehittämis- tai suunnittelutehtävä, joka tehdään varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä.

Yhteyshenkilö

Lehtori Niina Pietilä
etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]metropolia[dot]fi)

Innovaatio-opinnot

Innovaatioprojektiopinnoissa painotetaan työelämälähtöisiä aiheita, innovatiivista toimintaa ja monialaista yhteistyötä. Opintojen laajuus on 10 op.

Opinnoissa luodaan yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, jossa opiskelijat, opettajat, työelämän toimijat ja asiakkaat yhdessä osallistuvat kehittämisprosessiin ja päätöksentekoon.

Opinnoissa kehitetään käytännöllisiä ja luovia ratkaisuja, toimintatapoja ja palveluja, joilla vastataan metropolialueen toimijoiden monimuotoisiin tarpeisiin. Tutustu innovaatioprojekteihimme

Työelämäharjoittelut

Sosionomiopintoihin sisältyy yhteensä 45 op (n. 30 viikkoa) ohjattua tavoitteellista harjoittelua, joka jakaantuu neljään eri mittaiseen harjoittelujaksoon. Harjoittelut liittyvät teoriaopintoihin ja niihin sisältyy erilaisia oppimistehtäviä. Opiskelijat voivat tehdä harjoittelunsa monipuolisissa sosiaali- ja kasvatusalan töissä eri asiakasryhmien kanssa kunnissa, yrityksissä tai kolmannella sektorilla. Ohjattuja harjoittelujaksoja voi suorittaa myös ulkomailla.

Varhaiskasvatuksen sosionomin opinnoissa ensimmäinen ja kolmas harjoittelu tulee tehdä varhaiskasvatuksen työskentely-ympäristössä. Toinen harjoittelu tulee tehdä sosiaalialan muissa kuin varhaiskasvatuksen tehtävissä. Varhaiskasvatuksen alalla jo työskentelevien on huomioitava tämä opintovapaatarpeena.

Harjoitteluista vastaavat yhteyshenkilöt:

Lehtorit
Soile Bergström
Päivi Eskelinen-Roos
Taina Konttinen

etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]metropolia[dot]fi)