Sosionomi (AMK): sosiaaliohjaus, verkko-opinnot

Perustiedot

Tutkintonimike
Sosionomi (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. - 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Sosionomi (AMK), sosiaaliohjaus

Sosionomin tutkinto antaa valmiudet eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ohjaus- ja kasvatustyöhön sosiaalialalla. Sosiaalialan asiantuntijat vahvistavat yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia, voimavaroja ja toimintakykyä sekä ehkäisevät syrjäytymistä.

Sosionomin työtehtävät

Sosionomi työskentelee hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Työtä tehdään yhdessä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Sosionomilla on taito soveltaa osaamistaan ammatissaan ja kehittää ammattialaansa.

Sosionomin työkenttänä on:

 • Lastensuojelu
 • Perhetyö
 • Nuorisotyön ohjaus- ja kasvatustehtävät
 • Vanhustyö
 • Vammaistyö
 • Päihdetyö
 • Mielenterveystyö
 • Maahanmuuttotyö

Sosionomilla on mahdollisuus toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana ja palvelujen tuottajana.

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma perustuu seuraaviin sosionomin osaamisalueisiin (Sosiaalialan AMK -verkosto 2023):

 1. Sosiaalialan eettinen osaaminen
 2. Asiakastyön osaaminen
 3. Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
 4. Kriittinen ja osallisuutta edistävä yhteiskuntaosaaminen
 5. Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
 6. Työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen

Verkkototeutus sosiaalialan tutkinto-ohjelmassa

Verkko-opinnoissa opiskellaan koko sosionomitutkinto pääasiassa verkossa. Sosionomikoulutus antaa laaja-alaiset valmiudet toimia sosiaalialalla erilaisissa työtehtävissä, sektoreilla ja asiakasryhmien parissa. Opinnot sisältävät viikoittaista lukujärjestyksen mukaista opiskelua verkossa, jolloin osallistutaan opetukseen etäyhteyksiä hyödyntäen. Lisäksi opintoihin kuuluu sekä itsenäistä että tiimityöskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Sosionomitutkinnon verkkototeutus avaa mahdollisuuden suorittaa opintoja myös aidoissa työympäristöissä sekä erilaisissa työelämän kanssa yhteistyössä tehtävissä kehittämishankkeissa. Verkko-opintojen lisäksi opetussuunnitelmaan sisältyy neljä harjoittelujaksoa käytännön työssä. Harjoittelut suoritetaan kokopäiväisenä työskentelynä yksilöllisten osaamistavoitteiden ohjaamana.

Ensimmäisen lukukauden lukujärjestys ja verkkotapaamisten aikataulut julkaistaan opintojen alussa. Opiskelu on päätoimista ja aikataulutetut lukujärjestyksen mukaiset opinnot toteutuvat päiväsaikaan. Opintojen kulku ja opintojaksojen aikataulut ovat tiedossa aina lukukausi kerrallaan. Tutkinnon suorittamista tukee HOPS-ohjaaja ja opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Verkko-opinnot soveltuvat erityisesti itseohjautuvalle oppijalle. Opintojen edistymistä helpottaa vastuun ottaminen opintojen suunnittelusta ja etenemisestä sekä kiinnostus hakea tietoa ja yhdistää tutkittua tietoa kokonaisuuksiksi.

Lisätietoja työelämäharjoitteluista

Kansainvälisyys

Yhteistyö ulkomaisten korkeakoulujen ja organisaatioiden kanssa mahdollistaa opiskelijoille opiskelu- tai työharjoittelupaikan ulkomailla. Opintojen aikana on mahdollista lähteä 3-6 kuukauden opiskelijavaihtoon, suorittaa työharjoittelu ulkomailla tai osallistua intensiivikursseille.

Kansainvälistä kokemusta voi hankkia myös lähtemättä omalta kampukseltaan, esimerkiksi suorittamalla opintoja englanninkielisessä tutkinnossa, osallistumalla kansainvälisten vierailijoiden luennoille tai osallistumalla kv-tutortoimintaan.

Kansainväliset verkostot:

Sosiaali- ja terveysalan kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Sosiaalialan työelämäyhteistyö

Opinnäytetyöt

Opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä hankkeita ja liittyvät ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Opinnäytetyö voi olla teoreettinen tai empiirinen tutkimus-, kehittämis- tai suunnittelutehtävä. Se voi sisältää myös taiteellisen osan.

Jos haluatte kehittää työyhteisöänne ja toimintatapojanne, ottakaa meihin yhteyttä!

Innovaatio-opinnot

Innovaatioprojektiopinnoissa painotetaan työelämälähtöisiä aiheita, innovatiivista toimintaa ja monialaista yhteistyötä. Opintojen laajuus on 10 op.

Opinnoissa luodaan yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, jossa opiskelijat, opettajat, työelämän toimijat ja asiakkaat yhdessä osallistuvat kehittämisprosessiin ja päätöksentekoon.

Opinnoissa kehitetään käytännöllisiä ja luovia ratkaisuja, toimintatapoja ja palveluja, joilla vastataan metropolialueen toimijoiden monimuotoisiin tarpeisiin. Tutustu innovaatioprojekteihimme.

Työelämäharjoittelut

Sosionomiopintoihin sisältyy yhteensä 45 op (n. 30 viikkoa) ohjattua tavoitteellista harjoittelua, joka jakaantuu neljään eri mittaiseen harjoittelujaksoon. Harjoittelut liittyvät teoriaopintoihin ja niihin sisältyy erilaisia oppimistehtäviä. Opiskelijat voivat tehdä harjoittelunsa monipuolisissa sosiaalialan töissä eri asiakasryhmien kanssa kunnissa, yrityksissä tai kolmannella sektorilla. Ohjattuja harjoittelujaksoja voi suorittaa myös ulkomailla.

Haluaisitko kehittää työyhteisöäsi? Haluaisitko kuulla sosiaalialan uusimmista tuulista? Ota opiskelija työharjoitteluun omaan organisaatioosi!

Sosiaalialan tutkintojen tutkintovastaava: Katarina Groop, katarina.groop [at] metropolia.fi (katarina[dot]groop[at]metropolia[dot]fi).