Fysioterapeutti (AMK)

Tutkintonimike
Fysioterapeutti (AMK)
Laajuus
210 opintopistettä
Kesto
3,5 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Millaista on opiskella fysioterapiaa?

Emma kertoo videolla fysioterapian opinnoistaan.

Fysioterapeuttikoulutuksen tavoite

Fysioterapeutti on ihmisten toimintakykyä, terveyttä, hyvinvointia ja liikkumista edistävä monitaitoinen ammattilainen. Fysioterapeutin osaamista tarvitaan erityisesti silloin kun ikääntyminen, vamma, kipu, sairaus, toimintahäiriö tai yksilön arjessa oleva tekijä rajoittaa yksilön tai väestön toimintakykyä. Fysioterapeutin työpanos yksilön tai ryhmien terveyden edistämisessä on merkittävä.

Fysioterapeutin työ on innostavaa, itsenäistä ja vastuullista. Fysioterapeutti suunnittelee yksilön tarpeisiin ja tavoitteisiin perustuvaa fysioterapiaa yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Fysioterapeutin osaamisalueita ovat toimintakyvyn arviointiosaaminen, ohjaus- ja neuvontaosaaminen, kuntoutus- ja terapiaosaaminen, esteettömyys ja saavutettavuusosaaminen, teknologiaosaaminen, eettinen osaaminen sekä yhteiskuntaosaaminen. Fysioterapeutti toimii oman alansa asiantuntijana monialaisissa työryhmissä ja moniasiantuntijuuteen perustuvissa alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Metropolian fysioterapian tutkinnon tavoitteena on kouluttaa osaavia, omaa työtään kehittäviä ja innovaatiokykyisiä fysioterapeutteja muuttuvan yhteiskunnan erilaisiin ja ennakoimattomiin tarpeisiin. Ajankohtaiset teemat haastavat ammattilaisia jatkuvaan oppimiseen ja toimintatapojen uudistamiseen. Sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluiden tarpeen mukaisesti koulutuksessa painotetaan laaja-alaista osaamista ja kykyä monialaiseen yhteistoimintaan, joka perustuu asiakasymmärrykseen ja asiakkaan aktiiviseen osallistumiseen.

Fysioterapeutti saa koulutuksen aikana valmiudet pyrkiä tutkivaan, kehittävään ja näyttöön perustuvaan toimintatapaan sekä edistää ammattitaitoansa ja alansa jatkuvaa kehittymistä.

Fysioterapeuttikoulutuksen sisältö

Fysioterapeuttikoulutuksen alkuvaiheessa perehdytään fysioterapian perusteisiin:

 • yhteistoimintaan ja vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa
 • asiakkaan ohjaamiseen
 • toimintakykyyn ja sen arviointiin
 • ihmisen kehon rakenteeseen ja toimintaan
 • liikkumisen biomekaniikkaan
 • motoriseen oppimiseen ja
 • terapeuttiseen harjoitteluun.

Koulutuksen edetessä teoriaosaaminen syvenee ja opitaan arvioimaan ja edistämään toimintakykyä ja asiakkaan toimijuutta eri asiakasryhmillä. Opiskelun loppuvaiheessa painottuu tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen. Lisäksi opiskelija saa valmiuksia fysioterapiatoiminnan johtamiseen ja yrittäjyyteen.

Opintojen rakenne

 • perusopinnot 20 op
 • ammattiopinnot 88 op
 • ammattitaitoa edistävä harjoittelu 77 op
 • vapaasti valittavat opinnot 10 op
 • opinnäytetyö 15 op

Vapaasti valittavat opinnot tukevat fysioterapeutin monipuolista osaamista. Fysioterapian tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan kuuluu vapaasti valittava kokonaisuus (10 op), jonka voi rakentaa itse Metropolian monialaisesta tarjonnasta. Omat valinnat ja opiskelu Metropolian monipuolisissa oppimisympäristöissä ja hankkeissa mahdollistavat osaamisen rakentamisen oman näköisekseen ja syventämisen oman mielenkiinnon mukaan.

Teoriaopintojen lisäksi koulutukseen sisältyy ammattitaitoa edistävää harjoittelua, joka voi toteutua mm. työpajatyöskentelynä, harjoitustunteina, projekteina ja työelämäharjoitteluna erilaisissa oppimisympäristöissä.

Opinnäytetyön laajuus on 15 op ja sen voi toteuttaa joko yksin tai 2-3 hengen ryhmässä. Opinnäytetyö tehdään aina yhteistyössä työelämän kanssa tai osana suurempaa hanketta.

Omat valinnat ja aikaisemman osaamisen tunnistaminen (AHOT) mahdollistavat yksilöllisen opintopolun, joka kuvataan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS). Tutoropettaja, opinto-ohjaaja, muut opettajat ja henkilöstö tukevat opiskelijan opintojen etenemistä.

Tutustu fysioterapian päiväopintojen opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Tutustu fysioterapian monimuoto-opintojen opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Fysioterapeuttiopintojen toteutustapa

Fysioterapian tutkinto-ohjelman opinnot toteutuvat Myllypuron kampuksella, jossa monipuoliset oppimisympäristöt sekä työskentely työelämäkumppaneiden ja asiakkaiden kanssa tarjoavat mahdollisuuksia eri tutkintojen yhteiselle monialaiselle oppimiselle opintojen aikana. Opinnot toteutuvat myös Metropolian innovaatiokeskittymien monialaisissa hankkeissa.

Fysioterapeutiksi voi opiskella päivä- tai monimuoto-opinnoissa.

Fysioterapeutin työkenttä

Koulutus tuottaa fysioterapeutin pätevyyden (ammattitutkinnon). Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö.
Fysioterapeutin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi voit hakea ammattioikeuksia Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Koulutus tarjoaa monipuoliset työllistymis- ja uramahdollisuudet kuntoutus- liikunta- sekä sosiaali- ja terveysalan tehtävissä.

Fysioterapeutti työskentelee asiakastyössä ja muissa asiantuntijatehtävissä mm. sairaaloissa, terveyskeskuksissa, yksityisissä hyvinvointi- ja kuntoutusyrityksissä, yrittäjänä tai kolmannella sektorilla (kuten järjestöt tai urheiluseurat).

Jatko-opintomahdollisuudet

Valmistumisen jälkeen asiantuntijuus kehittyy työelämässä ja alan tarjoamissa monipuolisissa täydennyskoulutuksissa. Hakeutuminen kotimaisiin tai kansainvälisiin maisteriohjelmiin vahvistaa uramahdollisuuksia tutkimus- ja kehittämistehtävissä.

Opiskelijoiden kokemuksia fysioterapian opinnoista

Fysioterapian opiskelija Pauliina kertoo opinnoistaan Bassoradion haastattelussa.

Kysy fysioterapiaopinnoista opinto-ohjaajalta

Kysy fysioterapeuttitutkinnosta tutkintovastaavalta

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.5.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 15.5.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  28.8.2024 klo 08:00 - 11.9.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  kevät 2025
  • Päiväopiskelu
  • Monimuoto-opiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset korkeakoulut käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Syksyn 2024 yhteishaussa 28.8.2024 klo 8:00 - 11.9.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) korkeakoulututkintoon, tammikuussa alkaviin opintoihin.. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Fysioterapeuttiopintojen aloitusohjeet

Onnittelut opiskelupaikasta fysioterapian tutkinto-ohjelmaan!

Opintojen aloitus

Opinnot alkavat maanantaina 19.8.2024 klo 11.30–13.30 tutkintojen yhteisellä digistartilla, joka toteutetaan etänä zoomin välityksellä. Linkin zoomiin saat lähempänä ajankohtaa. Opinnot jatkuvat tiistaina 20.8.2024 klo 8.30–15.30 tutoropiskelijoiden päivällä.

Tutoropiskelijat tulevat teitä vastaan C-aulaan aulapalvelupisteen luo klo 8.30, josta siirrytte yhdessä luokkaan MPC3001. Ensimmäisellä viikolla on myös tutoropettajan tapaaminen torstaina 22.8 klo 12.30–15.00 luokassa MPB6023.

Ota mukaasi kortti (esim. kirjastokortti, huom. ei sirullinen kortti), jonka voit aktivoida päivän aikana kulkukortiksi ja näin pääset kulkemaan kampuksella.

Suosittelemme saapumista julkisilla liikennevälineillä saapumista. Kampuksen ympäristössä on rajoitetusti pysäköintipaikkoja.

Lukujärjestys

Syyslukukauden lukujärjestys on luettavissa ryhmätunnuksella SXB24S1 osoitteessa: https://lukkarit.metropolia.fi

Ryhmätunnus

SXB24S1

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa Metropolian sivuilla.

Opiskelijan opas

Suosittelemme, että tutustut etukäteen näihin uusien opiskelijoiden sivuihin sekä Opiskelijan oppaaseen, josta saat tietoa vaikkapa opiskeluhyvinvointipalveluista Metropoliassa. Opiskelijan oppaan löydät täältä:
https://opiskelija.oma.metropolia.fi/group/pakki/opiskelijan-opas

Tutoropettaja

Nina Talvitie (nina.talvitie [at] metropolia.fi (nina[dot]talvitie[at]metropolia[dot]fi))

Muut yhteyshenkilöt

Opinto-ohjaaja Paula Lindqvist (paula.lindqvist [at] metropolia.fi (paula[dot]lindqvist[at]metropolia[dot]fi))
Tutkintovastaava Titta Komssi (titta.komssi [at] metropolia.fi (titta[dot]komssi[at]metropolia[dot]fi))