Fysioterapeutti (AMK), päiväopiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Fysioterapeutti (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 4. – 14.9.2023
Hinta
Maksuton

Fysioterapia

Millaista on fysioterapian opiskelu Metropoliassa? Katso video.

Tavoite

Metropolian fysioterapian tutkinnon tavoitteena on kouluttaa osaavia, omaa työtään kehittäviä ja innovaatiokykyisiä fysioterapeutteja muuttuvan yhteiskunnan erilaisiin ja ennakoimattomiin tarpeisiin. Ajankohtaiset teemat haastavat ammattilaisia jatkuvaan oppimiseen ja toimintatapojen uudistamiseen. Sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluiden tarpeen mukaisesti koulutuksessa painotetaan laaja-alaista osaamista ja kykyä monialaiseen yhteistoimintaan, joka perustuu asiakasymmärrykseen ja asiakkaan aktiiviseen osallistumiseen.

Fysioterapeutti on ihmisten toimintakykyä, terveyttä, hyvinvointia ja liikkumista edistävä monitaitoinen ammattilainen. Fysioterapeutin osaamista tarvitaan erityisesti silloin kun ikääntyminen, vamma, kipu, sairaus, toimintahäiriö tai yksilön arjessa oleva tekijä rajoittaa yksilön tai väestön toimintakykyä. Fysioterapeutin työpanos yksilön tai ryhmien terveyden edistämisessä on merkittävä.

Fysioterapeutin työ on innostavaa, itsenäistä ja vastuullista. Fysioterapeutti suunnittelee yksilön tarpeisiin ja tavoitteisiin perustuvaa fysioterapiaa yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Fysioterapeutin osaamisalueita ovat toimintakyvyn arviointiosaaminen, ohjaus- ja neuvontaosaaminen, kuntoutus- ja terapiaosaaminen, esteettömyys ja saavutettavuusosaaminen, teknologiaosaaminen, eettinen osaaminen sekä yhteiskuntaosaaminen. Fysioterapeutti toimii oman alansa asiantuntijana monialaisissa työryhmissä ja moniasiantuntijuuteen perustuvissa alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Fysioterapeutti saa koulutuksen aikana valmiudet pyrkiä tutkivaan, kehittävään ja näyttöön perustuvaan toimintatapaan sekä edistää ammattitaitoansa ja alansa jatkuvaa kehittymistä.

Koulutuksen sisältö

Fysioterapeuttikoulutuksen alkuvaiheessa perehdytään fysioterapian perusteisiin: yhteistoimintaan ja vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa, asiakkaan ohjaamiseen, toimintakykyyn ja sen arviointiin, ihmisen kehon rakenteeseen ja toimintaan, liikkumisen biomekaniikkaan, motoriseen oppimiseen ja terapeuttiseen harjoitteluun. Koulutuksen edetessä teoriaosaaminen syvenee ja opitaan arvioimaan ja edistämään toimintakykyä ja asiakkaan toimijuutta eri asiakasryhmillä. Opiskelun loppuvaiheessa painottuu tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen. Lisäksi opiskelija saa valmiuksia fysioterapiatoiminnan johtamiseen ja yrittäjyyteen. Vapaasti valittavat opinnot tukevat fysioterapeutin monipuolista osaamista.

Teoriaopintojen lisäksi koulutukseen sisältyy ammattitaitoa edistävää harjoittelua, joka voi toteutua mm. työpajatyöskentelynä, harjoitustunteina, projekteina ja työelämäharjoitteluna erilaisissa oppimisympäristöissä.

Fysioterapeuttikoulutuksessa käytetään opiskelutapoja, jotka edellyttävät opiskelijan aktiivisuutta, vastuullisuutta, ryhmässä toimimisen taitoja sekä oman osaamisen arviointia ja kehittämistä. Näitä ovat esimerkiksi ongelma- ja ilmiöperustainen oppiminen, tutkiva oppiminen, yrittäjyys-, simulaatio- ja verkkopedagogiikka sekä projekti- ja tiimioppiminen.

Fysioterapian tutkinto-ohjelman opinnot toteutuvat Metropoliassa Myllypuron hyvinvoinnin rakentajien kampuksella, jossa monipuoliset oppimisympäristöt sekä työskentely työelämäkumppaneiden ja asiakkaiden kanssa tarjoavat mahdollisuuksia eri tutkintojen yhteiselle monialaiselle oppimiselle opintojen aikana. Opinnot toteutuvat myös Metropolian innovaatiokeskittymien monialaisissa hankkeissa.

Omat valinnat ja aikaisemman osaamisen tunnistaminen (AHOT) mahdollistavat yksilöllisen opintopolun, joka kuvataan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS). Tutoropettaja, opinto-ohjaaja, muut opettajat ja henkilöstö tukevat opiskelijan opintojen etenemistä.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Fysioterapian tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan kuuluu vapaasti valittava kokonaisuus (15 op), jonka voi rakentaa itse Metropolian monialaisesta tarjonnasta. Omat valinnat ja opiskelu Metropolian monipuolisissa oppimisympäristöissä ja hankkeissa mahdollistavat osaamisen rakentamisen oman näköisekseen ja syventämisen oman mielenkiinnon mukaan.

Opintojen rakenne

Tutkinto sisältää:

  • perusopinnot 28 op
  • ammattiopinnot 75 op
  • ammattitaitoa edistävä harjoittelu 77op
  • vapaasti valittavat opinnot 15 op
  • opinnäytetyö 15 op

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön laajuus on 15 op ja sen voi toteuttaa joko yksin tai 2-3 hengen ryhmässä. Opinnäytetyö tehdään aina yhteistyössä työelämän kanssa tai osana suurempaa hanketta.

Uramahdollisuudet

Koulutus tuottaa fysioterapeutin (AMK) pätevyyden. Fysioterapeuttitutkinnon suorittanut työskentelee Valviran laillistamana terveydenhuollon ammattihenkilönä. Koulutus tarjoaa monipuoliset työllistymis- ja uramahdollisuudet kuntoutus- liikunta- sekä sosiaali- ja terveysalan tehtävissä.

Fysioterapeutti työskentelee asiakastyössä ja muissa asiantuntijatehtävissä mm. sairaaloissa, terveyskeskuksissa, yksityisissä hyvinvointi- ja kuntoutusyrityksissä, yrittäjänä tai kolmannella sektorilla (kuten järjestöt tai urheiluseurat).

Tehtävänimikkeitä

  • Fysioterapeutti

Pätevyys

Koulutus tuottaa fysioterapeutin pätevyyden (ammattitutkinnon). Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö.
Fysioterapeutin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi voit hakea ammattioikeuksia Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Kansainvälistyminen

Koulutuksen aikana opiskelijan on mahdollista hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Kansainvälistä kokemusta kertyy opintojen yhteydessä, projekteissa ja yhteisessä toiminnassa ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opintoja toteutetaan yhteistyössä fysioterapian monipuolisten työelämäkumppaneiden kanssa. Fysioterapiaharjoittelu toteutuu aina aidoissa työelämän toimintaympäristöissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Valmistumisen jälkeen asiantuntijuus kehittyy työelämässä ja alan tarjoamissa monipuolisissa täydennyskoulutuksissa. Hakeutuminen kotimaisiin tai kansainvälisiin maisteriohjelmiin vahvistaa uramahdollisuuksia tutkimus- ja kehittämistehtävissä.

Koulutuksen yhteyshenkilö

Opinto-ohjaaja
Paula Lindqvist
Sähköposti: paula.lindqvist [at] metropolia.fi (paula[dot]lindqvist[at]metropolia[dot]fi)