Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Maanmittaustekniikka on laaja-alainen ja monitieteinen ammattiala. Maanmittareiden työnkuvaan kuuluu maastotietojen ja kiinteistötietojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen. Rakentaminen, maan omistus ja maankäytön suunnittelu edellyttävät näiden järjestelmien luotettavaa toiminnallisuutta.

Kaksi opiskelijaa, joilla on yllään huomioliivit, laittavat maanmittauksen opinnoissa käytettävää dronea toimintakuntoon ulkona.
Drone-harjoitus.

Tänä päivänä näiden tehtävien suorittamiseen maanmittarit käyttävät uusinta tekniikkaa, kuten

 • ilmakuvauskoptereita (dronet)
 • laserkeilaimia
 • GPS-kartoituslaitteita ja
 • erilaisia 3D-mallinnus-, suunnittelu- ja laskentaohjelmistoja.

Samoin paikkatiedon keruu ja analysointi kuuluvat maanmittarien taitoihin. Kiinteistötoimitukset (lohkomiset, tietoimitukset jne.) ja maankäytön suunnittelu ja kaavoitus vaativat omat työkalunsa, kuten kiinteistöjä ja rakentamista koskeva lainsäädäntö, yhdyskuntatalouden ymmärrys sekä maankäytön suunnittelun periaatteiden hallintaa. Näitä asioita ja taitoja opiskelijat kartuttavat opintojensa edetessä.

Menestyksekkään ammatissa toimimisen edellytyksinä opiskelijat ovat oppineet yllä mainittujen teknisten valmiuksien lisäksi taitoja toimia yhdessä muiden ihmisten kanssa, oma-aloitteisuutta sekä ennakkoluulottomuutta. Samoin opintojen aikana opitaan monissa tehtävissä edellytettävää yritteliäisyyttä ja taloudellisten näkökohtien ymmärtämistä.

Opintojen sisältö

Koulutuksen painopistealueita ovat mittaus- ja kartoitustekniikka, paikkatietotekniikka, kiinteistötekniikka sekä ympäristön ja maankäytön suunnittelu. Teorialuentojen lisäksi on käytännön harjoituksia, kuten maastomittauksia ja erilaisten mittaus- ja kartoituslaitteiden (drone, GPS-kartoitussauvat, takymetrit, laserkeilaimet) sekä alan ohjelmistojen käytön oppimista.

Opintojen aikana perehdytään myös projektimuotoiseen työskentelyyn ja osa töistä tehdään yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Opintoihin kuuluva innovaatioprojekti tehdään pääsääntöisesti yhteistyössä työelämäkumppanien kanssa. Näin opinnot tuodaan lähemmäksi tulevaa työelämää jo opintojen alkuvaiheessa. Opinnot toteutetaan päiväopintoja ja opiskelijoilta edellytetään läsnäoloa kaikkina opetusviikkoina. Tällä hetkellä maanmittaustekniikassa ei ole tarjolla monimuoto-opintoja. Ensimmäisen vuoden opintoja voi suorittaa polkuopintoina, minkä jälkeen opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi Avoimen AMK:n väylän kautta. Polkuopintojen suorittaminen ei kuitenkaan johda suoraan hyväksyntään tutkinto-opiskelijaksi.  

 

Työelämään pääsee tutustumaan myös harjoittelun aikana, josta osan voi suorittaa jo ensimmäisen opintovuoden jälkeen. Kansainvälisistä asioista kiinnostuneille tarjolla on ollut mahdollisuus opiskella vaihto-opiskelijana ulkomailla.

Maanmittarien työllistyminen

Maanmittausinsinöörit työllistyvät sekä julkishallintoon että yksityistoimialoille. Maanmittausinsinöörejä työskentelee mm. Maanmittauslaitoksessa, kunnissa ja kaupungeissa, yksityisissä konsulttitoimistoissa sekä ohjelmistotaloissa. 

Valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet hyvin. Voi todeta, että kaikki valmistuneet ovat saaneet koulutustaan vastaavaa työtä heti valmistumisen jälkeen, sillä alalla on työvoimapula. 

Työtehtävät ovat monipuolisia, mm.

 • maasto- ja rakennusmittaus
 • kartoitustehtävät
 • paikkatieto
 • sovelluskehitys ja ohjelmointi
 • ympäristönsuunnittelu
 • kiinteistötehtävät
 • kaavoitus
 • geodeettisen laskenta
 • hallinnolliset ja esimiestehtävät

Opiskelijoiden kokemuksia

Sonja Vidkopp: "Monipuolinen, mielenkiintoinen ja hiukan haastavakin ala

Sonja Vidkopp, 29, opiskelee toista vuotta Metropolian maanmittaustekniikan tutkinto-ohjelmassa. Ennen maanmittaustekniikan opintoja hänellä oli noin 10 vuoden kokemus työelämästä lähihoitajana vanhustyön parissa. Hakiessaan uutta opiskelupaikkaa, hän huomasi koulutustarjonnassa maanmittaustekniikan. Hänellä ei ollut alasta aiempaa kokemusta eikä ennakkokäsityksiä. 

-    ”Ajattelin alan työtarjonnan olevan suppeampaa, mitä se todellisuudessa on. Olin yllättynyt siitä, että maanmittausinsinööri voi hakeutua hyvin monenlaisiin työtehtäviin ja paikkoihin.”

Neljävuotisesta tutkinto-ohjelmasta voi työllistyä esimerkiksi mittaus- ja kartoitustekniikan, paikkatietotekniikan, ympäristön ja maankäytön suunnittelun tai kiinteistötekniikan pariin. Sonja ei ole kuitenkaan valintaansa katunut, vaan pitänyt maanmittaustekniikan opiskelusta ja valinta on tuntunut oikealta, vaikka se ei hänen mielestään alun perin pohjautunut mihinkään järkevään päätökseen. 

Alalla työskentelyssä Sonja pitää tärkeänä oma-aloitteisuutta sekä ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä. 

-    ”Työpaikoilla varmasti jokainen saa apua pyydettäessä ja kukaan ei ole seppä syntyessään. Oma osaaminen ja tietotaito kerääntyvät opiskelujen ja työkokemuksen kautta.”

Tutkinto-ohjelman teoria-aineet koostuvat muun muassa matematiikasta, geodesiasta, kaavoituksesta, paikkatietotekniikasta, kiinteistö- ja oikeusopista sekä tietotekniikasta. Koulutuksessa painottuu myös käytännön osaaminen projektien ja harjoitusten muodossa. 
Alan koulutukseen hakevalle Sonja neuvoo:

-    ”Jos matematiikan, fysiikan ja kemian opiskelusta on aikaa, niin niitä kannattaa kerrata. Pääsykokeessa varmasti törmää näihin aineisiin.”

Kaksi vuotta alaa opiskeltuaan Sonjan mielikuva alasta on hieman muuttunut:

-    ”Monipuolinen, mielenkiintoinen ja hiukan haastavakin”, Sonja toteaa.
Koulutuksen jälkeen alalla voi työllistyä monenlaisiin tehtäviin. Omien jatkosuunnitelmiensa osalta Sonja ei ole tehnyt lopullista valintaansa: 

-    ”Tällä hetkellä minua kiinnostaa kiinteistöihin liittyvät opinnot, mutta en ole vielä päättänyt suuntautumistani.”